Tài liệu môn sinh lớp 12 bài tập trắc nghiệm chương 1

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:50

Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ Q TRÌNH NHÂN ĐƠI AND Câu 1: Giả sử gen cấu tạo từ loại nuclêôtit: A, T, G mạch gốc gen có tối đa loại mã ba? A loại mã ba B loại mã ba C 27 loại mã ba D loại mã ba Câu 2: Ở sinh vật nhân thực, trình tự nuclêơtit vùng mã hóa gen khơng mã hóa axit amin gọi A đoạn intron B đoạn êxôn C gen phân mảnh D vùng vận hành Câu 3: Vùng điều hoà vùng A quy định trình tự xếp axit amin phân tử prơtêin B mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã C mang thơng tin mã hố axit amin D mang tín hiệu kết thúc phiên mã Câu 4: Trong 64 ba mã di truyền, có ba khơng mã hố cho axit amin Các ba là: A UGU, UAA, UAG B UUG, UGA, UAG C UAG, UAA, UGA D UUG, UAA, UGA Câu 5: Trong trình nhân đơi ADN, chạc tái có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ B Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch C Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 3’→5’ D Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 5’→3’ Câu 6: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức A tất lồi dùng chung mã di truyền B mã mở đầu AUG, mã kết thúc UAA, UAG, UGA C nhiều ba xác định axit amin D ba mã hoá mã hoá cho loại axit amin Câu 7: Tất lồi sinh vật có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ, điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính đặc hiệu B Mã di truyền có tính thối hóa C Mã di truyền có tính phổ biến D Mã di truyền mã ba Câu 8: Gen khơng phân mảnh có A exơn intrơn B vùng mã hố khơng liên tục C vùng mã hố liên tục D đoạn intrơn Câu 9: Một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hố cho chuỗi pơlipeptit hay phân tử ARN gọi A codon B gen C anticodon D mã di truyền Câu 10: Q trình nhân đơi ADN thực theo nguyên tắc gì? A Hai mạch tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục B Một mạch tổng hợp gián đoạn, mạch tổng hợp liên tục C Nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn D Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng chạc ba tái Câu 11: Bản chất mã di truyền A trình tự xếp nulêơtit gen quy định trình tự xếp axit amin prơtêin B axit amin đựơc mã hố gen C ba nuclêôtit liền kề loại hay khác loại mã hoá cho aa D ba mã hoá cho axit amin Câu 12: Vùng kết thúc gen vùng A mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã B mang tín hiệu kết thúc phiên mã C quy định trình tự xếp aa phân tử prơtêin D mang thơng tin mã hố aa Câu 13: Mã di truyền mang tính thối hố, tức là: A nhiều ba khác mã hoá cho loại axit amin B tất loài dùng chung nhiều mã di truyền C tất loài dùng chung mã di truyền D ba mã di truyền mã hoá cho axit amin Câu 16: Mã di truyền có tính phổ biến, tức A tất lồi dùng chung nhiều mã di truyền B nhiều ba xác định axit amin C bơ ba mã di truyền mã hố cho axit amin D tất loài dùng chung mã di truyền, trừ vài loài ngoại lệ Câu 17: Mỗi ADN sau nhân đôi có mạch ADN mẹ, mạch lại hình thành từ nuclêơtit tự Đây sở nguyên tắc: A bổ sung B bán bảo toàn C bổ sung bảo toàn D bổ sung bán bảo tồn Câu 18: Mỗi gen mã hố prơtêin điển hình gồm vùng theo trình tự là: A vùng điều hồ, vùng vận hành, vùng mã hố B vùng điều hồ, vùng mã hố, vùng kết thúc C vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng kết thúc D vùng vận hành, vùng mã hoá, vùng kết thúc Câu 19: Gen đoạn phân tử ADN A mang thơng tin mã hố chuỗi polipeptit hay phân tử ARN B mang thông tin di truyền lồi C mang thơng tin cấu trúc phân tử prơtêin D chứa mã hố axit amin Câu 20: Vùng gen định cấu trúc phân tử protêin quy định tổng hợp? A Vùng kết thúc B Vùng điều hòa C Vùng mã hóa D Cả ba vùng gen Câu 21: Trong q trình nhân đơi ADN, đoạn Okazaki nối lại với thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối A ADN giraza B ADN pôlimeraza C hêlicaza D ADN ligaza Câu 22: Một gen có 480 ađênin 3120 liên kết hiđrơ Gen có số lượng nuclêơtit là: A 1800 B 2400 C 3000 D 2040 Câu 23: Intron là: A đoạn gen mã hóa aa B đoạn gen khơng mã hóa aa C gen phân mảnh xen kẽ với êxôn D đoạn gen mang tính hiệu kết thúc phiên mã Câu 24: Vai trò enzim ADN pơlimeraza q trình nhân đôi ADN là: A tháo xoắn phân tử ADN B lắp ráp nuclêôtit tự theo NTBS với mạch khuôn ADN C bẻ gãy liên kết hiđrô hai mạch ADN D nối đoạn Okazaki với Câu 25: Vùng mã hoá gen vùng A mang tín hiệu khởi động kiểm sốt phiên mã B mang tín hiệu kết thúc phiên mã C mang tín hiệu mã hố axit amin D mang ba mở đầu ba kết thúc Câu 26: Nhiều ba khác mã hóa axit amin trừ AUG UGG, điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính phổ biến B Mã di truyền có tính đặc hiệu C Mã di truyền mã ba D Mã di truyền có tính thối hóa Câu 27: Đơn vị mang thông tin di truyền ADN gọi A nuclêơtit B ba mã hóa C triplet D gen Câu 28: Đơn vị mã hố thơng tin di truyền ADN gọi A gen B codon C triplet D axit amin Câu 29: Mã di truyền là: A mã một, tức nuclêôtit xác định loại axit amin B mã bốn, tức bốn nuclêôtit xác định loại axit amin C mã ba, tức ba nuclêôtit xác định loại axit amin D mã hai, tức hai nuclêôtit xác định loại axit amin PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ Câu 1: Quá trình phiên mã vi khuẩn E.coli xảy A sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn B sinh vật có ADN mạch kép A ribôxôm B tế bào chất C nhân tế bào D ti thể C sinh vật nhân chuẩn, vi rút D vi rút, vi khuẩn Câu 2: Làm khn mẫu cho q trình phiên mã nhiệm vụ Câu 6: Trong trình dịch mã, mARN thường gắn với nhóm A mạch mã hố B mARN C mạch mã gốc D tARN ribôxôm gọi poliribôxôm giúp Câu 3: Đơn vị sử dụng để giải mã cho thông tin di truyền nằm A tăng hiệu suất tổng hợp prơtêin B điều hồ tổng hợp prôtêin chuỗi polipeptit C tổng hợp pr loại D tổng hợp nhiều loại prôtêin A anticodon B axit amin B codon C triplet Câu 7: Đối mã đặc hiệu phân tử tARN gọi Câu 4: Đặc điểm thuộc cấu trúc mARN? A codon B axit amin B anticodon C triplet A.mARN có cấu trúc mạch kép, vòng, gồm loại đơn phân A, T, G, X Câu 8: ARN tổng hợp từ mạch gen? B mARN có cấu trúc mạch kép, gồm loại đơn phân A, T, G, X A Từ mạch có chiều 5’ → 3’ B Từ hai mạch đơn C mARN có cấu trúc mạch đơn, gồm loại đơn phân A, U, G, X C Khi từ mạch 1, từ mạch D mARN có cấu trúc mạch đơn, thẳng, gồm loại đơn phân A, U, G, X D Từ mạch mang mã gốc Câu 5: Q trình phiên mã xảy Gía sư Tài Năng Việt Câu 9: Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm là: A rARN B mARN C tARN D ADN Câu 10: Ở cấp độ p.tử nguyên tắc khuôn mẫu thể chế A tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã B tổng hợp ADN, dịch mã C tự sao, tổng hợp ARN D tổng hợp ADN, ARN Câu 11: Các chuỗi polipeptit tổng hợp TB nhân thực đều: A kết thúc Met B bắt đầu axit amin Met C bắt đầu foocmin-Met D.bắt đầu từ phức hợp aa-tARN Câu 12: Dịch mã thông tin di truyền mã thành trình tự axit amin chuỗi polipeptit chức A rARN B mARN C tARN D ARN Câu 13: Làm khn mẫu cho q trình dịch mã nhiệm vụ A mạch mã hoá B mARN C tARN D mạch mã gốc Câu 14: Phiên mã trình tổng hợp nên phân tử A ADN ARN B prơtêin C ARN D ADN Câu 15: Trong q trình phiên mã, ARN-polimeraza tương tác với vùng để làm gen tháo xoắn? A Vùng khởi động B Vùng mã hoá C Vùng kết thúc D Vùng vận hành Câu 16: Trong q trình phiên mã, chuỗi poliribơnuclêơtit tổng hợp theo chiều nào? A 3’ → 3’ B 3’ → 5’ C 5’ → 3’ D 5’ → 5’ Câu 17: Giai đoạn hoạt hoá aa trình dịch mã diễn ở: A nhân B tế bào chất C nhân D màng nhân Câu 18: Sản phẩm giai đoạn hoạt hoá axit amin A axit amin hoạt hoá B axit amin tự https://giasudaykem.com.vn C chuỗi polipeptit D phức hợp aa-tARN Câu 19: Giai đoạn hoạt hố axit amin q trình dịch mã nhờ lượng từ phân giải:A lipit B ADP C ATP D glucôzơ Câu 20: Thông tin di truyền ADN biểu thành tính trạng đời cá thể nhờ chế A nhân đôi ADN phiên mã B nhân đôi ADN dịch mã C phiên mã dịch mã D nhân đôi ADN, phiên mã dịch mã Câu 21: Cặp bazơ nitơ sau khơng có l.kết hidrơ bổ sung? A U T B T A C A U D G X Câu 22: Nhận định sau phân tử ARN? A Tất loại ARN có cấu tạo mạch thẳng B tARN có chức vận chuyển axit amin tới ribôxôm C mARN y khuôn từ mạch gốc ADN D Trên tARN có anticodon giống Câu 23: Dịch mã trình tổng hợp nên phân tử A mARN B AND C prôtêin D mARN prơtêin Câu 24: Enzim tham gia vào trình phiên mã A ADN-polimeraza B restrictaza C ADN-ligaza D ARN-polimeraza Câu 25: Trong trình dịch mã, liên kết peptit hình thành giữa: A hai aa kế B aa thứ với axit amin thứ hai C aa mở đầu với aa thứ nhất.D hai aa loại hay khác loại Câu 26: Đơn vị mã hố cho thơng tin di truyền mARN gọi là: A anticodon B codon C triplet D axit amin ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN Câu 1: Nội dung điều hòa hoạt động gen C.Khi có khơng có lactơzơ D.Khi mơi trường có lactơzơ A điều hòa q trình dịch mã.B điều hòa lượng sản phẩm gen Câu 12: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac E.coli, C điều hòa q.trình p.mã D điều hồ hoạt động nhân đơi ADN lactơzơ đóng vai trò chất Câu 2: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac E.coli, A xúc tác B ức chế C cảm ứng D trung gian mơi trường có lactơzơ Câu 13: Khởi đầu opêron trình tự nuclêơtit đặc biệt gọi A prơtêin ức chế không gắn vào vùng vận hành là: : A vùng điều hòa B vùng khởi động B prơtêin ức chế khơng tổng hợp C gen điều hòa D vùng vận hành C sản phẩm gen cấu trúc không tạo Câu 14: Trong chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ, vai D ARN-polimeraza khơng gắn vào vùng khởi động trò gen điều hòa Câu 3: Operon Lac vi khuẩn E.coli gồm có thành phần theo A mang thơng tin cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên trật tự: gen cấu trúc B nơi gắn vào prôtêin ức chế để cản trở hoạt A vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A) động enzim phiên mã C mang thông tin cho việc tổng hợp B gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu prơtêin ức chế tác động lên vùng vận hành D mang thông tin trúc (Z, Y, A) C gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi động hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) D vùng khởi động – gen Câu 15: Theo chế điều hòa hoạt động opêron Lac E.coli, điều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) có mặt lactơzơ tế bào, lactơzơ tương tác với Câu 4: Enzim ARN polimeraza khởi động trình phiên mã A vùng khởi động B enzim phiên mã tương tác với vùng C prôtêin ức chế D vùng vận hành A vận hành B điều hòa C khởi động D mã hóa Câu 16: Trong opêron, nơi enzim ARN-polimeraza bám vào khởi Câu 5: Operon A đoạn phân tử ADN bao gồm số động phiên mã là: A vùng vận hành B vùng khởi động gen cấu trúc gen vận hành chi phối C vùng mã hóa D vùng điều hòa B cụm gồm số gen điều hòa nằm phân tử ADN Câu 17: Khơng thuộc thành phần opêron có vai trò C đoạn gồm nhiều gen cấu trúc phân tử ADN định hoạt động opêron là: A vùng vận hành B vùng mã hóa D cụm gồm1 số gen cấu trúc gen điều hòa nằm trước đ.khiển C gen điều hòa D gen cấu trúc Câu 6: Theo mơ hình operon Lac, prơtêin ức chế bị tác Câu 18: Trình tự nuclêôtit đặc biệt opêron để enzim ARNdụng? A Vì lactơzơ làm cấu hình khơng gian polineraza bám vào khởi động q trình phiên mã gọi B Vì prơtêin ức chế bị phân hủy có lactơzơ A vùng khởi động B gen điều hòa C Vì lactơzơ làm gen điều hòa khơng hoạt động C vùng vận hành D vùng mã hoá D Vì gen cấu trúc làm gen điều hồ bị bất hoạt * Câu 19: Sản phẩm hình thành cuối theo mơ hình opêron Câu 7: Điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy Lac E.coli là: A loại prơtêin tương ứng gen Z, Y, A hình giai đoạn thành loại enzim phân hủy lactôzơ B loại prôtêin tương ứng A phiên mã B dịch mã C sau dịch mã D sau phiên mã gen Z, Y, A hình thành loại enzim phân hủy lactơzơ Câu 8: Gen điều hòa opêron hoạt động môi trường C phân tử mARN mang thông tin tương ứng gen Z, Y, A A khơng có chất ức chế B có chất cảm ứng D phân tử mARN tương ứng với gen Z, Y, A C khơng có chất cảm ứng D có khơng có chất cảm ứng * Câu 20: Sản phẩm hình thành phiên mã theo mơ hình Câu 9: Trong cấu trúc opêron Lac, nằm trước vùng mã opêron Lac E.coli là: hóa gen cấu trúc A vùng điều hòa B vùng vận hành A loại prơtêin tương ứng gen Z, Y, A hình thành loại enzim C vùng khởi động D gen điều hòa phân hủy lactôzơ B loại prôtêin tương ứng gen Z, Y, A hình Câu 10: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac E.coli, thành loại enzim phân hủy lactôzơ môi trường khơng có lactơzơ prơtêin ức chế ức chế trình C phân tử mARN tương ứng với gen Z, Y, A phiên mã cách D chuỗi poliribônuclêôtit mang thông tin phân tử mARN tương A liên kết vào vùng khởi động B.liên kết vào gen điều hòa ứng với gen Z, Y, A C liên kết vào vùng vận hành D.liên kết vào vùng mã hóa Câu 21: Hai nhà khoa học người Pháp phát chế điều hồ Câu 11: Khi prơtêin ức chế làm ngưng hoạt động opêron hoạt động gen ở: A vi khuẩn lactic B vi khuẩn E coli Lac? C vi khuẩn Rhizobium D vi khuẩn lam A.Khi m.trườngcó nhiều lactơzơ B.Khi m.trườngkhơng có lactơzơ Câu 22: Trong opêron Lac, v.trò cụm gen cấu trúc Z, Y, A là: Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A tổng hợp prơtein ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã B tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã C tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản trình phiên mã D tổng hợp loại enzim tham gia vào phản ứng phân giải đường lactơzơ Câu 23: Trong opêron, vùng có trình tự nuclêôtit đặc biệt để prôtêin ức chế bám vào ngăn cản q trình phiên mã, vùng A khởi động B vận hành C điều hoà D kết thúc Câu 24: Trên sơ đồ cấu tạo opêron Lac E coli, kí hiệu O (operator) là: A vùng khởi động B vùng kết thúc C vùng mã hoá D vùng vận hành Câu 25: Trên sơ đồ cấu tạo opêron Lac E coli, vùng khởi động kí hiệu là: A O (operator) B P (promoter) C Z, Y, Z D R Câu 26: Khi cụm gen cấu trúc Z, Y, A opêron Lac E coli không hoạt động? A Khi môi trường có khơng có lactơzơ B Khi TB có lactơzơ C Khi TB khơng có lactơzơ D Khi mơi trường có nhiều lactơzơ Câu 27: Khi cụm gen cấu trúc Z, Y, A opêron Lac E coli hoạt động? A Khi môi trường có khơng có lactơzơ B Khi tế bào có lactơzơ C Khi tế bào khơng có lactơzơ D Khi prôtein ức chế bám vào vùng vận hành Câu 28: Hai nhà khoa học phát chế điều hoà opêron?: A Menđen Morgan B Jacôp Mônô C Lamac Đacuyn D Hacđi Vanbec ĐỘT BIẾN GEN Câu 1: Mạch gốc gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA… 5’ Cho biết có trường hợp thay nuclêơtit vị trí số làm thay đổi codon thành codon khác?A B C D Câu 2: Tác nhân sinh học gây đột biến gen A vi khuẩn B động vật nguyên sinh C 5BU D virut hecpet Câu 3: Mạch gốc gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA… 5’ Cho biết có trường hợp thay nuclêơtit vị trí số làm thay đổi codon mã hóa aa thành codon mã hóa aa khác? (Theo bảng mã di truyền codon AAA AAG mã cho lizin, AAX AAU mã cho asparagin): A B C D Câu 4: Gen ban đầu có cặp nuclêơtit chứa A (A*) T-A*, sau đột biến cặp biến đổi thành cặp A T-A B A-T C G-X D X-G Câu 5: Xét đột biến gen 5BU, từ dạng tiền đột biến đến xuất gen đột biến phải qua A lần nhân đôi B lần nhân đôi C lần nhân đôi D lần nhân đôi Câu 6: Guanin dạng kết cặp không tái gây A.biến đổi cặp G-X thành cặp A-T B.biến đổi cặp G-X thành X-G C biến đổi cặp G-X thành T-A D biến đổi cặp G-X thành A-U Câu 7: Trong dạng đột biến gen, dạng thường gây biến đổi nhiều cấu trúc prôtêin tương ứng, đột biến không làm xuất ba kết thúc? A Mất cặp nuclêôtit B Thêm cặp nuclêôtit C Mất thêm cặp nuclêôtit D Thay cặp nuclêôtit Câu 8: Đột biến xảy cấu trúc gen A biểu trạng thái đồng hợp tử B cần số điều kiện biểu kiểu hình C biểu KH D biểu thể mang ĐB Câu 9: Gen ban đầu có cặp nuclêơtit chứa G (G*) X-G*, sau đột biến cặp biến đổi thành cặp A T-A B A-T C G-X D X-G Câu 10: Gen ban đầu có cặp nu chứa G (G*) G*-X, sau đột biến cặp biến đổi thành cặp A G-X B T-A C A-T D X-G Câu 11: Mức độ gây hại alen ĐB thể ĐB phụ thuộc vào A tác động tác nhân gây đột biến B điều kiện môi trường sống thể đột biến C tổ hợp gen mang đột biến D môi trường tổ hợp gen mang đột biến Câu 12: Dạng đột biến thay cặp nuclêôtit xảy ba gen, A làm thay đổi tồn aa chuỗi pơlypeptit gen huy tổng hợp B làm thay đổi nhiều aa chuỗi pơlypeptit gen huy tổng hợp C làm thay đổi aa chuỗi pơlypeptit gen huy tổng hợp D làm thay đổi số aa chuỗi pơlypeptít gen huy tổng hợp Câu 13: Đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí số tính từ mã mở đầu không làm xuất mã kết thúc Chuỗi polipeptit tương ứng gen tổng hợp A axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit B thay đổi axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit C thay đổi axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit D thay đổi aa từ vị trí thứ sau chuỗi polipeptit Câu 14: Các bazơ nitơ dạng hỗ biến kết cặp bổ sung không ADN nhân đôi có A vị trí liên kết C1 bazơ nitơ bị đứt gãy B vị trí liên kết hidrơ bị thay đổi C vị trí liên kết nhóm amin bị thay đổi D vị trí liên kết photpho di-este bị thay đổi Câu 15: Các dạng ĐB gen làm xê dịch khung đọc mã DT bao gồm: A ba dạng mất, thêm thay cặp nu B thay cặp nuclêôtit thêm cặp nu C cặp nuclêôtit thêm cặp nu D thay cặp nuclêôtit cặp nu Câu 16: Đột biến thay cặp nuclêơtit gen cấu trúc làm cho mARN tương ứng A không thay đổi chiều dài so với mARN bình thường B ngắn so với mARN bình thường C dài so với mARN bình thường D có chiều dài khơng đổi ngắn mARN bình thường Câu 17: Dạng đột biến điểm làm dịch khung đọc mã di truyền A thay cặp A-T thành T-A B thay G-X thành cặp T-A C cặp A-T hay G-X D thay A-T thành cặp G-X Câu 18: Đột biến gen lặn biểu kiểu hình A trạng thái dị hợp tử đồng hợp tử B thành kiểu hình hệ sau C thể mang đột biến D trạng thái đồng hợp tử Câu 19: Biến đổi cặp nuclêôtit gen phát sinh nhân đôi ADN gọi A đột biến B đột biến gen C thể đột biến D đột biến điểm Câu 20: Nếu gen ban đầu có cặp nu chứa A (A*) A*-T, sau đột biến biến đổi thành cặp: A T-A B G-X C A-T D X-G Câu 21: Đột biến gen thường gây hại cho thể mang đột biến A làm ngừng trệ trình phiên mã, không tổng hợp prôtêin B làm biến đổi cấu trúc gen dẫn tới thể s/vật khơng kiểm sốt trình tái gen C làm gen bị biến đổi dẫn tới không kế tục vật chất DT qua hệ D làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn trình sinh tổng hợp prôtêin Câu 22: Điều khơng nói đột biến gen? A ĐBG ln gây hại cho sinh vật làm biến đổi cấu trúc gen B ĐBG nguồn nguyên liệu cho q trình chọn giống tiến hố C Đột biến gen làm cho sinh vật ngày đa dạng, phong phú D Đột biến gen có lợi có hại trung tính Câu 23: Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào A mối quan hệ kiểu gen, môi trường kiểu hình B cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến cấu trúc gen C sức đề kháng thể D điều kiện sống sinh vật *Câu 24: Chuỗi pôlipeptit gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pơlipeptit gen bình thường tổng hợp có số axit amin khác axit amin thứ 80 Đột biến điểm gen cấu trúc thuộc dạng: A thay cặp nuclêôtit ba thứ 80 B cặp nuclêơtit vị trí thứ 80 C thay cặp nuclêôtit ba thứ 81 D thêm cặp nuclêơtit vào vị trí 80 *Câu 25: Một chuỗi polipeptit sinh vật nhân sơ có 298 axit amin, vùng chứa thơng tin mã hóa chuỗi polipeptit có số liên kết hidrơ A với T số liên kết hidrơ G với X (tính từ ba mở đầu đến ba kết thúc) mã kết thúc mạch gốc ATX Trong lần nhân đơi gen có 5-BU thay T liên kết với A qua lần nhân đôi sau hình thành gen đột biến Số nuclêơtit loại T gen đột biến tạo là:A 179 B 359 C 718 D 539 Câu 26 Số liên kết H gen thay đổi ntn ĐB lặp thêm cặp nu gen? Gía sư Tài Năng Việt A Tăng thêm lkH gen B Tăng thêm lkH gen C Tăng thêm hoac3 lkH gen D Tăng thêm3 lkH gen Câu 27 Gen cấu trúc dài 3539,8A0 Khi xảy ĐB làm giảm 1lkH.Chuỗi polipeptit gen tổng hợp chứa 85aa, kể aa mở đầu.Kết luận sau đúng? ĐB thuộc dạng thay cặp A-T cặp G - X Vị trí thay cặp nu thuộc đơn vị mã thứ 86 ĐB thuộc dạng thay1 cặp G – X cặp A-T Đây dạng ĐB dịch khung.A 1,2,3 B 2,3 C 2,3,4 D 1,2,3,4 Câu 28 Khi xảy dạng ĐB thay cặp nu gen Hậu sau xuất hiện? Làm tăng giảm lkH Số lkH không đổi X.hiện ĐB đồng nghĩa X.hiện ĐB dịch khung X.hiện ĐB sai nghĩa X.hiện ĐB vô nghĩa Tổ hợp câu là: A 1,2,3,4,5,6 B 1,2,3,5,6 C 1,3,4,5,6 D 1,2,5 Bài 1.Gen có khối lượng 72.104đvC có tích loại nu khơng bổ sung 6,16% có A>X Gen xảy ĐB khơng chạm đến nu Số nu loại gen trước ĐB: A A =T=528; G=X=672 B A =T=1344; G=X=1056 C A =T=672; G=X=528 D A =T=1344; G=X=1584 Nếu số lkH gen sau ĐB laf2929 ĐB thuộc dạng nào: A.Thay cặp A-T 1cặp G-X B.Thay 1cặp A-T cặp G-X C Thay cặp G-X cặp A-T D C B Nếu ĐB điểm, só lkH gen sau ĐB 2927 Số nu loại gen ĐB là: A A =T=672; G=X=528 B A =T=671; G=X=529 C A =T=670; G=X=529 D A =T=673; G=X=527 Vẫn nội dung câu Chiều dài gen sau ĐB là: A 4080 A0 B 4083,4 A0 C 4076,6 A0 D 4073,2 A0 Nếu số lkH gen sau ĐB 2926 ĐBG thuộc dạng nào: A Mất cặp A_T B Thay cặp G-X cặp A-T C Mất cặp G-X D A B Cho ĐB điểm, só nu loại gen sau ĐB là: A A =T=672; G=X=528 B A =T=671; G=X=528 C A =T=672; G=X=529 D A =T=674; G=X=526 Nếu số lkH gen sau ĐB 2925 ĐBG không thuộc dạng nào: A Mất cặp G-X B Thay cặp G-X cặp A-T C Mất cặp G-X D Thay A-T cặp G-X Nếu ĐB điểm Số lkH gen sau ĐB bằng: A A =T=675; G=X=525 B A =T=672; G=X=527 C A =T=659; G=X=529 D A B C xảy Bài Gen dài 0,306Mm có A+T/G+X=8/7 Sau ĐB, 2412lkH Biết ĐB không chạm đến nu Số nu loại gen trước ĐB: A A =T=1224; G=X=576 B A =T=576; G=X=1224 C A =T=360; G=X=540 D A =T=288; G=X=612 ĐB thuộc loại sau đây: Mất cặp A-T Thay cặp A-T T-A G-X X-G Thay A-T 2cặp G-X hay ngược lại Thêm 1cawpj X-G Thay 1A-T bằng1 cặp G-X A 2,3 B 1,4,5 C 1,2,4 D 2,4,5 Nếu ĐB thuộc loại ĐB điểm so với gen trước ĐB gen sau ĐB có chiều dài: A Khơng đổi B Dài 3,4 A0 C Ngắn 3,4 A D Dài 6,8 A0 Nếu chiều dài gen ĐB 3596,6 A0 Số nu loại sau ĐB: A A =T=291; G=X=610 B A =T=285; G=X=614 C A =T=288; G=X=612 D A =T=287; G=X=612 Bài Gen khơng phân mảnh có 1700 lkH, hiệu số X với loại khác 22% Sau ĐB, gen có chiều dài khơng đổi Số nu loại gen trước ĐB: A A =T=350; G=X=900 B A =T=175; G=X=450 C A =T=450; G=X=175 D A =T=275; G=X=350 Sau ĐB tỉ lệ T:A=38,58% ĐBG thuộc dạng nào? A.Thay 1cặp A-T cặp G-X B Thay 1cặp G-X cặp A-T C Thay 2cặp G-X cặp A-T D Thay 2cặp A-T 2cặp G-X Vẫn nội dung câu Số nu loại gen sau ĐB: A A =T=175; G=X=450 B A =T=176; G=X=449 C A =T=173; G=X=452 D A =T=174; G=X=451 Cho Đb vô nghĩa, chuỗi polipeptit ĐB tổng hợp thay đổi nhiều aa? A Toàn trình tự aa chuỗi polipeptit B Khơng đổi caaustrucs chuỗi polipeptit C thay aa D Thay aa Nếu chuỗi polipeptit gen ĐB tổng hợp chứa 28aa, không kể aa MĐ.ĐB ả.hưởng vị trí đơn vị mã thứ mấy:A.29 B.30 C.28 D.31 https://giasudaykem.com.vn Câu 4: gen cấu trúc dài 0,285µ có tỉ lệ G=12/13T Sau đột biến, số liên kết hóa trị gen khơng đổi Sử dụng kiện để trả lời câu hỏi từ 12 đến 20 Câu Số nuclêôtit loại gen trước đột biến là: A A=T =858 Nu: G = X = 792 Nu B A=T =396 Nu: G = X = 429 Nu C A=T =429 Nu: G = X = 396 Nu D.A=T = 429 Nu: G = X = 1221 Nu Câu Sau ĐB, tỉ lệ A: X 1,1, số NU loại gen ĐB ? A A=T =429 Nu: G = X = 396 Nu B A=T =430 Nu: G = X = 395 Nu C A=T =431 Nu: G = X = 394 Nu D.A=T = 432 Nu: G = X = 393 Nu Câu Đột biến gen thuộc dạng ? A Thay cặp Nu loại A-T cặp Nu loại G-X B Thay cặp Nu loại G-X cặp Nu loại A-T C Thay cặp Nu loại G-X cặp Nu loại A-T D Thay cặp Nu loại G-X cặp Nu loại A-T Câu So với trước DB, số liên kết hidro gen sau đột biến sẽ: A Tăng liên kết B Tăng liên kết C Giảm liên kết D Giảm liên kết Câu Nếu chuỗi polipeptit gen đột biến tổng hợp có thêm axit amin kết luận đột biến thuộc dạng sau ? A Thay cặp G-X cặp A-T mã mở đầu mã kết thúc B Thay cặp G-X cặp A-T mã hóa khác C Thay cặp G-X cặp A-T cođon D Thay cặp G-X cặp A-T đơn vị mã Câu Nếu chuỗi polipeptit gen đột biến tổng hợp có thêm axit amin biến đổi xảy gen A Thay cặp G-X cặp A-T tại3 đơn vị mã, mã mở đầu mã kết thúc B Thay cặp G-X cặp A-T cođon C Thay cặp G-X cặp A-T đơn vị mã thứ tư, tính từ mã kết thúc D Thay cặp G-X cặp A-T đơn vị mã kết tiếp Câu Nếu chuỗi polipeptit gen đột biến tổng hợp có thêm axit amin kết luận sau chưa hợp lí ? A Nếu khơng kể axit amin mở đầu chuỗi polipeptit gen đột biến tổng hợp chứa 273 axit amin B Đột biến thuộc dạng thay cặp nu loại G-X cặp nu loại A-T cođom mã mở đầu mã kết thúc C Đột biến thuộc dạng thay cặp nu loại G-X cặp nu loại A-T đơn vị mã D Gen đột biến không đổi chiều dài, tổng số nu thay đổi tỉ lệ nu số liên kết hidro Câu Khi gen đột biến tái lần, nhu cầu nu tự lọai A cần cung cấp tăng giảm bao nhiêu? A tăng nu B Tăng nu C giảm nu D Giảm nu Câu gen đột biến tái số lần, nhu cầu nu tự loại X giảm 189 Tế bào chứa gen đột biến trải qua nguyên phân lần A B C D Bài 15 Một gen khơng phân mảnh có khối lượng 369.10 dvc có nu loại G loại T 123 nu Sau đột biến gen, chuỗi polipeptit gen đột biến tổng hợp giảm aa có thêm aa Câu Số nu loại gen trước đột biến A A=T =738 Nu: G = X = 492 Nu B A=T =369 Nu: G = X = 816 Nu C A=T =369 Nu: G = X = 246 Nu D.A=T = 246 Nu: G = X = 369 Nu Câu Chiều dài gen sau db A 4182 A0 B 2091 A0 C 2080,8 A0 D 3672 A0 Câu Kết luận sau đột biến gen A cạp nu gen B Mất cặp nu đơn vị mã C Mất cặp nu đơn vị mã D Mất cạp nu đơn vị mã liên tiếp Câu Biết gen DB chứa 1469 lk H Số Nu loại gen DB A A=T =367 Nu: G = X = 245 Nu B A=T =368 Nu: G = X = 244 Nu C A=T =369 Nu: G = X = 246 Nu D.A=T = 366 Nu: G = X = 246 Nu Câu Nếu gen đột biến nằm hợp tử trình tái gen đột biến cần cung cấp số nu tự loại T giảm 30 nu so với trước đột biến Các gen đột biến nằm phôi bào A 15 B C 16 D.30 Gía sư Tài Năng Việt * 26: Trên vùng mã hóa gen khơng phân mảnh, giả sử có thay cặp nuclêơtit vị trí thứ 134 tính từ triplet mở đầu, prơtêin gen điều khiển tổng hợp bị thay đổi so với prơtêin bình thường? A Prơtêin đột biến bị thay đổi axít amin thứ 45 https://giasudaykem.com.vn B Prôtêin đột biến bị thay đổi axít amin thứ 44 C Prơtêin ĐB bị aa thứ 44 D Prôtêin ĐB bị aa thứ 45 NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Câu 1: Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu histon tạo D xếp lại khối gen NST nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc phát tế bào Câu 17: Đơn vị cấu trúc gồm đoạn ADN chứa 146 cặp nu quấn A tảo lục B vi khuẩn C ruồi giấm D sinh vật nhân thực quanh phân tử histon ¾ vòng nhiễm sắc thể sinh vật nhân Câu 2: Dạng đột biến cấu trúc NST chắn dẫn đến làm tăng số thực gọi lượng gen nhiễm sắc thể A ADN B nuclêôxôm C sợi D sợi nhiễm sắc A đoạn B đảo đoạn C lặp đoạn D chuyển đoạn Câu 18: Mức cấu trúc xoắn NST có chiều ngang 30nm Câu 3: Mức xoắn cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh A sợi ADN B sợi C sợi nhiễm sắc D cấu trúc siêu xoắn vật nhân thực gọi là: A nuclêôxôm B sợi nhiễm sắc Câu 19: Cấu trúc sau có số lần cuộn xoắn nhiều nhất? C sợi siêu xoắn D sợi A sợi nhiễm sắc B crơmatit kì Câu 4: Xét cặp nhiễm sắc thể tương đồng có trình tự xếp C sợi siêu xoắn D nuclêôxôm gen sau ABCDEFGHI abcdefghi Do rối loạn trình Câu 20: Sự liên kết ADN với histơn cấu trúc nhiễm sắc giảm phân tạo giao tử có nhiễm sắc thể với trình tự thể đảm bảo chức xếp gen ABCdefFGHI Có thể kết luận, giảm phân xảy A lưu giữ, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền tượng: B phân li nhiễm sắc thể phân bào thuận lợi A trao đổi đoạn NST không cân crômatit NST tương C tổ hợp nhiễm sắc thể phân bào thuận lợi đồng B nối đoạn NST bị đứt vào NST tương đồng D điều hòa hoạt động gen ADN NST C nối đoạn NST bị đứt vào NST không tương đồng D trao đổi đoạn Câu 21: Nhiễm sắc thể dài gấp nhiều lần so với đường kính tế bào, NST khơng cân crơmatit NST không tương đồng xếp gọn nhân Câu 5: Trình tự nuclêơtit ADN có tác dụng bảo vệ làm A đường kính nhỏ B cắt thành nhiều đoạn NST khơng dính vào nằm C đóng xoắn nhiều cấp độ D dồn nén lai thành A tâm động B hai đầu mút NST nhân C eo thứ cấp D điểm khởi nhân đôi Câu 22: Đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza Đại mạch Câu 6: Trao đổi đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng gây thuộc dạng tượng: A chuyển đoạn B lặp đoạn A đoạn nhiễm sắc thể B lặp đoạn nhiễm sắc thể C đảo đoạn D hoán vị gen C đảo đoạn nhiễm sắc thể D chuyển đoạn nhiễm sắc thể Câu 7: Trong chu kì tế bào, nhiễm sắc thể đơn co xoắn cực đại quan sát Câu 23: Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu histon tạo kính hiển vi vào: nên cấu trúc đặc hiệu gọi A kì trung gian B kì C kì sau D kì cuối A nhiễm sắc thể B axit nuclêic C gen D nhân Câu 8: Đơn vị nhỏ cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ thành Câu 24: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm phần ADN prôtêin histon lượng ADN nhiễm sắc thể là: A lặp đoạn, chuyển đoạn A nuclêôxôm B polixôm C nuclêôtit D sợi B đảo đoạn, chuyển đoạn NST Câu 9: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây cân C đoạn, chuyển đoạn D chuyển đoạn NST gen nghiêm trọng là: Câu 25: Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tác A đảo đoạn B chuyển đoạn C đoạn D lặp đoạn nhân gây đột biến: Câu 10: Điều khơng cho rằng: Ở lồi đơn tính giao phối, A làm đứt gãy NST, rối loạn nhân đôi NST, trao đổi chéo không nhiễm sắc thể giới tính crơmatít A tồn tế bào sinh dục thể B làm đứt gãy NST, làm ảnh hưởng tới trình tự nhân đôi ADN B gồm 1cặp, tương đồng giới khơng t đồng giới C tiếp hợp trao đổi chéo khơng crơmatít C khơng mang gen quy định giới tính mà mang gen quy định D làm đứt gãy nhiễm sắc thể dẫn đến rối loạn trao đổi chéo TT thường Câu 26: Trao đổi đoạn không cân crơmatit cặp tương D lồi thú, ruồi giấm đực XY XX đồng gây tượng: A chuyển đoạn B lặp đoạn đoạn Câu 11: Sự co xoắn mức độ khác nhiễm sắc thể tạo C đảo đoạn D hoán vị gen điều kiện thuận lợi cho Câu 27: Một NST có trình tự gen sau ABCDEFGHI Do rối A phân li nhiễm sắc thể phân bào loạn giảm phân tạo giao tử có NST với trình tự B tổ hợp nhiễm sắc thể phân bào gen ABCDEHGFI Có thể kết luận, giảm phân xảy đột C biểu hình thái NST kì biến: D phân li tổ hợp NST phân bào A chuyển đoạn NST khơng làm thay đổi hình dạng NST Câu 12: Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu histon tạo B đảo đoạn chứa tâm động làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc phát tế bào C chuyển đoạn NST làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể A thực khuẩn B vi khuẩn C xạ khuẩn D sinh vật nhân thực D đảo đoạn không làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể Câu 13: Trình tự nuclêơtit đặc biệt ADN NST, vị trí liên Bài Trên NST sinh vật nhân chuẩn dài 2,754 µ kết với thoi phân bào gọi Chứa 30% A, có gen thứ thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 5, chênh lệch A tâm động B hai đầu mút NST 0,102 µ chiều dài, gen ngắn xảy đột biến C eo thứ cấp D điểm khởi đầu nhân đơi lặp đoạn, có gen NST lặp thêm lần sử dụng kiện Câu 14: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng trả lời câu từ đến 11 q trình hình thành lồi Câu Số nu loại NST trước đột biến A lặp đoạn B đoạn C đảo đoạn D chuyển đoạn A A=T =4860 Nu: G = X = 3240 Nu Câu 15: Dạng đột biến ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể B A=T =9720 Nu: G = X = 6480 Nu gen không mong muốn số giống trồng? C A=T =4860 Nu: G = X = 11304 Nu A ĐBG B Mất đoạn nhỏ C Chuyển đoạn nhỏ D ĐB lệch bội D.A=T = 3240 Nu: G = X = 4860 Nu Câu 16: Thực chất đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Câu Số nu gen thứ nhất: A làm thay đổi vị trí số lượng gen NST A.1800 nu B 1200 nu C 3000 nu D 2400 nu B xếp lại khối gen nhiễm sắc thể Câu Gen có 2430 liên kết H, số nu loại gen là: C làm thay đổi hình dạng cấu trúc NST A A=T =630 Nu: G = X =270 Nu Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B A=T =720 Nu: G = X = 480 Nu C A=T =270 Nu: G = X = 630 Nu D.A=T = 540 Nu: G = X = 360 Nu Câu Chiều dài gen tính đơn vị micromet là: A 0,204 (µm) B 0,306 (µm) B 0,51(µm) D 0,048 (µm) Câu Gen thứ có tỉ lệ số nu loại gen bao nhiêu? A A=T =2700 Nu: G = X =2100 Nu B A=T =1350 Nu: G = X = 1050 Nu C A=T =720 Nu: G = X = 480 Nu D.A=T = 1080 Nu: G = X = 720 Nu Câu 10 Sau ĐB lặp đoạn, tỉ lệ % loại nu NST không đổi chứa 3840 nu loại X số nù loại gen lặp thêm A A=T =270 Nu: G = X =630 Nu A A=T =1350 Nu: G = X = 1050 Nu B A=T =600 Nu: G = X = 900 Nu C A=T = 870 Nu: G = X = 1230 Nu Câu 11 Cấu trúc NST sau ĐB lặp đoạn có thứ tự gen A 1, 2, 3, 4, 4, 5, B 1, 2, 3, 3, 4, 5, B 1, 2, 2, 3, 4, 5, D 1, 2, 3, 4, 5, 5, ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ Câu 1: Ở người, số bệnh DT ĐB lệch bội phát A ung thư máu, Tơcnơ, Claiphentơ B Claiphentơ, Đao, Tơcnơ C Claiphentơ, máu khó đơng, Đao D siêu nữ, Tơcnơ, ung thư máu Câu 2: Rối loạn phân li nhiễm sắc thể kì sau phân bào chế làm phát sinh đột biến A lệch bội B đa bội C cấu trúc NST D số lượng NST Câu 3: Sự không p.ly cặp NST t.đồng TB sinh dưỡng A dẫn tới thể có dòng tế bào bình thường dòng mang ĐB B dẫn tới tất tế bào thể mang đột biến C có quan sinh dục mang đột biến D tế bào sinh dưỡng mang đột biến Câu 4: Ở cà chua 2n = 24 Khi quan sát tiêu tế bào sinh dưỡng loài người ta đếm 22 nhiễm sắc thể trạng thái chưa nhân đôi Bộ nhiễm sắc thể tế bào có kí hiệu A 2n – B 2n – – C 2n – + D A, B Câu 5: Ở loài TV, gen A qui định TT hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định TT lặn hạt màu trắng Trong phép lai, hệ F1 có tỉ lệ 35 hạt đỏ: hạt trắng KG bố mẹ là: A AAa x AAa B AAa x AAaa C AAaa x AAaa D A, B, C Câu 6: Ở loài thực vật, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp gen a qui định Cây thân cao 2n + có kiểu gen AAa tự thụ phấn kết phân tính F1 A 35 cao: thấp B.5 cao: thấp C.3 cao: thấp D 11 cao: thấp Câu 7: Cơ thể mà TB sinh dưỡng thừa NST cặp tương đồng gọi A thể ba B thể ba kép C thể bốn D thể tứ bội Câu 8: Ở loài TV, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp gen a qui định Cho thân cao 2n + có KG Aaa giao phấn với thân cao 2n + có KG Aaa kết phân tính F1 A 35 cao: thấp B cao: thấp C cao: thấp D 11 cao: thấp Câu 9: Ở loài TV, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp gen a qui định Cho thân cao 4n có KG AAaa giao phấn với thân cao 4n có KG Aaaa kết phân tính F1 là: A 35 cao: thấp B 11 cao: thấp C cao: thấp D cao: thấp Câu 10: Ở cà độc dược 2n = 24 Số dạng đột biến thể ba phát loài A 12 B 24 C 25 D 23 Câu 11: Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng thừa nhiễm sắc thể cặp tương đồng gọi A thể ba B thể ba kép C thể bốn D thể tứ bội Câu 12: Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng thừa nhiễm sắc thể cặp tương đồng gọi A thể ba B thể ba kép C thể bốn D thể tứ bội Câu 13: Một tế bào sinh dưỡng lồi có nhiễm sắc thể kí hiệu: AaBbDdEe bị rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể Dd phân bào tạo tế bào có kí hiệu nhiễm sắc thể là: A AaBbDDdEe AaBbdEe B AaBbDddEe AaBbDEe C AaBbDDddEe AaBbEe D AaBbDddEe AaBbdEe Câu 14: Đột biến lệch bội biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới A số cặp NST B số toàn cặp NST C một, số toàn cặp NST D cặp NST Câu 15: Ở loài thực vật, gen A qui định đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định vàng Cho 4n có kiểu gen aaaa giao phấn với 4n có kiểu gen AAaa, kết phân tính đời lai A 11 đỏ: vàng B đỏ: vàng C.1 đỏ:1vàng D.3 đỏ: vàng Câu 16: Một lồi SV có NST 2n = 14 tất cặp NST tương đồng chứa nhiều cặp gen dị hợp Nếu không xảy ĐBG, ĐB cấu trúc NST không xảy HVG, lồi hình thành loại thể ba khác NST? A B 14 C 35 D 21 Câu 17: Ở lồi TV, gen A qui định tính trạng hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn hạt trắng Cho dị hợp 4n tự thụ phấn, F1 đồng tính hạt đỏ Kiểu gen bố mẹ A AAaa x AAAa B AAAa x AAAa C AAaa x AAAA D AAAA x AAAa Câu 18: Khi xử lí dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa tác nhân cơnsixin, tạo dạng tứ bội sau đây? AAAA ; AAAa ; AAaa ; Aaaa ; aaaa A 2, 4, B 1, 2, C 1, 3, D 1, 2, Câu 19: Phép lai AAaa x AAaa tạo KG AAaa hệ sau với tỉ lệ A 2/9 B ¼ C 1/8 D 1/2 * Câu 20: Một tế bào sinh dưỡng lồi có nhiễm sắc thể kí hiệu: AaBbDdEe bị rối loạn phân li phân bào nhiễm sắc thể kép cặp Dd tạo tế bào có kí hiệu nhiễm sắc thể là: A AaBbDDdEe AaBbddEe B AaBbDddEe AaBbDEe C AaBbDDddEe AaBbEe D AaBbDddEe AaBbddEe * Câu 21: Xét cặp gen: cặp gen Aa nằm cặp NST số Bb nằm cặp NST số Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBb giảm phân, cặp NST số khơng phân li kì sau I giảm phân tế bào sinh loại giao tử nào? A AaBb, O B AaB, b C AaB, Aab, B, b D AaB, Aab, O Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) gây hậu nghiêm trọng cho thể : A đoạn lớn NST B lặp đoạn NST C đảo đoạn NST D chuyển đoạn nhỏ NST Đề CĐ 2007 Loại ĐB cấu trúc nhiễm sắc thể gây hậu nghiêm trọng cho thể A chuyển đoạn lớn đảo đoạn B đoạn lớn C lặp đoạn đoạn lớn D đảo đoạn Đề ĐH 2007 Sự trao đổi chéo không cân cromatit khác nguồn gốc cặp nhiễm sắc thể tương đồng làm xuất dạng đột biến A lặp đoạn đoạn B đảo đoạn lặp đoạn C chuyển đoạn đoạn D chuyển đoạn tương hỗ Đề ĐH 2007 Sơ đồ sau minh họa cho dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào? (1): ABCDzEFGH → ABGFEzDCH (2): ABCDzEFGH → ADzEFGBCH A (1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): chuyển đoạn nhiễm sắc thể B (1): chuyển đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn chứa tâm động C (1): chuyển đoạn không chứa tâm động, (2): chuyển đoạn NST D (1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn không chứa tâm động Đề ĐH 2008 Một NST có đoạn khác xếp theo trình tự ABCDEGzHKM bị ĐB NST đột biến có trình tự ABCDCDEGzHKM Dạng đột biến A thường làm xuất nhiều gen quần thể B thường gây chết cho thể mang nhiễm sắc thể đột biến C thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết loài D thường làm tăng giảm cường độ b TT Đề ĐH 2008 Ở ruồi giấm, ĐB lặp đoạn NSTGT X làm biến đổi KH từ A mắt dẹt thành mắt lồi B mắt lồi thành mắt dẹt C mắt đỏ thành mắt trắng D mắt trắng thành mắt đỏ Đề CĐ 2008 Gía sư Tài Năng Việt Bệnh, hội chứng sau người hậu ĐB cấu trúc NST? A Hội chứng Đao B Bệnh ung thư máu C Hội chứng Claiphentơ D Hội chứng Tơcnơ Đề CĐ 2008 Một NST bị ĐB có kích thước ngắn so với NST bình thường Dạng ĐB tạo nên NST bất thường dạng số dạng ĐB sau? A Mất đoạn NST B Chuyển đoạn NST C Đảo đoạn NST D Lặp đoạn NST Đề CĐ 2008 Khi nói ĐB đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu sau sai? A Sự xếp lại gen đảo đoạn góp phần tạo nguồn ng.liệu cho q trình tiến hố B Đảo đoạn NST làm thay đổi trình tự phân bố gen NST, hoạt động gen bị thay đổi C Đoạn NST bị đảo nằm đầu mút hay NST không mang tâm động D Một số thể ĐB mang NST bị đảo đoạn giảm khả SS Đề CĐ 2009 10 Ở loài ĐV, người ta phát NST số II có gen phân bố theo trình tự khác kết đột biến đảo đoạn là: (1) ABCDEFG (2) ABCFEDG (3) ABFCEDG (4) ABFCDEG Giả sử NST số (3) NST gốc Trình tự phát sinh đảo đoạn A (1) ← (3) → (4) → (1) B (3) → (1) → (4) → (1) C (2) → (1) → (3) → ( 4) D (1) ← (2) ← (3) → (4) CĐ2009 11 Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể A Là vị trí liên kết với thoi nhân bào giúp NST di chuyển cực TB B Là điểm mà p.tử ADN bắt đầu nhân đơi C Có tác dụng b.vệ NST làm cho NST khơng dính vào D Là vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân Đề ĐH 2009 https://giasudaykem.com.vn Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ... C xảy Bài Gen dài 0,306Mm có A+T/G+X=8/7 Sau ĐB, 2 412 lkH Biết ĐB không chạm đến nu Số nu loại gen trước ĐB: A A =T =12 2 4; G=X=576 B A =T=576; G=X =12 2 4 C A =T=360; G=X=540 D A =T=288; G=X= 612 ĐB... dài gen ĐB 3596,6 A0 Số nu loại sau ĐB: A A =T=2 91; G=X= 610 B A =T=285; G=X= 614 C A =T=288; G=X= 612 D A =T=287; G=X= 612 Bài Gen không phân mảnh có 17 00 lkH, hiệu số X với loại khác 22% Sau ĐB, gen... G = X = 12 3 0 Nu Câu 11 Cấu trúc NST sau ĐB lặp đoạn có thứ tự gen A 1, 2, 3, 4, 4, 5, B 1, 2, 3, 3, 4, 5, B 1, 2, 2, 3, 4, 5, D 1, 2, 3, 4, 5, 5, ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ Câu 1: Ở người,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 12 bài tập trắc nghiệm chương 1 , Tài liệu môn sinh lớp 12 bài tập trắc nghiệm chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay