Tài liệu môn sinh lớp 12 bài tập trắc nghiệm chương 2 các quy luật di truyền

11 19 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:50

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Chương II TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LY Câu 1: Các bước phương pháp lai phân tích thể lai MenĐen gồm: Đưa giả thuyết giải thích kết chứng minh giả thuyết Lai dòng khác vài TT phân tích kết F1,F2,F3 Tạo dòng TC Sử dụng tốn xác suất để phân tích kết lai Trình tự bước Menđen tiến hành nghiên cứu để rút quy luật di truyền là: A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 3, 2, 4, D 2, 1, 3, Câu 2: Đặc điểm sau phân bào sử dụng để giải thích quy luật di truyền Menđen? A Sự phân chia NST B Sự nhân đôi phân li NST C Sự tiếp hợp bắt chéo NST D Sự phân chia tâm động kì sau Câu 3: Khi đề xuất giả thuyết tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định, nhân tố di truyền tế bào không hoà trộn vào phân li đồng giao tử Menđen kiểm tra giả thuyết cách nào? A Cho F1 lai phân tích C Cho F1 giao phấn với D Cho F1 tự thụ phấn Câu 4: Cặp alen A hai alen giống thuộc gen cặp NST t.đồng SV lưỡng bội B hai alen giống hay khác thuộc gen cặp NST tương đồng SV lưỡng bội C hai gen khác nằm cặp NST tương đồng SV lưỡng bội D hai alen khác thuộc gen cặp NST t.đồng SV lưỡng bội Câu 5: Kiểu gen tổ hợp gồm toàn gen A NST thường tế bào B NST giới tính tế bào C NST tế bào s.dưỡng D TB thể sinh vật Câu 6: Cơ chế chi phối di truyền biểu cặp tính trạng tương phản qua hệ theo Menđen A phân li tổ hợp cặp nhân tố DT giảm phân t.tinh B tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng thụ tinh C phân li tổ hợp cặp NST t.đồng g.phân thụ tinh D phân li cặp nhân tố di truyền giảm phân Câu 7: Trong thí nghiệm Menđen, lai bố mẹ TC khác cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy hệ thứ hai A.có p ly theo tỉ lệ trội: lặn B có p.ly theo tỉ lệ trội: lặn C có kiểu hình khác bố mẹ D có kiểu hình giống bố mẹ Câu 8: Về khái niệm, kiểu hình A kiểu gen qui định, không chịu ảnh hưởng yếu tố khác B biểu bên kiểu gen C tổ hợp tồn tính trạng đặc tính thể D kết tác động qua lại kiểu gen môi trường Câu 9: Theo Menđen, phép lai cá thể mang tính trạng trội với cá thể lặn tương ứng gọi A lai phân tích B lai khác dòng C lai thuận-nghịch D lai cải tiến Câu 10: Giống chủng giống có A kiểu hình hệ hồn tồn giống bố mẹ B đặc tính di truyền đồng không ổn định qua hệ C đặc tính di truyền đồng ổn định qua hệ D kiểu hình hệ sau hoàn toàn giống bố giống mẹ Câu 11: Alen gì? A Là trạng thái khác gen B Là trạng thái biểu gen C Là gen khác biệt trình tự nuclêơtit D Là gen phát sinh đột biến Câu 12: Theo quan niệm giao tử khiết Menđen, thể lai F1 tạo giao tử thì: A giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ B giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ C g.tử chứa cặp NTDT bố mẹ, khơng có pha trộn D giao tử chứa cặp NTDT bố mẹ Câu 13: Theo Menđen, phép lai cặp tính trạng tương phản, TT biểu F1 Tính trạng biểu F1 gọi A tính trạng ưu việt B tính trạng trung gian C tính trạng trội D tính trạng lặn Câu 14: QLPL Menđen khơng nghiệm trường hợp: A bố mẹ chủng cặp tính trạng đem lai B số lượng cá thể thu phép lai phải đủ lớn C TT gen qui định gen trội át hồn tồn gen lặn D tính trạng gen qui định chịu ảnh hưởng môi trường Câu 15: Điều không thuộc chất QLPL Menđen gì? A Mỗi tính trạng thể cặp nhân tố di truyền quy định B Mỗi tính trạng thể nhiều cặp gen qui định C Do phân ly đồng cặp NTDT nên giao tử chứa nhân tố cặp D F1 thể lai tạo giao tử giao tử khiết Câu 16: Cơ sở tế bào học quy luật phân li A phân li tổ hợp cặp NTDT giảm phân thụ tinh B phân li cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân C phân li tổ hợp cặp NST tương đồng GP thụ tinh D tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng thụ tinh Câu 17: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài Cho B.F1Cho tự thụ F2 phấn tự thụđược phấn.F2 Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết số hạt dài tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ A 1/4 B 1/3 C 3/4 D 2/3 Câu 18: Xét gen gồm alen trội-lặn hoàn toàn Số loại phép lai khác KG mà cho hệ sau đồng tính A B C D Câu 19: Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O AB có alen: I A, IB, IO NST thường Một cặp vợ chồng có nhóm máu A B sinh trai đầu lòng có nhóm máu O Kiểu gen nhóm máu cặp vợ chồng là: A chồng IAIO vợ IBIO B chồng IBIO vợ IAIO A O A O C chồng I I vợ I I D người IAIO người lại IBIO Câu 20: Ở người, kiểu tóc gen gồm alen (A, a) nằm NST thường Một người đàn ơng tóc xoăn lấy vợ tóc xoăn, họ sinh lần thứ trai tóc xoăn lần thứ hai gái tóc thẳng Cặp vợ chồng có kiểu gen là: A AA x Aa B AA x AA C Aa x Aa D AA x aa Câu 21: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài Cho F1 tự thụ phấn F2 Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết số hạt dài tự thụ phấn cho F3 có phân tính chiếm tỉ lệ A 1/4 B 1/3 C 3/4 D 2/3 Câu 22: Ở người, kiểu tóc gen gồm alen (A, a) nằm NST thường Một người đàn ơng tóc xoăn lấy vợ tóc xoăn, sinh lần thứ trai tóc xoăn lần thứ hai gái tóc thẳng Xác suất họ sinh người trai nói là: A 3/8 B 3/4 C 1/8 D 1/4 Câu 23: Ở người, kiểu tóc gen gồm alen (A, a) nằm NST thường Một người đàn ơng tóc xoăn lấy vợ tóc xoăn, sinh lần thứ trai tóc xoăn lần thứ hai gái tóc thẳng Xác suất họ sinh người nêu là: A 3/16 B 3/64 C 3/32 D 1/4 Câu 24: Ở cà chua, A quy định đỏ, a quy định vàng Khi cho cà chua đỏ dị hợp tự thụ phấn F Xác suất chọn ngẫu nhiên cà chua màu đỏ, có kiểu gen đồng hợp có kiểu gen dị hợp từ số đỏ F1 là: A 3/32 B 6/27 C 4/27 D 1/32 Câu 25: Trong thí nghiệm lai cặp TT Menđen, cho F2 giao phấn ngẫu nhiên với tỉ lệ kiểu hình F dự đoán là: A hoa đỏ: hoa trắng B hoa đỏ: hoa trắng C hoa đỏ: hoa trắng D 15 hoa đỏ: hoa trắng *Câu 26: Trong thí nghiệm lai cặp tính trạng Menđen, cho tất hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với tỉ lệ kiểu hình F3 dự đốn là: A hoa đỏ: hoa trắng B hoa đỏ: hoa trắng C 15 hoa đỏ: hoa trắng D hoa đỏ: hoa trắng Câu 27: Ở người, kiểu tóc gen gồm alen (A, a) nằm NST thường Người chồng tóc xoăn có bố, mẹ tóc xoăn em gái tóc thẳng; người vợ tóc xoăn có bố tóc xoăn, mẹ em trai tóc thẳng Tính theo lí thuyết xác suất cặp vợ chồng sinh gái tóc xoăn là: A 5/12 B 3/8 C 1/4 D 3/4 Gia sư Tài Năng Việt *Câu 28: Ở cà chua, A quy định đỏ, a quy định vàng Khi cho cà chua đỏ dị hợp tự thụ phấn F Xác suất chọn ngẫu nhiên cà chua màu đỏ, có kiểu gen dị hợp có kiểu gen đồng hợp từ số đỏ F1 là: A 1/16 B 6/27 C 12/27 D 4/27 https://giasudaykem.com.vn Câu 29: Ở cà chua, A quy định đỏ, a quy định vàng Khi cho cà chua đỏ dị hợp tự thụ phấn F1 Xác suất chọn ngẫu nhiên cà chua màu đỏ có kiểu gen đồng hợp làm giống từ số đỏ thu F1 là: A 1/64 B 1/27 C 1/32 D 27/64 QUY LUẬT MENDEN: QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP Câu 1: Điều kiện đảm bảo cho DTĐL cặp TT phấn với Nếu khơng có đột biến chọn lọc, tính theo lí thuyết A gen khơng có hồ lẫn vào xác suất xuất đậu thân cao, hoa đỏ F2 là: B gen phải nằm NST khác A 4/9 B 2/9 C 1/9 D 8/9 C số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn Câu 13: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa D gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Cho đậu Câu 2: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Nếu không đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân có đột biến, tính theo lí thuyết xác suất thể dị hợp cặp gen cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F Nếu khơng có đột thu F1 là: A 1/4 B 1/2 C 1/8 D 3/8 biến, tính theo lí thuyết, số thân cao, hoa trắng F số Câu 14: Cho phép lai P: AaBbddEe x AaBBddEe (các gen trội trội thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ hồn tồn) Tỉ lệ loại kiểu hình mang tính trội tính lặn F1 là: A A 1/8 B 3/16 C 1/3 D 2/3 9/16 B 6/16 C 6/16 D 3/16 Câu 3: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa Câu 15: Dự đoán kết kiểu hình phép lai P: AaBb (vàng, đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân trơn) x aabb (xanh, nhăn) cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F Nếu khơng có đột A vàng, trơn: vàng, nhăn: xanh, trơn: xanh, nhăn biến, tính theo lí thuyết xác suất thu đậu thân cao, hoa đỏ dị B vàng, trơn: vàng, nhăn: xanh, trơn: xanh, nhăn hợp cặp gen F1 bao nhiêu? C vàng, trơn: xanh, trơn: vàng, nhăn: xanh, nhăn A 1/4 B 9/16 C 1/16 D 3/8 D vàng, trơn: vàng, nhăn: xanh, trơn: xanh, nhăn Câu 4: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa Câu 16: Phép lai cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn cá thể đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân AaBbDd x AabbDd cho hệ sau cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F Nếu khơng có đột A kiểu hình: 18 kiểu gen B kiểu hình: kiểu gen biến, tính theo lí thuyết số thân cao, hoa đỏ F số thân C kiểu hình: 12 kiểu gen D kiểu hình: 27 kiểu gen cao, hoa đỏ chủng chiếm tỉ lệ Câu 17: Xét cặp alen A, a B, b nằm cặp nhiễm sắc thể A 1/16 B 1/9 C 1/4 D 9/16 thường đồng dạng khác Hãy cho biết có kiểu Câu 5: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa gen khác quần thể? A B C 10 D đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân Câu 18: Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd Thế hệ F1 thu kiểu cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F Nếu khơng có đột gen aaBbdd với tỉ lệ: A 1/32 B ẵ C 1/64 D ẳ bin, tớnh theo lí thuyết số thân cao, hoa đỏ F số thân Câu 19: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân A 4/9 B 1/9 C 1/4 D 9/16 cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F Nếu khơng có đột Câu 6: Phép lai P: AaBbDd x AaBbDd tạo dòng biến, tính theo lí thuyết, số thân cao, hoa trắng F số gen trội hệ sau? A B C D thân cao, hoa trắng dị hợp chiếm tỉ lệ Câu 7: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa A 1/8 B 3/16 C 1/3 D 2/3 đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân Câu 20: Ở đậu Hà Lan, xét cặp alen cặp nhiễm sắc thể cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F Nếu khơng có đột tương đồng; gen A: vàng, alen a: xanh; gen B: hạt trơn, alen b: hạt biến, tính theo lí thuyết số thân cao, hoa đỏ F số thân nhăn Dự đốn kết kiểu hình phép lai P: AaBB x AaBb cao, hoa đỏ không chủng chiếm tỉ lệ A vàng, trơn: vàng, nhăn B vàng, trơn: xanh, trơn A 1/2 B 1/9 C 8/9 D 9/16 C vàng, trơn: xanh, trơn D vàng, nhăn: xanh, trơn Câu 8: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa Câu 21: Phép lai P: AabbDdEe x AabbDdEe hình thành hệ đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Cho đậu F1 loại kiểu gen? thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F Nếu không A 10 loại kiểu gen B 54 loại kiểu gen có đột biến, tính theo lí thuyết xác suất thể đồng hợp cặp C 28 loại kiểu gen D 27 loại kiểu gen gen thu F1 là: A 1/4 B 1/2 C 1/8 D 3/8 Câu 22: Ở cà chua, A: đỏ, a: vàng; B: tròn, b: dẹt; biết Câu 9: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, b: cặp gen phân li độc lập Để F1 có tỉ lệ: đỏ dẹt: vàng dẹt phải hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị chọn cặp P có kiểu gen kiểu nào? hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Chọn ngẫu nhiên thân cao, A.Aabb (đỏ dẹt) xaaBb (vàng tròn).B.aaBb(vàngtròn)xaabb (vg dẹt) hoa đỏ F1 cho giao phấn với Nếu khơng có đột biến chọn C Aabb (đỏ dẹt) x Aabb (đỏ dẹt) D AaBb (đỏ tròn) x Aabb (đỏ dẹt) lọc, tính theo lí thuyết xác suất xuất đậu thân thấp, hoa trắng Câu 23: Cho phép lai P: AaBbDd x AabbDD Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd F2 là: A 1/64 B 1/256 C 1/16 D 1/81 hình thành F1 là: A 3/16 B 1/8 C 1/16 D 1/4 Câu 10: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa Câu 24: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Cho đậu B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn Hai cặp gen di truyền thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F Chọn ngẫu PLĐL với Cho P: hạt vàng, nhăn x hạt xanh, trơn F 1hạt nhiên thân cao, hoa trắng thân thấp, hoa đỏ F1 cho giao vàng, trơn: 1hạt xanh, trơn Kiểu gen P phấn với Nếu khơng có đột biến chọn lọc, tính theo lí thuyết A AAbb x aaBb B Aabb x aaBb xác suất xuất đậu thân thấp, hoa trắng F là: A 1/64 B C AAbb x aaBB D Aabb x aaBB 1/256 C 1/9 D 1/81 Câu 25: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, Câu 11: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn Hai cặp gen di truyền đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Cho đậu phân ly độc lập với Phép lai không làm xuất thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F Chọn ngẫu kiểu hình hạt xanh, nhăn hệ sau? nhiên thân cao, hoa trắng thân thấp, hoa đỏ F cho giao A AaBb x AaBb B aabb x AaBB phấn với Nếu đột biến chọn lọc, tính theo lí thuyết C AaBb x Aabb D Aabb x aaBb xác suất xuất đậu thân cao, hoa trắng F là: Câu 26: Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích tượng A 4/9 B 2/9 C 1/9 D 8/9 A gen nằm nhiễm sắc thể Câu 12: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa B gen phân li tổ hợp giảm phân đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Cho đậu C di truyền gen tồn nhân tế bào thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F Chọn ngẫu D biến dị tổ hợp phong phú loài giao phối nhiên thân cao, hoa trắng thân thấp, hoa đỏ F cho giao Câu 27: Cá thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ A ¼ B 1/6 C 1/8 D 1/16 Gia sư Tài Năng Việt Câu 28: Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định đỏ, gen a quy định vàng Hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng Cho P: AaBb x AaBb Tỉ lệ kiểu gen Aabb dự đoán F1 A 3/8 B 1/16 C 1/4 D 1/8 Câu 29: Dựa vào đâu Menđen đến kết luận cặp nhân tố di truyền thí nghiệm ơng lại phân li độc lập trình hình thành giao tử? A Tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình hệ F B Tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình hệ F C Tỉ lệ phân li KH hệ tuân theo định luật tích xác suất D Tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai phân tích phân tích Câu 30: Với cặp gen trội lặn hoàn toàn Phép lai cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd cho hệ sau A kiểu hình: 12 kiểu gen B kiểu hình: kiểu gen C kiểu hình: kiểu gen D kiểu hình: 12 kiểu gen https://giasudaykem.com.vn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Quan hệ gen tính trạng theo quan niệm Di truyền học đại nào? A Mỗi gen quy định tính trạng B Nhiều gen quy định tính trạng C Một gen quy định nhiều tính trạng D Cả A, B C tuỳ tính trạng Câu 2: Gen chi phối đến hình thành nhiều tính trạng gọi A gen trội B gen điều hòa C gen đa hiệu D gen tăng cường Câu 3: Khi gen đa hiệu bị đột biến dẫn tới biến đổi A tính trạng B loạt tính trạng chi phối C số tính trạng mà chi phối D tồn kiểu hình thể Câu 4: Màu lông thỏ cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường quy định, đó: B quy định lơng xám, b quy định lông nâu; A: át chế B b cho màu lông trắng, a: không át Cho thỏ lông trắng lai với thỏ lơng nâu F tồn thỏ lơng trắng Cho thỏ F1 lai với F2 Trong số thỏ lơng trắng thu F 2, tính theo lí thuyết số thỏ lơng trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ A 1/8 B 1/6 C 1/16 D 1/3 Câu 5: Màu lông thỏ cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường quy định, đó: B quy định lơng xám, b quy định lông nâu; A: át chế B b cho màu lông trắng, a: không át Cho thỏ lông trắng lai với thỏ lơng nâu F tồn thỏ lơng trắng Cho thỏ F1 lai phân tích, tính theo lý thuyết tỉ lệ kiểu hình thỏ lơng trắng xuất F a A 1/2 B 1/3 C 1/4 D 2/3 Câu 6: Khi lai giống bí ngơ chủng dẹt dài với F có dẹt Cho F1 lai với bí tròn F2: 152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài Hình dạng bí chịu chi phối tượng di truyền A phân li độc lập B liên kết hồn tồn C tương tác bổ sung D trội khơng hồn tồn Câu 7: Khi lai giống bí ngơ chủng dẹt dài với F có dẹt Cho F1 lai với bí tròn F2: 152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài Kiểu gen bí tròn đem lai với bí dẹt F1 A aaBB B aaBb C AAbb D AAbb aaBB Câu 8: Khi lai giống bí ngơ chủng dẹt dài với F có dẹt Cho F1 lai với bí tròn F2: 152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài Tính theo lí thuyết, tỉ lệ bí tròn đồng hợp thu F phép lai A 1/4 B 1/2 C 1/3 D 1/8 Câu 9: Xét hai cặp gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu sắc hoa Giả gen A quy định tổng hợp enzim A tác động làm chất (sắc tố trắng) thành chất (sắc tố trắng); gen B quy định tổng hợp enzim B tác động làm chất thành sản phẩm P (sắc tố đỏ); alen lặn tương ứng (a, b) khơng có khả Cơ thể có kiểu gen cho kiểu hình hoa trắng? A AABb B aaBB C AaBB D AaBb Câu 10: Khi lai giống bí ngơ chủng dẹt dài với F có dẹt Cho F1 lai với bí tròn F2: 152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài Tính theo lí thuyết, số bí tròn thu F số bí tròn đồng hợp chiếm tỉ lệ A 1/4 B 3/4 C 1/3 D 1/8 Câu 11: Khi lai giống bí ngơ chủng dẹt dài với F có dẹt Cho F1 lai với bí tròn F2: 152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài Tính theo lí thuyết, số bí tròn thu F2 số bí tròn dị hợp chiếm tỉ lệ A 1/4 B 3/4 C 1/3 D 2/3 Câu 12: Khi lai giống bí ngơ chủng dẹt dài với F có dẹt Cho F1 lai với bí tròn F2: 152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài Nếu cho F lai với tỉ lệ bí tròn dị hợp xuất A 1/8 B 2/3 C 1/4 D 3/8 Câu 13: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Sự tác động gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu tác động gen trội cho hoa hồng, thiếu tác động gen trội cho hoa màu trắng Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F phép lai P: AaBb x Aabb A đỏ: hồng: trắng B đỏ: hồng: trắng C đỏ: hồng: trắng D đỏ: hồng: trắng Câu 14: Khi lai giống bí ngô chủng dẹt dài với F có dẹt Cho F1 lai với bí tròn F2: 152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài Nếu cho F1 lai với nhau, tổng số bí tròn xuất hệ sau, số bí tròn chủng chiếm tỉ lệ A 1/3 B 2/3 C 1/4 D 3/8 Câu 15: Cho lai hai bí tròn với nhau, đời thu 272 bí tròn, 183 bí bầu dục 31 bí dài Sự di truyền tính trạng hình dạng bí tn theo quy luật Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A phân li độc lập B liên kết gen hoàn toàn C tương tác cộng gộp D tương tác bổ trợ Câu 16: Khi lai giống bí ngơ chủng dẹt dài với F1 có dẹt Cho F1 lai với bí tròn F2: 152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài Nếu cho F lai với nhau, tổng số bí tròn xuất hệ sau, số bí tròn dị hợp chiếm tỉ lệ A 1/3 B 2/3 C 1/4 D 3/8 Câu 17: Cho phép lai PTC: hoa đỏ x hoa trắng, F1 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu loại kiểu hình với tỉ lệ 9/16 hoa đỏ: 7/16 hoa trắng Nếu cho F1 lai phân tích tỉ lệ kiểu hình Fa dự đốn A đỏ: trắng B đỏ: trắng C đỏ: trắng D đỏ: trắng Câu 18: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb aaB-: hoa hồng, aabb: hoa trắng Phép lai P: Aabb x aaBb cho tỉ lệ loại kiểu hình F1 bao nhiêu? A đỏ: hồng: trắng B đỏ: hồng: trắng C đỏ: hồng: trắng D đỏ: hồng: trắng Câu 19: Ở loài thực vật, xét cặp gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb: hoa hồng, aaB- aabb: hoa trắng Phép lai P: aaBb x AaBb cho tỉ lệ loại kiểu hình F bao nhiêu? A đỏ: hồng: trắng B đỏ: hồng: trắng C đỏ: hồng: trắng D đỏ: hồng: trắng Câu 20: Màu lông thỏ cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường quy định, đó: B quy định lơng xám, b quy định lơng nâu; A: át chế B b cho màu lông trắng, a: không át Cho thỏ lông trắng lai với thỏ lơng nâu F tồn thỏ lơng trắng Cho thỏ F1 lai với F2 Tính theo lí thuyết, số thỏ lơng trắng chủng thu F chiếm tỉ lệ A 1/8 B 1/6 C 1/16 D 3/16 Câu 21: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng tác động quy định tính trạng màu Trong B: đỏ, b vàng; A: át B, a: không át Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F phép lai P: AaBb x Aabb A đỏ: vàng B đỏ: vàng C đỏ: vàng D đỏ: vàng Câu 22: Trường hợp gen (có thể trội lặn) làm cho gen khác khơng alen với kiểu gen khơng biểu kiểu hình kiểu tương tác A bổ trợ B át chế C cộng gộp D đồng trội Câu 23: Trường hợp hai cặp gen không alen nằm hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng tác động đến hình thành tính trạng gọi tượng A tương tác bổ trợ B tương tác bổ sung C tương tác cộng gộp D tương tác gen Câu 24: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Sự tác động gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu tác động cho hoa màu trắng Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F phép lai P: AaBb x aaBb A đỏ: trắng B đỏ: trắng C đỏ: trắng D đỏ: trắng Câu 25: Màu lông thỏ cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường quy định, đó: B quy định lơng xám, b quy định lông nâu; A: át chế B b cho màu lông trắng, a: không át Cho thỏ lông trắng lai với thỏ lơng nâu F tồn thỏ lơng trắng Cho thỏ F1 lai với F2 Tính theo lí thuyết, tỉ lệ thỏ lơng xám đồng hợp thu F2 A 1/8 B 1/6 C 1/16 D 3/16 Câu 26: Một gen bị biến đổi mà làm thay đổi loạt tính trạng thể sinh vật gen A gen trội B gen lặn C gen đa alen D gen đa hiệu LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trường hợp dẫn tới di truyền liên kết? A Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác B Các cặp gen quy định cặp tính trạng xét tới nằm cặp nhiễm sắc thể C Các tính trạng phân ly làm thành nhóm tính trạng liên kết D Tất gen nằm nhiễm sắc thể phải di truyền Câu 2: Khi cho lai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản, F đồng tính biểu tính trạng bên bố mẹ, tiếp tục cho F1 lai phân tích, đời lai thu tỉ lệ 1: hai tính trạng di truyền A tương tác gen B phân li độc lập C liên kết hồn tồn D hốn vị gen Câu 3: Với hai cặp gen không alen A, a B, b nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng, quần thể có số kiểu gen tối đa là: A B 10 C D Câu 4: Ở lồi sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết lồi số A tính trạng loài B nhiễm sắc thể lưỡng bội loài C nhiễm sắc thể đơn bội loài D giao tử loài Câu 5: Bằng chứng liên kết gen A hai gen không alen tồn giao tử B hai gen gen liên quan đến kiểu hình đặc trưng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C hai gen không alen NST phân ly giảm phân D hai cặp gen không alen ảnh hưởng đến tính trạng Câu 6: Hốn vị gen thường có tần số nhỏ 50% A gen tế bào phần lớn di truyền độc lập liên kết gen hoàn toàn B gen nhiễm sắc thể có xu hướng chủ yếu liên kết C có gen gần xa tâm động xảy hoán vị gen D hoán vị gen xảy phụ thuộc vào giới, lồi điều kiện mơi trường sống Câu 7: Khi cho lai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản, F đồng tính biểu tính trạng bên bố mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phân, đời lai thu tỉ lệ 3: hai tính trạng di truyền A phân li độc lập B liên kết hoàn tồn C liên kết khơng hồn tồn D tương tác gen Câu 8: Nhận định sau không với điều kiện xảy hoán vị gen? A Hoán vị gen xảy thể dị hợp tử cặp gen B Hoán vị gen xảy có trao đổi đoạn crômatit khác nguồn cặp NST kép tương đồng kỳ đầu I giảm phân C Hoán vị gen có ý nghĩa có tái tổ hợp gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng D Hoán vị gen tùy vào khoảng cách gen vị trí gen gần hay xa tâm động Câu 9: Cơ sở tế bào học trao đổi đoạn nhiễm sắc thể A tiếp hợp NST tương đồng kì trước giảm phân I B trao đổi đoạn crômatit nguồn gốc kì trước giảm phân II C trao đổi đoạn crômatit khác nguồn gốc kì trước giảm phân I D phân li tổ hợp tự nhiễm sắc thể giảm phân Câu 10: Khi lai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản, F 100% tính trạng bên bố mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, F2 tỉ lệ 1: 2: Hai tính trạng di truyền A phân li độc lập B liên kết hồn tồn C tương tác gen D hốn vị gen Câu 11: Ở cà chua, gen A: thân cao, a: thân thấp, B: tròn, b: bầu dục Các gen nằm cặp NST tương đồng liên kết chặt chẽ trình di truyền Cho lai giống cà chua chủng: thân cao, tròn với thân thấp, bầu dục F1 Khi cho F1 tự thụ phấn F2 phân tính theo tỉ lệ A cao tròn: thấp bầu dục B cao bầu dục: cao tròn: thấp tròn C cao tròn: cao bầu dục: thấp tròn: thấp bầu dục D cao tròn: cao bầu dục: thấp tròn: thấp bầu dục Câu 12: Một loài thực vật, gen A: cao, gen a: thấp; gen B: đỏ, gen b: trắng Cho có kiểu gen với có kiểu gen ab ab Ab aB giao phấn tỉ lệ kiểu hình thu F1 là: A cao, đỏ: thấp, trắng B cao, trắng: 1cây thấp, đỏ C cao, trắng: thấp, đỏ D cao, trắng: thấp, đỏ Câu 13: Khi cho thể dị hợp tử cặp gen quy định cặp tính trạng có quan hệ trội lặn hồn tồn tự thụ phấn Nếu có kiểu hình lai chiếm tỉ lệ 21% hai tính trạng di truyền A tương tác gen B hốn vị gen C phân li độc lập D liên kết hoàn toàn Câu 14: Điểm sau với tượng di truyền liên kết khơng hồn tồn? A Mỗi gen nằm nhiễm sắc thể B Làm xuất biến dị tổ hợp C Làm hạn chế biến dị tổ hợp D Ln trì nhóm gen liên kết q Câu 15: Một lồi thực vật, gen A: cao, gen a: thấp; gen B: đỏ, gen b: trắng Cho có kiểu gen với có kiểu gen Ab aB giao phấn Ab Biết cấu trúc nhiễm sắc thể không thay đổi giảm phân, tỉ lệ kiểu hình F1 là: aB A cao, đỏ: thấp, trắng B cao, trắng: thấp, đỏ C cao, đỏ: cao, trắng: thấp, đỏ: thấp, trắng D cao, trắng: cao, đỏ: thấp, đỏ Câu 16: Thế nhóm gen liên kết? A Các gen alen nằm NST phân li trình phân bào B Các gen khơng alen nằm NST phân li trình phân bào C Các gen không alen nằm NST phân li trình phân bào D Các gen alen nằm NST phân li trình phân bào Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 17: Với cặp gen không alen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cách viết kiểu gen không đúng? A AB ab B Ab Ab C Aa bb D Ab ab Câu 18: Đặc điểm sau với tượng di truyền liên kết hoàn tồn? A Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác B Làm xuất biến dị tổ hợp, đa dạng phong phú C Luôn tạo nhóm gen liên kết quý D Làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp Câu 19: Hiện tượng di truyền liên kết xảy A bố mẹ chủng khác hai cặp tính trạng tương phản B khơng có tượng tương tác gen di truyền liên kết với giới tính C cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST tương đồng D gen nằm cặp NST đồng dạng khác Câu 20: Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen A trao đổi chéo crômatit “không chị em” cặp NST tương đồng kì đầu giảm phân I B trao đổi đoạn tương ứng crơmatit nguồn gốc kì đầu giảm phân I C tiếp hợp nhiễm sắc thể tương đồng kì đầu giảm phân I D tiếp hợp crômatit nguồn gốc kì đầu giảm phân I Câu 21: Hiện tượng hốn vị gen làm tăng tính đa dạng lồi giao phối A đời lai ln ln xuất số loại kiểu hình nhiều khác so với bố mẹ B giảm phân tạo nhiều giao tử, thụ tinh tạo nhiều tổ hợp kiểu gen, biểu thành nhiều kiểu hình C trong trình phát sinh giao tử, tần số hốn vị gen đạt tới 50% D tất NST xảy tiếp hợp trao đổi chéo đoạn tương ứng Câu 22: Sự di truyền liên kết khơng hồn tồn A khơi phục lại kiểu hình giống bố mẹ B hạn chế xuất biến dị tổ hợp C hình thành tính trạng chưa có bố mẹ D tạo nhiều biến dị tổ hợp Câu 23: Cho cá thể có kiểu gen A 50% Câu 24: Một cá thể có kiểu gen AB ab (các gen liên kết hoàn toàn) tự thụ phấn F1 thu loại kiểu gen với tỉ lệ là: B 25% C 75% qua tự thụ phấn tạo tối đa loại dòng thuần? A B Câu 25: Một cá thể có kiểu gen D 100% AB DE Nếu xảy hoán vị gen giảm phân cặp nhiễm sắc thể tương đồng ab de C D 16 AB DE Nếu gen liên kết hoàn toàn giảm phân cặp nhiễm sắc thể tương ab de đồng qua tự thụ phấn tạo tối đa loại dòng hệ sau? A B C Câu 26: Một cá thể có kiểu gen D 16 AB DE Nếu gen liên kết hoàn toàn giảm phân cặp nhiễm sắc thể tương ab de đồng qua tự thụ phấn tạo tối đa loại kiểu gen hệ sau? A B C Câu 27: Một cá thể có kiểu gen D 16 AB DE Nếu xảy hoán vị gen giảm phân cặp nhiễm sắc thể tương đồng ab de qua tự thụ phấn tạo tối đa loại kiểu gen hệ sau? A 81 B 10 C 100 Câu 28: Ở loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: đỏ, b: vàng Cho cá thể hai giới) tự thụ phấn Xác định tỉ lệ loại kiểu gen A 16% B 32% Ab aB D 16 Ab aB (hoán vị gen với tần số f = 20% hình thành F1 C 24% D 51% Gia sư Tài Năng Việt Câu 29: Cá thể có kiểu gen AB ab https://giasudaykem.com.vn tự thụ phấn Xác định tỉ lệ kiểu gen giảm phân hình thành hạt phấn nỗn với tần số 20% A 16% B 4% AB Ab thu F1 biết hoán vị gen xảy C 9% Câu 30: Ở loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: đỏ, b: vàng Cho cá thể D 8% Ab aB (hoán vị gen với tần số f = 20% hai giới) tự thụ phấn Xác định tỉ lệ kiểu hình thấp, vàng hệ sau A 8% B 16% C 1% D 24% DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGỒI NHÂN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY vùng khơng tương đồng chứa gen A đặc trưng cho nhiễm sắc thể B alen với C di truyền gen NST thường D tồn thành cặp tương ứng *Câu 2: Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen Y Gen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng Cặp lai đẻ trứng màu sẫm nở tằm đực, trứng màu sáng ln nở tằm cái? A XAXa x XaY B XAXa x XAY C XAXA x XaY D XaXa x XAY Câu 3: Ở lồi giao phối (động vật có vú người), tỉ lệ đực xấp xỉ 1: A số giao tử đực với số giao tử B số số đực loài C sức sống giao tử đực ngang D thể XY tạo giao tử X Y với tỉ lệ ngang Câu 4: Ở người bệnh máu khó đơng gen lặn h nằm NST X quy định, gen H quy định máu đơng bình thường Một người nam bình thường lấy người nữ bình thường mang gen bệnh, khả họ sinh gái khỏe mạnh lần sinh bao nhiêu? A 37,5% B 75% C 25% D 50% Câu 5: Bệnh mù màu, máu khó đơng người di truyền A liên kết với giới tính B theo dòng mẹ C độc lập với giới tính D thẳng theo bố Câu 6: Ở người, tính trạng có túm lơng tai di truyền A độc lập với giới tính B thẳng theo bố C chéo giới D theo dòng mẹ Câu 7: Ở người, bệnh mù màu đột biến lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (X m), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái mù màu Kiểu gen cặp vợ chồng A XMXm x XmY B XMXM x X MY C XMXm x X MY D XMXM x XmY Câu 8: Điều không nhiễm sắc thể giới tính người là: nhiễm sắc thể giới tính A gồm cặp nhân tế bào B có tế bào sinh dục C tồn cặp tương đồng XX không tương đồng XY D chứa gen qui định giới tính gen qui định tính trạng khác Câu 9: Ở người, bệnh máu khó đơng gen h nằm NST X, gen H: máu đông bình thường Bố mắc bệnh máu khó đơng, mẹ bình thường, ơng ngoại mắc bệnh khó đơng, nhận định đúng? A Con gái họ không mắc bệnh B 100% số trai họ mắc bệnh C 50% số trai họ có khả mắc bệnh D 100% số gái họ mắc bệnh Câu 10: Các gen đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X có di truyền A theo dòng mẹ B thẳng C gen NST thường D chéo Câu 11: Gen vùng không tương đồng nhiễm sắc thể Y có tượng di truyền A theo dòng mẹ B thẳng C gen NST thường D chéo Câu 12: Gen vùng tương đồng cặp nhiễm sắc thể giới tính XY di truyền A thẳng B chéo C gen NST thường D theo dòng mẹ Câu 13: Bệnh mù màu (do gen lặn gây nên) thường thấy nam thấy nữ, nam giới A cần mang gen biểu hiện, nữ cần mang gen lặn biểu B cần mang gen gây bệnh biểu hiện, nữ cần mang gen lặn biểu C cần mang gen gây bệnh biểu hiện, nữ cần mang gen lặn biểu D cần mang gen biểu hiện, nữ cần mang gen lặn biểu Câu 14: Gen đoạn không tương đồng NST Y truyền trực tiếp cho Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A thể đồng giao tử B thể dị giao tử C thể chủng D thể dị hợp tử Câu 15: Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng NST Y Phép lai cho tỷ lệ phân tính ruồi mắt đỏ: ruồi đực mắt trắng? A ♀XWXW x ♂XwY B ♀XWXw x ♂XwY C ♀XWXw x ♂XWY D ♀XwXw x W ♂X Y *Câu 16: Ở gà, gen A quy định lông vằn, a: không vằn nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Trong chăn ni người ta bố trí cặp lai phù hợp, để dựa vào màu lông biểu phân biệt gà trống, mái từ lúc nở Cặp lai phù hợp là: A XAXa x XaY B XaXa x XAY C XAXA x XaY D XAXa x XAY *Câu 17: Trong thí nghiệm Moocgan, lai ruồi giấm mắt đỏ chủng với ruồi đực mắt trắng F Cho ruồi F1 tiếp tục giao phối với F2 ¾ ruồi mắt đỏ ¼ ruồi mắt trắng, ruồi mắt trắng tồn ruồi đực Giải thích sau phù hợp với kết phép lai trên? A Gen qui định mắt trắng gen trội nằm NST Y khơng có alen X B Gen qui định mắt trắng gen lặn nằm NST X khơng có alen Y C Gen qui định mắt trắng gen trội nằm NST X khơng có alen Y D Gen qui định mắt trắng gen lặn nằm NST Y khơng có alen X Câu 18: Ở người, bệnh mù màu (đỏ lục) đột biến lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm) Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu trai bị mù màu họ nhận Xm từ A bố B bà nội C ông nội D mẹ Câu 19: Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng NST Y Phép lai cho tỷ lệ ruồi mắt đỏ: ruồi mắt trắng; ruồi mắt trắng ruồi đực? A ♀XWXw x ♂XWY B ♀XWXW x ♂XwY C ♀XWXw x ♂XwY D ♀XwXw x W ♂X Y Câu 20: Ở người, bệnh máu khó đơng gen lặn h nằm NST X quy định, gen H quy định máu đơng bình thường Một người nam mắc bệnh lấy người nữ bình thường có bố mắc bệnh, khả họ sinh đứa khỏe mạnh bao nhiêu? A 75% B 100% C 50% D 25% Câu 21: Nhận định sau không đúng? A Tất tương di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất B Trong di truyền, lai mang tính trạng mẹ di truyền theo dòng mẹ C Con lai mang tính trạng mẹ nên di truyền tế bào chất xem di truyền theo dòng mẹ D Di truyền tế bào chất gọi di truyền ngồi nhân hay di truyền nhiễm sắc thể Câu 22: Ngoài việc phát hiện tượng liên kết gen nhiễm sắc thể thường nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận lai nghịch sử dụng để phát tượng di truyền A qua tế bào chất B tương tác gen, phân ly độc lập C trội lặn hoàn toàn, phân ly độc lập D tương tác gen, trội lặn khơng hồn tồn Câu 23: Kết lai thuận-nghịch khác ln có kiểu hình giống mẹ gen q/đ tính trạng A nằm nhiễm sắc thể giới tính Y B nằm nhiễm sắc thể giới tính X C nằm nhiễm sắc thể thường D nằm nhân Câu 24: Đặc điểm phản ánh di truyền qua chất tế bào? A Đời tạo có kiểu hình giống mẹ B Lai thuận, nghịch cho kết khác C Lai thuận, nghịch cho có kiểu hình giống mẹ D Lai thuận, nghịch cho kết giống Câu 25: Ai người phát hoa phấn có di truyền tế bào chất? A Morgan B Mônô Jacôp C Menđen D Coren ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Sự mềm dẻo kiểu hình kiểu gen có A tự điều chỉnh kiểu gen phạm vi định B tự điều chỉnh kiểu gen môi trường thấp giới hạn C tự điều chỉnh kiểu hình môi trường vượt giới hạn D tự điều chỉnh kiểu hình phạm vi định Câu 2: Khả phản ứng thể sinh vật trước thay đổi môi trường yếu tố qui định? A Tác động người B Điều kiện môi trường C Kiểu gen thể D Kiểu hình thể Câu 3: Muốn suất vượt giới hạn giống có ta phải ý đến việc A cải tiến giống vật nuôi, trồng B cải tạo điều kiện môi trường sống C cải tiến kĩ thuật sản xuất D tăng cường chế độ thức ăn, phân bón Câu 4: Điều không điểm khác biệt thường biến đột biến là: thường biến Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A phát sinh ảnh hưởng môi trường khí hậu, thức ăn thơng qua trao đổi chất B di truyền nguồn nguyên liệu chọn giống tiến hóa C biến đổi liên tục, đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với kiện mơi trường D bảo đảm thích nghi thể trước biến đổi môi trường Câu 5: Thường biến khơng di truyền biến đổi A tác động môi trường B không liên quan đến biến đổi kiểu gen C phát sinh trình phát triển cá thể D không liên quan đến rối loạn phân bào Câu 6: Kiểu hình thể sinh vật phụ thuộc vào yếu tố nào? A Kiểu gen môi trường B Điều kiện môi trường sống C Quá trình phát triển thể D Kiểu gen bố mẹ di truyền Câu 7: Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường tính trạng A số lượng B chất lượng C trội lặn hoàn toàn D trội lặn khơng hồn tồn Câu 8: Muốn suất giống vật nuôi, trồng đạt cực đại ta cần ý đến việc A cải tiến giống có B chọn, tạo giống C cải tiến kĩ thuật sản xuất D nhập nội giống Câu 9: Một đặc điểm thường biến A thay đổi kểu gen, không thay đổi kiểu hình B thay đổi kiểu hình, khơng thay đổi kiểu gen C thay đổi kiểu hình thay đổi kiểu gen D không thay đổi k/gen, không thay đổi kiểu hình Câu 10: Sự phản ứng thành kiểu hình khác kiểu gen trước mơi trường khác gọi A tự điều chỉnh kiểu gen B thích nghi kiểu hình C mềm dẻo kiểu hình D mềm dẻo kiểu gen Câu 11: Trong tượng sau, thuộc thường biến tượng A tắc kè hoa thay đổi màu sắc theo môi trường B bố mẹ bình thường sinh bạch tạng C lợn sinh có vành tai xẻ thuỳ, chân dị dạng D hoa giấy đỏ xuất cành hoa trắng Câu 12: Thường biến có đặc điểm biến đổi A đồng loạt, xác định, số trường hợp di truyền B đồng loạt, không xác định, không di truyền C đồng loạt, xác định, không di truyền D riêng lẻ, không xác định, di truyền Câu 13: Tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác gọi A mức dao động B thường biến C mức giới hạn D mức phản ứng Câu 14: Những ảnh hưởng trực tiếp điều kiện sống lên thể sinh vật thường tạo biến dị A đột biến B di truyền C không di truyền D tổ hợp Câu 15: Mức phản ứng A khả biến đổi sinh vật trước thay đổi mơi trường B tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác C khả phản ứng sinh vật trước điều kiện bất lợi môi trường D mức độ biểu kiểu hình trước điều kiện mơi trường khác Câu 16: Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường tính trạng A trội khơng hồn tồn B chất lượng C số lượng D trội lặn hồn tồn Câu 17: Kiểu hình thể kết A trình phát sinh đột biến B truyền đạt tính trạng bố mẹ cho C tương tác kiểu gen với môi trường D phát sinh biến dị tổ hợp Câu 18: Thường biến biến đổi A cấu trúc di truyền B kiểu hình kiểu gen C nhiễm sắc thể D số tính trạng Câu 19: Nguyên nhân thường biến A tác động trực tiếp tác nhân lý, hoá học B rối loạn phân li tổ hợp nhiễm sắc thể C rối loạn trình trao đổi chất nội bào D tác động trực tiếp điều kiện môi trường Câu 20: Nhận định không đúng? A Mức phản ứng kiểu gen rộng hạy hẹp tuỳ thuộc vào loại tính trạng B Sự biến đổi kiểu gen ảnh hưởng mội trường thường biến C Mức phản ứng rộng sinh vật thích nghi cao D Sự mềm dẽo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với thay đổi môi trường Câu 21: Mối quan hệ gen tính trạng biểu qua sơ đồ: A Gen (ADN) → tARN → Pôlipeptit → Prơtêin → Tính trạng B Gen (ADN) → mARN → tARN → Prơtêin → Tính trạng C Gen (ADN) → mARN → Pơlipeptit → Prơtêin → Tính trạng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Gen (ADN) → mARN → tARN → Pơlipeptit → Tính trạng Câu 22: Giống thỏ Himalaya có lơng trắng muốt tồn thân, ngoại trừ đầu mút thể tai, bàn chân, mõm có lơng màu đen Giải thích sau khơng đúng? A Do tế bào đầu mút thể có nhiệt độ thấp nhiệt độ tế bào phần thân B Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hồ tổng hợp mêlanin, nên tế bào phần thân khả tổng hợp mêlanin làm lơng trắng C Nhiệt độ thấp enzim điều hoà tổng hợp mêlanin hoạt động nên tế bào vùng đầu mút tổng hợp mêlanin làm lông đen D Do tế bào đầu mút thể có nhiệt độ cao nhiệt độ tế bào phần thân Câu 23: Các hoa cẩm tú cầu có kiểu gen màu hoa biểu dạng trung gian khác tím đỏ tuỳ thuộc vào A nhiệt độ môi trường B cường độ ánh sáng C hàm lượng phân bón D độ pH đất *Câu 24: Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến biểu gen tổng hợp mêlanin tạo màu lông giống thỏ Himalaya theo chế sinh hoá? A Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin phần thân bị đột biến nên khơng tạo mêlanin, làm lơng thân có màu trắng B Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên tế bào phần thân khơng có khả tổng hợp mêlanin làm lông trắng C Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin hoạt động, nên tế bào phần thân tổng hợp mêlanin làm lơng có màu trắng D Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin không hoạt động, nên tế bào phần thân khơng có khả tổng hợp mêlanin làm lông trắng Câu 25: Bệnh phêninkêtô niệu người đột biến gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường Người mắc bệnh biểu nhiều mức độ nhẹ khác phụ thuộc trực tiếp vào A hàm lượng phêninalanin có máu B hàm lượng phêninalanin có phần ăn C khả chuyển hố phêninalanin thành tirơxin D khả thích ứng tế bào thần kinh não Câu 26: Cho biết bước quy trình sau: Trồng điều kiện môi trường khác Theo dõi ghi nhận biểu tính trạng trồng Tạo cá thể sinh vật có kiểu gen Xác định số kiểu hình tương ứng với điều kiện mơi trường cụ thể Để xác định mức phản ứng kiểu gen quy định tính trạng trồng, người ta phải thực quy trình theo trình tự bước là: A → → → B → → → C → → → D → → → Câu 27: Mức phản ứng kiểu gen xác định A số cá thể có kiểu gen B số alen có kiểu gen C số kiểu gen biến đổi từ kiểu gen D số kiểu hình có kiểu gen Câu 28: Sự mềm dẻo kiểu hình có ý nghĩa thân sinh vật? A Sự mềm dẻo kiểu hình giúp quần thể sinh vật đa dạng kiểu gen kiểu hình B Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật có mềm dẽo kiểu gen để thích ứng C Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với điều kiện môi trường khác D Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật có tuổi thọ kéo dài môi trường thay đổi Câu 29: Trong thực tiễn sản suất, nhà khuyến nơng khuyên “không nên trồng giống lúa diện rộng”? A Vì điều kiện thời tiết khơng thuận lợi bị trắng, giống có kiểu gen nên có mức phản ứng giống B Vì điều kiện thời tiết khơng thuận lợi giống bị thối hố, nên khơng đồng kiểu gen làm suất bị giảm C Vì qua nhiều vụ canh tác giống bị thối hố, nên khơng đồng kiểu gen làm suất bị sụt giảm D Vì qua nhiều vụ canh tác, đất khơng đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho trồng, từ làm suất bị sụt giảm ... Con lai mang tính trạng mẹ nên di truyền tế bào chất xem di truyền theo dòng mẹ D Di truyền tế bào chất gọi di truyền ngồi nhân hay di truyền nhiễm sắc thể Câu 22 : Ngoài việc phát hiện tượng liên... nhiêu? A 75% B 100% C 50% D 25 % Câu 21 : Nhận định sau không đúng? A Tất tương di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất B Trong di truyền, lai mang tính trạng mẹ di truyền theo dòng mẹ C Con... với tần số f = 20 % hai giới) tự thụ phấn Xác định tỉ lệ kiểu hình thấp, vàng hệ sau A 8% B 16% C 1% D 24 % DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGỒI NHÂN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 12 bài tập trắc nghiệm chương 2 các quy luật di truyền , Tài liệu môn sinh lớp 12 bài tập trắc nghiệm chương 2 các quy luật di truyền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay