Tài liệu môn sinh học lớp 11 trắc nghiệm có đáp án

23 76 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:51

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang Chương IV SINH SẢN SINH SẢN Ở THỰC VẬT Câu 441: Sự hình thành giao tử đực hoa diễn nào? a/ Tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử  tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn Tế bào sinh sản giảm phân tạo giao tử đực b/ Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho tiểu bào tử  tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn Tế bào sinh sản nguyên phân1 lần tạo giao tử đực c/ Tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử  tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn Tế bào sinh sản nguyen phân lần tạo giao tử đực d/ Tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử  Mỗi tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn Tế bào sinh sản nguyên phân lần tạo giao tử đực Câu 442: Sinh sản bào tử ngành thực vật nào? a/ Rêu, hạt trần b/ Rêu, c/ Quyết, hạt kín d/ Quyết, hạt trần Câu 443: Đa số ăn trồng trọt mở rộng bằng: a/ Gieo từ hạt b/ Ghép cành c/ Giâm cành d/ Chiết cành Câu 444: Sinh sản vô tính là: a/ Tạo giống mẹ, kết hợp giao tử đực b/ Tạo giống mẹ, khơng kết hợp giao tử đực c/ Tạo giống bố mẹ, kết hợp giao tử đực d/ Tạo mang tính trạng giống khác mẹ, khơng kết hợp giao tử đực Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang Câu 445: Những ăn lâu năm người ta thường chiết cành vì: a/ Dễ trồng cơng chăm sóc b/ Dễ nhân giống nhanh nhiều c/ để tránh sâu bệnh gây hại d/ Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch biết trước đặc tính Câu 446: Trong thiên nhiên tre sinh sản bằng: a/ Rễ phụ b/ Lóng c/ Thân rễ d/ Thân bò Câu 447: Sinh sản bào tử là: a/ Tạo hệ từ bào tử phát sinh thực vật xen kẽ hệ thể bào tử giao tử thể b/ Tạo hệ từ bào tử phát sinh nguyên phân thực vật xen kẽ hệ thể bào tử giao tử thể c/ Tạo hệ từ bào tử phát sinh giảm phân pha giao tử thể thực vật xen kẽ hệ thể bào tử thể giao tử d/ Tạo hệ từ hợp tử phát sinh thực vật xen kẽ hệ thể bào tử giao tử thể Câu 448: Đặc điểm bào tử là: a/ Mang nhiễm sắc thể lưỡng bội hình thành đơn bội b/ Mang nhiễm sắc thể đơn bội hình thành lưỡng bội c/ Mang nhiễm sắc thể đơn bội hình thành đơn bội d/ Mang nhiễm sắc thể lưỡng bội hình thành lưỡng bội Câu 449: Đặc điểm ưu sinh sản hữu tính so với sinh sản vơ tính thực vật? a/ khả thích nghi với điều kiện môi trường biến đổi b/ Tạo nhiều biế dị làm nguyên liệu cho trình chọn giống tiến hố c/ Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền d/ Là hình thức sinh sản phổ biến Câu 450: Sinh sản hữu tính thực vật là: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang a/ Sự kết hợp chọn lọc hai giao tử đực giao tử tạo nên hợp tử phát triển thành thể b/ Sự kết hợp ngẫu nhiên hai giao tử đực giao tử tạo nên hợp tử phát triển thành thể c/ Sự kết hợp chọn lọc giao tử nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành thể d/ Sự kết hợp nhiều giao tử đực với giao tử tạo nên hợp tử phát triển thành thể Câu 451: Cần phải cắt bỏ hết cành ghép vì: a/ Để tránh gió, mưa làm lay cành ghép b/ Để tập trung nước nuôi cành ghép c/ Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho d/ Loại bỏ sâu bệnh Câu 452: Ý không với ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô? a/ Phục chế quý, hạ giá thành nhờ giảm mặt sản xuất b/ Nhân nhanh với số lượnglớn giống bệnh c/ Duy trì tính trạng mong muốn mặt di truyền d/ Dễ tạo nhiều biến dị di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống Câu 453: Đặc điểm bào tử là: a/ Tạo nhiều cá thể hệ, phát tán nhờ nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố lồi b/ Tạo cá thể hệ, phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố loài c/ Tạo nhiều cá thể hệ, phát tán nhờ gió, đảm bảo mở rộng vùng phân bố loài d/ Tạo nhiều cá thể hệ, phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố loài Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang Câu 454: Đặc điểm ưu sinh sản hữu tính so với sinh sản vơ tíng thực vật? a/ khả thích nghi với điều kiện môi trường biến đổi b/ Tạo nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn gống tiến hố c/ Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền d/ Là hình thức sinh sản phổ biến Câu 455: Ý không với ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô? a/ Phục chế giống quý, hạ giá thành nhờ giảm mặt sản xuất b/ Nhân nhanh với số lượng lớn giống bệnh c/ Duy trì tính trạng mong muốn mặt di truyền d/ Dễ tạo nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống Câu 456: Sinh sản sinh dưỡng là: a/ Tạo từ phần quan sinh dưỡng b/ Tạo từ rễ c/ Tạo từ phần thân d/ Tạo từ Câu 457: Thụ tinh thực vật hoa là: a/ Sự kết hợp hai nhiễm sắc thể đơn bội hai giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành hợp tử nhiễm sắc thể lưỡng bội b/ Sự kết nhân hai giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành hợp tử c/ Sự kết hai nhân giao tử đực với nhân trứng nhân cực túi phôi tạo thành hợp tử d/ Sự kết hợp hai tinh tử với trứng túi phơi Câu 458: Trong q trình hình thành giao tử đực thực vật hoa lần phân bào? a/ lần giảm phân, lần nguyên phân b/ lần giảm phân, lần nguyên phân Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang c/ lần giảm phân, lần nguyên phân d/ lần giảm phân, lần nguyên phân Câu 459: Bộ nhiễm sắc thể mặt hình thành túi phơi thực vật hoa nào? a/ Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực mang n b/ Tế bào mẹ, đại bào tử mang, tế bào đối cực mang 2n; tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực mang n c/ Tế bào mẹ mang 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực mang n d/ Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm mang 2n; tế bào trứng, nhân cực mang n Câu 460: Sự hình thành túi phơi thực vật hoa diễn nào? a/ Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực b/ Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử t nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực c/ Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót ngun phân cho túi phơi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực d/ Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót ngun phân cho túi phơi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực Câu 461: Trong trình hình thành túi phơi thực vật hoa lần phân bào? a/ lần giảm phân, lần nguyên phân b/ lần giảm phân, lần nguyên phân Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang c/ lần giảm phân, lần nguyên phân d/ lần giảm phân, lần nguyên phân Câu 462: Tự thụ phấn là: a/ Sự thụ phấn hạt phấn với nhuỵ khác loài b/ Sự thụ phấn hạt phấn với nhuỵ hoa hay khác hoa c/ Sự thụ phấn hạt phấn với khác loài d/ Sự kết hợp tinh tử với trứng khác Câu 463: Ý khơng nói quả? a/ Quả bầu nhuỵ dày sinh trưởng lên chuyển hố thành b/ Quả khơng hạt đơn tính c/ Quả vai trò bảo vệ hạt d/ Quả phương tiện phát tán hạt Câu 464: Thụ tinh kép thực vật hoa là: a/ Sự kết hợp nhân hai giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành hợp tử b/ Sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân trứng nhân cực túi phôi tạo thành hợp tử nhân nội nhũ c/ Sự kết hợp hai nhiễm sắc thể đơn bội giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành hợp tử nhiễm sắc thể lưỡng bội d/ Sự kết hợp hai tinh tử với trứng túi phôi Câu 465: Thụ phấn chéo là: a/ Sự thụ phấn hạt phấn với nhuỵ khác loài b/ Sự thụ phấn hạt phấn với nhuỵ hoa hay khác hoa c/ Sự thụ phấn hạt phấn với nhuỵ khác loài d/ Sự kết hợp tinh tử trứng hoa Câu 466: Ý không nói hạt? Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang a/ Hạt noãn thụ tinh phát triển thành b/ Hợp tử hạt phát triển thành phôi c/ Tế bào tam bội hạt phát triển thành nội nhũ d/ Mọi hạt thực vật hoa nội nhũ Câu 467: Bản chất thụ tinh kép thực vật hoa là: a/ Sự kết hợp nhân hai giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành hợp tử b/ Sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân trứng nhân cực túi phôi tạo thành hợp tử nhân nội nhũ c/ Sự kết hợp hai nhiễm sắc thể đơn bội giao tử đực (trứng) túi phơi tạo thành hợp tử nhiễm sắc thể lưỡng bội d/ Sự kết hợp hai tinh tử với trứng túi phôi Câu 468: Bộ nhiễm sắc thể tế bào mặt hình thành giao tử đực thực vật hoa nào? a/ Tế bào mẹ 2n; tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn, giao tử mang n b/ Tế bào mẹ, tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn mang 2n, giao tử mang n c/ Tế bào mẹ, tiểu bào tử 2n; tế bào sinh sản, tế bào ống phấn, giao tử mang n d/ Tế bào mẹ, tiểu bào tử, tế bào sinh sản2n; tế bào ống phấn, giao tử mang n Câu 469: Bộ nhiễm sắc thể nhân trình thụ tinh thực vật hoa nào? a/ Nhân giao tử n, nhân cực 2n, trứng n, hợp tử 2n, nôi nhũ 2n b/ Nhân giao tử n, nhân cực 2n, trứng n, hợp tử 2n, nôi nhũ 4n Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang c/ Nhân giao tử n, nhân cực n, trứng n, hợp tử 2n, nôi nhũ 3n d/ Nhân giao tử n, nhân cực 2n, trứng n, hợp tử 2n, nôi nhũ 3n Câu 470: Thụ phấn là: a/ Sự kéo dài ống phấn vòi nhuỵ b/ Sự di chuyển tinh tử ống phấn c/ Sự nảy mầm hạt phấn núm nhuỵ d/ Sự rơi hạt phấn vào núm nhuỵ nảy mầm SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT Câu 471: Đặc điểm khơng với sinh sản vơ tính động vật? a/ Cá thể sống độc lập, đơn lẻ sinh sản bình thường b/ Đảm bảo ổn định mặt di truyền qua hệ thể c/ Tạo số luợng lớn cháu thời gian ngắn d/ khả thích nghi cao với thay đổi điều kiện môi trường Câu 472: Điều khơng nói hình thức thụ tinh động vật? a/ Thụ tinh kết hợp hai giao tử đực diến bên thể b/ Thụ tinh kết hợp hai giao tử đực diến bên thể c/ Thụ tinh làm tăng tỷ lệ sống sót non d/ Thụ tinh ngồi làm tăng hiệu thụ tinh Câu 473: Sinh sản vơ tính động vật là: a/ Một cá thể sinh hay nhiều cá thể giống khác mình, khơng kết hợp tinh trùng trứng b/ Một cá thể sinh nhiều cá thể giống mình, khơng kết hợp tinh trùng trứng Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang c/ Một cá thể sinh hay nhiều cá thể giống mình, khơng kết hợp tinh trùng trứng d/ Một cá thể ln sinh cá thể giống mình, khơng kết hợp tinh trùng trứng Câu 474: Sinh sản vơ tính động vật dựa hình thức phân bào nào? a/ Trực phân giảm phân b/ Giảm phân nguyên phân c/ Trực phân nguyên phân d/ Trực phân, giảm phân nguyên phân Câu 475: Các hình thức sinh sản động vật khơng xương sốmg? a/ Phân mảng, nảy chồi b/ Phân đôi, nảy chồi c/ Trinh sinh, phân mảnh d/ Nảy chồi, phân mảnh Câu 476: Sinh sản hữu tính động vật là: a/ Sự kết hợp nhiều giao tử đực với giao tử tạo nên hợp tử phát triển thành thể b/ Sự kết hợp ngẫu nhiên hai giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành thể c/ Sự kết hợp chọn lọc hai giao tử đực giao tử tạo nên hợp tử phát triển thành thể d/ Sự kết hợp chọn lọc giao tử với nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành thể Câu 477: Ngun tắc nhân vơ tính là: a/ Chuyển nhân tế bào xô ma (n) vào tế bào trứng lấy nhân, kích thích tế bào trứng phát triển thành phơi phát triển thành thể b/ Chuyển nhân tế bào xô ma (2n) vào tế bào trứng lấy nhân, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi phát triển thành thể c/ Chuyển nhân tế bào xô ma (2n) vào tế bào trứng, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi phát triển thành thể Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 10 d/ Chuyển nhân tế bào trứng vào tế bào xơ ma, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi phát triển thành thể Câu 478: Hạn chế sinh sản vơ tính là: a/ Tạo hệ cháu không đồng mặt di truyền, nên thích nghi khác trước điều kiện môi trường thay đổi b/ Tạo hệ cháu đồng mặt di truyền, nên thích ứng đồng trước điều kiện mơi trường thay đổi c/ Tạo hệ cháu đồng mặt di truyền, nên thích ứng trước điều kiện môi trường thay đổi d/ Tạo hệ cháu đồng mặt di truyền, nên thích ứng chậm chạp trước điều kiện mơi trường thay đổi Câu 479: Hướng tiến hoá sinh sản động vật là: a/ Từ vơ tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngồi đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ b/ Từ hữu tính đến vơ tính, từ thụ tinh ngồi đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ c/ Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ d/ Từ vơ tính đến hữu tính, thụ tinh đến thụ tinh ngoài, từ đẻ đến đẻ trứng Câu 480: Đặc điểm kông phải ưu sinh sản hữu tính so với sinh sản vơ tính động vật? a/ Tạo nhiều biến dị tổ hợp làm ngun liệu cho q trình tiến hố chọn giống b/ Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền c/ khả thích nghi với điều kiện môi trường biến đổi d/ Là hình thức sinh sản phổ biến Câu 481: Hình thức sinh sản vơ tính động vật diễn đơn gian nhất? Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 11 a/ Nảy chồi b/ Trinh sinh c/ Phân mảnh d/ Phân đơi Câu 482: Hình thức sinh sản vơ tính động vật khơng xương sống xương sống? a/ Phân đơi b/ Nảy chồi c/ Trinh sinh d/ Phân mảnh Câu 483: Bản chất trình thụ tinh động vật là: a/ Sự kết hợp hai giao tử đực b/ Sự kết hợp nhiều giao tử đực với giao tử c/ Sự kết hợp nhân nhiều giao tử đực với nhân cảu giao tử d/ Sự klết hợp hai nhiễm sắc thể đơn bội (n) hai giao tử đực tạp thànhbộ nhiễm sắc thể lưỡng (2n) hợp tử Câu 484: Điều không nói thụ tinh động vật? a/ Tự phối (tự thụ tinh) kết hựp giao tử đực phát sinh từ thể lưỡng tính b/ Các động vật lưỡng tính hình thức tự thụ tinh c/ Giao phối (thụ tinh chéo) kết hợp hai giao tử đực phát sinh từ hai thể khác d/ Một số dạng động vật lưỡng tính xảy thụ tinh chéo Câu 485: Hình thức sinh sản vơ tính động vật sinh nhiều cá thể từ cá thể mẹ? a/ Nảy chồi b/ Phân đôi c/ Trinh sinh.d/ Phân mảnh Câu 486: Ý sinh sản vơ tính động vật đa bào? a/ Trứng không thụ tinh (trinh sinh) phát triển thành thể b/ Bào tử phát triển thành thể c/ Mảnh vụn từ thể phát triển thành thể d/ Chồi sau hình thnành thể mẹ tách thành thể Câu 487: Điều khơng nói sinh sản động vật? a/ Động vật đơn tính sinh loại giao tử đực Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 12 b/ Động vật đơn tính hay lưỡng tính hình thức sinh sản hữu tính c/ Động vật lưỡng tính sinh hai loại giao tử đực d/ động vật hai hình thức sinh sản vơ tính hữu tính Câu 488: Hình thức sinh sản vơ tính đông vật đơn bào đa bào? b/ Phân mảnh c/ Phân đôi d/ Nảy chồi a/ Trinh sinh Câu 489Tuyến yên tiết chất nào? a/ FSH, testôstêron b/ LH, FSH c/ Testôstêron, LH d/ Testôstêron, GnRH Câu 490 LH vai trò: a/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh testơstêrơn c/ Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng d/ Kích thích tuyến yên tiết FSH Câu 491: Sự điều hoà sinh tinh sinh trứng chịu chi phối bởi: a/ Hệ thần kinh b/ Các nhân tố bên thể c/ Các nhân tố bên thể d/ Hệ nội tiết Câu 492: Inhibin vai trò: a/ Ức chế tuyến yên sản xuất FSH b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh testơstêron c/ Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng d/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng Câu 493: Tế bào sinh tinh tết chất nào? a/ Testôstêron b/ FSH c/ Inhibin d/ GnRH Câu 494: Đặc điểm ưu sinh sản giao phối so với sinh sản tự phối động vật? a/ Tạo nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho trình tiến hố chọn giống b/ Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 13 c/ Là hình thức sinh sản phổ biến d/ khả thích nghi với điều kiện mơi trường biến đổi Câu 495: FSH vai trò: a/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh testơstêron c/ Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng d/ Kích thích tuyến yên sản sinh LH Câu 496: LH vai trò: a/ Kích thích phát triển nang trứng b/ Kích thích nang trứng chín rụng trứng, hình thành trì thể vàng hoạt động c/ Kích thích phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ d/ Kích thích tuyến n tiết hoocmơn Câu 497: Sinh sản theo kiểu giao phối tiến hoá sinh sản vơ tính vì: a/ Thế hệ sau tổ hợp vật chất di truyền nguồn gốc khác tạo đa dạng mặt di truyền, làm xuất nhiều biến dị tổ hợp khả thích nghi với thay đổi mơi trường b/ Thế hệ sau đồng mặt di truyền tạo khả thích nghi đồng loạt trước thay đổi điều kiện mơi trường c/ Thế hệ sau tổ hợp vật chất di truyền nguồn gốc khác tạo đa dạng mặt di truyền, làm xuất nhiều biến dị tổ hợp hại tăng cường khả thích nghi với thay đổi mơi trường d/ Thế hệ sau tổ hợp vật chất di truyền nguồn gốc khác tạo đa dạng mặt di truyền, làm xuất nhiều biến dị tổ hợp lợi thích nghi với thay đổi môi trường Câu 498:Thể vàng tiết chất nào? a/ Prôgestêron vad Ơstrôgen b/ FSH, Ơstrôgen c/ LH, FSH d/ Prôgestêron, GnRH Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 14 Câu 499: FSH vai trò: a/ Kích thích phát triển nang trứng b/ Kích thích tuyến n tiết hoocmơn c/ Kích thích nang trứng chín rụng trứng, hình thành trì thể vàng hoạt động d/ Kích thích phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ Câu 500: Thụ tinh tiến hoá thụ tinh ngồi vì? a/ Khơng thiết phải cần môi trường nước b/ Không chịu ảnh hưởng tác nhân môi trường c/ Đỡ tiêu tốn lượng d/ Cho hiệu suất thụ tinh cao Câu 501: Khi nồng độ testơstêron máu cao tác dụng: a/ Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH b/ Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm làm hai phận không tiết GnRH, FSH LH c/ Kích thích tuyến yên vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH d/ Gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH Câu 502: GnRH vai trò: a/ Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh testơstêron c/ Kích thích tuyến n sản sinh LH FSH d/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng Câu 503: Testơstêron vai trò: a/ Kích thích tuyến n sản sinh LH b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh FSH c/ Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng d/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 15 Câu 504: Tế bào kẽ tiết chất nào? a/ LH b/ FSH c/ Testôstêron d/ GnRH Câu 505: Prơgestêron Ơstrơgen vai trò: a/ Kích thích nang trứng chín rụng trứng, hình thành trì thể vàng hoạt động b/ Kích thích phát triển nang trứng c/ Kích thích phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ d/ Kích thích tuyến yên tiết hoocmôn Câu 506: Những yếu tố sau gây rối loạn trình sinh trứng làm giảm khả sinh tinh trùng? a/ Căng thẳn thần kinh (Stress), sợ hải, lo âu, buồn phiền kéo dài nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma tuý b/ Căng thẳn thần kinh (Stress), sợ hải, lo âu, buồn phiền kéo dài thiếu ăn, suy dinh dưỡng c/ Căng thẳn thần kinh (Stress), sợ hải, lo âu, buồn phiền kéo dài chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất thể d/ Chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất thể nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma tuý Câu 507: Biện pháp cho thụ tinh nhân tạo đạt sinh sản cao dễ đạt mục đích chọn lọc đặc điểm mong muốn đực giống? a/ Sử dụng hoocmôn chất kích thích tổng hợp b/ Thụ tinh nhân tạo bên thể c/ Nuôi cấy phôi d/ Thụ tinh nhân tạo bên thể Câu 508: Khi nồng độ Prơgestêrơn ơstrơgen rtong máu tăng cao tác dụng: a/ Gây ức chế ngược lên tuyến yênvà vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH b/ Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 16 c/ Kích thích tuyến yênvà vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH d/ Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm hai phận không tiết GnRH, FSH LH Câu 509: Thụ tinh nhân tạo thực theo biện pháp nào? a/ Sử dụng hoocmơn chất kích thích tổng hợp b/ Thay đổi yếu tố môi trường c/ Nuôi cấy phôi d/ Thụ tinh nhân tạo Câu 510: GnRH vai trò: a/ Kích thích phát triển nang trứng b/ Kích thích tuyến n tiết hoocmơn c/ Kích thích nang trứng chín rụng trứng, hình thành trì thể vàng hoạt động d/ Kích thích phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ Câu 511: Điều hoà ngược âm tính diễn q trình trinh sinh trứng khi: a/ Nồng độ GnRH giảm b Nồng độ FSH LH ccao c/ Nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen giảm d/ Nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen cao Câu 512: Biện pháp tính phổ bến hiệu việc điều khiển tỷ lệ đực cái? a/ Phân lập loại giao tử mang nhiễm sắc thể X nhiễm sắc thể Y sau cho thụ tinh b/ Dùng nhân tố mơi trường ngồi tác động c/ Dùng nhân tố môi trường tác động d/ Thay đổi cặp nhiễm sắc thể gới tính hợp tử Câu 513: Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh rụng hàng loạt? a/ Sử dụng hoocmơn chất kích thích tổng hợp, thay đổi yếu tố môi trường b/ Nuôi cấy phôi, thụ tinh nhân tạo c/ Nuôi cấy phôi, thay đổi yếu tố môi trường Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 17 d/ Nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmôn chất kích thích tổng hợp Câu 514: Tỷ lệ đực động vật bậc cao xấp xỉ tỷ lệ 1:1 phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào? a/ chế xác định giới tính b/ Ảnh hưởng môi trường thể c/ Ảnh hưởng mơi trường ngồi thể d/ Ảnh hưởng tập tính giao phối Câu 515: Tại cấm xác định giới tính thai nhi người? a/ Vì sợ ảnh hưởng đến tâm lí người mẹ b/ Vì tâm lí người thân muốn biết trước trai hay gái c/ Vì sợ ảnh hưởng đến phát triển thai nhi d/ Vì định kiến trọng nam khinh nữ, dẫn đến hành vi làm thay đổi tỷ lệ trai gái Câu 516: sở khoa học uống thuốc tránh thai là: a/ Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín khơng rụng b/ Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín khơng rụng c/ Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín khơng rụng c/ Làm giảm nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín khơng rụng Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 18 d/ Làm giảm nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín khơng rụng Câu 517: Thụ tinh nhân tạo sử dụng biện pháp nào? a/ Nuôi cáy phôi, thay đổi yếu tố môi trường b/ Thụ tinh nhân tạo, ni cấy phơi, sử dụng hoocmơn chất kích thích tổng hợp c/ Sử dụng hoocmơn chất kích tổng hợp, thay đổi yếu tố môi trường d/ Thay đổi yếu tố môi trường, nuôi cấy phôi, thụ tinh nhân tạo Câu 518: Biện pháp làm tăng hiệu thụ tinh nhất? a/ Thay đổi yếu tố môi trường b/ Thụ tinh nhân tạo c/ Ni cấy phơi d/ Sử dụng hoocmơn chất kích tổng hợp Câu 519: Điều hồ ngược âm tính diễn trình sinh tinh trùng khi: a/ Nồng độ GnRH cao b/ Nồng độ testôstêron cao c/ Nồng độ testôstêron giảm d/ Nồng độ FSH LH giảm Câu 520: Ý khong với sinh đẻ kế hoạch? a/ Điều chỉnh khoảng cách sinh b/ Điều chĩnh sinh trai hay gái c/ Điều chỉnh thời điểm sinh d/ Điều chỉnh số Câu 521: Ý không với vai trò nước lá? a/ Tạo sức hút nước rể b/ Làm giảm nhiệt độ bề mặt c/ Làm cho khí khổng mở khí CO2 từ khơng khí vào cung cấp cho trình quang hợp d Làm cho khí khổng mở khí O2 khơng khí Câu 522: Hơ hấp sáng q trình hô hấp: a/ Làm tăng sản phẩm quang hợp b/ Xảy bóng tối Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 19 c/ Tạo ATP d/ Xảy ánh sáng Đáp án Chương IV SINH SẢN SINH SẢN Ở THỰC VẬT Câu 440: d/ Tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử  Mỗi tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn  Tế bào sinh sản nguyên phân lần tạo giao tử đực Câu 441: b/ Rêu, Câu 442d/ Chiết cành Câu 443b/ Tạo giống mẹ, khơng kết hợp giao tử đực Câu 444: d/ Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch biết trước đặc tính Câu 445: c/ Thân rễ Câu 446: a/ Tạo hệ từ bào tử phát sinh thực vật xen kẽ hệ thể bào tử giao tử thể Câu 447: d/ Mang nhiễm sắc thể lưỡng bội hình thành lưỡng bội Câu 448: c/ Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 20 Câu 449: b/ Sự kết hợp ngẫu nhiên hai giao tử đực giao tử tạo nên hợp tử phát triển thành thể Câu 450: b/ Để tập trung nước nuôi cành ghép Câu 451: d/ Dễ tạo nhiều biến dị di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống Câu 452: c/ Tạo nhiều cá thể hệ, phát tán nhờ gió, đảm bảo mở rộng vùng phân bố lồi Câu 453: c/ Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền Câu 454: d/ Dễ tạo nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống Câu 455: a/ Tạo từ phần quan sinh dưỡng Câu 456: b/ Sự kết nhân hai giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành hợp tử Câu 457a/ lần giảm phân, lần nguyên phân Câu 458: c/ Tế bào mẹ mang 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực mang n Câu 459d/ Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực Câu 460c/ lần giảm phân, lần nguyên phân Câu 461: b/ Sự thụ phấn hạt phấn với nhuỵ hoa hay khác hoa Câu 462: b/ Quả không hạt đơn tính Câu 463: b/ Sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân trứng nhân cực túi phôi tạo thành hợp tử nhân nội nhũ Câu 464c/ Sự thụ phấn hạt phấn với nhuỵ khác lồi Câu 465: d/ Mọi hạt thực vật hoa nội nhũ Câu 466: c/ Sự kết hợp hai nhiễm sắc thể đơn bội giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành hợp tử nhiễm sắc thể lưỡng bội Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 21 Câu 467a/ Tế bào mẹ 2n; tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn, giao tử mang n Câu 468: d/ Nhân giao tử n, nhân cực 2n, trứng n, hợp tử 2n, nôi nhũ 3n Câu 469: d/ Sự rơi hạt phấn vào núm nhuỵ nảy mầm SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT Câu 470: d/ khả thích nghi cao với thay đổi điều kiện mơi trường Câu 471: d/ Thụ tinh ngồi làm tăng hiệu thụ tinh Câu 472: c/ Một cá thể sinh hay nhiều cá thể giống mình, khơng kết hợp tinh trùng trứng Câu 473: c/ Trực phân nguyên phân Câu 474: a/ Phân mảng, nảy chồi Câu 475: b/ Sự kết hợp ngẫu nhiên hai giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành thể Câu 476: b/ Chuyển nhân tế bào xô ma (2n) vào tế bào trứng lấy nhân, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi phát triển thành thể Câu 477: c/ Tạo hệ cháu đồng mặt di truyền, nên thích ứng trước điều kiện môi trường thay đổi Câu 478: a/ Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngồi đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ Câu 479b/ Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền Câu 480: d/ Phân đôi Câu 481: c/ Trinh sinh Câu 482: d/ Sự klết hợp hai nhiễm sắc thể đơn bội (n) hai giao tử đực tạp thànhbộ nhiễm sắc thể lưỡng (2n) hợp tử Câu 483: b/ Các động vật lưỡng tính hình thức tự thụ tinh Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 22 Câu 484: c/ Trinh sinh Câu 485: b/ Bào tử phát triển thành thể Câu 486: b/ Động vật đơn tính hay lưỡng tính hình thức sinh sản hữu tính Câu 487: c/ Phân đơi Câu 488: b/ LH, FSH Câu 489: b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh testôstêrôn Câu 590: d/ Hệ nội tiết Câu 591: a/ Ức chế tuyến yên sản xuất FSH Câu 592: c/ Inhibin Câu 593: b/ Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền Câu 594: a/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng Câu 595: b/ Kích thích nang trứng chín rụng trứng, hình thành trì thể vàng hoạt động Câu 596: a/ Thế hệ sau tổ hợp vật chất di truyền nguồn gốc khác tạo đa dạng mặt di truyền, làm xuất nhiều biến dị tổ hợp khả thích nghi với thay đổi môi trường Câu 597:a/ Prôgestêron vad Ơstrôgen Câu 598: a/ Kích thích phát triển nang trứng Câu 599: d/ Cho hiệu suất thụ tinh cao Câu 500: a/ Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH Câu 501: c/ Kích thích tuyến yên sản sinh LH FSH Câu 502: c/ Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng Câu 503: c/ Testơstêron Câu 504: c/ Kích thích phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ Câu 505: a/ Căng thẳn thần kinh (Stress), sợ hải, lo âu, buồn phiền kéo dài nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma tuý Câu 506: b/ Thụ tinh nhân tạo bên thể Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 23 Câu 507: b/ Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH Câu 508: c/ Ni cấy phơi Câu 509: b/ Kích thích tuyến yên tiết hoocmôn Câu 510: d/ Nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen cao Câu 511: a/ Phân lập loại giao tử mang nhiễm sắc thể X nhiễm sắc thể Y sau cho thụ tinh Câu 512: d/ Ni cấy phơi, sử dụng hoocmơn chất kích thích tổng hợp Câu 513: a/ chế xác định giới tính Câu 514: d/ Vì định kiến trọng nam khinh nữ, dẫn đến hành vi làm thay đổi tỷ lệ trai gái Câu 515: a/ Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín khơng rụng Câu 516: b/ Thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phơi, sử dụng hoocmơn chất kích thích tổng hợp Câu 517: b/ Thụ tinh nhân tạo Câu 518: b/ Nồng độ testôstêron cao Câu 519: b/ Điều chĩnh sinh trai hay gái Câu 520: d Làm cho khí khổng mở khí O2 khơng khí Câu 521: d/ Xảy ngồi ánh sáng ... sáng q trình hơ hấp: a/ Làm tăng sản phẩm quang hợp b/ Xảy bóng tối Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 19 c/ Tạo ATP d/ Xảy ánh sáng Đáp án Chương IV SINH SẢN SINH. .. Testơstêron có vai trò: a/ Kích thích tuyến yên sản sinh LH b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh FSH c/ Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng d/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh... GnRH có vai trò: a/ Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh testơstêron c/ Kích thích tuyến n sản sinh LH FSH d/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh học lớp 11 trắc nghiệm có đáp án , Tài liệu môn sinh học lớp 11 trắc nghiệm có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay