Tài liệu môn sinh lớp 12 bài tập liên kết gen và hoán vị gen

27 23 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:50

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ LIÊN KẾT GEN HOÁN VỊ GEN Câu 1: Cơ thể đem lai dị hợp cặp gen trở lên nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng; thể tự thụ phấn (hoặc tự giao phối) cho đời 16 tổ hợp kiểu gen lai phân tích cho tỉ lệ đời 1:1:1:1 suy thể dị hợp có tượng di truyền A độc lập B tương tác gen C liên kết khơng hồn tồn D liên kết hồn tồn Câu 2: Một thể chứa cặp gen dị hợp giảm phân thấy xuất loại giao tử với số liệu sau: ABD = ABd = abD =abd = 10 ; AbD = Abd = aBD = aBd = 190 Kiểu gen thể là: A Aa BD bd B Aa Bd bD C AB Dd ab D Ab Dd aB HD giải - cặp gen DHT cho loại G, suy cặp gen/ cặp NST LK khơng hồn tồn Loại G chiếm tỷ lệ G HV, nhiều G LK Loại A C - Xét B: ABD G LK (loại) Chon đáp án D Câu 3: Trình tự gen nhiễm săc thể có tần số tái tổ hợp sau : A – B : đơn vị đồ; A-C : 28 đơn vị đồ; A-D : 25 đơn vị đồ; B- C: 20 đơn vị đồ; B – D: 33 đơn vị đồ là: A D – A – B – C B A – B – C – D C A – D – B – C D B – A – D – C HD giải - AB = nên AB - AC=AB + BC nên ABC - BD = AB + AD nên DABC Câu 4: Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen AB/ab x Ab/aB Hoán vị gen xảy bên với tần số nhau, kiểu hình vàng, bầu dục có kiểu gen ab/ab Kết phù hợp với tỉ lệ kiểu hình vàng, bầu dục đời con? A 5,25% B 7,29% C.12,25% D.16% HD giải AB/ab x Ab/aB, suy ab/ab = ab (LK) x ab (HV) Dựa vào bảng biến thiên ta có f – f2 /4 - Xét A: f – f2 /4 = 0.0525, f2 – f + 0.24 = 0, giải ta f1 = 0,3; f2 = 0,7 ( loại) ĐA A Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 5: Xét cá thể có kiểu gen: Ab Dd Khi giảm phân hình thành giao tử xảy hoán vị gen với tần số aB 30% Theo lý thuyết, tỷ lệ loại giao tử AB D aB d tạo là: A 6,25% 37,5% B 15% 35% C 12,5% 25% D 7,5% 17,5% HD giải Dựa vào kiện đầu ta thấy giao tử ABD (HV), aBd (LK), f = 0,3 - Xét giao tử ABD: AB = 0,15 x 0,5 = 0,075 = 7,5% Suy đáp án D Câu 6: Ở đậu, alen A quy định tính trạng cao, alen a quy định tính trạng thấp; alen B quy định hình tròn; alen b quy định hình bầu dục Tạp giao đậu F1 thu kết sau: 140 cao, tròn; 40 thấp, bầu dục; 10 cao, bầu dục; 10 thấp, tròn Biết gen nằm NST thường Kiểu gen F1 tần số hoán vị gen là: A Ab Ab , f = 20%, xảy giới x aB aB B AB AB , f = 20%, xảy hai giới x ab ab C AB AB , f = 20%, xảy giới x ab ab D Ab Ab , f = 20%, xảy hai giới x aB aB HD giải - Tỷ lệ ab/ab = 40/200 = 0,2 - Đáp án A loại HVG giới không xuất KH thấp, BD - Xét đáp án B: ab/ab, f = 0,2 suy 0,4 x 0,4 = 0,16 khác 0,2 (loại) - Xét đáp án C: ab/ab, f = 0,2, HVG giói suy 0,5 x 0,4 = 0,2 ĐA C Câu 7: Hai thể bố mẹ mang hai cặp gen dị hợp tử chéo Ab có khoảng cách gen Ab 18 cM aB Biết diễn biến giảm phân hình thành giao tử thể bố mẹ Trong phép lai thu tổng số 10.000 hạt Trong số 10.000 hạt thu A có 81 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn hai gen B có 1800 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn hai gen C có xấp xỉ 81 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn hai gen D có xấp xỉ 1800 hạt có kiểu gen đồng hợp lặn hai gen HD giải Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Ab/aB x Ab/aB; f = 0,18 suy ab/ab = f2 / = 0,182 / = 0,0081 = 0,81% = 0,81 x 10000/100 = 81 hạt ĐA: C Câu 8: Cho biết: A quy định hạt tròn, alen lặn a quy định hạt dài; B quy định hạt chín sớm, alen lặn b quy định hạt chín muộn Hai gen thuộc nhóm gen liên kết Tiến hành cho hạt tròn, chín sớm tự thụ phấn, thu 1000 đời với kiểu hình khác nhau, có 240 hạt tròn-chín muộn Biết diễn biến trình sinh hạt phấn sinh noãn Kiểu gen tần số hoán vị gen (f) đem lai là: A AB , f = 20% ab B Ab , f = 20% aB C AB , f = 40% ab D Ab , f = 40% aB HD giải F thu 240 hạt tròn muộn suy tỷ lệ tròn muộn ( A-bb) = 240/1000 = 0,24 Xảy TH AB/ab x AB/ab Ab/aB x Ab/aB - Xét đáp án A: A-bb = (f + f – f.f)/ = (0,2 + 0,2 – 0,04)/ = 0,09 khác 0,24 (loại) - Xét đáp án B: A-bb = (1-f.f)/4 = (1-0,04)/4 = 0,24 Đáp án B Câu 9: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định tròn trội hồn tồn so với gen b quy định dài Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể Cây dị hợp tử cặp gen giao phấn với thân thấp, tròn thu đời phân li theo tỉ lệ: 310 thân cao, tròn : 190 thân cao, dài : 440 thân thấp, tròn : 60 thân thấp, dài Cho biết khơng có đột biến xảy Tần số hốn vị hai gen nói A 12% B 6% C 24% D 36% HD giải Ab/ab = 60/1000 = 0,06 xuất KH aabb nên DHT có KG AB/ab Ab/aB; aaB- có KG aB/ab suy có trường hợp: + AB/ab x Ab/ab suy ab/ab = ( ab (LK) x ab (HV) ) + (ab (LK) x ab (LK) + Ab/aB x aB/ab suy ab/ab = ( ab (HV) x ab (lk)) + ( ab(HV) x ab (HV)) - Gọi f tần số HVG Xét TH ta có: Ab/ab = [(1-f)/2 x (1-f)/2] + [(1-f)/2 x f/2] = 0,06 Giải ta f = - 0,76 ( loại) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Xét trường hợp 2: [f/2 x (1-f)/2] + f/2xf/2 = 0,06 Giải ta f = 0,24 = 24% ĐA C Câu 10: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng thu F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% thân cao, hoa trắng : 37,5% thân thấp, hoa đỏ : 12,5% thân cao, hoa đỏ : 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết khơng có đột biến xảy Kiểu gen bố, mẹ phép lai A AaBb x aabb B AaBB x aabb C Ab/aB x ab/ab D AB/ab x ab/ab HD giải Lai cao, đỏ với thấp, trăng phép lai phân tích thu tỷ lệ 3:3:1:1 loại A B aabb = 0,125 < 0,25 nên KH hoán vị suy KG cao, đỏ Ab/aB Đáp án C Câu 11: Ở cà chua thân cao, đỏ là trội hoàn toàn so với thân thấp vàng, lai cà chua thân cao, đỏ với nhau, đời lai thu 21 cao, vàng: 40 cao, đỏ: 20 thấp, đỏ Kiểu gen bố mẹ A AB x AB AB AB C Ab x aB ab ab aB AB aB x x ab AB B AB x ab Ab Ab ab ab ab ab D Ab x Ab AB Ab aB aB ab x aB a x Ab aB HD giải Lai tính trạng F1 thu KH suy tuân theo quy luật LKG Tỷ lệ KH 1:2:1 suy P có KG Ab/aB x Ab/aB AB/ab x Ab/aB Câu 12: Trên nhiễm sắc thể, xét gen A, B, C D Khoảng cách tương đối gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM Trật tự gen nhiễm sắc thể A CABD B DABC HD giải + AB = 1,5 suy AB + AC = AB + BC suy ABC C BACD D ABCD Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ + DC = DB + BC suy DABC Đáp án B Câu 13: Một thể dị hợp cặp gen nằm cặp NST tương đồng, giảm phân tạo giao tử ABD = 15%, kiểu gen thể tần số hoán vị gen A Aa Bd ; f = 30% bD B Aa Bd ; f = 40% bD C Aa BD ; f = 40% bd D Aa BD ; f = 30% bd HD giải ABD = 15% = 0,5 x % BD + Xét đáp án A: ABD = 0,5 x f/2 = 0,5 x 0,15 = 0,075 khác 0,15 ( loại) + Xét đáp án B: ABD = 0,5 x f/2 = 0,5 x 0,2 = 0,1 khác 0,15 ( loại) + Xét đáp án C: ABD = 0,5 x (1- f)/2 = 0,5 x 0,3 = 0,075 khác 0,15 ( lấy) Câu 14: Ở ruồi giấm, lai thể dị hợp thân xám, cánh dài, thu kiểu hình lặn thân đen, cánh cụt đời lai chiếm tỉ lệ 9%, (biết gen quy định tính trạng) Tần số hoán vị gen A 40% B 18% C 36% D 36% 40% HD giải Aabb = 0,09 ( ruồi giấm đực khơng có HVG) suy ab/ab = ab (LK) x ab (LK) ab(HV) x ab(LK) + Xét trường hợp 1: (1-f)/2 x 0,5 = 0,09 suy f = 0,64 > 0,5 (loại) + Xét trường hợp 2: f/2 x 0,5 = 0,09 suy f = 0,36 Đáp án C Câu 15: Ở giới loài động vật (2n = 24), bốn cặp NST đồng dạng có cấu trúc giống nhau, giảm phân có trao đổi chéo đơn xảy cặp NST, số loại giao tử tối đa A 16384 B 16 C 1024 D 4096 HD giải 2n = 24 suy n = 12 cặp NST cặp NST đồng dạng có cấu trúc giống giảm phân có TĐC xảy cặp suy cặp khơng có TĐC đồng dạng nên coi cặp, số cặp NST khơng có TĐC cặp giảm phân tao 29 loại G Số cặp có TĐC tương đồng nên tính cặp giảm phân tạo 22 = loại giao tử có loại giao tủ LK giống cặp NST khơng có TĐC, có loại giao tư HV khác nên tổng số loại giao tử tối đa tạo thành là: 29 x = 512 x = 1024 Đáp án C Câu 16: Tỉ lệ kiểu hình di truyền liên kết giống phân li độc lập trường hợp nào? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ A gen quy định tính trạng nằm cách 50cM tái tổ hợp gen hai bên B gen quy định tính trạng nằm cách ≥ 50cM tái tổ hợp gen bên C gen quy định tính trạng nằm cách 40cM tái tổ hợp gen bên D gen quy định tính trạng nằm cách 25cM tái tổ hợp gen bên Câu 17 Một tế bào sinh trứng có kiểu gen , giảm phân bình thường (có xảy hốn vị gen kì đầu giảm phân I) thực tế cho loại trứng? A loại trứng B loại trứng C loại trứng D loại trứng Câu 18 Cho biết tính trạng cặp gen quy định Người ta tiến hành tự thụ phấn dị hợp hai cặp gen có kiểu hình cao, hạt Ở đời thu : 542 cao, hạt : 209 cao, hạt đục : 212 lùn, hạt : 41 lùn, hạt đục Biết diễn biến q trình sinh nỗn sinh hạt phấn giống Kiểu gen dị hợp đem tự thụ phấn tần số hoán vị gen A ; f = 20%; B ; f = 40%; C ; f = 20%; D ; f = 40%; HD giải Cao/lùn = 3/1 suy cao trội, lùn lặn Trong/đục = 3/1 suy trội, đục lặn Tỷ lệ lùn, đục (aabb) = 41/1004 ~ 0,04 < 0,0625 P tự thụ phấn nên P có KG Ab/aB x Ab/aB suy aabb = f2/4 = 0,04 giải ta f = 0,4 = 40% Đáp án B Câu 19 Ở ngô 2n = 20 NST, q trình giảm phân có cặp NST tương đồng, cặp xảy trao đổi chéo chỗ số loại giao tử tạo là: A 210 loại B 216 loại C 213 loại D 214 loại HD giải 2n = 20 suy n = 10 cặp cặp khơng có TĐC tạo loại giao tử; cặp có TĐC tạo 22x6 loại giao tử Nên tổng số loại giao tử tạo là: 24 x 212 = 216 Đáp án B Câu 20 Tại vùng chín thể đực có kiểu gen AaBbCc tiến hành giảm phân hình thành giao tử Biết trình giảm phân xảy bình thường có 1/3 số tế bào xảy hoán vị gen Theo lý thuyết số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để thu số loại giao tử tối đa mang gen Gia sư Tài Năng Việt A https://giasudaykem.com.vn/ B.16 C.32 D 12 HD giải Đáp án D có 1/3 TB xảy HVG có ĐA D chia chăn Câu 21 Ở loài thực vật, A: thân cao, a thân lùn; B: hoa đỏ, b: hoa vàng Cho cá thể có kiểu gen tự thụ phấn Biết q trình giảm phân hình thành giao tử, hốn vị gen xảy trình hình hành hạt phấn noãn với tần số 20% Xác định tỉ lệ loại kiểu gen thu F1 A 51% B 24% C 32% D 16% HD giải P: Ab/aB x Ab/aB; f= 0,2 Tỷ lệ KG Ab/aB F1 = (0,4 x 0,4)x2= 0,32=32% ĐA C Câu 22 Cho 2000 tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Q trình giảm phân có 400 tế bào xảy hoán vị gen Tần số hoán vị gen khoảng cách hai gen NST : A 20% 20 cM B 10% 10 A0 C 20% 20A0 D 10% 10 cM HD giải Tính f theo cơng thức ( trang 53- tài liệu) F= (số TB SD có TĐC)/(2x TS TB SD tham gia GP) = 400/(2x2000) = 0,1 = 10%= 10cM ĐA D Câu 23 Ở loài thực vật, hai cặp gen Aa Bb qui định cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi alen nhau, tính trội trội hồn toàn Khi cho P chủng khác giao phấn thu F1 Cho F1 giao phấn, F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn tính trạng chiếm 4% Q trình phát sinh giao tử đực diễn Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng A 38% HD giải B 54% C 42% D 19% Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - aabb = 4% = 0,04 < 0,062 F1 lai với nên F1 có KG Ab/aB x Ab/aB suy tần số HVG tính sau: f2/4 = 0,04 từ tính f = 0,4 - Tỷ lệ KH trội tính trạng A-B- = (2+f1.f2)/4 = ( + 0,4.0,4)/4 = 0,54 = 54% Câu 24 Xét tổ hợp gen Ab Dd, tần số hoán vị gen 18% tỉ lệ phần trăm loại giao tử hoán aB vị tổ hợp gen A ABD = Abd = aBD = abd = 4,5% B ABD = ABd = abD = abd = 4,5% C ABD = Abd = aBD = abd = 9,0% D ABD = ABd = abD = abd = 9,0% HD giải Ab Dd, giao tử HV: ABD, Abd, abD, abd = f/2x0,5= 0,18/2*0,5 = 0,045 = 4,5% ĐA B aB Câu 25: Cho thể có kiểu gen dị hợp cặp gen( cặp gen quy định cặp tính trạng) lai với tạo loại kiểu hình, loại kiểu hình lặn tính trạng chiếm 0,09 Phép lai sau khơng giải thích kết trên? A P có kiểu gen AB với f = 40% xảy bên ab B P có kiểu gen Ab , xảy hoán vị gen bên.với f = 36% aB C Bố có kiểu gen Ab AB với f = 36%, mẹ có kiểu gen khơng xẩy hốn vị gen aB ab D Bố có kiểu gen AB Ab với f = 28%, mẹ có kiểu gen với f = 50% aB ab HD giải - aabb = 0,09 0,0625 < 0,09< 0,125 xảy trường hợp: + P: AB/ab x Ab/aB P: AB/ab x AB/ab Dúng phương pháp loại trừ ta dễ nhận thấy ĐA B không phù hợp Chọn B Câu 26: Một loài hoa: gen A: thân cao, a: thân thấp, B: hoa kép, b: hoa đơn, D: hoa đỏ, d: hoa trắng Trong di truyền không xảy hốn vị gen Xét phép lai P(Aa,Bb,Dd) × (aa,bb,dd) Fb xuất tỉ lệ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ thân cao, hoa kép, trắng: thân cao, hoa đơn, đỏ: thân thấp, hoa kép, trắng: thân thấp, hoa đơn, đỏ kiểu gen bố mẹ là: A Bb AD ad  bb ad ad B Bb Ad ad  bb aD ad C Aa Bd bd  aa bD bd D Aa BD bd  aa bd bd HD giải + Xét đáp án A: Loại Fb khơng xuất KH thấp, đơn, trắng + Xét đáp án B: Loại Fb khơng xuất KH thấp, kép, đỏ + Xét đáp án D: Loại Fb khơng xuất KH thấp, đơn, trắng Chọn đáp án C Câu 27: Ở ruồi giấm có kiểu gen Bv , theo dõi 2000 tế bào sinh trứng điều kiện thí bV nghiệm, người ta phát 360 tế bào có xẩy hốn vị gen V v Như khoảng cách B V là: A 18 cM B cM C 36 cM D 3,6 cM HD giải - f = 360/(2*2000) = 0,09 = 9% = 9cM Câu 28: Cho biết tính trạng gen quy định tính trạng trội trội hoàn toàn phép lai: AB AB Dd x dd, xảy hoán vị gen giới với tần số 20% kiểu hình A-B-D- đời ab ab chiếm tỷ lệ A 45% B 33% C 35% D 30% HD giải Xét cặp ta có: + AB/ab x AB/ab với f = 0,2 Suy tỷ lệ A-B- = (3-f-f+f.f)/4 = 0,66 + Dd x dd suy tỷ lệ D- = 0,5 - Tỷ lệ KH A-B-D- = 0,66 * 0,5 = 0,33 = 33% Câu 29 Quá trình giảm thể có kiểu gen Aa Bd xảy hoán vị với tần số 25% Tỉ lệ phần trăm bD loại giao tử hoán vị tạo là: A ABD = Abd = aBD = abd = 6,25% B ABD = abD = Abd = aBd = 6,25% C ABD = aBD = Abd = abd = 12,5% D ABD = ABd = aBD = Abd = 12,5% Đáp án: A Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 30: Xét tế bào sinh dục cá thể ruồi giấm đực có kiểu gen AB/ab De/dE Gen A cách gen B 15 cM, gen D cách gen E 20 cM Ba tế bào giảm phân tạo số loại tinh trùng tối đa có A B 16 C 12 D HD giải - TB sinh dục đực giảm phân cho tinh trùng, TB giảm phân cho 3*4 = 12 tinh trùng ĐA C Câu 31 Ở phép lai ruồi giấm AB D d AB D X X với ruồi giấm X Y cho F1 có kiểu hình đồng hợp lặn ab ab tất tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375% Tần số hoán vị gen A 40% B 30% C 35% D 20% HD giải + AB/ab x AB/ab ruồi giấm đực khơng có HVG nên ta có: ab/ab = (1-f)/2*0,5 + XDXd x XDY suy Xdy = 0,5 Tỷ lệ KH lặn tính trạng là: (1-f)/2*0,5 *0,5 = 0,04375 Giải ta f = 0,3 = 30% ĐA B Câu 32 Cơ thể A 20% AB CD ab cd có hốn vị gen B b với tần số 20% tỉ lệ giao tử Ab CD B 10% B 15% D 5% HD giải - Xét cặp gen AB/ab, f = 0,2 suy % Ab = 0,1 - Xét cặp gen CD/cd khơng có HVG suy % CD = 0,5 Tỷ lệ giao tử Ab CD = 0,1*0,5 = 0,05 =5% Câu 33 Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Gen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Gen quy định màu mắt nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Phép lai: 15% cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ Gia sư Tài Năng Việt A 10% https://giasudaykem.com.vn/ B 16% C 20% D 40% HD giải - Tỷ lệ aabb = 640/4000 = 0,16 0,125 < 0,16 < 0,25 nên F1 có KG AB/ab x AB/ab Tần số HVG tính theo cơng thức sau: aabb = (1-f-f+f*f)/4, ta có (1-2f+f2)/4 = 0,16 giải ta nghiệm f1 = 1,8 > 0,5 loại f2 = 0,2 = 20% ĐA C Câu 40: Ở ớt, thân cao (do gen A) trội so với thân thấp (a); đỏ (B) trội so với vàng (b) Hai gen nói nằm NST thường Cho P dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ phân tính: cao, vàng : cao, đỏ : thấp, đỏ Kết luận sau đúng? A P dị hợp tử đều, hoán vị gen giới tính với tần số 50% B Hai cặp gen liên kết hoàn toàn, P dị hợp tử chéo C P dị hợp tử chéo, hai cặp gen liên kết hồn tồn có hốn vị gen giới tính D Ở P, gen bị ức chế, cặp gen lại trội - lặn khơng hồn toàn HD giải Câu 41: Ở cà chua gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định tròn, b quy định bầu dục, gen nằm cặp NST tương đồng Tiến hành lai phân tích F1 dị hợp , F2 thu được: 800 thân cao, bầu dục; 800 thân thấp, tròn; 200 thân cao, tròn; 200 thân thấp, bầu dục F1 có kiểu gen tần số hoán vị gen A Ab , 20 % aB B AB , 20 % ab C AB , 10 % ab D Ab , 10 % aB HD giải Tỷ lệ KH thấp, BD (aabb) = 200/2000 = 0,1 lai phân tích, tỷ lệ KH lăn = 0,1 < 0,25 KH hoán vị, nên KG F1 Ab/aB x ab/ab, Fa: ab/ab = f/2 * = 0,1 => f = 0,2 = 20% ĐA A Câu 42: Một thể có kiểu gen AB // ab có 200 tế bào thể giảm phân tạo tinh trùng, có 100 tế bào xảy tượng hoán vị gen cặp NST chứa cặp gen Tần số hoán vị gen là: A 25% HD giải B 50% C 12,5% D 75% Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 43: Ở ruồi giấm thân xám (A), thân đen (a), cánh dài (B), cánh cụt (b) Các gen nằm cặp NST tương đồng Tiến hành lai ruồi giấm đực có kiểu gen AB với ruồi giấm dị hợp Ab tử, F2 thu kết : xám, cánh dài : xám, cánh cụt Ruồi giấm dị hợp tử đem lai có kiểu gen đặc điểm di truyền sau A AB , gen di truyền liên kết hoàn toàn ab B AB Ab , gen di truyền liên kết hoàn toàn hoán vị ab aB C Ab , gen di truyền liên kết hoàn toàn aB D AB AB Ab , gen di truyền liên kết hoàn tồn Ab ab aB HD giải - F2 có tỷ lệ X-D : X-C Phân tích ta thấy: + Hạn chế BDTH => tượng LKG + Xám = 100% => Ruồi có KG AA Aa + Dài / cụt = 3:1 => ruồi có KG Bb + Tổng hợp trường hợp ta có KG ruồi DHT là: AB/Ab AB/ab Ab/aB Chọn đáp án D Câu 44: Cho P dị hợp cặp gen lai với thu F1 có 600 cây, có 90 có kiểu hình mang tính lặn Kết luận A P xảy hoán vị gen với tần số 40% P lại liên kết hồn tồn B hai P liên kết hoàn toàn C P có hốn vị gen với tần số 30% P lại liên kết gen hồn tồn D hai P xảy hoán vị gen với tần số HD giải - aabb = 0,15 0,125 < 0,15 < 0,25 => P: AB/ab x AB/ab Loại B chắn có HVG + Xét đáp án A: ab/ab = 0,3 * 0,5 = 0,15 Chọn A Câu 45: Hiện tượng sau nhiễm sắc thể xảy giảm phân không xảy nguyên phân? Gia sư Tài Năng Việt A Nhân đôi https://giasudaykem.com.vn/ B Co xoắn C Tháo xoắn D Tiếp hợp trao đổi chéo Câu 46: Một thể chứa cặp gen dị hợp giảm phân bình thường thấy xuất loại giao tử AE BD = 17,5% Hãy cho biết loại giao tử sau tạo từ q trình trên, xảy hốn vị cặp gen Aa? A Giao tử Ae BD = 7,5% B Giao tử aE bd = 17,5% C Giao tử ae BD = 7,5% D Giao tử AE Bd = 17,5% HD giải HVG xảy cặp gen Aa nên giao tử BD giao tử LK có tỷ lệ 0,5 suy tỷ lệ giao tử AE = 0,175/0,5 = 0,35 > 0,25 giao tử LK => giao tử LK lại ae, giao tử HV aE Ae có tỷ lệ = 0,15 Dùng phép thử dễ dàng chọn đáp án A Câu 47: Ở loài thực vật: A - quăn trội hoàn toàn so với a – thẳng; B- hạt đỏ trội hoàn toàn so với b – hạt trắng Khi lai hai thứ chủng loài quăn, hạt trắng với thẳng, hạt đỏ với F1 Cho F1 giao phấn với thu 20 000 cây, có 4800 quăn, hạt trắng Số lượng thẳng, hạt trắng A 1250 B 400 C 240 D 200 HD giải - Tỷ lệ quăn, trắng (A-bb) = 4800/20000 = 0,24 tỷ lệ HVG - Pt/c: Ab/Ab (quăn, trắng) x aB/aB (thẳng, đỏ) => F1: Ab/aB x Ab/aB => số lượng thẳng, trắng (aabb) = (f*f)/4 Tính f: Dựa vào CT A-bb = (1-f*f)/4, ta có (1-f2)/4 = 0,24 tính f = 0,2, thay vào (f*f)/4 ta được: 0,2*0,2/4=0,01 = 1% = 200 ĐA D Câu 48: F1 có kiểu gen AB De, gen tác động riêng rẽ, trội lặn hoàn toàn, xảy trao đổi chéo ab dE giới Cho F1 x F1 Số loại kiểu gen F2 A 20 B 100 HD giải - Phép lai AB/ab x AB/ab cho số loại KG C 81 D 256 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Phép lai De/dE cho số loại KG  số loại KG F2 là: 9*9 = 81 Câu 49: Khi cho giao phối hai ruồi giấm F1 người ta thu hệ lai sau: 70% thân xám, cánh dài; 20% thân đen, cánh ngắn; 5% thân xám, cánh ngắn; 5% thân đen, cánh dài Kiểu gen tần số hoán vị gen F1 A Ab/aB ; 20% B AB/ab; 20% C Ab/aB; 10% D.AB/ab; 10% HD giải Phân tích ta được: Xám/đen = 3/1 => xám trội so với đen; dài/ngắn = 3/1 => dài trội so với ngắn Tỷ lệ ruồi đen, ngắn (ab/ab) = 20/100 = 0,2 = %ab *0,5 (vì ruồi giấm đực khơng có HVG) => %ab = 0,2/0,5 = 0,4 > 0,25 => tỷ lệ giao tử LK => KG ruồi F1 AB/ab Tỷ lệ giao tử HV = 0,5-0,4=0,1 => f = 0,1*2 = 0,2 =20% ĐA B Câu 50.: Cho hai F1 dị hợp tử hai cặp gen lai với F2 thu 15% số có kiểu hình mang hai tính trạng lặn Kết luận F1 A hai F1 hoán vị gen với tần số 40% B hai F1 hoán vị gen với tần số 15% C hai F1 có hốn vị gen với tần số 40% D hai F1 có hốn vị gen với tần số 15% HD giải - aabb = 0,15 + xét đáp án A: Nếu giao tử ab hoán vị giao tử LK % aabb = 0,3*0,5 = 0,15 phù hợp đầu => chọn A Câu 51: Ở lồi thực vật, A- chín sớm, a- chín muộn, B- ngọt, b- chua Cho lai hai thể bố mẹ chủng , F1 thu 100% mang tính trạng chín sớm, Cho F1 lai với cá thể khác, hệ lai thu loại kiểu hình có tỉ lệ 42,5% chín sớm , chua: 42,5% chín muộn, : 7,5% chín sớm, : 7,5 % chín muộn, chua Phép lai F1 tính chất di truyền tính trạng A AaBb(F1) x aabb, phân li độc lập B Ab ab (F1) x , hoán vị gen với tần số 15% aB ab Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ C AB ab (F1) x , hoán vị với tần số 15% ab ab D Ab AB (F1) x , liên kết gen hoán vị gen bên với tần số 30% aB ab HD giải F1 thu KH với tỷ lệ => tỷ lệ HVG loại A Tỷ lệ KH chín muộn, chua (aabb) = 7,5% = 0,075 + Xét B: aabb = % ab (HV)* ab = 0,15 /2*1 = 0,075 phù hợp với KQ đầu bài=> chọn B Câu 52: Lai phân tích ruồi giấm dị hợp cặp gen thu kiểu sau: A-B-D- 160 ; Abbdd: 45 ; aabbD- 10 ; A-B-dd: ; aaB-D-: 48 ; aabbdd : 155 ; A-bbD- :51 ; aaB-dd : 53 Hãy xác định trật tự xếp gen NST A BAD B Abd C ADB D ABD HD giải lai phân tích thu KH => thể dị hợp cho loại giao tử, tỷ lệ loại KH Fa phụ thuộc hoàn toàn vào tỷ lệ loại giao tử thể DHT, KH có tỷ lệ cao thi giao tử giao tử LK, KH có tỷ lệ thấp thi giao tử giao tử HV Từ phân tích ta thấy: + A-B-D- = 160 => Giao tử ABD giao tử liên kết = 160/530 = 0,30 + aabbdd = 155 => giao tử abd giao tử LK = 155/530 = 0,30 + A-bbdd = 45 => G Abd (HV A B) = 45/530 = 0,09 + aaB-D- = 48 => G aBD ( HV A B) = 48/530 = 0,09 + A-B-dd = => G Abd ( HV B D) = 8/530 = 0,02 + aabbD- = 10 => G abD (HV B D) = 10/530 = 0,02 + A-bbD- = 51 => G AbD (TĐC kép) = 51/530 = 0,1 + aaB-dd = 53 => G aBd (TĐC kép) = 53/530 = 0,1 Vậy khoảng cách giữa: + A B là: 0,09 + 0,1 = 0,19 + B D là: 0,02 + 0,1 = 0,12 + hai đầu mút A D là: 0,19 + 0,12 = 0,31 Vây trình tự xếp gen NST là: ABD Đáp án D Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 53: Cho biết tính trạng gen quy định tính trạng trội trội hồn tồn phép lai: AB AB Dd x dd, xảy hoán vị gen giới với tần số 20% kiểu hình A-B-D- đời ab ab chiếm tỷ lệ A 30% B 35% C 33% D 45% HD giải - Xét phép lai: AB/ab x AB/ab, f = 0,2 KH A-B- = (3-f-f+f*f)/4 = (3-0,2-0,2+0,2*0,2)/4 = 0,66 - Xét phép lai: Dd x dd => D- = 0,5 - KH A-B-D- = 0,66*0,5 = 0,33 Câu 54 Cho bướm tằm có KH kén trắng, dài Có kiểu gen dị hợp hai cặp gen giống (Aa, Bb) giao phối với nhau, thu F2 có KH, KH kén vàng, bầu dục chiếm 7,5% Mỗi gen q.định1 tính trạng, trội trội hồn toàn Tỷ lệ giao tử bướm tằm đực F1 A AB = ab = 50% C.Ab =aB =35%;AB = ab = 15% B AB = aB = 50% D AB = ab =42,5%;Ab = aB = 7,5% HD giải - bướm tằm hốn vị gen xảy tằm đực - F2 kén vàng, BD (aabb) = 0,075 => ab/ab = %ab (đực) x % ab (LK cái) => %ab (đực) = 0,075/0,5 = 0,15 giao tử HV => giao tử HV AB = ab = 0,15; giao tử LK Ab = aB = 0,35 ĐA C Câu 55 Ở lúa A: Thân cao trội so với a: Thân thấp; B: Hạt dài trội so với b: Hạt tròn Cho lúa F thân cao hạt dài dị hợp tử hai cặp gen tự thụ phấn thu F2 gồm 4000 với loại kiểu hình khác 640 thân thấp hạt tròn Cho biết diễn biến NST giảm phân hoàn toàn giống bố mẹ Tần số hoán vị gen là: A 10% B 16% C 20% D 40% HD giải - Tỷ lệ thấp, tròn (aabb) = 640/4000 = 0,16 > 0,125 < 0,25 => P : AB/ab x AB/ab => ab/ab = (1-ff+f*f)/4 => (1-f-f+f*f)/4 = 0,16 Giải ta nghiệm : + f = 1,8 > 0,5 (loại) + f = 0,2 = 20% Chọn C Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 56: Một có kiểu gen Ab tự thụ phấn, tần số hoán vị gen tế bào sinh hạt phấn tế bào aB nỗn 30%, lai mang kiểu gen Ab sinh có tỉ lệ: ab A 4% C 10,5% B 10% D 8% HD giải - F mang KG Ab/ab = % GLK * % GHV = 0,35 * 0,15 = 0,0525 = 5,25% Khi lai Ab/aB x Ab/aB, F thu KG Ab/ab => Tỷ lệ KG Ab/ab = 2*5,25 = 10,5% Đáp án C Câu 57:Lai hai cá thể dị hợp cặp gen (Aa Bb) Trong tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng có đột biến xảy Kết luận sau kết phép lai không đúng? A Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 40% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% HD giải - aabb = 0,04 - Xét A: + Nếu ab/ab = ab(LK) * ab(LK)=> 0,4*0,4 = 0,16 khác 0,04 + Nếu ab/ab = ab (HV)*ab(HV) => 0,1*0,1 = 0,01 khác 0,04 + Nếu ab/ab = ab (HV)*ab(HV) => 0,1*0,4 = 0,04 = 0,04 - Xét B: + Nếu ab/ab = ab(LK) * ab(LK)=> 0,42*0,42 = 0,1764 khác 0,04 + Nếu ab/ab = ab (HV)*ab(HV) => 0,08*0,08 = 0,0064 khác 0,04 + Nếu ab/ab = ab (HV)*ab(LK) => 0,08*0,42 = 0,0336 khác 0,04 Vậy B không phù hợp Chọn B Câu 58: Trong trường hợp gen liên kết hoàn toàn, với gen quy định tính trạng, quan hệ tính trạng trội hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình phép lai (ABD/ abd) x (ABD/ abd) có kết giống kết của: A tương tác gen B gen đa hiệu C lai hai tính trạng D lai tính trạng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ HD giải - LKG hoàn toàn nên bên cho loại G, nên kết phân li KG KH giống lai cặp TT Chọn D Câu 59 Ở ruồi giấm gen A quy định tính trạng thân xám, a: thân đen; B: cánh dài; b: cánh cụt Các gen cách 18 centimogan(cM) Lai ruồi giấm chủng thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài Cho ruồi thân xám, cánh dài F1 lai với ruồi đực chưa biết kiểu gen F2 thu kết 25 thân xám, cánh cụt: 50% thân xám, cánh dài: 25% thân đen, cánh dài Hãy cho biết kiểu gen ruồi đực F1 đem lai? A Ab aB B AB ab C Ab ab D AB aB HD giải - F2 thu tỷ lệ 1:2:1 tỷ lệ LHG P: AB/AB x ab/ab => F1 : AB/ab => KG ruồi đực Ab/aB Chọn A Câu 60 Ở cà chua gen A quy định thân cao; a: thân thấp; B: tròn; b: bầu dục Hai cặp gen nằm cặp NST tương đồng Cho lai thứ cà chua chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 tồn cà chua thân cao, tròn Cho F1 giao phấn F2 thu kết sau: 295 thân cao, tròn; 79 thân cao, bầu dục; 81 thân thấp, tròn; 45 thân thấp, bầu dục Hãy xác định kiểu gen cà chua F1 với tần số hoán vị gen Biết trình giảm phân tạo giao tử giống A Ab f = 40% aB B Ab f = 20% aB C AB f = 20% ab D AB f = 40% ab HD giải - Tỷ lệ thấp, BD (ab/ab) = 45/500 = 0,09 0,0625 aabb= (1-f-f+f*f)/4 = 0,09 Giải ta nghiệm f = 1,6 >0,5 (loại) f= 0,4 = 40% Chọn D Câu 61 Khi thể F1 chứa cặp gen dị hợp giảm phân, thu loại giao tử với số lượng thành phần gen sau: ABD = 50, ABd = 200, aBD =50, aBd = 200, Abd =50, AbD =200, abd = 50, abD = 200 Kiểu gen thể F1 tần số trao đổi chéo là: A Aa.BD/bd f = 20 B Aa.Bd/bD f = 25 C Aa.Bd/bD f = 10 D Aa.bD/Bd f = 20 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ HD giải Dựa vào phương án trả lời ta thấy cặp gen có cặp Aa PLĐL, cặp lại HVG - Tỷ lệ giao tử abd = 50/800 = 0,0625 => bd = 0,0625/0,5 = 0,125 cặp gen lại dị hợp tử chéo (Bd/bD) - Tính f: Giao tử bd = 0,125 => f = 0,125*2 = 0,25 = 25% Chọn B Câu 62: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng thu F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% thân cao, hoa trắng : 37,5% thân thấp, hoa đỏ : 12,5% thân cao, hoa đỏ : 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết khơng có đột biến xảy Hai tính trạng di truyền theo quy luật nào? A Phân ly độc lập B Liên kết gen C Hoán vị gen D tương tác gen HD giải - Lai TT, lai phân tích, F thu KH có tỷ lệ khác 1:1:1:1 => Hoán vị gen Câu 63: Ở lồi thực vật, kiểu gen có mặt hai alen trội A B cho kiểu hình thân cao, thiếu hai alen trội nói cho kiểu hình thân thấp Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho giao phấn dị hợp cặp gen thu đời phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng Biết gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường, q trình giảm phân khơng xảy đột biến hoán vị gen Phép lai sau phù hợp với kết trên? ABD A AbD × abd Bd aBd B Bd Aa × bD ABd Aa bD C Abd × abD AD aBD D AD Bb × ad Bb ad HD giải - Có mặt A-B- cho thân cao, lại cho thân thấp => tuân theo QL tương tác bổ sung - D – đỏ, d- trắng theo QL phân ly Phân tích cặp TT ta được: + Cao/thấp = 9: = 16 = x => cặp gen Aa Bb di truyền riêng rẽ (nằm cặp NST khác nhau) => loại A C + Đỏ/ trắng = 3/1 , F xuất KH thấp, trắng => gen d LK hoàn toàn với a b Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Từ phân tích ta chọn D Câu 64: Ở lồi thực vật, tình trạng hình dạng hai gen không alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho dẹt, có hai alen cho tròn khơng có alen trội cho dài Tính trạng màu sắc hoa gen có alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ dẹt, hoa đỏ : tròn, hoa trắng : dẹt, hoa trắng :1 tròn hoa trắng : dài, hoa đỏ Biết không xảy đột biến, kiểu gen (P) sau phù hợp với kết trên? A Ad Bb aD B BD Aa bd C Ad BB AD D AD Bb ad Giải: *Hinh dạng quả: Dẹt : tròn : dài = 9:6:1 => F1 dị hợp cặp gene Tính trạng gene phân ly độc lập với tương tác quy định *Màu sắc hoa: Trắng : Đỏ = : => F1 dị hợp cặp gene T nh trạng gene phân ly độc lập với tương tác quy định Trong gene quy định Vậy có gene có gene tác động đa hiệu tới hình dạng mầu sắc hoa F2 có + + + + = 16 tổ hợp Vậy gene nằm cặp gene nằm cặp liên kết hoàn toàn với Do vai trò A, B nên A D nằm cặp B D nằm cặp Từ thấy đáp án B D giống (loại) Tỉ lệ KG F1 6:5:3:1:1 F1 có 16 tổ hợp = 4x4 P cho loại giao tử nên cặp gen quy định màu sắc liên kết hoàn toàn với cặp gen quy định hình dạng hạt Xét kiểu hình dài, hoa đỏ F1 có KG tổ hợp aabb D- nên có KG aa b_ a_ bb từ ta kết luận a liên kết bD aD hoàn toàn với D b liên kết hoàn tồn với D.vậy P án, đáp án A Ad Bd Bb Aa vào đáp aD bD Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 65: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài Cho thân cao, hoa đỏ, tròn (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 301 thân cao, hoa đỏ, dài ; 99 thân cao, hoa trắng, dài; 600 thân cao, hoa đỏ, tròn; 199 thân cao, hoa trắng , tròn; 301 thân thấp, hoa đỏ, tròn; 100 thân thấp,hoa trắng, tròn Biết khơng xảy đột biến, kiểu gen (P) là: A AB Dd ab B Ad Bb aD C AD Bb ad D Bd Aa bD HD: Tỉ lệ F1 : 301 thân cao, hoa đỏ, dài ; 99 thân cao, hoa trắng, dài; 600 thân cao, hoa đỏ, tròn; 199 thân cao, hoa trắng , tròn; 301 thân thấp, hoa đỏ, tròn; 100 thân thấp,hoa trắng, tròn ≈ : 1: : : : = (1:2:1)(3:1) => có 16 tổ hợp kết luận có cặp gen nằm cặp NST F1 dị hợp cặp gen: Xét Kh thân thấp,hoa trắng, tròn tổ hợp aa,bb,DNhận xét a b không nằm cặp NST chúng lk hệ sau có KH thấp, trắng, dài (F1 ko có) Vậy a lk với D b lk với D TH1: Xét a lk với D KG P Ad Bb tỉ lệ đời aD (1cao, dài: cao tròn: thấp tròn)(3 đỏ: trắng)=3cao, đỏ, dài: 1cao, trắng, dài: 6cao, đỏ, tròn: cao, trắng, tròn: thấp đỏ tròn: thấp trắng tròn Đúng với kết F1 KG p Ad Bb (dị hợp tử aD chéo) ko cần xét TH2→ đáp án B Câu 66: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Cho thân cao, đỏ giao phấn với thân cao, đỏ (P), tổng số thu F1, số có kiểu hình thân thấp, vàng chiếm tỉ lệ 1% Biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao, đỏ có kiểu gen đồng hợp tử hai cặp gen nói F1 là: A.1% Giải: B 66% C 59% D 51% Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ + số có KG thân thấp, vàng thu F1 chiếm tỉ lệ 1% < 6,25 % nên ta suy ra: xảy trường hợp P: AB/ab x Ab/aB P: Ab/aB x Ab/ab * Xét trường hợp AB/ab x Ab/aB Tính f: (f-f*f)/4 = 0,01 Tính đenta lẻ (loại) * Xét trường hợp Ab/aB x Ab/aB Tính f: f2/4 = 0,01=> f = 0,2 khơng xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao, đỏ có kiểu gen đồng hợp tử hai cặp gen nói F1 là: % AB ( thân cao, đỏ) = 10 % AB * 10 % AB = % AB → đáp án A % HD : tỉ lệ KG đồng hợp lặn = tỉ lệ kg đồng hợp trội đáp án A Câu 67: Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : 1? A Ab x ab aB ab B Ab x ab aB C aB ab aB x ab D AB ab ab x Ab ab Giải: + Cách 1: đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : tỉ lệ phép lai phân tích nên theo phương án đưa ta thấy có A đáp án đảm bảo phép lai Aa * aa Bb * bb + Cách 2: đời có tổ hợp = 2x2 (phép lai A thỏa mãn) 4x1 (khơng có phép lai TM) đáp án A Câu 68:Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa tím trội hồn tồn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định đỏ trội hoàn toàn với alen d quy định vàng; alen E quy định tròn trội hồn tồn so với alen e quy định dài Tính theo lí thuyết, phép lai (P) AB DE ab de x AB DE ab trường hợp giảm phân bình de thường, trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen alen B b với tần số 20%, alen E e có tần số 40%, cho F1 có kiểu hình thân cao, hoa tím, đỏ, tròn chiếm tỉ lệ: A.38,94% Cách : B.18,75% C 56,25 % D 30,25% Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Với dạng toán di truyền này, ta cần áp dụng công thức tổng qt để tính tốn cho nhanh cách xét riêng phép lai cho cặp NST chứa gen liên kết tương ứng: + Với cặp NST chứa (A,a) (B,b) liên kết với ta có phép lai P: AB (f1= 20 %) * ab AB (f2= 20 %) ab Có A  B  (3  f  f  f f 2)  0,  0,  0, * 0,   0, 66 (1) 4 + Với cặp NST chứa (D,d) (E,e) liên kết với ta có phép lai P: DE de (f1= 40 %) * Có D  E   DE de (f2= 40 %) (3  f  f  f f 2)  0,  0,  0, * 0,   0,59 (2) 4 Từ kết (1) (2) ta có kết chung Tính theo lí thuyết, phép lai (P) AB DE ab de x AB DE ab de trường hợp giảm phân bình thường, trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen alen B b với tần số 20%, alen E e có tần số 40%, cho F có kiểu hình thân cao, hoa tím, đỏ, tròn ( A  B  D  E  ) chiếm tỉ lệ: 0,59 * 0,66 = 0,3894 = 38,94 % → đáp án A 38,94% Câu 69: Trong q trình giảm phân thể có kiểu gen AD xảy hoán vị gen alen D ad d với tần số 18% Tính theo lí thuyết, 1000 tế bào sinh tinh thể giảm phân số tế bào khơng xảy hoán vị gen alen D d A 180 B 820 C 360 D 640 Giải:: Gọi a số tế bào xảy hoán vị gen f = a/(2*1000) => a/(2*1000) = 0,18 => a = 360 Vậy số tế bào không xảy HVG 1000 – 360 = 640 Câu 70 (MD 724): Cho lưỡng bội (I) giao phấn với lưỡng bội khác loài, thu kết sau: - Với thứ nhất, đời gồm: 210 thân cao, tròn; 90 thân thấp, bầu dục; 150 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ thân cao, bầu dục; 30 thân thấp, tròn - Với thứ hai, đời gồm: 210 thân cao, tròn; 90 thân thấp, bầu dục; 30 thân cao, bầu dục; 150 thân thấp, tròn Cho biết: Tính trạng chiều cao quy định gen có hai alen (A a), tính trạng hình dạng quy định gen có hai alen (B b), cặp gen nằm nhiễm sắc thể thường khơng có đột biến xảy Kiểu gen lưỡng bội (I) A AB ab B aB ab C Ab aB D Ab ab Hướngdẫngiải - Xét phép lai 1: cao/thấp = 360/120 = 3/1 => cao trội so với thấp - Xét phép lai 2: Tròn/BD = 360/120 = 3/1 => tròn trội so với BD - Xét phép lai 1: Tỷ lệ phân ly KH đời lai là: 7:3:5:1 = 16 = 4*4 => bên cho loại giao tử nên có KG DHT.=> loại B D + TT thấp, bd (ab/ab) = 0,1875 (0,125 < 0,1875 < 0,25)=> Cây lưỡng bội I có KG AB/ab x AB/ab Chọn A Câu 71: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài, cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Cho giao phấn hai (P) chủng F1 dị hợp cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài chiếm tỉ lệ 4% Biết hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Tính theo lí thuyết, có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, tròn F2 chiếm tỉ lệ A 54,0% B 49,5% C 66,0% D 16,5% Hướngdẫngiải - Cây thấp, vàng, dài (ab/ab dd) = 0,04 => ab/ab = 0,04/0,25 = 0,16 (0,125 < 0,16 F1: AB/ab x AB/ab => A-B-D- = (3-f-f+f*f)/4 (1) Tính f: (1-f-f+f*f)/4 = 0,16 Giải ta nghiệm f = 1,8 > 0,5 (loại), f= 0,2 thay vào (1) ta được: (3-0,20,2+0,2*0,2)/4 = 0,66 = 66% ĐA C Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 72: Trong trình giảm phân tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AB/ab xảy hoán vị alen A a Cho biết khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử tỉ lệ loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào A loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen C loại với tỉ lệ : B loại với tỉ lệ : : : D loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hốn vị gen Hướngdẫngiải Đáp án B TB sinh tinh giảm phân cho giao tử với tỷ lệ Câu 73: Lai hai cá thể dị hợp cặp gen (Aa Bb) Trong tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng có đột biến xảy Kết luận sau kết phép lai khơng đúng? A Hốn vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 40% Hướngdẫngiải - aabb = 0,04 P: AB/ab x Ab/aB Ab/aB x Ab/aB - Xét A: + ab/ab = 0,04 = ab (LK) *ab(HV) = 0,4*0,1 = 0,04 (đúng-loại) - Xét B: + ab/ab = 0,04 = ab (LK) *ab(HV) = 0,42*0,08 = 0,0336 (Sai) + ab/ab = 0,04 = ab (HV) *ab(HV) = 0,08*0,08 = 0,0064 (Sai) Chọn B ... truyền sau A AB , gen di truyền liên kết hoàn toàn ab B AB Ab , gen di truyền liên kết hồn tồn hốn vị ab aB C Ab , gen di truyền liên kết hoàn toàn aB D AB AB Ab , gen di truyền liên kết hoàn toàn... hốn vị gen giới tính với tần số 50% B Hai cặp gen liên kết hoàn toàn, P dị hợp tử chéo C P dị hợp tử chéo, hai cặp gen liên kết hồn tồn có hốn vị gen giới tính D Ở P, gen bị ức chế, cặp gen lại... ab (F1) x , hoán vị gen với tần số 15% aB ab Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ C AB ab (F1) x , hoán vị với tần số 15% ab ab D Ab AB (F1) x , liên kết gen hoán vị gen bên với tần
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 12 bài tập liên kết gen và hoán vị gen , Tài liệu môn sinh lớp 12 bài tập liên kết gen và hoán vị gen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay