Lý thuyết sinh học lớp 9 tổng hợp

41 36 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:50

Gia sư Tài Năng Việt PHẦN I BUỔI https://giasudaykem.com.vn/ CÁC QUI LUẬT DI TRUYỀN CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC PHÉP LAI ĐƢỢC SỬ DỤNG TÌM RA CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Tính trạng: Là đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh thể nhờ phân biệt thể với thể khác - Có hai loại tính trạng: + Tính trạng tương ứng: biểu khác tính trạng + Tính trạng tương phản: hai tính trạng tương ứng có biểu trái ngược Cặp gen tƣơng ứng: Là cặp gen nằm vị trí tương ứng cặp NST tương đồng qui định cặp tính trạng tương ứng nhiều cặp tính trạng khơng tương ứng ( di truyền đa hiệu) Alen: Là trạng thái khác gen Gen alen: Là trạng thái khác gen tồn vị trí định cặp NST tương đồng giống khác số lượng thành phần, trình tự phân bố Nuclêơtít Gen khơng alen: Là trạng thái khác cặp gen không tương ứng tồn NST không tương đồng nằm NST thuộc nhóm liên kết Kiểu gen: Là tổ hợp toàn gen tế bào thể thuộc lồi sinh vật Kiểu hình: Là tập hợp tồn tính trạng thể Kiểu hình thay đổi theo giai đoạn phát triển điều kiện môi trường Trong thực tế đề cập đến kiểu hình người ta quan tâm đến hay số tính trạng Giống chủng: Là giống có đặc tính di truyền đồng ổn định, hệ khơng phân li có kiểu hình giống bố mẹ Tính trạng trội: Là tính trạng biểu có kiểu gen dạng đồng hợp tử trội dị hợp tử + Trội hoàn toàn: Là tượng gen trội át chế hoàn toàn gen lặn dẫn đến thể dị hợp biểu kiểu hình trội + Trội khơng hồn tồn: Là tượng gen trội át chế khơng hồn tồn gen lặn dẫn đến thể dị hợp biểu tính trạng trung gian 10 Tính trạng lặn: Là tính trạng xuất kiểu gen trạng thái đồng hợp tử lặn 11 Đồng hợp tử: Là kiểu gen có hai gen tương ứng giống 12 Dị hợp tử: Là kiểu gen có hai gen tương ứng khác 13 Di truyền: Là tượng truyền đạt đặc tính bố mẹ, tổ tiên cho hệ cháu 14 Biến dị: Là tượng sinh khác bố mẹ khác nhiều chi tiết, đơi có thêm đặc điểm không biểu đặc điểm bố mẹ 15 Giao tử khiết: Là giao tử chứa nhân tố di truyền cặp nhân tố di truyền hình thành trình phát sinh giao tử II CÁC PHÉP LAI ĐƢỢC SỬ DỤNG ĐỂ TÌM RA CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN Lai thuận nghịch: Là phép lai thay đổi vị trí bố mẹ ( dùng dạng bố, dùng dạng làm mẹ) nhằm phát định luật di truyền sau: + Định luật di truyền gen nhân gen tế bào chất: Khi lai thuận nghịch cặp tính trạng kết đời khơng thay đổi di truyền gen nhân, đời thay đổi phụ thuộc vào mẹ di truyền gen tế bào chất VD: Di truyền gen nhân - Lai thuận: P Đậu hạt vàng x Đậu hạt xanh AA aa F1 Đậu hạt vàng Aa - Lai nghịch: P Đậu hạt xanh x Đậu hạt vàng AA aa F1 Đậu hạt vàng Aa VD: Di truyền gen tế bào chất Gia sư Tài Năng Việt - Lai thuận: P F1 - Lai nghịch: P F1 https://giasudaykem.com.vn/ Đậu hạt vàng x Đậu hạt xanh Đậu hạt vàng Đậu hạt xanh x Đậu hạt vàng Đậu hạt xanh + Định luật di truyền liên kết hoán vị gen: Khi lai thuận nghịch mà kết đời thay đổi tỉ lệ phân li kiểu gen, kiểu hình khác tỉ lệ phân li độc lập di truyền liên kết gen hoán vị gen VD: - Phép lai thuận: Khi lai ruồi đực F1 xám cánh dài với ruồi đen, cánh cụt kết FB xám dài : đen cụt Liên kết gen - Phép lai nghịch: Khi lai ruồi F1 xám cánh dài với ruồi đen, cánh cụt kết FB 0,41 xám dài : 0,41 đen cụt : 0,009 xám cụt : 0,09 đen dài Hoán vị gen + Định luật di truyền gen liên kết NST giới tính X VD: - Phép lai thuận: Khi lai ruồi mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng, kết thu toàn ruồi mắt đỏ - Phép lai nghịch: Khi lai ruồi mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ, kết thu ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng Lai phân tích: - Khái niệm: Là phép lai thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với thể mang kiểu hình lặn Nếu đời lai khơng phân tính thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp tử trội, đời lai phân tính thể mang kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp - Lai phân tích sử dụng để phát quy luật di truyền sau: + Di truyền trội lặn định luật Men Đen: lai phân tích gen xác định tính trạng, kết có tỉ lệ kiểu hình : P Đậu hạt vàng x Đậu hạt xanh AA aa F1 Đậu hạt vàng Aa P Đậu hạt vàng x Đậu hạt xanh Aa aa F1 Đậu hạt vàng : Đậu hạt xanh Aa aa + Di truyền tương tác nhiều gen xác định tính trạng trường hợp tương tác bổ trợ, át chế, cộng gộp với tỉ lệ kiẻu hình phép lai phân tích tính trạng : : : : :1 : * P gà mào hồ đào x gà mào hình AaBb aabb F1 1AaBb : Aabb : aaBb : 1aabb hồ đào : hoa hồng : hạt đậu : hình * P Cây cao x Cây thấp AaBb aabb F1 1AaBb : Aabb : aaBb : 1aabb cao: thấp * P Bí dẹt x Bí dài AaBb aabb F1 1AaBb : Aabb : aaBb : 1aabb bí dẹt : bí tròn: bí dài + Định luật di truyền liên kết (hoặc đa hiệu gen): Nếu lai phân tích hai cặp tính trạng trở lên mà có tỉ lệ kiểu hình : di truyền liên kết đa hiệu gen + Định luật di truyền hoán vị gen: Nếu lai phân tích hai cặp tính trạng trở lên mà có tỉ lệ kiểu hình khác : : : di truyền hốn vị gen Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Phân tích kết phân li kiểu hình F2 Khi cho lai F1 với nhau, phát định luật di truyền sau: + Định luật phân tính lai cặp tính trạng cặp gen chi phối có tượng trội hồn tồn khơng hồn tồn F1 Đậu hạt vàng x Đậu hạt vàng Aa Aa F2 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH vàng xanh F1 Hoa hồng x Hoa hồng Aa Aa F2 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH đỏ : hồng : trắng + Định luật di truyền tương tác nhiều gen quy định tính trạng: Nếu lai tính trạng mà có tỉ lệ kiểu hình : : : : : : 9: : 12 : : 13 : 15 : trường hợp tương tác gen kiểu bổ trợ, át chế, cộng gộp + Định luật di truyền độc lập: Nếu lai hai hay nhiều cặp tính trạng mà tỉ lệ tính trạng nghiệm cơng thức kiểu hình (3 : 1)n tính trạng di truyền độc lập + Định luật di truyền liên kết: Nếu lai hai cặp tính trạng hai cặp gen chi phối mà tỉ lệ kiểu hình F2 : : 2: tính trạng di truyền liên kết hồn tồn + Định luật hốn vị gen: Nếu lai hai cặp tính trạng hai cặp gen chi phối mà tỉ lệ kiểu hình F2 khác : : : tính trạng di truyền liên kết khơng hồn tồn III CÂU HỎI THUYẾT Di truyền gì? Biến dị gì? Thế tính trạng? có loại tính trạng? Trình bày dạng tính trạng? Thế kiểu gen? Kiểu hình? Phân biệt đồng hợp tử dị hợp tử? Trình bày phép lai sử dụng để tìm qui luật di truyền? Thế lai thuận nghịch? Phép lai thuận nghịch sử dụng để tìm qui luật di truyền nào? Thế lai phân tích? Phép lai phân tích dùng để tìm qui luật di truyền nào? Phương pháp phân tích kết phân li kiểu hình F2 dùng để tìm qui luật di truyền nào? BUỔI + QUY LUẬT TRỘI LẶN HOÀN TOÀN VÀ QUY LUẬT TRỘI LẶN KHƠNG HỒN TỒN I QUI LUẬT TRỘI LẶN HOÀN TOÀN Quy luật phản ánh qua định luật Men Đen - Nội dung: Khi lai hai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 đồng tính tính trạng trội F2 phân tính trội : lặn Hoặc: Trong trình phát sinh giao tử , nhân tố di truyền cặp nhân tố di truyền phân li giao tử giữ nguyên chất hệ P - Thí nghiệm: Khi lai đậu Hà Lan chủng hạt với hạt xanh F1 toàn hạt vàng, F2 thu tỉ lệ vàng : xanh P Đậu hạt vàng x Đậu hạt xanh AA aa F1 Đậu hạt vàng Aa F1 x F1 Đậu hạt vàng x Đậu hạt vàng Aa Aa F2 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH vàng xanh - Cơ chế: + Gen A đứng cạnh gen a thể dị hợp khơng bị hồ lẫn mà giữ nguyên chất, giảm phân cho hai giao tử A a Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ + Sự tổ hợp ngẫu nhiên loại giao tử F1 cho F2 với tỉ lệ kiểu gen 1AA : 2Aa : 1aa + Do A át hoàn toàn a nên KG AA Aa có KH trội - Điều kiện nghiệm đúng: + P chủng + gen qui định tính trạng + Trội hồn tồn + Số cá thể lai đủ lớn II QUY LUẬT TRỘI LẶN KHÔNG HOÀN TOÀN - Nội dung: Khi lai hai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 biểu tính trạng trung gian bố mẹ F2 phân tính với tỉ lệ trội : trung gian : lặn P Hoa đỏ x Hoa trắng AA aa F1 Hoa hồng Aa F1 x F1 Hoa hồng x Hoa hồng Aa Aa F2 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH đỏ : hồng : trắng III CÂU HỎI THUYẾT Trình bày thí nghiệm MenĐen lai cặp tính trạng? Viết sơ đồ lai giải thích theo quan điểm MenĐen theo quan điểm di truyền học đại? Nêu nội dung điều kiện nghiệm qui luật phân li? Nêu ví dụ tượng trội khơng hồn tồn? Viết sơ đồ lai nêu nội dung qui luật trội khơng hồn tồn? So sánh quy luật trội lặn hoàn toàn quy luật trội khơng hồn tồn? IV PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP Nhận dạng toán thuộc qui lụât Men Đen a Trƣờng hợp 1: - Nếu đề nêu điều kiện nghiệm định luật Menđen: + gen qui định tính trạng + Trội hoàn toàn + Các cặp gen nằm cặp NST tương đồng khác b Trƣờng hợp 2: - Nếu đề xác định tỉ lệ phân li kiểu hình đời + Nếu lai cặp tính trạng cho kiểu hình có tỉ lệ sau đây: 100%; : 1; :1; : (tỉ lệ gen gây chết); : :1 (di truyền trung gian) + Khi lai hai hay nhiều tính trạng cho kiểu hình có tỉ lệ sau (1 : 1)n , (3 : 1)n, (1 : : 1)n … c Trƣờng hợp 3: - Nếu đề khơng cho xác đinh tỉ lệ phân li kiểu hình mà cho kiểu hình lai + Khi lai cặp tính trạng, tỉ lệ kiểu hình biết bội số 25% (hoặc 1/4) + Khi lai hai hay nhiều cặp tính trạng, tỉ lệ kiểu hình biết bội số 6,25% (hoặc 1/16) Cách giải tập thuộc định luật MenĐen Thường qua bước: - Bước 1: Qui ước gen + Nếu đề chưa qui ước gen cần xác định tính trội lặn dựa vào tỉ lệ quen thuộc qui ước - Bước 2: Biện luận để xác định KG, KH cặp bố mẹ - Bước 3: Lập sơ đồ lai, nhận xét tỉ lệ KG, KH giải yêu cầu khác Bài tập vận dụng Bài 1: lúa, hạt đục trội hoàn toàn so với hạt Cho lúa hạt đục chủng thụ phấn với lúa hạt a Xác định kết thu F1 F2 b Nếu cho F1 F2 có hạt gạo đực nói lai với nahu kết nào? Giải: Qui ước A : đục a : a Cây P có gạo hạt có kiểu gen: aa Cây P có gạo hạt có kiểu gen: AA Sơ đồ lai: Gia sư Tài Năng Việt P G F1 Gạo hạt đục AA A https://giasudaykem.com.vn/ x Gạo hạt aa a Gạo hạt đục Aa F1 x F1 Gạo hạt đục x Gạo hạt đục Aa Aa G F1 A,a A, a F2 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH đục : b Cây F1 có kiểu gen: Aa, F2 có kiểu gen: AA, Aa Sơ đồ lai: P Gạo hạt đục x Gạo hạt đục AA Aa G A A, a F1 Gạo hạt đục AA : Aa P Gạo hạt đục x Gạo hạt đục Aa Aa G A,a A, a F1 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH đục : Bài 2: cà chua, tính trạng thân cao trội hồn tồn so với tính trạng thân thấp Hãy xác định: a Kiểu gen kiểu hình bố mẹ phải để có F1 phân li theo tỉ lệ cao : thấp? b Kiểu gen kiểu hình bố mẹ phải để có F1 phân li theo tỉ lệ cao : thấp? c Kiểu gen kiểu hình bố mẹ phải để có F1 đồng tính cao? Giải: Qui ước A: cao a : thấp a F1 phân tính theo tỉ lệ cao : thấp suy F1 có kiểu tổ hợp gen thể P cho hai giao tử A a , thể cho giao tử lặn a Kiểu gen tương ứng P Aa aa Sơ đồ lai: P Cây cao x Cây thấp Aa aa G A, a a F1 KG Aa : aa KH cao : thấp b F1 phân tính theo tỉ lệ cao : thấp suy F1 có kiểu tổ hợp gen P cho hai giao tử A a tương đương r hai thể Kiểu gen tương ứng P Aa Sơ đồ lai: P Cây cao x Cây thấp Aa Aa G A, a A, a F1 KG 1AA : 2Aa : aa KH cao : thấp c F1 đồng tính cao KH cao có kiểu gen tương ứng AA, Aa, có khả năng: Khả 1: Kiểu gen F1 AA , kiểu gen tương ứng P AA Sơ đồ lai: P Cây cao x Cây cao AA AA G A A F1 KG AA KH 100% cao Khả 2: Kiểu gen F1 Aa , kiểu gen tương ứng P AA aa Gia sư Tài Năng Việt Sơ đồ lai: P G F1 Cây cao AA A https://giasudaykem.com.vn/ x Cây thấp aa a KG Aa KH 100% cao Khả 3: Kiểu gen F1 AA : Aa , kiểu gen tương ứng P AA Aa Sơ đồ lai: P Cây cao x Cây cao AA Aa G A A, a F1 KG 1AA : 1Aa KH 100% cao Bài 3: lồi đậu có hai kiểu hình hoa đỏ hoa trắng Tính trạng qui định cặp gen alen NST thường Khi lai hai đậu hoa đỏ với nhau, F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tạp giao F2 nào? Giải: - Tính trạng màu sắc qui định cặp gen alen nằm NST thường mà có hai kiểu hình nên tính trạng tn thep qui luật trội lặn hoàn toàn - Qui ước: A : hoa đỏ a : hoa trắng Có hai trường hợp - TH 1: Nếu kiểu hình hoa đỏ trội + Kiểu gen tương ứng KH hoa đỏ AA Aa + KG tương ứng P, F1 , F có hai khả  Khả 1: Sơ đồ lai: P Hoa đỏ x Hoa đỏ AA AA G A A F1 KG AA KH 100% Hoa đỏ Sơ đồ lai: F1 xF1 Hoa đỏ x Hoa đỏ AA AA G A A F2 KG AA KH 100% Hoa đỏ  Khả Sơ đồ lai: P Hoa đỏ x Hoa đỏ AA Aa G A A, a F1 KG 1AA : 1Aa KH 100% Hoa đỏ F1 x F1 Các phép lai Đực Cái AA x AA AA x Aa Aa x AA Tỉ lệ phép lai Tỉ lệ kiểu gen F2 1 x  2 1 x  2 1 x  2 AA 1 AA : Aa 8 1 AA : Aa 8 Gia sư Tài Năng Việt Aa x Aa 1 x  2 Tổng cộng : - Tỉ lệ KG: AA : Aa : aa 16 16 16 https://giasudaykem.com.vn/ AA : Aa : aa 16 16 16 - Tỉ lệ KH: 15 đỏ : trắng Bài 4: đậu hà lan, đặc điểm tính trạng hình dạng hạt gen qui định Cho giao phấn hai đậu thu F1, cho F1 tiếp tục gia phấn với thu kết quả: - PL 1: F1 hạt trơn x hạt trơn thu F2: 735 hạt trơn : 247 hạt nhăn - PL 2: F1 hạt trơn x hạt trơn thu F2: 100% hạt trơn - PL 1: F1 hạt trơn x hạt nhăn thu F2: 100% hạt trơn a Biện luận viết sơ đồ lai cho trường hợp b Rút nhận xét kiểu hình kiểu gen P? Viết sơ đồ lai giải thích? Giải: Sơ đồ lai từ F1 đến F2: a Trường hợp 1: F2 cho tỉ lệ 735 hạt trơn : 247 hạt nhăn = : suy hạt trưon trội so với hạt nhăn Qui ước: A: hạt trơn a: hạt nhăn F2 cho tỉ lệ : suy F1 có kiểu gen dị hợp Aa Sơ đồ lai: F1 xF1 Hạt trơn x Hạt trơn Aa Aa G A,a A, a F2 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH trơn : nhăn b Trường hợp 2: F2 có hạt trơn, F2 đồng tính trội suy hai F1 mang kiểu gen AA Aa Sơ đồ lai 1: F1 xF1 Hạt trơn x Hạt trơn AA AA G A A F2 KG AA KH 100% Hạt trơn Sơ đồ lai 2: F1 xF1 Hạt trơn x Hạt trơn AA Aa G A A, a F2 KG 1AA : 1Aa KH 100% Hạt trơn c Trường hợp 3: F2 có hạt trơn, F2 đồng tính trội suy hai F1 mang kiểu gen AA aa Sơ đồ lai: F1 xF1 Hạt trơn x Hạt nhăn AA aa G A a F2 KG Aa KH 100% hạt trơn Nhận xét P: F1 xuất kiểu gen AA, Aa, aa Suy hai thể P tạo kiểu gen nên P có kiểu gen Aa Sơ đồ lai: P Hạt trơn x Hạt trơn Aa Aa G A,a A, a F1 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH trơn : nhăn Bài tập nhà: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài 1: bò, tính trạng khơng sừng trội so với tính trạng có sừng Cho bò đực khơng sừng giao phối với bò A, B, C kết sau: - Với bò A có sừng sinh bê A có sừng - Với bò B khơng sừng sinh bê B có sừng - Với bò C có sừng sinh bê C khơng sừng Hãy xác định kiểu di truyền bò đực, bò cáI, bê Bài 2: dâu tây, tính trạng màu có KH Đỏ, hồng, trắng Khi lai đỏ với thu hệ sau toàn đỏ Khi lai hồng với thu đỏ : hồng : trắng a Có thể giải thích phép lai nào? b KG KH F1 cho: - Quả hồng x đỏ - Quả hồng x trắng - Quả đỏ x trắng c Kiểu gen kiểu hình F2 cho F1 phép lai (Hồng x đỏ) tạp giao với nhau? d Kiểu gen kiểu hình F2 cho F1 phép lai (Hồng x đỏ) tự thụ phấn với nhau? Bài 3: cá chép có hai KH cá chép trần cá chép vảy Khi lai cá chép vảy với cá chép vảy thu toàn cá chép vảy Khi lai cá chép trần với cá chép vảy thu trần : vảy Khi lai chép trần với thu tỉ lệ phân tính(2trần : vảy) Có thể giải thích phép lai nào? Bài 4: hoa mõm chó, tính trạng màu sắc hoa có KH Đỏ, hồng, trắng Khi lai hoa đỏ với thu hệ sau toàn hoa đỏ Khi lai hoa trắng với thu hệ sau toàn hoa trắng Khi lai hoa hồng với thu đỏ : hồng : trắng a Có thể giải thích phép lai nào? b Kiểu gen kiểu hình F2 cho F1 phép lai (Hồng x đỏ) tạp giao với nhau? c Kiểu gen kiểu hình F2 cho F1 phép lai (Hồng x đỏ) tự thụ phấn với nhau? Bài 5: cà chua, đỏ trội so với vàng Đem lai thứ cà chua với F1 đồng màu Lấy F1 giao phấn với cà chua chưa biết kiểu gen F2 cho tỉ lệ 63 đỏ : 60 vàng a Xác định KG cà chua đem lai với F1 b Viết sơ đồ lai từ P đến F2 Bài 6: loài thực vật gen A qui định tính trạng hạt vàng trội so với gen a qui định tính trạng hạt xanh lặn Cho hạt vàng dị hợp tử tự thụ phấn 241 lai F1 a Xác định tỉ lệ số lượng loại kiểu hình F1 Tính trạng màu sắc hạt lai F1 thể thuộc hệ nào? b Trung bình có hạt, tỉ lệ đậu có tất hạt vàng xanh bao nhiêu? Tỉ lệ có hạt xanh , hạt vàng bao nhiêu? Bài 7: cà chua, màu qui định cặp gen tính trạng đỏ trội so với vàng Cho giao phấn hai P thu F1, cho F1 tiếp tục gia phấn với thu kết quả: - PL 1: F1 đỏ x đỏ thu F2: 289 đỏ : 96 vàng - PL 2: F1 đỏ x đỏ thu F2: 320 đỏ - PL 3: F1 đỏ x vàng thu F2: 315 đỏ a Biện luận viết sơ đồ lai cho trường hợp b Rút nhận xét kiểu hình kiểu gen P? Viết sơ đồ lai giải thích? Bài 8: Cho chuột đI thẳng giao phối với chuột duôI cong F1 thu tỉ lệ chuột đuôI thẳng chuột đuôI cong ngang Tiếp tục cho F1 tạp giao với a Lập sơ đồ lai từ P đến F1 b Có kiểu giao phối có tỉ lệ % kiểu giao phối trren tổng số phép lai F1 bao nhiêu? c Tỉ lệ % kiểu gen xuất F2 bao nhiêu? BUỔI + QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP I QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Thí nghiệm: Men Đen cho lai dòng đậu Hà Lan chủng cặp tính trạng tương phản hạt vàng trơn với hạt xanh nhăn thu F1 toàn hạt vàng trơn, cho F1 tự thụ phấn F2 với tỉ lệ vảng trơn : vàng nhăn : xanh trơn : xanh nhăn - Cơ chế: + Có phân li độc lập gen giảm phân tạo giao tử + Có tổ hợp tự giao tử thụ tinh - Sơ đồ lai: P Vàng trơn x Xanh nhăn AABB aabb GP AB ab F1 AaBb 100% Vàng trơn F1 x F1 Vàng trơn x Vàng trơn AaBb AaBb G F1 AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F2 KG (A-B-) : (A-bb) : (aaB-) : 1aabb KH vàng trơn : vàng nhăn : xanh trơn : xanh nhăn - Nội dung: Khi lai hai thể bố mẹ chủng khác hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản di truyền cặp tính trạng khơng phụ thuộc vào di truyền cặp tính trạng khác Hoặc: Các nhân tố di tryền phân li độc lập trình phát sinh giao tử - Điều kiện nghiệm đúng: + P chủng + Mỗi gen qui định tính trạng + Trội hồn tồn + Số cá thể phải lớn + Các cặp gen nằm cặp NST tương đồng khác - Công thức bản: + Số kiểu giao tử F1 tạo ra: 2n + Số hợp tử F2: 4n + Số loại kiểu hình F2: 2n + Số loại kiểu gen F2: 3n + Tỉ lệ phân li kiểu hình F2: (3 : 1)n + Tỉ lệ phân li kiểu gen F2: (1 : : 1)n II CÂU HỎI THUYẾT Trình bày thí nghiệm MenĐen lai hai cặp tính trạng? GiảI thích theo quan điểm Men Đen di truyền học đại? Viết sơ đồ lai nêu nội dung qui luật? Qui luật trường hợp nào? So sánh định luật phân li định luật phân li độc lập? III BÀI TẬP Bài 1: Cho thỏ có KG giao phối với nhau, thu F1 sau: 57 thỏ đen, lông thẳng : 20 thỏ đen, lông xù : 18 thỏ trắng lông thẳng: thỏ trắng lông xù Biết gen qui định tính trạng phân li độc lập a Xác định tính trội lặn lập sơ đồ lai b Cho thỏ trắng, lông thẳng giao phối với thỏ trắng lơng xù kết nào? Giải: a Xác định tính trội lặn: - Xét tính trạng màu sắc lơng: Đen : trắng = : Đây tỉ lệ quy luật phân li suy lông đen trội so với lông trắng Qui ước : A lông đen a lơng trắng - Xét tính trạng độ thẳng lông: Thẳng : xù = : Đây tỉ lệ quy luật phân li suy lông thẳng trội so với lông xù Qui ước : B lông thẳng b lông xù F1 thu tỉ lệ xấp xỉ 9:3:3:1 tỉ lệ phân li độc lập hai cặp tính trạng P dị hợp hai cặp gen AaBb KH lông đen thẳng Sơ đồ lai: P AaBb x AaBb G AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F1 9(A-B-) : 3(A-bb) : 3(aaB-) : 1aabb Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ đen thẳng : đen xù : trắng thẳng b Thỏ lông trắng thẳng P có KG: aaBB hay aaBb Thỏ lơng trắng xù có KG : aabb - TH 1: P aaBB x aabb - TH 2: P aaBb x aabb : trắng xù Bài 2: Cho F1 giao phấn với khác, thu kết sau - Với thu 6,25% thấp , vàng - Với thu 75% cao đỏ 25% cao vàng - Với thu 75% cao đỏ 25% thấp đỏ Cho biết gen qui định tính trạng gen nằm NST thường khác Hãy biện luận viết sơ đồ lai cho trường hợp Giải: Xét tính trạng trội lặn - Xét PL 2: đỏ : vàng = : Đây tỉ lệ quy luật phân li đỏ trội so với vàng Qui ước: A đỏ a vàng - Xét PL 3: Cao : thấp = : Đây tỉ lệ quy luật phân li cao trội so với thấp Qui ước: B cao b thấp Xét phép lai F1 với thứ nhất: F2 có tỉ lệ 6,25% = 1/16 thấp, vàng F2 có 16 tổ hợp = x suy F1 dị hợp hai cặp gen AaBb có KH cao, đỏ Sơ đồ lai: F1 AaBb x AaBb G AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F2 9(A-B-) : 3(A-bb) : 3(aaB-) : 1aabb cao đỏ : cao vàng : thấp đỏ : thấp vàng Xét phép lai với F2 cho tỉ lệ 100% cao Do F1 dị hợp cặp gen Aa nên phép lai AA x Aa F2 cho tỉ lệ đỏ : vàng nên phép lai Bb x Bb Vậy thứ có KG AABb Sơ đồ lai: F1 AaBb x AABb G AB, Ab, aB, ab AB, Ab F2 KG AABB : AABb : AaBB : AaBb : AABb : AAbb : AaBb : Aabb KH cao đỏ : cao vàng Xét phép lai với F2 cho tỉ lệ 100% đỏ Do F1 dị hợp cặp gen Bb nên phép lai BB x Bb F2 cho tỉ lệ cao : thấp nên phép lai Aa x Aa Vậy thứ có KG AaBB Sơ đồ lai: F1 AaBb x AaBB G AB, Ab, aB, ab AB, aB F2 KG AABB : AaBB : AABb : AaBb : AaBB : aaBB : AaBb : aaBb KH cao đỏ : thấp đỏ Bài 3: đậu Hà Lan, cho 10 đậu có kiểu hình hoa đỏ, mọc thân, kiểu gen giống tự thụ phấn Đời F1 thu 210 hoa đỏ, mọc thân : 72 hoa trắng, mọc thân : 69 hoa đỏ , mọc : 24 hoa trắng, mọc a GiảI thích kết lập sơ đồ lai b Nếu hoa đỏ, mọc thân F1 sinh từ phép lai lai phân tích đời lai KG KH? Giải: a GiảI thích lập sơ đồ lai: - Xét tính trạng màu sắc hoa: Đỏ : trắng = : Đây tỉ lệ quy luật phân li suy hoa đỏ trội so với hoa trắng Qui ước : A hoa đỏ a hoa trắng - Xét tính trạng cách mọc hoa: 10 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Cơ chế tổng hợp AND(tự nhân đôi, tái sinh, tự sao) - Quá trình tổng hợp AND diễn nhân tế bào NST kì trung gian trình phân bào NST trạng thái sợi mảnh duỗi xoắn - Dưới tác dụng enzim AND - pôlimeraza, hai mach đơn AND tháo xoắn tách dần đồngthời nuclêơtít mơI trường nội bào vào liên kết với nuclêơtít hai mạch đơn AND theo nguyên tắc bổ sung( A liên kết với T liên kết hiđrrô ngược lại, G liên kết với X liên kết hiđrô ngược lại) Kết từ phân tử AND mẹ tạo phân tử AND giống giống AND mẹ, AND có mạch đơn AND mẹ, mạch lại nuclêơtít mơi trường liên kết tạo thành - Trong trình tổng hợp AND, mạch tổng hợp liên tục theo chiều 5’ – 3’, mạch lại tổng hợp gián đoạn theo chiều 3’ – 5’ - AND tổng hợp theo nguyên tắc: + NTBS: A liên kết với T liên kết hiđrrô ngược lại, G liên kết với X liên kết hiđrô ngược lại + Nguyên tắc bán bảo toàn: AND có mạch AND mẹ + Nguyên tắc khuân mẫu: hai mạch đơn AND dùng làm khuân để tổng hợp * ý nghĩa trình tự nhân đôi: - Sự nhân đôi AND sơ rcho nhân đôi NST - Sự nhân đôi AND NST kết hợp với chế phân li chúng nguyên phân, giảm phân chế tái tổ hợp chúng thụ tinh tạo ổn định AND NST qua hệ tế bào thể II CÂU HỎI THUYẾT Trình bày cấu tạo hố học cấu trúc không gian AND ? AND có chức gì? Cơ chế đảm bảo cho AND thực chức đó? Nguyên tắc bổ sung gì? ý nghiữa nó? Tính đặc trưng ổn định AND thể chế trì tính ổn định đặc trưng ADN ? Gen gì? Bản chất gen? Vì với loại nuclêôtit lại tạo nhiều loại gen khác nhau? Trình bày chế tổng hợp AND ý nghĩa ? II PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP Các cơng thức tính Dạng 1: Tính số lƣợng , % loại Nu mạch gen Theo NTBS: A1 = T2, T1 = A2 , G1 = X2, X1 = G2 A1 + T1 + G1 + X1 = Suy A+ G= N N %A + %G = 50%N % A gen = % T gen = % A1  % A2 %T1  %T  2 % G gen = % X gen = %G1  %G % X  % X  2 Dạng 2: Tính chiều dài số vòng xoắn khối lƣợng AND - Tính chiều dài gen Lgen = Lmạch = N 3,4 Ao ( Ao = 10-4 Micrơmet) - Tính số vòng xoắn C= N L = 20 34 - Tính khối lượng: M = N 300 đvC Dạng 3: Tính số liên kết hố học gen - Tính số liên kết hoá trị đường axit tổng số nuclêôtit trừ nhân với 2( N N + - 1) = 2(N – 1) 2 27 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Số LK hiđrô : H = 2A + 3G Dạng 4: Tính số Nu mơi trƣờng cung cấp cho q trình tự nhân đơi - Tổng số nu môI trường cung cấp = (2x – 1) N x số lần nhân đơi N số Nu gen - Số lượng loại Nu môI trường cung cấp Amt = Tmt = (2x – 1).Agen Gmt = Xmt = (2x – 1).Ggen - Tỉ lệ % loại Nu môI trường cung cấp tỉ lệ % loại Nu gen Dạng 5: Tính số Liên kết Hyđrơ bị phá vỡ số LK hoá trị bị phá vỡ đƣợc hình thành q trình tự nhân đơi gen - Tổng số LK hyđrô bị phá = (2x – 1) H - Tổng số LK hyđrơ hình thành = 2x H - Tổng số LK hoá trị hình thành = (2x – 1) (N – 2) Dạng 6: Tính thời gian tự nhân đơi AND - Tốc độ nhân đơi tính số nuclêơtit môI trường liên kết vào mạch giây - Thời gian tự nhân đơI tính số Nuclêôtit mạch chia cho số nuclêôtit liên kết mạch giây Bài tập vận dụng * Bài 1: Trên mach thứ gen có 10% A 35 % G, mạch thứ hai có 25%A 450 G - Tính tỉ lệ % số lượng loại Nuclêôtit ttrên mạch gen * Bài 2: Một gen có chu kỳ soắn 90 vòng có A = 20% Mạch gen có A= 20 T = 30% Mạch gen có G = 10% X = 40% a Tính chiều dài khối lượng gen b Tính số lượng loại Nu mạch gen * Bài 3: Một gen có khối lượng 9.105 đvC có G – A = 10% Tính chiều dài gen số lượng tỉ lệ % loại Nu gen * Bài 4: Một gen dài 0,408 Micômet Mạch có A = 40%, gấp đơI số A nằm mạch Tính số liên kết hố trịn số liên kết hyđrô gen? * Bài 5: Một gen táI sinh số đợt sử dụng mơi trường 21000 nu, loại A chiếm 4200 Biết tổng số mạch đơn gen tạo gấp lần số mạch đơn gen mẹ ban đầu a Tính số lần táI sinh b Tính tỉ lệ % số lượng loại nu gen * Bài 6: Gen nhân đôI lần lấy mơI trường nội bào 36000 nu có 10800 G tính số lượng tỉ lệ % loại nu gen * Bài 7: Một gên nhân đôI liên tiếp lần lấy môI trường nội bào 16800 Nu Gen có tỉ lệ A: G = : a Tính số LK hiđrrơ bị phá vỡ hình thành b Tính số LK hoa strị hình thành * Bài 8: Một gen có chiều dài 0,51 Mỉcơmet tự nhân đơI số lần Thòi gian tách liên kết Nu môI trường chu ki xoắn 0,05 giây Biết tốc độ lắp ghép Tính tốc đọ nhân đôi thời gian nhân đôi gen BUỔI 14 ARN I CẤU TRÚC, CHỨC NĂNG VÀ CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN Cấu trúc ARN - ARN loại axit nuclêic, cấu tạo từ nguyên tố hoá học C, H, O, N P - ARN thuộc loại đại phân tử có kích thước khối lượng lớn nhỏ nhiều so với ADN - ARN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân Đơn phân ribơnuclêơtít, ribơnuclêơtit có khối lượng trung bình 300 đvC kích thước trung bình 3,4 Ao, bao gồm thành phần: + Một phân tử axit phốtphoric: H3PO4 + Một phân tử đường ribô C5H10O5 28 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ + Một loại bazơ nitơ: A, U, G, X - Các loại ribơnuclêơtít liên kết với liên kết hoá trị axit phốtphoric ribơnuclêơtít với phân tử đường ribơnuclêơtít hình thành nên chuỗi pơliribơnuclêơtít - Bốn loại ribơnuclêơtít xếp với thành phần, số lượng trình tự xếp khác tạo cho ARN có tính đa dạng tính đặc trưng - Có loại ARN : + ARN thông tin(mARN): chiếm khoảng – 10% lượng ARN tế bào, có cấu tạo mạch thẳng khơng cuộn xoắn, có khoảng 600 – 1500 đơn phân, có chức chép truyền đạt thơng tin di truyền cấu trúc phân tử Prôtêin tổng hợp từ AND tới ribôxôm tế bào chất + ARN vận chuyển(tARN): Chiếm khoảng 10 – 20% , có cấu trúc mạch cuộn lại đầu Trong mạch, số đoạn cặp bazơ nitơ liên kết với theo nguyên tắc bổ sung A – U G – X , số đoạn tạo thành thuỳ tròn, thuỳ tròn mang ba đối mã, đầu tự ARN mang axitamin, có chức vận chuyển axitamin dến ribôxôm để tổng hợp prôtêin + ARN ribôxôm(rARN): chiếm khoảng 70 – 80 %, có cấu trúc mạch , có chức tham gia cấu tạo ribơxơm Cơ chế tổng hợp ARN - Quá trình tổng hợp ARN diễn nhân tế bào NST kì trung gian trình phân bào NST trạng thái sợi mảnh duỗi xoắn - Dưới tác dụng enzim ARN - pôlimeraza, hai mạch đơn AND tháo xoắn tách dần đồng thời ribơnuclêơtít mơI trường nội bào vào liên kết với nuclêơtít mạch đơn làm khn AND theo nguyên tắc bổ sung( A mạch gốc liên kết với U, G mạch gốc liên kết với X, T mạch gốc liên kết với A, X mạch gốc liên kết với G) Kết tạo phân tử ARN, hai mạch đơn AND kết hợp trở lại với + Nếu phân tử ARN tạo thành loại thơng tin kỏi nhân vào tế bào chất tới ribôxôm chuẩn bị cho q trình tổng hợp prơtêin + Nếu phân tử ARN tạo thành loại vận chuyển ribơxơm hoàn thiện mặt cấu tạo trước khỏi nhân * ý nghĩa: + Sự tổng hợp ARN đảm bảo cho gen cấu trúc thực xác trình dịch mã tế bào chất, cung cấp prôtêin cần thiết cho tế bào II CÂU HỎI THUYẾT trình bày cấu tạo ARN Đặc điểm chức loại ARN So sánh AND ARN cấu tạo chức năng? Trình bày chế tổng hợp ARN? ARN tổng hợp theo nguyên tắc nào? ý nghĩa trình này? So sánh q trình tự nhân đơi trình tổng hợp ARN? III PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP Các cơng thức tính Dạng 1: Tính số lƣợng , % loại Nu ARN Theo NTBS: Agốc = TARN, Tgốc = AARN , Ggốc = XARN, Xgốc = GARN rA + rT + rG + rX = rN = Suy N Agen = Tgen = rA + rU Ggen = Xgen = rG + rX % A gen = % T gen = % A1  % A2 %T1  %T %rU  %rA =  2 % G gen = % X gen = %G1  %G % X  % X %rG  %rX =  2 Dạng 2: Tính chiều dài số vòng xoắn khối lƣợng AND - Tính chiều dài gen Lgen = Lmạch = LARN = N 3,4 Ao ( Ao = 10-4 Micrômet) - Tính khối lượng: 29 Gia sư Tài Năng Việt MARN = rN 300 đvC = https://giasudaykem.com.vn/ N 300 đvC Dạng 3: Tính số liên kết hố trị phân tử ARN - Tính số liên kết hố trị đường axit tổng số nuclêơtit mạch gen trừ Tổng số LKHT = N – Dạng 4: Tính số ri bơNu môi trƣờng cung cấp số lần mã gen - Tổng số ribônu môi trường cung cấp = K rN = K N K số lần mã N số Nu gen - Số lượng loại Nu môI trường cung cấp rA mt = K rA = K Tgốc rUmt = K rU = K Agốc rG mt = K rG = K Xgốc rX mt = K rX = K Ggốc - Số lần mã gen : K = (rN môI trường) : (rN ARN) Dạng 5: Tính số Liên kết Hyđrơ gen số LK hố trị ARN trình mã gen - Tổng số LK hyđrô bị phá = K H - Tổng số LK hyđrơ hình thành = H - Tổng số LK hố trị hình thành = K.(rN – 1) Bài tập vận dụng * Bài tập 1: Một gen có chiều dài 0,51 micrcơmet, mạch gen có A = 150, T = 450, mạch có G = 600 Tính số lượng tỉ lệ % loại ribô nu phân tử mARN tổng hợp mạch làm gốc * Bài tập 2: Phân tử ARN có U = 18%, G= 34%, mạch gốc gen có T = 20% a Tính thỉ lệ % loại nuclêơtit gen tổng hợp phân tử ARN b Nếu gen dài 0,408 micrơmet số lượng loại nu gen số lượng loại ribônu ARN * Bài tập 3: phân tử mARN thơng tin có A = 2U = 3G = 4X có khối lượng 27.104 đvC a Tính chiều dài gen b tính số lượng loại ribơnu ARN c Tính số liên kết hố trị mARN d Khi gen nhân đơI lần số lượng loại nu môI trường cung cấp bao nhiêu? * Bài tập 4: Hai gen có chiều dài 4080Ao Gen thứ nấht có 3120 LK hiđrơ, mạch có A = 120 G = 480 Tính số lượng ribôNu môI trường cung cấp cho gen mã lần Gen có A – G = 20% Trên mạch gốc có A = 300, G = 210 Trong q trình mã gen, mơI trường cung cấp 1800U a Tính số lượng loại ribônu ARN b Xác định số lần mã c Tính số lượng loại ribơnu mơI trường cung cấp để phục vụ cho qua strình mã gen * Bài tập 5: Gen mã số lần đa xlấy môI trường 9048 ribônu Trong qua strình có 21664 LK hiđrơ bị phá vỡ Trong phân tử ARN tổng hợp có 2261 LK hố trị A, Tính số lần mã b Tính số lượng loại nu gen c Trong phân tử ARN tổng hợp có LK hố trị hình thành BUỔI 15 PRƠTÊIN I CẤU TRÚC, CHỨC NĂNG, TÍNH ĐẶC TRƢNG VÀ ĐA DẠNG CỦA PRÔTÊIN - CƠ CHẾ TỔNG HỢP PRÔTÊIN Cấu trúc Prơtêin a Cấu tạo hố học: 30 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Là hợp chất hữu gồm nguyên tố C, H, O, N ngồi có thêm S P - Thuộc loại đại phân tử có kích thước dài tới 0,1 micrơmét, khối lượng đạt tới 1,5 triệu đvC - Được cấu tạo theo nguyen tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân Đơn phân axitamin, có 20 loại axitamin Mỗi loại axitamin có khối lượng trung bình 110 đvC, kích thước trung bình Ao có thành phần: + Một nhóm amin (- NH2) + Một nhóm cacbơxil (- COOH) + Một gốc cácbon (- R) - Các axitamin liên kết với liên kết peptit liên kết nhóm amin axitamin với nhóm cacbơxil axitamin giảI phóng mơI trường phân tử nước - Từ 20 loại axitamin tạo nên khoảng 1014 – 1015 loại prơtêin đặc trưng cho lồi, phân tử prôtêin phân biệt với số lượng, thành phần, trình tự xếp axitamin b Cấu trúc khơng gian: Prơtêin có bậc cấu trúc bản: - Cấu trúc bậc 1: trình tự xếp axitamin chuỗi pôlipeptit - Cấu trúc bậc 2: chuỗi axitamin tạo vòng xoắn lò xo đặn - Cấu trúc bậc 3: hình dạng khjông gian chiều prôtêin cấu trúc bậc cuộn xếp theo kiêu đặc trưng cho loại prôtêin - Cấu trúc bậc 4: cấu trúc số loại prôtêin gồm hai hay nhiều chuỗi axitamin loại hay khác loại liên kết với Chức prôtêin - Là thành phần cấu tạo chủ yếu chất nguyên sinh hợp phần quan trọng xây dựng nên bào quan màng sinh chất từ hình thành nên đặc điểm giảI phẫu , hình thái mơ, quan, hệ quan thể - Là chất xúc tác phản ứng sinh hoá: Bản chất enzim prôtêin, loại enzim tham gia vào phản ứng xác định - Có chức điều hồ q trình trao đổi chất tế bào thể; Bản chất hoocmon prơtêin - Hình thành kháng thể có chức bảo vệ thể chống lại vi khuẩn xâm nhập gây bệnh - Tham gia vào chức vận động tế bào thể - Phân giải prôtêin tạo lượng cung cấp cho hoạt động sống tế bào thể Tính đặc trƣng đa dạng Prơtêin - Prơtêin đặc trưng số lượng, thành phần, trình tụe xếp axitamin chuỗi pôlipeptit, từ 20 loại axitamin tạo nên khoảng 1014 – 1015 loại prơtêin đặc trưng da dạng cho lồi sinh vật - Đặc trưng số lượng thành phần trình tự phân bố chuỗi pôlipeptit phân tử prôtêin - Đặc trưng kiểu cấu trúc không gian loại prôttêin để thực chức sinh học Cơ chế tổng hợp prôtêin Gồm hai giai đoạn: * Giai đoạn I: Tổng hợp ARN (sao mã) - Quá trình tổng hợp ARN diễn nhân tế bào NST kì trung gian trình phân bào NST trạng thái sợi mảnh duỗi xoắn - Dưới tác dụng enzim ARN - pôlimeraza, hai mạch đơn AND tháo xoắn tách dần đồng thời ribơnuclêơtít mơI trường nội bào vào liên kết với nuclêơtít mạch đơn làm khuân AND theo nguyên tắc bổ sung( A mạch gốc liên kết với U, G mạch gốc liên kết với X, T mạch gốc liên kết với A, X mạch gốc liên kết với G) Kết tạo phân tử ARN, hai mạch đơn AND kết hợp trở lại với + Nếu phân tử ARN tạo thành loại thông tin kỏi nhân vào tế bào chất tới ribơxơm chuẩn bị cho q trình tổng hợp prơtêin + Nếu phân tử ARN tạo thành loại vận chuyển ribơxơm hồn thiện mặt cấu tạo trước khỏi nhân * Giai đoạn 2: Tổng hợp prơtêin (giải mã) - Bước 1: Hoạt hố axitamin + Các axitamin hoạt hoá nguồn lượng ATP (Ađênôzintriphôtphat) axitamin gắn vào tARN tạo thành phức hợp aa – tARN - Bước 2: Tổng hợp prôtêin + Đầu tiên, mARN tiếp xúc với RBX vị trí mã mở đầu, tiếp tARN mang aa mở đầu vào khớp ba đối mã với ba mã mở đầu mARN theo nguyên tắc bổ sung Sau khớp mã, â mở đầu gắn vào RBX + RBX tiếp tục chuyển dịch sang ba thứ mARN, tARN mở đầu rời khỏi RBX, phức hệ aa1 – tARN vào khớp ba đối mã với ba mã thứ đặt aa1 vào vị trí, enzim xúc tác tạo liên kết peptit aa mở đầu aa1 31 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ + RBX tiếp tục chuyển dịch sang ba thứ hai mARN, tARN thứ rời khỏi RBX, phức hệ aa2 – tARN vào khớp ba đối mã với ba mã thứ hai đặt aa1 vào vị trí, enzim xúc tác tạo liên kết peptit aa1 aa2 + Quá trình diễn liên tục tren suốt chiều dài phân tử mARN RBX gặp ba mã kết thúc Tại mã cuối mARN, RBX chuyển dịch khỏi mARN, chuỗi pơlipeptit giảI phóng - Bước 3: Hồn thiện cấu trúc prơtêin hồn chỉnh + Dưới tác dụng enzim đặc hiệu aa mở đầu bị tách khỏi chuỗi pơlipeptit vừa hình thành, sau chuỗi pơlipeptit tiếp tục hình thành cấu trúc bậc cao II MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG - Mối liên hệ: Thông tin cấu trúc phân tử prôtêin xác định dãy nuclêôtit mạch AND Sau mạch dùng làm khuân để tổng hợp mARN diễn nhân tế bào, mạch mARN dùng làm khuân để tổng hợp chuỗi aa diễn tế bào chất - Bản chất: Trình tự nuclêơtit mạch khn AND qui định trình tự xếp ribơnuclêơtit phân tử mARN, sau trình tự qui định trình tự axitamin chuỗi pôlipeptit prôtêin Prôtêin tham gia trực tiếp vào cấu trúc hoạt động sinh tế bào , từ biểu thành tính trạng thể Như thơng qua prơtêin, gen qui định tính trạng thể III CÂU HỎI THUYẾT Trình bày cấu trúc chức Prôtêin? So sánh AND với Prôtêin cấu tạo chức năng? So sánh ARN với Prơtêin cấu tạo chức năng? Trình bày q trình tổng hợp prơtêin? So sánh q trình tự trình giải mã? So sánh trình mã trình giải mã? Trình bày mối quan hệ gen tính trạng? III PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP Các công thức tính N rN  2.3 N rN Số ba mã hoá = 1  1 2.3 Tính số ba mật mã = Số kiểu ba = (số loại nu mạch gốc)3 = (Số ribiiNu mARN)3 Số phân tử prôtêin tông rhợp = n k (n số RBX; k số phân tử mARN) N rN  1) x  (  1) x (x số phân tử prôtêin) 2.3 N rN SốLk peptit hình thành = số phân tử nước giảI phóng = (  2) x  (  2) x 2.3 N rN Số aa phân tử Protêin hoàn chỉnh = (  2) x  (  2) x 2.3 N rN Số LK peptit phân tử Protêin hoàn chỉnh = (  3) x  (  3) x 2.3 Số aa môI trường cung cấp = ( Bµi tËp vËn dơng * Bµi tËo 1: gen dµi 0,408 micrômet Trên mạch gốc có T = 35% Phân tử mARN đ-ợc tổng hợp từ gen có U = 20% G = 15%, phân tử mARN RBX tr-ợt qua không lặp lại Tính số l-ợng loại ribônu ba đói mã phân tử tARN sử dụng cho trình giảI mã, biết mã UAG Bài tập 2: Gen có chều dài 5100AO, nhân đôI đợt, gen tạo mã lần, mã cho RBX tr-ợt khoong lặp lại a Tính số phân tử Prôtein gen điều khiển tổng hợp đ-ợc b Tính số aa môi tr-ờng cung cấp cho trình giảI mã số aa tất phân tử Prôtêin hoàn chỉnh * Bài tập 3: Các phân tử mARN đ-ợc mã từ gen RBX tr-ợt qua lần để tổng hợp Prôtêin giảI phóng môI tr-ờng 16716 phân tử n-ớc Gen tổng hợp nên phân tử mANR có 3120 LK hiđrô cã 20% A a TÝnh sè lÇn m· cđa gen 32 Gia s Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ b Mỗi phân tử Prôtêin đ-ợc tổng hợp có liên kÕt peptit BUỔI 16 + 17 NHIỄM SẮC THỂ I KHÁI NIỆM NHIỄM SẮC THỂ, CẤU TRÚC, CHỨC NĂNG VÀ TÍNH ĐẶC TRƢNG CỦA NHIỄM SẮC THỂ Khái niệm nhiễm sắc thể: - Nhiễm sắc thể vật chất di truyền tồn nhân tế bào có khả nhuộm màu đặc trưng thuốc nhuiộm kiềm tính, tập trung thành sợi ngắn, có số lượng, hình dạng, kích thước, cấu trúc đặc trưng cho lồi - NST có khả tự nhân đơi, phân li, tổ hợp ổn định qua hệ - NST có khả bị đột biến thay đổi cấu trúc, số lượng tạo đặc tưng di truyền Cấu trúc NST: a Hình thái nhiễm sắc thể - kì trình phân bào, NST trạng thái co xoắn cực đại có hình dạng đặc trưng, có chiều dài từ 0,2 – 50 micrơmet, đường kính từ 0,2 – micrơmet Có nhiều hình dạng khác nhiều: hình hạt, hình que, hình chữ V, hình móc b Cấu tạo NST: * Cấu tạo hiển vi: - kì q trình phân bào, NST đóng xoắn cực đại có hình dạng đặc trưng bao gồm hai crơmatít dính tâm động eo sơ cấp, tâm động trung tâm vận động điểm trượt NST thoi phân bào giúp NST phân li cực tế bào trình phân bào - Một số NST có thêm eo thứ cấp nơi tổng hợp rARN, rARN tích tụ lại tạo thành nhân * Cấu tạo siêu hiển vi; - NST cấu tạo từ chất nhiễm sắc bao gồm ADN prôtêin lại histôn, phân tử AND quấn quanh khối cầu prôtêin tạo nên nuclêôxôm đơn vị cấu trúc theo chiều dọc NST Mỗi nuclêôxôm gồm phân tử histôn quấn quanh đoạn AND chứa khoảng 146 cặp nuclêơtít Các Nuclêơxom nối với đoạn AND phân tử prơtêin histơn, đạon có khảng 15 – 100 cặp nuclêơttít - Tổ hợp AND với prơtêin loại histơn chuỗi nuclêơxơm tạo thành sợi có đường kính khoảng 100 Ao, sợi xoắn lại lần nữ tạo nên sợi nhiễm sắc có đường kính 300 Ao , sợi nhiễm sắc cuộn xoắn hình thành nên cấu trúc crơmatít có dường kính khoảng 7000 Ao - Nhờ có cấu trúc cuộn xoắn mà chiều dài NST rút ngắn 15000 – 20000 lần so với chiều dài phân tử AND thuận lợi cho phân li tổ hợp NST trình phân bào Chức NST - NST cấu trúc mang gen nên NST có chức bảo quản thơng tin di truyền - NST có khả truyền đạt thông tin di truyền qua hệ nhờ q trình tự nhân đơi AND, phân li tổ hợp gen nằm NST nguyên phân, giảm phân thụ tinh Tính đặc trƣng NST: - Bộ NST loài sinh vật đặc trưng số lượng, hình dạng cấu trúc, dây đặc trưng để phân biệt lồi với nahu khơng phản ánh trnhf độ tiến hố cao hay thấp, loài giao phối, tế bào sinh dưỡng mang NST lưỡng bội 2n, NST tồn thành cặp tương đồng, NST có nguồn gốc từ bố, NST có nguồn gốc từ mẹ, tếbào giao tử chứa NST đơn bội n VD: - Người: 2n = 46, n = 23 - Chó: 2n = 78, n = 39 - Đậu hà Lan: 2n = 14, n = - Ruồi giấm: 2n = 8, n = - Đặc trưng số lượng, thành phần, trình tự phân bố gen NST II CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA NST MÀ CÓ THỂ ĐƢỢC COI LÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỌ TẾ BÀO: NST cấu trúc mang gen: - NST chứa AND, AND mang thồn tin di truyền, gen phân bố NST, gen chiếm vị trí định gọi locut, nười ta xây dựng đồ di truyền gen NST nhiều loài - Những biến đổi mặt số lượng cấu trúc NST gây biến đổi tính trạng NST có khả tự nhân đôi: - Thực chất nhân đôi NST nhân đơi AND vào kì trung gian trình phân bào nguyên phân giảm phân đảm bảo ổn định vật chất di truyền qua hệ tế bào thể 33 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Sự nhân đôi NST kết hợp với phân li tổ hợp NST nguyên phân, giảm phân thụ tinh chế trì ổn định NST đặc trưng cho loài qua hệ tế bào thể III NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH – Ý NGHĨA VÀ MỐI LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TRONG PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH Nguyên phân: a Khái niệm: - Nguyên phân hình thức phân bào nguyên nhiễm xảy hầu hết tế bào thể, trừ tế bào sinh dục vùng chín - Ngun phân hình thức phân bào từ tế bào ạe tạo hai tế bào có nhiễm sắc thể giống giống với tế bào mẹ b Cơ chế: - Nguyên phân diễn biến qua kỳ: Kỳ trung gian, kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau kỳ cuối kỳ trung gian gọi giai đoạn chuẩn bị, kỳ lại coi giai đoạn phân bào thức * Kỳ trung gian: - Trung tử tự nhân đôi di chuyển dần hai cực tế bào - NST dạng sợi mảnh, tự nhân đôI tạo thành NST kép gồm hai crơmatít giống hệt dính với tâm động - Cuối kỳ trung gian màng nhân nhân bắt đầu tiêu biến * Kỳ đầu: - Hai trung tử hai cực tế bào hình thành nên thoi phân bào - Các NST kép bắt đầu đóng xoắn trượt thoi phân bào tâm động - Màng nhân nhân tiêu biến hoàn toàn * Kỳ giữa: - Các NST kép đóng xoắn cực đại dàn thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào * Kỳ sau: - Hai crơmatít NST kép tách tâm động thành NST đơn dàn thành hai nhóm tương đương phân li hai cực tế bào - NST bắt đầu duỗi xoắn * Kỳ cuối: - Thoi phân bào biến - NST trạng tháI sợi mảnh duỗi xoắn hồn tồn - Màng nhân nhân hình thành, tế bào chất phân chia tạo thành hai tế bào có NST 2n giống giống tế bào mẹ c ý nghĩa: - Nguyên phân phương thức sinh sản tế bào, giúp thể lớn lên - Là phương thức trì ổn định NST đặc trưng cho loài qua hệ tế bào lồi sinh sản hữu tính qua hệ thể loài sinh sản vơ tính Giảm phân: a Khái niệm - Giảm phân hình thức phân bào giảm nhiễm xảy tế bào sinh dục vùng chín ống dẫn sinh dục - Giảm phân hình thức phân bào từ tế bào mẹ tạo tế bào có NST giảm nửa so với tế bào mẹ b Cơ chế: - Giảm phân diễn qua hai lần phân bào liên tiếp có lần NST tự nhân đơi, lần phân bào gồm có giai đoạn chuẩn bị giai đoạn phân bào thức Lần phân bào I: * Kỳ trung gian I: - Trung tử tự nhân đôi di chuyển dần hai cực tế bào - NST dạng sợi mảnh, tự nhân đơi tạo thành NST kép gồm hai crơmatít giống hệt dính với tâm động - Cuối kỳ trung gian màng nhân nhân bắt đầu tiêu biến * Kỳ đầu I: - Hai trung tử hai cực tế bào hình thành nên thoi phân bào - Các NST kép bắt đầu đóng xoắn, có tượng tiếp hợp trao đổi chéo đoạn tương ứng hai NST kép tương đồng Kết thúc trình trao đỏi chéo NST đính vào thoi phân bào trượt thoi phân bào tâm động - Màng nhân nhân tiêu biến hoàn toàn * Kỳ I: - Các NST kép đóng xoắn cực đại dàn thành hai hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào 34 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ * Kỳ sau I: - Các NST kép không tách tâm động, NST kép cặp NST kép tương đồng phân li hai cực tế bào - NST đóng xoắn cực đại * Kỳ cuối I: - Thoi phân bào biến - NST trạng thái kép đóng xoắn cực đại - Màng nhân nhân hình thành, tế bào chất phân chia tạo thành hai tế bào có NST đon bội kép Lần phân bào II * Kỳ trung gian II: - Trung tử tự nhân đôi di chuyển dần hai cực tế bào - NST trạng thái kép đóng xoắn cực đại - Cuối kỳ trung gian màng nhân nhân bắt đầu tiêu biến * Kỳ đầu II: - Hai trung tử hai cực tế bào hình thành nên thoi phân bào - Các NST kép đóng xoắn cực đại trượt thoi phân bào tâm động - Màng nhân nhân tiêu biến hoàn toàn * Kỳ II: - Các NST kép đóng xoắn cực đại dàn thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào * Kỳ sau II: - Hai crơmatít NST kép tách tâm động thành NST đơn dàn thành hai nhóm tương đương phân li hai cực tế bào - NST bắt đầu duỗi xoắn * Kỳ cuối II: - Thoi phân bào biến - NST trạng thái sợi mảnh duỗi xoắn hồn tồn - Màng nhân nhân hình thành, tế bào chất phân chia tạo thành bốn tế bào có NST đơn bội n giống giảm nửa so với tế bào mẹ c ý nghĩa: - Là chế tạo NST đơn bội giao tử, Cơ chế kết hợp với chế tổ hợp NST thụ tinh tạo táI tạo NST lưỡng bội loài hợp tử - Sự phân li độc lập tổ hợp tự NST giảm phân, tiếp hợp dẫn đến trao đổi chéo cặp NST kép tương đồng kỳ đầu I giảm phân góp phần tạo đa dạng giao tử làm xuất nhiều biến dị tổ hợp, có ý nghĩa tiến hoá chọn giống Sự phát sinh giao tử: - Giao tử tế bào sinh dục có NST đơn bội hình thành từ trình giảm phân tế bào sinh giao tử có khả thụ tinh tạo thành hợp tử Có hai loại giao tử đực (tinh trùng) giao tử cái(trứng) - Quá trình phát sinh giao tử động vật: + Trong trình phát sinh giao tử đực: Các tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo nhiều tinh nguyên bào, tinh nguyên bào phát triển thành tinh bào bậc I Tinh bào bậc I tham gia giảm phân, lần I tạo tinh bào bậc 2, lần tạo tế bào từ phát triển thành tinh trùng đèu có kích thước tham gia vào trình thụ tinh + Trong trình phát sinh giao tử cái: Các tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo nhiều noãn nguyên bào, noãn nguyên bào phát triển thành noãn bào bậc I Noãn bào bậc I tham gia giảm phân, lần I tạo noãn bào bậc thể cực thứ nhất, lần tạo tế bào trứng thể cực thứ hai Kết tạo tế bào trứng thể cực, có tế bào trứng tham gia thụ tinh thể cực bị tiêu biến - Quá trình phát sinh giao tử thực vật: + Trong trình phát sinh giao tử đực: tế bào mẹ tiểu bào tử giảm phân cho tiểu bào tử đơn bội sau hình thành nên hạt phấn Trong hạt phấn, nhân đơn bội lại phân chia cho nhân ống phấn nhân sinh sản, nhân sinh sản lại phân chia tạo giao tử đực + Trong trình phát sinh giao tử cái: tế bào mẹ đại bào tử giảm phân cho đại bào tử, có sống sót lớn lên, nhân nguyên phân liên tiếp lần cho nhân đơn bội chứa túi phơi Trứng nằm phía ci lỗ nỗn túi phơi Thụ tinh - Thụ tinh kết hợp giao tử đực giao tử tạo thành hợp tử - ý nghĩa: 35 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ + Là chế tạo hợp tử táI tổ hợp NST lưỡng bội lồi, tạo điều kện hình thành thể + Sự tổ hợp ngẫu nhiên loại giao tử thụ tinh tăng biến dị tổ hợp hệ sau Mối liên hệ nguyên phân, giảm phân thụ tinh - Nhờ nguyên phân, hệ tế bào khác thể chứa đựng thông tin di truyền đặc trưng cho loài - Nhờ giảm phân tạo giao tử mang NST đơn bội - Nhờ thụ tinh, giao tử đực kết hợp với tạo hợp tử có NST lưỡng bội đặc trưng cho loài - lồi sinh sản hữu tính, kết hợp trình nguyên phân, giảm phân, thụ tinh chế vừa tạo ổn định vừa làm phong phú, đa dạng thông tin di truyền sinh vật Câu hỏi thuyết: Trình bày cấu tạo chức NST? Trình bày đặc tính NST mà coi sở vật chất di truyền cấp đọ tế bào? Trình bày chế trình nguyên phân? ý nghĩa nguyên phân? Trình bày chế trình giảm phân? ý nghĩa giảm phân? So sánh nguyên phân giảm phân? NST kép gì? Cơ chế hình thành và hoạt động nguyên phân giảm phân? Cặp NST tương đồng gì? Nêu chế hình thành cặp NST tương đồng tế bào bình thường? Phân biệt NST kép cặp NST tương đồng? IV PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP Cơ chế nguyên phân * Dạng I: Tính số tế bào sau nguyên phân - Nếu số lần nguyên phân nhau: Tổng số tế bào = a 2x Trong đó: a số tế bào mẹ tham gia nguyên phân x số lần nguyên phân - Nếu số lần nguyên phân không nhau: Tổng số tế bào = 2x1 + 2x2 + ….+ 2xa Trong đó: x1, x2,… ,xa số lần nguyên phân tế bào * Dạng 2: Tính số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp số thoi vô sắc hình thành nguyên phân - Số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho nguyên phân: + Số NST tương đương với nguyên liệu môI trường cung cấp: Tổng số NST môi trường = (2x – 1) a 2n Trong đó: x số lần nguyên phân số lần nhân đôI NST a số tế bào tham gia nguyên phân 2n số NST chứa tế bào + Số NST hồn tồn mơi trường cung cấp: Tổng số NST môi trường = (2x – 2) a 2n - Số thoi vơ sắc hình thành ngun phân: Tổng số thoi vô sắc = (2x – 1) a Trong đó: a số tế bào mẹ tham gia nguyên phân x số lần nguyên phân * Dạng 3: Tính thời gian nguyên phân - Nếu tốc độ lần nguyên phân liên tiếp không đổi: Một tế bào nguyên phân x lần liên tiếp với tốc độ khơng đổi Thời gian NP = thời gian lần nguyên phân x - Nếu tốc độ lần nguyên phân liên tiếp không nhau: + Nếu tốc độ nguyên phân lần giảm dần thời gian lần nguyên phân tăng dần + Nếu tốc độ nguyên phân lần tăng dần thời gian lần nguyên phân giảm dần Gọi x số lần nguyên phân U1, u2, … ux thời gian lần nguyên phân thứ 1, thứ 2,….thứ x thời gian NP là: Thời gian nguyên phân = x ( u1 + ux) Gọi d hiệu số thời gian giưũa lần nguyên phân sau với lần nguyên phân liền trước + Nếu tốc độ nguyên phân giảm dần d > + Nếu tốc độ nguyên phân tăng dần d < 36 Gia sư Tài Năng Việt Thời gian nguyên phân = https://giasudaykem.com.vn/ x [2u1 + (x – 1)d ] 2 Cơ chế giảm phân thụ tinh * Dạng 1: Tính số giao tử số hợp tử tạo thành - Số giao tử hình thành từ loại tế bào sinh giao tử + Số tinh trùng tạo = số tế bào sinh tinh x + Số trứng tạo = số tế bào sinh trứng + Số thể định hướng = số tế bào sinh trứng x - Tính số hợp tử: Số hợp tử = số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh - Hiệu suất thụ tinh tỉ số % số giao tử thụ tinh tổng số giao tử tạo * Dạng 2: Tính số loại giao tử hợp tử khác nguồn gốc cấu trúc NST - Tính số loại giao tử khác nguồn gốc cấu trúc NST Gọi n số cặp NST tế bào xét + Nếu giảm phân khơng có tượng tiếp hợp trao đổi chéo thì: Số loại giao tử có nguồn gốc cấu trúc NST khác = 2n + Nếu giảm phân có tượng tiếp hợp trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gen m cặp NST kép tương đồng thì: Số loại giao tử có nguồn gốc cấu trúc NST khác = 2n + m - Tính số kiểu tổ hợp giao tử Số kiểu tổ hợp giao tử = số loại gt đực số loại gt * Dạng 3: Tính số NST mơi trường cung cấp cho q trình tạo giao tử - Số NST môI trường cung cấp cho tế bào sinh giao tử tạo giao tử số NST chứa tế bào sinh giao tử = a 2n - Số NST môi trường cung cấp cho a tế bào sinh dục sơ khai tạo giao tử số NST giao tử trừ cho số NST chứa a tế bào sinh dục sơ khai ban đầu Tổng số NST môI trường = (2x+ – 1) a 2n Bài tập vận dụng Bài tập nguyên phân * Bài tập 1: Ba tế bào A, B, C có tổng số lần nguyên phân 10 tạo 36 tế bào Biết số lần nguyên phân tế bào B gấp đôi số lần nguyên phân tế bào A Tính số lần nguyên phân số tế bào tạo từ tế bào A, B, C Giải: Gọi a, b, c số lần nguyên phân tế bào A, B, C với a,b, c nguyên dương Theo đề bài: b = 2a suy c = 10 – (a + b) = 10 – 3a Tổng số tế bào tạo là: 2a + 2b + 2c = S = 36 => 2a + 22a + 210-3a = 36 GiảI phương trình ta a = 2, b = 4, c = Vậy số lần nguyên phân tế bào A số tế bào tạo là: số lần nguyên phân tế bào B số tế bào tạo là: 16 số lần nguyên phân tế bào C số tế bào tạo là: 16 * Bài tập 2: Có 10 hợp tử loài nguyên phân số lần sử dụng môI trường nội bào 2480 NST đơn Trong tế bào tạo thành, số NST hoàn toàn tạo từ nguyên liệu nội bào 2400 Xác định tên loài Tính số lần ngun phân hợp tử nói Giải: Xác định tên loài: Gọi x số lần nguyên phân hợp tử 2n NST lưỡng bội lồi Ta có: Số NST tương đương với nguyên liệu môi trường nội bào là: (2x – 1) 10 2n = 2480 (1) Số NST hồn tồn mơI trường nội bào cung cấplà: (2x – 2) 10 2n = 2400 (2) Lấy (1) – (2), ta được: 10 2n = 80 => 2n = Đây NST ruồi giấm Số lần nguyên phân hợp tử: 37 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Ta có (2x – 1) 10 2n = 2480  x = Vậy số lần nguyên phân hợp tử lần Bài tập giảm phân thụ tinh * Bài tập: Một thỏ sinh thỏ Biết hiệu suất thụ tinh trứng 50% , tinh trùng 6,25% Tính số tế bào sinh tinh sinh trứng tham gia q trình Giải: Có thỏ phát triển từ hợp tử suy số trứng thụ tinh = số tinh trùng thụ tinh = Hiệu suất thụ tinh trứng 50%, tinh trùng 6,25% nên: 100  12 trứng 50 100 Số tinh trùng tạo là:  96 tinh trùng 6,25 Số trứng tạo là: Số tế bào sinh trứng = số trứng tạo = 12 trứng Số tế bào sinh tinh = 96 : = 24 tế bào BUỔI 18 CHƢƠNG IV BIẾN DỊ A KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI BIẾN DỊ I Khái niệm: - Biến dị tượng sinh khác với bố mẹ khác nhiều chi tiết II Phân loại - Biến dị gồm hai loại: Biến dị không di truyền (Thường biến) biến dị di truyền Biến dị không di truyền: a Khái niệm: - Thường biến biến đổi kiểu hình kiểu gen, phát sinh trình phát triển cá thể ảnh hưởng trực tiếp mơi trường b Tính chất: - Khơng di truyền - Thường biến xuất đồng loạt theo hướng xác định nhóm cá thể có kiểun gen, sống điều kiện môI trường giống - Thường biến phát sinh suốt trình phát triển thể chịu ảnh hưởng trực tiếp mơI trường - Có tính thích nghi tạm thời c ý nghĩa: - Giúp cá thể sinh vật biến đổi thích nghi với điều kiện mơI trường sống d Mối quan hệ kiểu gen, môi trường kiểu hình: - Bố mẹ khơng truyền cho tính trạng hình thành sẵn mà truyền đạt cho kiểu gen quy định cách phản ứng trước môI trường - Kiểu gen quy định cách phản ứng thể trước mơI trường - Kiểu hình kết tương tác kiểu gen môI trường Mỗi loại tính trạng chịu ảnh hưởng khác mơI trường: + Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, nhoặc khơng chịu ảnh hưởng mơI trường + Các tính trạng số lượng thường chịu ảnh nhiều môI trường điều kiện trồng trọt chăn nuôI nên biểu khác Nắm mức ảnh hưởng môI trường lên tính trạng người ta chủ động sử dụng tác động mơI trường theo hướng có lợi để nâng cao suất, phẩm chất trồng vật nuôi e Mức phản ứng: - Là giới hạn thường biến kiểu gen trước biến đổi môI trường - Tính chất: + Mỗi kiểu gen có mức phản ứng riêng + Kiểu gen quy định mức phản ứng, điều kiện mơI trường quyu đinh kiểu hình cụ thể nằm mức phản ứng - Ứng dụng: 38 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ + Giống qui định giới hạn suất + Kỹ thuật qui định suất cụ thể + Năng suất tác động qua lại giống kỹ thuật + Tuỳ điều kiện nơi, giai đoạn ta nhấn mạnh vai trò giống hay kỹ thuật Biến dị di truyền: a Khái niệm: - Là biến đổi vật chất di truyền di truyền cho hệ sau b Phân loại: - Biến dị di truyền gồm: Đột biến biến dị tổ hợp * Đột biến: - Là biến đổi vật chất di truyền, xảy cấp độ phân tử(AND) hay cấp độ tế bào(NST) - Bao gồm hai loại: Đột biến gen đột biến NST + Đột biến gen: Là biến đổi cấu trúc gen, liên quan cặp nuclêơtít, xảy điểm phân tử AND biểu dạng: mất, thêm, thay thế, đảo vị trí nuclêơtít + Đột biến NST: Là biến đổi xảy NST bao gồm: - Đột biến cấu trúc NST với dạng: đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn - Đột biến số lượng NST với dạng: Dị bội thể đa bội thể * Biến dị tổ hợp: Là biến đổi xếp lại vật chất di truyền bố mẹ thông qua đường sinh sản làm xuất hệ tính trạng vốn có chưa có bố mẹ III Đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể biến dị tổ hợp Đột biến gen a Khái niệm: - Là biến đổi cấu trúc gen, liên quan cặp nuclêơtít, xảy điểm phân tử AND - Gồm dạng: mất, thêm, thay thế, đảo vị trí nuclêơtít b Ngun nhâ chế phát sinh đột biến gen: - Đột biến gen phát sinh tác nhân gây đột biến lí hố ngoại cảnh rối loạn qua strình sinh lí, hố sinh tế bào gây nên sai sót q trình tự AND trực tiếp biến đổi cấu trúc - Đột biến gen phụ thuộc vào loại tác nhân, liều lượng, cường độ tác nhân đặc điểm cấu trúc gen - Sự biến đổi nuclêơtít đầu xảy mạch AND dạng tiền đột biến Lúc enzim sửa chữa có thẻ sửa sai làm cho tiền đột biến trở dạng ban đầu Nếu sai sót khơng sửa chuẫ qua lần tự nuclêôtit lắp sai liên kết với nuclêôtit bổ sung với làm phát sinh đột biến gen c Cơ chế biểu đột biến gen: - đột biến gen phát sinh táI qua chế tự nhân đôI AND - Nếu đột biến phát sinh giảm phân tạo đột biến giao tử qua thụ tinh đI vào hợp tử Đột biến trội biểu thành kiểu hình thể mang đột biến Đột biến lặn vào hợp tử dạng dị hợp qua giao phối lan truyền dần quần thể, gặp tổ hợp đồng hợp trhì biểu thành kiểu hình - Khi đột biến xảy nguyên phân, chúng phát sinh tế bào sinh dưỡng nhân lên mô Nếu đột biến trội biểu phần thể tạo nên thể khảm Đột biến soma nhân lên sinh sản sinh dưỡng di truyền qua sinh sản hữu tính - Nếu đột biến xảy lần nguyên phân hợp tử, giai đoạn – tế bào (đột biến tiền phơi) đI vào q trình hình thành giao tử truyền qua hệ sau sinh sản hữu tính d Hậu quả: - Sự biến đổi dãy nuclêôtit gen cấu trúc dẫn đến biến đổi dãy ribơnuclêơtit mARN qua làm biến đổi dãy axitamin prôtêin tương ứng, cuối biểu thành biến đổi đột ngột, gián đoạn tính trạng thể quần thể - Đa số đột biến gen thường có hại phá vỡ hài hồ cấu trúc gen, số đột biến gen lại có lợi e ý nghĩa: - Đột biến gen xem nguồn ngun liệu cho tiến hố vì: + Tuy đa số đột biến gen có hại cho thân sinh vật đột biến làm tăng sai khác thể, tạo nhiều kiểu gen, kiểu hình mới, cung cấp ngun liệu cho q trình chọn lọc tự nhiên, có ý nghĩa tiến hoá sinh giới + Trong loại độ biến đột biến gen xem nguồn nguyên liệu chủ yếu so với đột biến NST đột biến gen phổ biến hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống sinh sản thể sinh vật Đột biến nhiễm sắc thể: a Đột biến cấu trúc NST - Khái niệm: biến đổi cấu trúc NST gồm dạng đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn 39 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Nguyên nhân: Do tác nhân gây đột biến lí hố mơI trường biến đổi sinh lí nội bào làm phá vỡ cấu trúc NST ảnh hưởng tới quas trình táI bản, tiếp hợp, trao đổi chéo NST - Cơ chế hậu quả: + Mất đoạn: Một đoạn NST bị đứt làm giảm số lượng gen NST ĐOạn bị phía ngồi phía cánh Đột biến đoạn thường làm giảm sống gây chết Ví dụ: người, NSt thứ 21 bị đoạn gây ung thư máu + Lặp đoạn: Một đoạn NST lặp lần hay nhiều lần làm tăng số lượng gen loại Đột biến lặp đoạn đoạn NST bị đứt nối xen vào NST tương đồng dóNT tiếp hợp khơng bình thường, trao đổi chéo khơng crơmatít Đột biến lặp đoạn làm tăng cường hay giảm sút mức biểu tính trạng Ví dụ: lặp đoạn 16A ri giấm làm mắt lồi thành mắt dẹt, lặp nhiều mắt dẹt hay đại mạch, đột biến lặp đoạn làm tăng hoạt tính enzim amilaza có ý nghĩa sản xuất bia + Đảo đoạn: Đoạn bị đứt quay ngược 180o gắn vào chỗ bị đứt làm thay đổi trật tự phân bố gen NST Đoạn bị đảo mang tâm động khơng mang tâm động, đảo đoạn trong, đảo đoạn ngoài, đảo đoạn cánh bé cánh lớn NST Đột biến thường ảnh hưởng tới sức sống thể vật chất di truyền không bị Sự đảo đoạn NST tạo nên đa dạng nòi phạm vi loài + Chuyển đoạn: Một đoạn NST bị đứt gắn vào NST khác NST khác cặp bị đứt đoạn trao đổi cho đoạn bị đứt Có hai kiểu chuyển đoạn chuyển đoạn tương hỗ chuyển đoạn không tương hỗ Sự chuyển đoạn thường làm phân bố lại gen phạm vi cặp NST hay cặp NST khác tạo nên nhóm gen liên kết Chuyển đoạn lớn thường gây chết làm khả sinh sản nhiên thiên nhiên tượng chuyển đoạn nhỏ phổ biến lúa, chuối, đậu Trong thực nghịêm người ta chuyển nhóm gen mong muốn từ NST loài sang NST loài khác c Đột biến số lượng NST - Khái niệm: Là biến đổi số lượng NST xảy cặp NST toàn cặp NST - Nguyên nhân chế phát sinh: + Do tác nhân gây đột biến vật lí, hố học ngoại cảnh rối loạn q trình sinh lí tế bào thể ảnh hưởng đến không phân li cặp NST toàn cặp NST - Phân loại: Bao gồm thể dị bội thể đa bội + Thể dị bội: thể mà tế bào sinh dưỡng có cặp NST bị thay đổi số lượng bao gồm dạng: ++ Thể nhiễm (2n – 1): Trong tế bào sinh dưỡng chứa NST cặp NST tương đồng ++ Thể nhiễm (2n + 1): Trong tế bào sinh dưỡng cặp NST tương đồng có thêm NST ++ Thể khuyết nhiễm (2n – 2): Trong tế bào sinh dưỡng NST tương đồng bị ++ Thể đa nhiễm (2n + 2): Trong tế bào sinh dưỡng có thêm cặp NST tương đồng * Cơ chế hình thành thể dị bội: Trong trình phát sinh giao tử, cặp NST khơng phân li trình phân bào giảm phân tạo hai loại giao tử (n +1) (n - 1) Các giao tử kết hợp ngẫu nhiên thụ tinh tạo thể dị bội * Hậu quả: Thường có hại cho thể sinh vật đột biến ba nhiễm NST 21 gây hội chứng Đao (cổ ngắn, gáy rộng dẹt, khe mắt xếh, lông mi ngắn thưa, lưỡi dài day, ngón tay ngắn, thể phát triển chậm, si đần thường vơ sinh), đột biến NST giới tính gây hội chứng: hội chứng 3X (ở nữ, buồng trứng không phát triển, thường rối loạn kinh nguyệt khó có con); Hội chứng tơcnơ (OX: nữ lùn cổ ngắn, khơng có kinh nguyệt, vú khơng phát triển, nhỏ, trí tuệ chậm phát triển); Hội chứng claiphentơ(XXY: nam, mù màu, thân cao,chân tay dài, tinh hoàn nhỏ, si đần, vô sinh) thực vật thường gặp chi cà lúa thường làm sai khác hình dạng, kích thước * ý nghĩa: Tuy thể dị bội gây hại cho thể sinh vật lại góp phần tạo sai khác NST lồi làm tăng tính đa dạng cho lồi Trong thực tế sản xuất, dạng dị bội tìm thấy vật nuuôI trồng giúp người chọn lọc dạng lạ + Thể đa bội: thể mà tế bào sinh dưỡng có số NST bội số n, thường có hai dạng đa bội chắn (4n, 6n…) đa bội lẻ (3n, 5n…) * Cơ chế hình thành thể đa bội: Sự hình thành đa bội chẵn: Trong trình nguyên phân, NST tự nhân đôi thoi phân bào khơng hình thành làm cho tất cặp NST không phân li kết NST tăng lên gấp bội Sự hình thành đa bội lẻ: Trong giảm phân hình thành giao tử, NST phân li không đồng giao tử tạo giao tử có 2n NST, giao tử kết hợp giao tử n tạo hợp tử 3n, hình thành thể tam bội * Tính chất biểu hiện: - Cơ thể đa bội có hàm lượng AND tăng gấp bội dẫn tới trao đổi chất tăng cường, tế bào quan có kích thước lớn, phát triển khoẻ chống chịu tốt với điều kiện môi trường 40 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Các thể đa bội lẻ thường khơng có khả sinh sản hữu tính trình giảm phân bị cản trở - Thể đa bội thường gặp phổ biến thực vật, động vật giao phối thường gặp * ý nghĩa: Góp phần tạo sai khác lớn cấu truc sdi truyền cá thể loài, tạo phân hoá thành phần kiểu gen quần thể, nguồn ngun liệu cho q trình phát sinh lồi mới, có ý nghĩa tiến hố Thể đa bội sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, chọn lọc giống trồng có khả chống chịu tốt, có suất cao Biến dị tổ hợp - Khái niệm: Biến dị tổ hợp biến đổi xếp lại vật chất di truyền bố mẹ thông qua đường sinh sản làm xuất hệ tính trạng vốn có chưa có bố mẹ - Cơ chế phát sinh: Sự xếp lại vật chất di truyền làm phát sinh biến dị tổ hợp nhờ chế sau: + Sự phân li độc lập tổ hợp tự NST dẫn đến phân li độc lập tổ hợp tự gen nằm NST giảm phân, kết hợp với tổ hợp ngẫu nhiên giao tử thụ tinh + Sự trao đổi chéo cặp NST kép tương đồng kì đầu I giảm phân dẫn đến hoán vị gen + Sự tương tác gen không alen dẫn đến làm xuất kiểu hình khác bố mẹ - ý nghĩa: + Trong tiến hố: làm tăng tính đa dạng, tạo nguồn biến dị phong phú cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên, thúc đẩy sựu tiến hoá sinh giới + Trong chọn giống: tạo nhiều kiểu gen kiểu hìnhcung cấp nguyên liệu cho người chọn lọc trì kiểu gen tốt Tạo kiểu gen mang tính trạng tốt tập hợp thể, loại bỏ tính trạng khơng mong muốn nhằm đáp ứng nhu cầu phức tạp đa dạng sống B CÂU HỎI THUYẾT Nêu kháI niệm phân loại biến dị theo di truyền học đại? Đột biến gen gì? Nêu nguyên nhân, chế phát sinh chế biểu đột biến gen? Nêu hậu ý nghĩa đột biến gen? Trình bày đột biến cấu trúc Nhiễm sắc thể? Nêu chế hậu quả? Trình bày kháI niệm đột biến số lượng nhiễm sắc thể? Phân biệt thể đa bội thể dị bội? Trình bày chế hình thành dạng tế bào n, 2n, 3n, 4n từ dạng tế bào 2n? So sánh đột biến gen đột biến nhiễm sắc thể? So sánh thường biến đột biến? Nêu mối quan hệ kiểu gen, môI trường kiểu hình? Mức phản ứng gì? Thường biến gì? So sánh thường biến biến dị tổ hợp? 10 So sánh biến dị tổ hợp biến dị đột biến? 41 ... trường liên kết tạo thành - Trong trình tổng hợp AND, mạch tổng hợp liên tục theo chiều 5’ – 3’, mạch lại tổng hợp gián đoạn theo chiều 3’ – 5’ - AND tổng hợp theo nguyên tắc: + NTBS: A liên kết... 0,41 AB : 0,41 ab ab : 0, 09 Ab : 0, 09 aB - Sơ đồ lai: Lai phân tích F1 G F1 FB AB ab x 0,41AB : 0,41ab 0, 09 Ab : 0, 09 aB KG 0,41 ab ab ab AB ab Ab aB : 0,41 : 0, 09 : 0, 09 ab ab ab ab KH 0,41 xám... axitamin dến ribôxôm để tổng hợp prôtêin + ARN ribôxôm(rARN): chiếm khoảng 70 – 80 %, có cấu trúc mạch , có chức tham gia cấu tạo ribôxôm Cơ chế tổng hợp ARN - Quá trình tổng hợp ARN diễn nhân tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết sinh học lớp 9 tổng hợp , Lý thuyết sinh học lớp 9 tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay