Tài liệu môn sinh lớp 12 bảng phân biệt các quy luật di truyền

4 39 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:50

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bảng 1: Phân biệt quy luật di truyền Menden tác động qua lại Tên quy luật QL phân ly Nội dung Cơ sở tế bào - Mỗi tính trạng cặp alen quy định, có nguồn gốc từ bố, có nguồn gốc từ mẹ - Khi Gp alen phân li đồng giao tử - Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn thành cặp nên gen tồn thành cặp - Phân li tổ hợp NST dẫn đến phân li tổ hợp gen - Các cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng khác QL phân li độc PLĐL lập trình hình thành giao tử Tác động bổ sung - Tương tác bổ sung trường hợp hai nhiều gen không alen tác động qua lại với làm xuất kiểu hình - Các cặp alen nằm cặp NST tương đồng khác - Sự phân li độc lập tổ hợp ngẫu nhiên cặp NST tương đồng giảm phân hình thành giao tử dẫn đến phân li độc lập tổ hợp ngẫu nhiên cặp alen tương ứng - Các gen không tác động riêng rẽ - Các cặp gen không alen nằm cặp NST tương đồng khác nhau, phân li độc lập tổ hợp ngẫu nhiên Điều kiện nghiệm - Các NST phân li bình thường giảm phân - Mỗi gen nằm 1NST - Phân li tổ hợp NST ngẫu nhiên - Sức sống giao tử ngang - Mỗi gen nằm 1NST - Phân li tổ hợp NST ngẫu Ý nghĩa - Giải thích tương quan trội lặn, khơng dùng F1 làm giống - Tạo nguồn biến dị tổ hợp nguồn nguyên liệu cho tiến hóa chọn giống; - Giải thích đa dạng, phong phú sinh giới - Dự đốn kết phân li kiểu hình đời sau - Giải thích, mở rộng cho QL mendel cách tác động gen không alen - Giải thích đa dạng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn sinh giới - Tương tác át chế giảm phân hình thành nhiên kiểu tương tác giao tử - Sức sống mà có mặt giao Tác gen kìm tử động hãm biểu ngang át chế gen khác chúng đứng - hay kiểu gen nhiều gen tác - Là kiểu tác động động qui nhiều gen định khơng alen tính trạng gen có vai trò hình thành tính trạng Tác động - Một số tính cộng trạngcó liên quan tới suất gộp nhiều vật ni, trồng(tính trạngsố lượng) thường bị chi phối tác động cộng gộp nhiều gen không alen Bảng 2: Phân biệt quy luật di truyền liên kết Quy luật Liên kết hoàn toàn Nội dung Cơ sở tế bào Các gen nằm Sự phân li tổ NST phân li tổ hợp cặp NST hợp phát sinh tương đồng giao tử thụ tinh Điều kiện Ý nghĩa Các gen liên kết hoàn toàn Chọn lọc nhóm gen q Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Các gen cặp Hoán NST đổi chỗ cho vị gen trao đổi chéo crơmatic Di truyền liên kết với giới tính Trao đổi đoạn tương ứng cặp NST tương đồng Các gen liên kết khơng hồn tồn Tính trạng gen Nhân đôi, phân Gen nằm X qui định di truyền li, tổ hợp cặp đoạn không chéo, gen NST giới tính tương đồng Y di truyền trực tiếp Tăng nguồn biến dị tổ hợp Điều khiển tỉ lệ đực, Bảng 3: Tỷ lệ đặc trưng quy luật di truyền Qui luật Tỷ lệ lai dị hợp Tỷ lệ lai phân tích Ghi Phân li 3:1 1:2:1 1:1 Trội hoàn tồn khơng hồn tồn (mỗi gen qui định tính trạng) Phân li độc lập 9:3:3:1 (1:2:1)2 (3:1)(1:2:1) 1:1:1:1 Trội hồn tồn khơng hồn tồn (mỗi gen qui định tính trạng) Tương tác bổ sung 9:7 9:6:1 9:3:3:1 1:3 1:2:1 Hai hay nhiều gen quy định tính trạng Tương tác át chế 12:3:1 13:3 2:1:1 Tương tác cộng gộp 15:1 3:1 Liên kết gen 3:1 1:2:1 1:1 Hoán vị gen nhóm khác phân li độc lập lớp kiểu Liên kết khơng hồn tồn hình, chia (mỗi gen qui định tính nhóm = trạng) Di truyền liên Tỷ lệ kiểu Tỷ lệ kiểu Gen nằm X (mỗi gen qui Liên kết hoàn toàn (mỗi gen qui định tính trạng) Gia sư Tài Năng Việt kết giới tính https://giasudaykem.com.vn hình phân bố hình phân định tính trạng) khơng bố không giới giới ... nhiều gen không alen Bảng 2: Phân biệt quy luật di truyền liên kết Quy luật Liên kết hoàn toàn Nội dung Cơ sở tế bào Các gen nằm Sự phân li tổ NST phân li tổ hợp cặp NST hợp phát sinh tương đồng giao... tỉ lệ đực, Bảng 3: Tỷ lệ đặc trưng quy luật di truyền Qui luật Tỷ lệ lai dị hợp Tỷ lệ lai phân tích Ghi Phân li 3:1 1:2:1 1:1 Trội hồn tồn khơng hồn tồn (mỗi gen qui định tính trạng) Phân li độc... cặp NST tương đồng Các gen liên kết khơng hồn tồn Tính trạng gen Nhân đơi, phân Gen nằm X qui định di truyền li, tổ hợp cặp đoạn khơng chéo, gen NST giới tính tương đồng Y di truyền trực tiếp Tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 12 bảng phân biệt các quy luật di truyền , Tài liệu môn sinh lớp 12 bảng phân biệt các quy luật di truyền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay