Giáo án giảng dạy môn sinh lớp 6

330 27 0
  • Loading ...
1/330 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:51

Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Giáo án sinh học trọn Tiết 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh nêu đƣợc đặc điểm chủ yếu thể sống - Phân biệt vật sống vật không sống - Học sinh nắm đƣợc số VD để thấy đa dạng sinh vật với mặt lợi, hại chúng - Biết đƣợc nhóm sinh vật chính: động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm - Hiểu đƣợc nhiệm vụ sinh học thực vật học Kĩ - Rèn kĩ tìm hiểu đời sống hoạt động sinh vật - Rèn kĩ so sánh, kĩ tƣ tích cực, sáng tạo Thái độ - Giáo dục lòng u thiên nhiên, u thích mơn học II ĐỒ D NG D V HỌC - Tranh ảnh vài nhóm sinh vật, sử dụng hình vẽ 2.1 SGK, bảng phụ - Tranh phóng to quang cảnh tự nhiên có số động vật thực vật khác nhau, tranh vẽ đại diện nhóm sinh vật (hình 2.1 SGK) ; bảng phụ (PHT- tr 7,9) III PH ƠNG PH P CHỦ Đ O - Hoạt động nhóm, quan sát tìm tòi, nghiên cứu IV TIẾN TRÌNH B I GIẢNG Ổn định lớp: Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ - Làm quen với học sinh - Chia nhóm học sinh Kiểm tra cũ Bài Mở đầu nhƣ SGK Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống vật không sống Mục tiêu: HS nhận dạng vật sống vật khơng sống qua biểu bên ngồi Hoạt động GV Hoạt động HS * GV cho học sinh kể tên số; cây, * HS tìm sinh vật gần với đời con, đồ vật xung quanh chọn sống nhƣ: nhãn, cải, đậu cây, con, đồ vật đại diện để quan sát gà, lợn bàn, ghế - Chọn đại diện: gà, đậu, bàn - Trong nhóm cử ngƣời ghi lại ý kiến trao đổi, thống ý kiến * GV yêu cầu học sinh trao đổi nhóm (4 ngƣời hay ngƣời) theo câu hỏi - Con gà, đậu cần điều kiện để sống? - Cái bàn có cần điều kiện giống gà đậu để tồn không? - Sau thời gian chăm sóc đối tượng tăng kích thước đối nhóm * HS thấy đƣợc gà đậu đƣợc chăm sóc lớn lên bàn khơng thay đổi Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ tượng khơng tăng kích thước? - Đại diện nhóm trình bày ý kiến, nhóm * GV chữa cách gọi HS trả khác nhận xét, bổ sung lời * GV cho HS tìm thêm số ví dụ vật sống vật khơng sống - Sau nhóm rút kết luận ghi * GV yêu cầu HS rút kết luận nhớ Kết luận: - Vật sống: lấy thức ăn, nƣớc uống, lớn lên, sinh sản - Vật không sống: không lấy thức ăn, không lớn lên Hoạt động 2: Đặc điểm thể sống Mục tiêu: HS thấy đƣợc đặc điểm thể sống trao đổi chất để lớn lên Hoạt động GV Hoạt động HS * GV cho HS quan sát bảng SGK trang * HS quan sát bảng SGK ý cột 6, GV giải thích tiêu đề cột cột * GV yêu cầu HS hoạt động độc lập, * HS hoàn thành bảng SGK trang vào GV kẻ bảng SGK vào bảng phụ sau PHT tập gọi học sinh hoàn thành * GV chữa cách gọi HS trả lời, GV nhận xét - HS lên bảng ghi kết vào bảng GV, HS khác theo dõi, * GV hỏi:- qua bảng so sánh cho nhận xét, bổ sung biết đặc điểm thể sống? * HS ghi tiếp VD khác vào bảng Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Kết luận: - Đặc điểm thể sống là: + Trao đổi chất với môi trƣờng + Lớn lên sinh sản Hoạt động 3: Sinh vật tự nhiên Mục tiêu: HS nắm đƣợc giới sinh vật đa dạng, sống nhiều nơi có liên quan đến đời sống ngƣời a Sự đa dạng giới sinh vật Hoạt động GV Hoạt động HS - GV: yêu cầu HS làm tập mục  * HS hoàn thành bảng thống kê trang GSK (ghi tiếp số cây, khác) trang SGK - Qua bảng thống kê em có nhận xét - Nhận xét theo cột dọc, bổ sung có hồn giới sinh vật? (gợi ý: nhận xét nơi chỉnh phần nhận xét sống, kích thƣớc? Vai trò ngƣời? ) - Sự phong phú mơi trường sống, kích thước, khả di chuyển sinh vật nói lên điều gì? - Trao đổi nhóm để rút kết luận: sinh vật đa dạng b Các nhóm sinh vật Hoạt động GV Hoạt động HS - Hãy quan sát lại bảng thống kê * HS xếp loại riêng ví dụ thuộc Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ chia giới sinh vật thành nhóm? động vật hay thực vật * HS khó xếp nấm vào nhóm nào, * HS nghiên cứu độc lập nội dung GV cho HS nghiên cứu thông tin SGK thông tin trang 8, kết hợp với quan sát hình 2.1 SGK trang - Thơng tin cho em biết điều gì? - Nhận xét; sinh vật tự nhiên đƣợc - Khi phân chia sinh vật thành nhóm, chia thành nhóm lớn: vi sinh vật, nấm, người ta dựa vào đặc điểm nào? thực vật động vật ( Gợi ý: * HS khác nhắc lại kết luận để lớp + Động vật: di chuyển ghi nhớ + Thực vật: có màu xanh + Nấm: khơng có màu xanh (lá) + Vi sinh vật: vô nhỏ bé) Kết luận: - Sinh vật tự nhiên đƣợc chia thành nhóm lớn: vi sinh vật, nấm, thực vật động vật Hoạt động 4: Nhiệm vụ sinh học Hoạt động GV Hoạt động HS * GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK * HS đọc thơng tin SGK từ 1-2 làn, tóm tắt trang trả lời câu hỏi: nội dung để trả lời câu hỏi - Nhiệm vụ sinh học gì? * HS nghe bổ sung hay nhắc lại phần trả Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 * GV gọi 1-3 HS trả lời https://giasudaykem.com.vn/ lời bạn * GV cho học sinh đọc to nội dung: * HS nhắc lại nội dung vừa nghe nhiệm vụ thực vật học cho lớp nghe Kết luận: - Nhiệm vụ sinh học - Nhiệm vụ thực vật học (SGK trang 8) V CỦNG CỐ ? Nêu đặc Điểm thể sống ? ? Nêu nhiệm vụ sinh học ? VI KIỂM TRA - Đ NH GI * GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK - Thế giới sinh vật đa dạng đƣợc thể nhƣ nào? - Ngƣời ta phân chia sinh vật tự nhiên thành nhóm? kể tên nhóm? - Cho biết nhiệm vụ sinh học thực vật học? VII H ỚNG DẪN VỀ NH - Học trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị: số tranh ảnh sinh vật tự nhiên - Sƣu tầm tranh ảnh thực vật nhiều môi trƣờng Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Đ I C ƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT Tiết 2: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh nắm đƣợc đặc điểm chung thực vật - Tìm hiểu đa dạng phong phú thực vật Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh kĩ hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục lòng yêu tự nhiên, bảo vệ thực vật Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 II ĐỒ D NG D https://giasudaykem.com.vn/ V HỌC - GV: Tranh ảnh khu rừng vƣờn cây, sa mạc, hồ nƣớc - HS: Sƣu tầm tranh ảnh lồi thực vật sống Trái Đất Ơn lại kiến thức quang hợp sách “Tự nhiên xã hội” Tiểu học III PH ƠNG PH P CHỦ Đ O - Quan sát - Phân tích kênh hình - Thảo luận - Vấn đáp IV TIẾN TRÌNH B I GIẢNG Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ - Kể tên số sinh vật sống cạn, dƣới nƣớc thể ngƣời? - Nêu nhiệm vụ sinh học? Bài Hoạt động 1: Sự phong phú đa dạng thực vật Mục tiêu: HS thấy đƣợc đa dạng phong phú thực vật Hoạt động GV Hoạt động HS * GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân * HS quan sát hình 3.1 tới 3.4 SGK trang Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ và: 10 tranh ảnh mang theo Quan sát tranh, ghi nhớ kiến thức Chú ý: Nơi sống thực vật, tên thực vật - Phân cơng nhóm: - Hoạt động nhóm ngƣời + Thảo luận câu hỏi SGK trang 11 (các câu hỏi lệnh -phần 1) * GV quan sát nhóm nhắc + bạn đọc câu hỏi (theo thứ tự cho nhóm nghe) + bạn ghi chép nội dung trả lời nhóm nhở hay gợi ý cho nhóm có học VD: + Thực vật sống nơi Trái Đất, sa mạc thực vật đồng lực yếu phong phú + Cây sống mặt nƣớc rễ ngắn, thân xốp * HS lắng nghe phần trình bày bạn, bổ sung (nếu cần) * GV u cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Yêu cầu sau thảo luận HS rút kết luận thực vật * GV tìm hiểu có nhóm có kết đúng, nhóm cần bổ sung Kết luận: - Thực vật sống nơi Trái Đất chúng có nhiều dạng khác nhau, thích nghi với mơi trƣờng sống Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Hoạt động 2: Đặc điểm chung thực vật Mục tiêu: HS nắm đƣợc đặc điểm chung thực vật Hoạt động GV Hoạt động HS - Yêu cầu HS làm tập mục  SGK * HS kẻ bảng SGK trang 11 vào (vở trang 11 tập), hoàn thành nội dung * GV kẻ bảng lên bảng * HS lên bảng trình bày * GV chữa nhanh nội dung đơn - Nhận xét: động vật có di chuyển giản thực vật khơng di chuyển có tính * GV đƣa số tƣợng yêu hƣớng sáng cầu HS nhận xét hoạt động sinh vật: + Con gà, mèo, chạy, + Cây trồng vào chậu đặt cửa sổ thời gian cong chỗ sáng - Từ bảng tƣợng rút - Từ rút đặc điểm chung thực đặc điểm chung thực vật vật Kết luận: - Thực vật có khả tạo chất dinh dƣỡng, khơng có khả di chuyển, chúng phản ứng chậm trƣớc kích thích mơi trƣờng V CỦNG CỐ ? Sự phong phú đa dạng thực vật? Đặc điểm chung thực vật ? Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ nhiễm mơi trường - Giữ đất, chống xói mòn sạt lỡ đất, hạn chế lũ lụt hạn hán, làm tạo nguồn nước ngầm - Cung cấp ôxi, thức ăn, nơi ở, nơi sinh sản cho động vật - Cung cấp ôxi, lương thực, thực phẩm, đồ dùng, nguyên liệu sản xuất cho người Thế dị dưỡng? Tại nấm Dị dưỡng hình thức sống sử dụng chất vi khuẩn lại có lối sống dị dưỡng? hữu sẵn có tự nhiên Phân biệt lối sống kí sinh hoại + Nấm Vi khuẩn lại có lối sống dị sinh? dưỡng thể khơng có chất diệp lục nên khơng tự tổng hợp chất hữu mà phải sử dụng chất hữu sẵn có tự nhiên + Kí sinh hình thức sống sử dụng chất hữu từ thể sống khác hoại sinh hình thức sống phân huỷ xác động vật, thực vật người Tại nói Tảo thực vật bậc thấp * Nói Tảo thực vật bậc thấp vì: Rêu thực vật bậc cao? - Tảo sống môi trường nước - Tảo chưa có phân hố quan sinh dưỡng quan sinh sản - Tảo chưa có rễ thân thật sự, chưa có Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ mạch dẫn * Nói Rêu thực vật bậc cao vì: - Rêu sống mơi trường cạn; cấu tạo đa bào - Rêu có phân hoá quan sinh dưỡng quan sinh sản - Rêu có thân, thật, rễ giả; quan sinh sản túi bào tử Hãy nêu vai trò Nấm tự * Nấm có ích: nhiên đời sống người? - Nấm có tầm quan trọng lớn đời sống người thiện nhiên - Phân giải chất hữu thành chất vô - Sản xuất rượu, bia, chế biến số thực phẩm, làm men nở bột mì - Làm thức ăn, làm thuốc * Nấm có hại: - Nấm kí sinh gây bệnh cho thực vật người - Nấm mốc làm hỏng thức ăn, đồ dùng - Nấm gây ngộ độc cho người: Nấm độc đỏ, Nấm đọc đen… Hãy nêu vai trò Vi khuẩn a Vi khuẩn có ích: tự nhiên đời sống * Vai trò thiên nhiên: người? - Phân huỷ chất hữu thành chất vô Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ để sử dụng - Phân huỷ chất hữu thành cácbon (than đá dầu lửa) * Vai trò cơng nghiệp nông nghiệp: - Vi khuẩn cộng sinh rễ họ đậu tạo nốt sần có khả cố định đạm - Vi khuẩn lên men chua, tổng hợp P, vitamin B12, axit glutamic b Vi khuẩn có hại: - Kí sinh gây bệnh cho người, động vật thực vật - Làm thức ăn ôi thiu, thối rữa - Làm ô nhiễm môi trường Nêu điểm giống khác * Giống nhau: lớp Hai mầm lớp - Đều thực vật Hạt kín Một mầm? - Sinh sản hạt bảo vệ - Cơ quan sinh sản hoa, hạt * Khác nhau: Cây Hai mầm Đặc điểm - Kiểu rễ: Rễ cọc - Kiểu gân : Gân hình mạng - Số cánh hoa : Hoa thường 4- cánh - Số mầm: Hai mầm Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ - Dạng thân: Đa dạng Cây Một mầm - Kiểu rễ: Rễ chùm - Kiểu gân lá: Gân song song hình cung - Số cánh hoa: Hoa thường 3- cánh - Số mầm: Một mầm - Dạng thân: Chủ yếu thân cỏ thân cột Giữa Nấm Vi khuẩn có điểm * Giống nhau: giống khác đặc - Cấu tạo từ tế bào, khơng có chất diệp điểm cấu tạo, sinh sản cách dinh lục dưỡng? - Sinh sản vơ tính, sống dị dưỡng theo hình thức hoại sinhsinh * Khác nhau: Vi khuẩn Đặc điểm Cấu tạo: Đơn giản có tế bào chưa có nhân hồn chỉnh, có vách tế bào Sinh sản: Bằng cách phân đôi thể Cách dinh dưỡng: Chủ yếu sống dị dưỡng, số tự dưỡng, cộng sinh Nấm Đặc điểm Cấu tạo: Đa số cấu tạo gồm nhiều tế bào, có nhiều nhân khơng có vách ngăn tế bào Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Sinh sản: Bằng bào tử Cách dinh dưỡng: Sống dị dưỡng chính, số sống cộng sinh Vai trò thực vật động vật - Cung cấp ôxi, thức ăn, nơi ở, nơi sinh người? sản cho động vật - Cung cấp ôxi, lương thực, thực phẩm, đồ dùng, nguyên liệu sản xuất cho người Vì: Tại người ta lại nói: “Rừng - Cây quang hợp nhả khí ơxi, hút khí phổi xanh” cacbonic làm điều hồ khơng khí người? - Lá ngăn bụi chất độc, diệt khuẩn làm không khí - Rừng nhả khí oxi làm lành bầu khơng khí - Rừng hấp thu khí cacbonic giảm nhiễm Phân biệt loại quả: Quả khơ * Quả khơ: Khi chín vỏ cứng, mỏng, Quả thịt? khô - Quả khô nẻ (khi chín vỏ tự nứt) - Quả khơ khơng nẻ (khi chín vỏ Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ không tự nứt) * Quả thịt: Khi chín, vỏ mềm, nhiều thịt - Quả hạch (hạt có hạch cứng bao bọc) - Quả mọng (quả mềm chứa đầy thịt IV CỦNG CỐ - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung ôn tập V KIỂM TRA - Đ NH GI - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: VI H ỚNG DẪN VỀ NH - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “ Em có biết” - Chuẩn bị cho kiểm tra học kì Duyệt ngày : …… tháng …… năm 20… Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Tuần 35 Ngày soạn: Ngày giảng: KIỂM TRA HỌC KÌ II I MỤC TIÊU Kiến thức: - HS trình bày đƣợc phần kiến thức theo yêu cầu đề khái qt tồn thơng tin kiến thức học ngành lớp thực vật họa; học sinh khái quát vấn đề tiến hóa, đặc điểm chung tầm quan trọng thực tiễn thực vật thiên nhiên sống ngƣời - Tự đánh giá đƣợc mức độ nắm kiến thức thân Kĩ năng: - Tiếp tục phát triển kĩ tƣ lí luận: Phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa Thái độ - Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc II PH ƠNG TIỆN D HỌC Thầy: - Rút đề kiểm tra Trò: - Nghiên cứu III TIẾN TRÌNH ÊN ỚP Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 Ổn định: https://giasudaykem.com.vn/ Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Tuần 35 Ngày soạn: 22/4/2012 Ngày giảng: 6A1: 27/4/2012 6A2: 24/4/2012 Tiết 68: Tham 6A3:24 /4/2012 quan thiên nhiên I Mục tiêu: Kiến thức - Học sinh nắm đƣợc vấn đề chuẩn bị cho buổi tham quan, nội dung (các công việc cần tiến hành buổi tham quan) Kĩ - Rèn kĩ quan sát, phân tích, kĩ viết bào cáo cách trình bày nội dung đƣợc ghi nhận - Rèn kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức u thích mơn học, u thích thiên nhiên, có ý thức bảo vệ mơi trƣờng, bảo vệ lồi thực vật II Phư ng tiện dạy học: Thầy: Kim nhọn, khay đựng mẫu Địa điểm thực hành: Trò: Hộp chứa mẫu, kính lúp cầm tay, ghi chép có kẻ sãn bảng nhƣ SGK Phư ng pháp chủ đạo - Quan sát, tìm tòi, thực hành thảo luận, vấn đáp, gợi mở Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ III Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số: 6A1: 6A2: 6A3: Kiểm tra cũ: 3.Tiến trình học: - Yêu cầu: - HS hoạt động theo nhóm HS + Giữ trật tự, nghiêm túc, không trèo cây, lội nƣớc sâu + Lấy đƣợc mẫu đơn giản Hoạt động 1: GV giới thiệu s lược địa điểm tham quan Đặc điểm: có mơi trƣờng ? Độ sâu môi trƣờng nƣớc Một số loại thực vật gặp Hoạt động 2: Giới thiệu trang bị dụng cụ cá nhân nhóm Trang bị ngƣời: mũ, giày, dép quai hậu gọn gàng Dụng cụ cần thiết: túi có dây đeo chứa: + Giấy báo rộng, kính lúp cầm tay + Bút, sổ ghi chép, áo mƣa, ống nhòm Dụng cụ chung nhóm: + Vợt thủy sinh, kẹp mẫu, chổi lơng + Kim nhọn, khay đựng mẫu Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ + Hộp chứa mẫu sống Hoạt động 3: GV giới thiệu cách sử dụng dụng cụ Với thực vật dƣới nƣớc: dùng vợt thủy sinh vợt thực vật lên lấy chổi lông quét nhẹ vào khay (chứa nƣớc) Với thực vật cạn hay cây: trải rộng để hứng -> cho vào túi nilông Hoạt động 4: GV giới thiệu cách ghi chép Đánh dấu vào bảng sgk Mỗi nhóm cử HS ghi chép ngắn gọn đặc điểm GV cho HS nhắc lại thao tác sử dụng dụng cụ cần thiết *Củng cố: -GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS -Cho học sinh nhắc lại nội dung cần lƣu ý, quan trọng tham quan thiên nhiên *Hướng dẫn nhà: - Chuẩn bị mẫu vật, sƣu tầm mẫu có nơi cƣ trú Tuần 35 Ngày soạn: 23/4/2012 Ngày giảng: 6A1: 28/4/2012 6A2: 25/4/2012 Tiết 69: Tham 6A3: 27/4/2012 quan thiên nhiên Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ I Mục tiêu: Kiến thức - Học sinh nắm đƣợc vấn đề chuẩn bị cho buổi tham quan, nội dung (các công việc cần tiến hành buổi tham quan) Kĩ - Rèn kĩ quan sát, phân tích, kĩ viết bào cáo cách trình bày nội dung đƣợc ghi nhận - Rèn kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức u thích mơn học, u thích thiên nhiên, có ý thức bảo vệ mơi trƣờng, bảo vệ loài thực vật II Phư ng tiện dạy học: Thầy: Kim nhọn, khay đựng mẫu Địa điểm thực hành: Trò: Hộp chứa mẫu, kính lúp cầm tay, ghi chép có kẻ sãn bảng nhƣ SGK Phư ng pháp chủ đạo - Quan sát, tìm tòi, thực hành thảo luận, vấn đáp, gợi mở III Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số: 6A1: Kiểm tra cũ: 6A2: 6A3: Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ 3.Tiến trình học: - Yêu cầu: - HS hoạt động theo nhóm HS + Giữ trật tự, nghiêm túc, không trèo cây, lội nƣớc sâu + Lấy đƣợc mẫu đơn giản Hoạt động 1: GIÁO VIÊN THÔNG BÁO NỘI DUNG CẦN QUAN SÁT 1- Quan sát thực vật phân bố theo môi trƣờng: Trong mơi trƣờng có thực vật nào? Số lƣợng cá thể nhiều hay ít? 2- Quan sát thích nghi thực vật mơi trƣờng 3- Quan sát thích nghi dinh dƣỡng thực vật: 4- Quan sát mối quan hệ động vật thực vật: 5- Tìm xem có thực vật có ích gây hại cho động vật ngƣời VD: lấy gỗ làm nhà Ăn quả, làm thực phẩm 6-Quan sát thành phần,số lƣợng thực vật tự nhiên: Từng mơi trƣờng có thành phần lồi nhƣ nào? Trong mơi trƣờng số lƣợng cá thể nhƣ nào? Lồi thực vật khơng có mơi trƣờng đó? Hoạt động 2: HỌC SINH TIẾN HÀNH QUAN SÁT a.Đối với HS Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Trong nhóm phân cơng tất phải đƣợc quan sát Ngƣời ghi chép Ngƣời giữ mẫu Thay phiên lấy mẫu quan sát b.Đối với giáo viên: -Bao quát lớp, hƣớng dẫn giúp đỡ HS yếu -Nhắc nhở HS lấy đủ mẫu nơi quan sát Hoạt động 3: BÁO CÁO KẾT QUẢ CỦA CÁC NHÓM - Yêu cầu HS tập trung chỗ mát Các nhóm báo cáo kết Yêu cầu gồm: +Bảng tên thực vật môi trƣờng sống + Mẫu thu thập đƣợc +Đánh giá số lƣợng thành phần thực vật tự nhiên -Sau báo cáo GV cho HS dùng chổi lông nhẹ nhàng quét trả mẫu môi trƣờng sống chúng *Củng cố: -GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS -Căn vào báo cáo nhóm đánh giá kết học tập *Hướng dẫn nhà: - Ôn tập lại chƣơng trình Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Duyệt ngày : …… tháng …… năm 20… ... chất xanh (lớp dƣới) Duyệt ngày : …… tháng …… năm 2011 Tuần Ngày soạn : 11/09/2011 Gia sư Tài Năng Việt 0933050 267 Ngày giảng 6A1: 13/09/2011 6A2: 13/09/2011 https://giasudaykem.com.vn/ 6A3: 13/9/2011... https://giasudaykem.com.vn/ Tuần Ngày soạn : 04/09/2011 Ngày giảng 6A1: 6/ 09/2011 6A2: 6/ 09/2011 Tiết : QUAN S T TẾ B O THỰC VẬT I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh tự làm đƣợc tiêu tế bào thực vật (tế bào vảy... : 7/09/2011 Ngày giảng 6A1: 9/09/2011 6A2: 9/09/2011 Gia sư Tài Năng Việt 0933050 267 https://giasudaykem.com.vn/ Tiết Bài 7: CẤU T O TẾ B O THỰC VẬT I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh nắm đƣợc quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án giảng dạy môn sinh lớp 6 , Giáo án giảng dạy môn sinh lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay