Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn sinh lớp 12

27 22 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:50

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI SỐ 1: I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu đến câu 32) Câu 1: Điều sau nói chế hoạt động Operon Lac ? A Gen điều hòa hoạt động mơi trường có lactozo nhằm tạo protein ức chế để ngăn cản trình phiên mã B Lactozo gắn vào protein ức chế làm khơng thể gắn vào vùng vận hành, gen cấu trúc phiên mã C Protein ức chế gắn vào vùng khởi động làm cho gen cấu trúc không phiên mã D Gen điều hòa hoạt động mơi trường khơng có lactozo nhằm tạo protein ức chế để ngăn cản trình phiên mã Câu 2: Coren Bo tiến hành lai thuận nghịch thứ hoa loa kèn chủng khác tính trạng tương phản màu hoa: - Lai thuận: ♀hoa xanh x ♂hoa vàng → F1: 100% xanh - Lai nghịch: ♀hoa vàng x ♂hoa xanh → F1: 100% vàng Sự di truyền màu hoa loa kèn có đặc tính là: A Theo quy luật Menđen, màu xanh trội B Phụ thuộc vào mơi trường C Di truyền theo dòng “bố” D Di truyền theo dòng “mẹ” Câu 3: Quy luật phân ly độc lập thực chất nói về: A Sự phân ly độc lập cặp gen giảm phân tinh C Sự phân ly kiểu hình theo tỉ lệ: : : : B Sự kết hợp alen trình thụ D Sự phân ly độc lập tính trạng Câu 4: Điều kiện cặp gen di truyền phân li độc lập là: A cặp gen qui định tính trạng C Các cặp gen nằm NST Câu 5: Khi nói hốn vị gen câu sai là: B trội hồn tồn D cặp gen nằm cặp NST tương đồng khác Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Tần số hoán vị gen không 50% gen B Tần số hoán vị tỷ lệ nghịch với khoảng cách C Tần số hoán vị gen = Tổng tần số giao tử có hốn vi tổ hợp D Hốn vị gen làm tăng biến dị Câu 6: Điều sau không với mối quan hệ kiểu gen, kiểu hình mơi trường? A Kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường B Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trước môi trường C Kiểu gen chịu nhiều tác động khác mơi trường bên ngồi thể D Bố mẹ không truyền đạt cho tính trạng hình thành sẵn mà truyền đạt kiểu gen Câu 7: Khi cho giao phấn lúa mì hạt màu đỏ với nhau, đời lai thu 9/16 hạt màu đỏ: 6/16 hạt màu nâu: 1/16 hạt màu trắng Biết gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường Tính trạng chịu chi phối quy luật A tương tác cộng gộp chế B phân tính C tương tác bổ sung D tương tác át Câu 8: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Cho biết trình giảm phân diễn bình thường, phép lai cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng A Aa × aa B AA × Aa C AA × aa D Aa × Aa Câu 9: Ở người, số bệnh di truyền đột biến lệch bội phát A ung thư máu, Tơcnơ, Claiphentơ B Claiphentơ, Đao, Tơcnơ C Claiphentơ, máu khó đơng, Đao D siêu nữ, Tơcnơ, ung thư máu Câu 10: Dạng đột biến ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể gen không mong muốn số giống trồng? A Đột biến gen bội B Chuyển đoạn nhỏ C Mất đoạn nhỏ D Đột biến lệch Câu 11: Vào kì đầu giảm phân 1, trao đổi đoạn không tương ứng hai cromatit thuộc cặp NST tương đồng gây đột biến lặp đoạn NST đột biến chuyển đoạn NST đột biến đoạn NST đột biến đảo đoạn NST Phương án A 1, B 1, C 2, D 2, Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 12: Tỉ lệ phân tính đặc trưng cho tương tác bổ sung gen không alen, trường hợp có cặp gen phân li độc lập? – (9 : : : 1) – (12 : : 1) – (9 : : 1) – (9 : : 4) – (13 : 3) – (9 : 7) A 2, 4, B 1, 3, C 1, 3, – (15 : 1) D 2, 3, Câu 13: Một prơtêin bình thường có 398 axitamin Prơtêin bị biến đổi có axitamin thứ 15 bị thay axitamin Dạng đột biến gen sinh prơtêin biến đổi A đảo vị trí thêm cặp nuclêơtit ba mã hoá axitamin thứ 15 B thêm cặp nuclêơtit ba mã hố axitamin thứ 15 C cặp nuclêơtit ba mã hố axitamin thứ 15 D thay cặp nuclêôtit ba mã hoá axitamin thứ 15 Câu 14: Cơ thể sinh vật có số lượng NST nhân tế bào sinh dưỡng tăng lên số nguyên lần nhiễm sắc thể đơn bội loài (3n, 4n, 5n…), A thể lưỡng bội B thể lệch bội C thể đơn bội D thể đa bội Câu 15: Cặp NST giới tính cá thể đực XX cá thể XY gặp ở: A Châu chấu, cào cào B Ong, kiến, tò vò C Người, thú, ruồi giấm D Chim, bướm Câu 16: Trình tự gen sơ đồ cấu trúc ôperon lac A Nhóm gen cấu trúc (X,Y,Z), Gen huy (O) Gen điều hòa (R), B Gen điều hòa (R), nhóm gen cấu trúc (X,Y,Z), vùng huy (O) C Gen huy (O) Gen điều hòa (R), nhóm gen cấu trúc (X,Y,Z) D Vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc (X,Y,Z) Câu 17: Cho lúa hạt tròn chủng lai với lúa hạt dài chủng, F1 100% lúa hạt dài Cho F1 tự thụ phấn F2 có tỉ lệ hạt dài: hạt tròn Trong số lúa hạt dài F2, chọn hạt, tính xác suất để hạt chủng A 2/4 B 1/9 C 1/3 D 2/3 Câu 18: Ở người, gen lặn a nằm nhiễm sắc thể giới tính X quy định tính trạng máu khó đơng, gen trội tương ứng A qui định tính trạng máu đơng bình thường Một cặp vợ chồng máu đơng bình thường sinh trai mắc bệnh máu khó đơng Kiểu gen cặp vợ chồng A XAXa XAY B XAXA XaY C XaXa XAY D XaXa XaY Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 19: Dạng đột biến điểm sau xảy gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit gen làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô gen? A Thay cặp nuclêôtit A-T cặp T-A B Thêm cặp nuclêôtit C Thay cặp nuclêôtit A-T cặp G-X D Mất cặp nuclêơtit Câu 20: Việc nối kín đoạn okazaki để tạo nên mạch đơn hoàn chỉnh thực nhờ : A ARN polimeraza polimeraza B enzim tháo xoắn C enzim nối (ligaza) D ADN Câu 21: Khi ADN tự nhân đơi mạch hình thành theo chiều A 3’→5’ B 5’→3’ mạch này, 3’→5’ mạch C 5’→3’ D Lúc chiều này, lúc chiều tùy loại Câu 22: Các chuỗi polipeptit tổng hợp tế bào nhân sơ A bắt đầu foocmin-Metionin B bắt đầu axit amin Metionin C phức hợp aa-tARN D kết thúc Metionin Câu 23: Moocgan sau cho lai ruồi giấm chủng xám, cánh dài với đen, cánh ngắn F1, làm tiếp để phát liên kết gen? A Lai phân tích ruồi F1 B Lai phân tích ruồi đực P C Lai phân tích ruồi P D Lai phân tích ruồi đực F1 Câu 24: Một lồi có gen A (quy định thân cao) B (quả tròn) trội hồn tồn, alen lặn tương ứng a (thân thấp) b (quả dài) Các gen liên kết Cho P: thân cao, tròn x thân thấp, dài → F1 = 81 cao, tròn + 79 thấp, dài + 21 cao, dài + 19 thấp, tròn Hãy chọn kết luận đúng: A P = Ab ab x với tần số hoán vị 20% aB ab B P = Ab ab x với tần số hoán vị 40% aB ab C P = AB ab với tần số hoán vị 20%  ab ab D P = AB ab với tần số hoán vị 40%  ab ab Câu 25: Một đoạn gen có trình tự nuclêotit sau: mạch gốc 3’ TXG XXT GGA TXG 5’ Mạch bổ sung 5’ AGX GGA XXT AGX 3’ Trình tự nuclêotit tương ứng mARN tổng hợp từ đoạn gen là: A 5’ AGX GGA XXU AGX 3’ B 3’ UXG XXU GGA UXG 5’ Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C 5’ UXG XXU GGA UXG 3’ D 3’ AGX GGA XXU AGX 5’ Câu 26: Ở đậu Hà Lan (2n = 14) Xét kết luận sau Số NST tế bào sinh dưỡng thể tứ bội 28 Số loại thể Số NST tế bào sinh dưỡng thể nhiễm 13 Số NST tế bào sinh dưỡng thể tam bội 21 Số loại thể ba Số NST tế bào sinh dưỡng thể ba 16 Số kết luận A B C D Câu 27: Biến đổi cặp nuclêôtit gen phát sinh nhân đôi ADN gọi A đột biến điểm B đột biến gen C thể đột biến D đột biến Câu 28: Trong trường hợp gen phân li độc lập trình giảm phân diễn bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBbDd thu từ phép lai AaBbDd × AaBbdd A B 16 C Câu 29: Ví dụ minh họa cho thường biến là: A Cây bàng rụng mùa đông, sang xuân B Người nhiễm chất độc da cam có dị dạng C Dân miền núi nhiều hồng cầu dân đồng D Thỏ xứ lạnh có lơng trắng dày vào mùa đông, lông xám mỏng vào hè Câu 30: Nhân tố quy định giới hạn suất giống là: A Điều kiện khí hậu B Kiểu gen giống C Kỹ thuật nuôi trồng D Chế độ dinh dưỡng Câu 31: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức A nhiều ba xác định axit amin B mã mở đầu AUG, mã kết thúc UAA, UAG, UGA C tất loài dùng chung mã di truyền D ba mã hóa mã hóa cho loại axit amin D Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 32: Một gen vi khuẩn có chiều dài 0,255 micromet mã hoá cho phân tử protein có hoạt tính sinh học với số axit A 250 B 498 C 248 D 1498 II PHẦN RIÊNG (Tự chọn): Thí sinh chọn hai phần A B A Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Câu 33: Chỉ có loại nuclêơtit A,U,X người ta tiến hành tổng hợp nên phân tử mARN nhân tạo Phân tử mARN có tối đa loại mã di truyền mã hóa axit amin: A 24 B C 26 D 27 Câu 34: Phần lớn đột biến cấu trúc NST có hại, nguyên nhân chủ yếu vì: A làm thay đổi vị trí gen B làm cân gen hệ gen C làm lượng gen D làm tăng số lượng gen Câu 35: Ở người bệnh mù màu gen lặn quy định nằm NST X, alen tương ứng Y Một người phụ nữ nhìn màu bình thường lấy người chồng bị bệnh mù màu, họ sinh trai bị bệnh mù màu Hãy chọn kết luận A gen bệnh trai nhận từ mẹ B gen bệnh trai chắn nhận từ C gen bệnh trai nhận từ bố mẹ D gen bện trai nhận từ bố mẹ bố Câu 36: Trong trường hợp cặp tính trạng cặp gen qui định trội hoàn toàn, gen phân li độc lập Ở phép lai AaBbDd x AabbDD, đời có A 16 loại kiểu gen, loại kiểu hình B 16 loại kiểu gen, loại kiểu hình C 12 loại kiểu gen, loại kiểu hình D 12 loại kiểu gen, loại kiểu hình Câu 37: Một gen có 3000 liên kết hiđrơ có số G = A, Một đột biến xảy làm cho chiều dài gen giảm 85 A0 Biết số nuclêơtit bị có nuclêơtit loại X Số nuclêôtit loại A G gen sau đột biến : A 375 745 B 370 730 C 375 725 D 355 745 Câu 38: Cho biết tính trạng gen quy định Cho dị hợp hai cặp gen có kiểu hình tròn, vị tự thụ phấn, đời có 540 có tròn, ngọt, 210 tròn, chua, 210 bầu dục, Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ngọt: 40 bầu dục, chua Mọi diễn biến trình sinh noãn sinh hạt phấn giống kiểu gen F1 tần số hoán vị gen A AB , f= 40% ab B AB , f  20% ab C Ab , f  40% aB D Ab , f  20% aB Câu 39: Cho thông tin loại enzim xúc tác sản phẩm trình nguyên liệu tham gia phản ứng chiều tổng hợp mạch Quá trình phiên mã khác với q trình nhân đơi ADN yếu tố A 1,2,3 B 1,2,3,4 C 2,3,4 D 1,2,4 Câu 40: Ở lồi thực vật, có gen nằm NST khác tác động tích lũy lên hình thành chiều cao Gen A có alen, gen B có alen Cây aabb có độ cao 100cm, có alen trội làm cho cao thêm 10cm Kết luận sau không đúng? A Cây cao 140cm có kiểu gen AABB B Có kiểu gen quy định cao 120cm C Có kiểu gen quy định cao 110cm AaBB D Cây cao 130cm có kiểu gen AABb B Theo chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) Câu 41: Biện pháp sau không tạo giống A Dung hợp tế bào trần, nuôi cấy phát triển thành thể nhân lên thành dòng B Ni cấy hạt phấn tạo nên dòng đơn bội, sau lưỡng bội hóa nhân lên thành dòng C Chọn dòng tế bào xoma có biến dị, sau ni cấy thành thể nhân lên thành dòng D Ni cấy tế bào thành mơ sẹo phát triển thành cá thể, nhân lên thành dòng Câu 42: Xét hai cặp gen Aa Bb nằm cặp NST tương đồng khác Trong quần thể cân bằng, A có tần số 0.4, B có tần số 0.5 Tỉ lệ kiểu gen dị hợp AaBb có quần thể A 0.24 B 0.04 C 0.2 D 0.4 Câu 43: Một gen có alen gen nằm vùng tương đồng cuả X Y Số kiểu gen tối đa có quần thể A 15 B 40 C D 20 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 44: quần thể thực vật, hệ xuất phát 100% cá thể mang kiểu gen Bb đến hệ F4, tỉ lệ dị hợp Bb quần thể bao nhiêu? A 2/16 B 1/16 C 1/8 D 1/32 Câu 45: Trong chọn giống vật nuôi người ta thường không sử dụng phương pháp A gây đột biến đa bội B lai kinh tế C tạo giống chủng D lai khác giống Câu 46: Khi nhuộm tế bào người bị bệnh di truyền ta thấy NST số 21 có giống nhau, NST giới tính gồm có giống nhau, trường hợp A Người nữ mắc Hội chứng Đao C Nam mắc hội chứng Đao B Người nữ mắc hội chứng Đao siêu nữ D Nam mắc hội chứng Đao Claiphentơ Câu 47: Một quần thể ban đầu có tỉ lệ kiểu gen aa 10%, lại kiểu gen AA Aa Sau hệ tự phối tỉ lệ cá thể dị hợp quần thể lại 1.875% Hãy xác định cấu trúc ban đầu quần thể nói A 0.6AA + 0.3Aa + 0.1aa = B 0.8625AA + 0.0375 Aa + 0.1aa = C 0.3AA + 0.6Aa + 0.1aa = D 0.0375AA + 0.8625 Aa + 0.1aa = Câu 48: Cho ph¶ hƯ sau: Cặp vợ chồng (1) (2) hệ thứ II mong muốn sinh hai người có trai, gái khơng bị bệnh Cho khơng có đột biến xảy ra, khả để họ thực mong muốn bao nhiêu? A 5,56% B 12,50% C 8,33% HẾT D 3,13% Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án B 11 B 21 C 31 D 41 D D 12 B 22 A 32 C 42 A A 13 D 23 D 33 C 43 B D 14 D 24 C 34 B 44 B B 15 D 25 A 35 A 45 A C 16 D 26 A 36 D 46 D C 17 B 27 A 37 D 47 C A 18 A 28 A 38 C 48 C B 19 C 29 B 39 A 10 C 20 C 30 B 40 B ĐỀ THI SỐ 2: Câu 1: P: AaBBddEe x AaBbDdee, gen quy định tính trạng, trội hồn toàn Xác định F1 trường hợp sau: (1) số kiểu tổ hợp; (2) số loại kiểu hình Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn (3) tỉ lệ phân li kiểu hình (4) Số loại kiểu gen A (1) 32 (2) 16 (3) 3:1:3:1:3:1 (4) 12 B (1) 32 (2) (3) 3:1:3:1:3:1:3:1 (4) 24 C (1) 16 (2) (3) 3:1:3:1:3:1:3:1 (4) 24 D (1) 32 (2) (3) 1:3:1:3:1:3:1 (4) 24 Câu 2: Thuốc hóa học thường gây đột biến gen đột biến NST, từ phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm cho người, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng Để hạn chế tác hại thuốc hóa học đến sức khỏe người, hạn chế phát sinh đột biến thuốc hóa học gây ra, học sinh cần: A Tuyên truyền tác hại thuốc hóa học, phát báo kịp thời đến quan chức để xử lí người vứt bỏ thuốc hóa học bừa bãi mơi trường B Xây dựng khu bảo tồn loài động vật hoang dã để làm tăng đa dạng sinh học C Hướng dẫn người dân chung tay trồng rừng hạn chế khai thác rừng đầu nguồn D Thay mặt cấp quyền địa phương để xử phạt người sử dụng thuốc hóa học không qui cách, gây ô nhiễm môi trường Câu 3: Cho lai bí tròn với bí tròn, F1 thu tồn bí dẹt F1 tự thụ phấn, F2 có tỉ lệ: 56,25% dẹt; 37,5% tròn; 6,25% dài Tỉ lệ bí dẹt di hợp tổng số bí dẹt là: A 1/16 B 1/2 C 1/9 D 8/9 Câu 4: Hoạt động sau người làm tăng phát sinh đột biến gen đột biến nhiễm sắc thể? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Tác động bổ sung gen không alen D Tác động đa hiệu Câu 13: Khả phản ứng thể sinh vật trước thay đổi môi trường yếu tố quy định A Tác động người B Điều kiện môi trường C Kiểu gen thể D Kiểu hình thể Câu 14: Kết lai thuận nghịch khác ln có kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng A Nằm nhiễm sắc thể giới tính X B Nằm ngồi nhân C Nằm nhiễm sắc thể giới tính Y D Nằm nhiễm sắc thể thường Câu 15: Người mắc hộ chứng Đao, có NST cặp NST số A 22 B 21 C 20 D 23 Câu 16: Ở ngô (bắp), A quy định bắp trái dài, a quy định bắp trái ngắn Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA : 0,72Aa : 0,10aa Vì nhu cầu kinh tế, có bắp trái ngắn khơng chọn làm giống Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen quần thể bắp trồng hệ sau là: A 0,36AA : 0,36Aa : 0,28aa B 0,2916AA : 0,4968Aa : 0,2116aa C 0,40AA : 0,40Aa : 0,20aa D 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa Câu 17: Để tạo ưu lai, khâu quy trình A Cho lai khác lồi B Tạo dòng C Cho lai khác dòng D Cho tự thụ phấn kéo dài Câu 18: Các dạng đột biến làm thay đổi vị trí gen phạm vị NST A Đảo đoạn NST lặp đoạn NST Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B Đảo đoạn NST chuyển đoạn NST C Mất đoạn NST lặp đoạn NST D Đảo đoạn NST đoạn NST Câu 19: Trong quần thể loài động vật lưỡng bội, xét locut gen không alen Locut thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường, locut thứ hai có alen liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y Biết không xảy đột biến, theo lý thuyết, số loại kiểu gen tối đa vế hai locut quần thể A 36 B 11 C D 30 Câu 20: Pt/c, khác tính trạng tương phản, F1 thu 100% chín sớm, Cho F1 lai với cá thể khác, F2 thu loại KH có tỉ lệ: 42,5% chín sớm, chua; 42,5% chín muộn, ngọt; 7,5% chín sớm, ngọt; 7,5% chín muộn, chua; phép lai F1 tính chất di truyền tính trạng AaBb (F1) x aabb, phân li độc lập Ab//aB (F1) x ab//ab, hoán vị gen với f = 15% AB//ab (F1) x ab/ab, hoán vị gen với f = 15% AB//ab (F1) x Ab//aB, liên kết gen hoán vị gen bên với f = 30% Số ý sai: A B C D Câu 21: Ở ruồi giấm: P t/c khác tính trạng tương phản  F1: 100% ruồi xám, cánh dài F1 x F1  F2: Có kiểu hình, có 20,5% ruồi đen, cánh ngắn Biết gen quy định tính trạng Quy luật di truyền chi phối tính trạng màu thân dạng cánh là: Qui luật hoán vị gen Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Kiểu gen F1 là: (cái)AB/ab(f= 41%) x AB/ab(đực ) Kiểu gen P là: AB/AB x ab/ab Ruồi đực F1 tạo loại giao tử: 41% AB; 41% ab; 9% Ab; 9% aB Tần số hoán vị là: 18% Kiểu gen AB//ab F2 chiếm tỉ lệ: 41% Số ý sai: A B C D Câu 22: P dị hợp cặp gen lai với  F1: 600 cây, 90 có kiểu hình mang tính lặn Số kết luận là: 1 P xảy hoán vị gen với f = 40% lại liên kết gen hồn toàn 2 P liên kết gen hoàn tồn P có hốn vị gen với f = 30% P lại liên kết gen hoàn toàn P xảy hốn vị gen với f A B C D Câu 23: Ở cà chua (2n = 24 NST), số NST thể tam bội A 27 B 48 C 36 D 25 Câu 24: nguyên nhân gây bệnh phêninkêtô niệu người loại A Vi khuẩn B Đột biến lệch bội C Đột biến gen D Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Câu 25: phát biểu sau khơng nói đặc điểm mã di truyền; Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Mã di truyền có tính phổ biến B Mã di truyền có tính thối hóa C Mã di truyền đặc trương cho loài sinh vật D Mã di truyền mã ba Câu 26: Enzim xúc tác cho trình tổng hợp ARN là: A Amilaza B Ligaza C ARN polimeraza D ADN polimeraza Câu 27: Các bước tiến hành kĩ thuật chuyển gen theo trình tự là: A Tạo ADN tái tổ hợp → phân lập dòng ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận B Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp → tạo ADN tái tổ hợp → chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận C Tách gen thể truyền → cắt nối ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận D Tạo ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp Câu 28: Theo Jacop Mono, thành phần cấu tạo operon Lac gồm: A Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O) B Vùng khởi động (P).vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc C Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P) D Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) Câu 29: Ở người, kiểu tóc gen gồm alen (A, a) nằm NST thường Người chồng tóc xoăn có bố, mẹ tóc xoăn em gái tóc thẳng; người vợ tóc xoăn có bố tóc xoăn, mẹ em trai tóc thẳng Tính theo lí thuyết xác suất cặp vợ chồng sinh gái tóc xoăn Gia Sư Tài Năng Việt A 5/12 https://giasudaykem.com.vn B 3/8 C 1/4 D 3/4 Câu 30: Ở người, bệnh bạch tạng gen d nằm nhiễm sắc thể thường gây Những người bạch tạng quần thể cân gặp với tần số 0,16 Tần số alen d là: A 0,4 B 0,6 C 0,3 D 0.2 Câu 31: trình dịch mã, phân tử mARN thường có số riboxom hoạt động Các riboxom gọi A pôlipeptit B pôlinuclêôxôm C pôlinuclêôtit D pôliribôxôm Câu 32: Để xác định dòng tế bào nhận ADN tái tổ hợp, nhà khoa học A Chọn thể truyền có gen đột biến B Chọn thể truyền có kích thước lớn C Quan sát tế bào kính hiển vi D Chọn thể truyền có gen đánh dấu Câu 33: Sơ đồ biểu thị mức xoắn khác NST sinh vật nhân thực là: A Phân tử ADN  sợi Sợi nhiễm sắc  Crômatit  NST B Crômatit  ADN  Sợi nhiễm sắc  sợi  NST C Phân tử ADN  Sợi nhiễm sắc sợi  Crômatit  NST D Sợi nhiễm sắc  ADN  sợi  NST Câu 34: Sự kiện sau sai: Vi khuẩn E coli sản xuất hormon insulin thành tựu công nghệ gen Lúa chuyển gen tổng hợp β caroten thành tựu công nghệ gen Dâu tằm tam bội to suất cao thành tựu công nghệ tế bào Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Cừu chuyển gen tổng hợp protêin huyết người thành tựu công nghệ gen Cây pomato – lai khoai tây cà chua tạo phương pháp dung hợp tế bào trần công nghệ tế bào tạo giống mang đặc điểm loài khác dung hợp tế bào trần Phương pháp gây đột biến nhân tạo sử dụng phổ biến thực vật vi sinh vật Cơ sở vật chất di truyền cừu Đôly hình thành giai đoạn quy trình nhân bản: Là chuyển nhân tế bào tuyến vú vào tế bào trứng bị bỏ nhân A B C D Câu 35: Điểm sau với tượng di truyền liên kết hoán vị: A Làm xuất biến di tổ hợp B Mỗi gen nằm NST C Ln trì nhóm gen liên kết quý D Làm hạn chế biến dị tổ hợp Câu 36: Ở sinh vật nhân thực trình dịch mã diễn A Trong tế bào chất B Trong lizoxom C Trong nhân tế bào D Trên màng sinh chất Câu 37: Anticodon bổ sung với codon 5’GAX3’? A 3’XAG5’ B 3’XUG5’ C 3’GAX5’ Câu 38: Ở người, tính trạng có túm lơng tai di truyền A Độc lập với giới tính B Chéo C Theo dòng mẹ D Thẳng theo bố D 3’GUX5’ Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 39: Thành phần hóa học NST sinh vật nhân thực A ADN, prôtêin dạng histôn lượng nhỏ ARN B ADN, ARN prôtêin dạng phi histôn C ADN prôtêin dạng histôn D ADN prôtêin dạng histôn Câu 40: Bệnh phênikêtô niệu người đột biến gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường Người mắc bệnh biểu nhiều mức độ nặng nhẹ khác phụ thuộc trực tiếp vào A Hàm lượng phêninalanin máu B Lượng phêninalanin thức ăn C Khả chuyển hóa phêninalanin thành tirơxin D Khả thích ứng tế bào thần kinh ĐÁP ÁN B 11 B 21 C 31 D A 12 A 22 C 32 D D 13 C 23 C 33 A D 14 B 24 C 34 A B 15 B 25 C 35 A C 16 D 26 C 36 A C 17 B 27 D 37 B A 18 B 28 B 38 D B 19 D 29 A 39 D 10 D 20 C 30 A 40 A Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI SỐ Câu 1: Gen gì? A Gen đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho chuỗi polipeptit hay phân tử ARN B Gen đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố cho chuỗi polipeptit C Gen đoạn phân tử ARN mang thơng tin mã hố cho chuỗi polipeptit hay phân tử ARN D Gen đoạn phân tử ARN mang thơng tin mã hố cho chuỗi polipeptit hay phân tử ADN Câu 2: Các cặp gen phân li ly độc lập với chúng A nằm cặp NST tương đồng, xảy hoán vị gen với tần số 50% B nằm cặp NST khác nhau, cặp NST phân li độc lập tế bào phân bào C nằm cặp NST, cặp NST phân li đồng tế bào phân bào D nằm cặp NST khác nhau, cặp NST không phân li trình phân bào Câu 3: Các loại giao tử tạo từ thể ruồi giấm có kiểu gen A AB, aB B AB, ab C Ab, aB Ab giảm phân bình thường aB D Ab, ab Câu 4: Cấu trúc di truyền quần thể tự thụ phấn biến đổi qua hệ theo hướng A giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn B giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội C tăng dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử D giảm dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử Câu 5: Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Theo lí thuyết, phép lai sau đây, có phép lai cho đời có số thân cao chiếm tỉ lệ 50% số hoa đỏ chiếm tỉ lệ 100%? Gia Sư Tài Năng Việt (1) AaBB  aaBB (5) AB aB  ab https://giasudaykem.com.vn (2) AaBB  aaBb (6) AB ab A aB  aB (3) AaBb  aaBb (7) AB ab B ab  aB (4) AaBb  aaBB (8) Ab ab C aB  aB aB D Câu 6: Cho biết gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ alen trội hoàn toàn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai P: AabbDd x AaBbDd, thu đời gồm A 18 kiểu gen kiểu hình C kiểu gen kiểu hình B 18 kiểu gen kiểu hình D kiểu gen kiểu hình Câu 7: Cho biết gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, tổng số cá thể thu từ phép lai AaBbddEe x AabbDdEe, số cá thể có kiểu gen AabbDdEe chiếm tỉ lệ A 1/64 B 1/16 C 1/32 D 1/8 Câu 8: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn không xảy đột biến, gen phân li độc lập Trong phép lai, người ta thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1A-B- : 1A-bb : 1aaB- : 1aabb Phép lai sau phù hợp với kết ? A AaBb  Aabb B AaBb  AaBb C Aabb  aaBb D AaBb  aaBb Câu 9: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hồn tồn khơng có đột biến xảy Xét phép lai sau (P) : ♀ AaBBDd  ♂ AaBbdd Các loại giao tử đực là: A ABD, ABd, aBD, aBd B Aa, BB, Dd C ABd, Abd, aBd, abd D Aa, Bb, dd Câu 10: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hồn tồn khơng có đột biến xảy Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình A-B-dd từ phép lai AaBbDd x AaBBdd A 3/8 B 3/16 C 6/8 D 1/4 Câu 11: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hồn tồn khơng có đột biến xảy Xét phép lai sau (P) : ♀ AaBBDd  ♂ AaBbdd Đời thu có số kiểu hình A B C D Câu 12: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hồn tồn khơng có đột biến xảy Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử aBd từ thể AaBBdd A.1/8 B 1/4 C 1/1 D 1/2 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 13: Cho thành tựu: (1) Tạo chủng vi khuẩn E coli sản xuất insulin người (2) Tạo giống dâu tằm tam bội có suất tăng cao so với dạng lưỡng bội bình thường (3) Tạo giống giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ thuốc cảnh Petunia (4) Tạo giống dưa hấu tam bội khơng có hạt, hàm lượng đường cao Những thành tựu đạt ứng dụng kĩ thuật chuyển gen là: A (3), (4) B (1), (2) C (1), (3) D (1), (4) Câu 14: Cơ thể có kiểu gen sau gọi thể dị hợp tử hai cặp gen x t? A AABb B AaBB C AAbb D AaBb Câu 15: Đối tượng chủ yếu Menden tiến hành thí nghiệm để tìm quy luật di truyền? A Ruồi giấm B Cà chua C Bí ngơ D Đậu Hà lan Câu 16: Đột biến điểm gen có dạng? A Mất, thêm, thay cặp nucleotit B Mất, thêm, đảo vị trí vài cặp nucleotit C Mất, thay thế, đảo vị trí vài cặp nucleotit D Thêm, thay thế, đảo vị trí vài cặp nucleotit Câu 17: Gen A dài 5100 A0 có số nu loại T nhiêu gấp lần số nu loại G Một đột biến xảy cặp nucleotit không làm thay đổi tổng nucleotit gen làm cho số liên kết hidro gen sau đột biến lại 35 liên kết Dạng đột biến gen xảy là? A Thay cặp A-T cặp G-X C Mất cặp G-X B Thay cặp G-X cặp A-T D Thêm cặp A-T Câu 18: Giả sử nhiễm sắc thể có trình tự gen ABCDEGH bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự gen ACDEGH Đây dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A Đảo đoạn B Lặp đoạn C Chuyển đoạn Câu 19: Hình bên ảnh chụp NST bất thường người Người mang NST A mắc hội chứng Đao D Mất đoạn Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B mắc hội chứng Claiphentơ C mắc hội chứng Tớcnơ D mắc bệnh hồng cầu lưỡi liềm Câu 20: Loại ARN sau có chức vận chuyển axit amin? A mARN B tARN Câu 21: Một thể có kiểu gen A C rARN D mARN tARN AB Dd giảm phân có xảy hoán vị gen tối đa cho loại giao tử? ab B Câu 22: Một thể có kiểu gen Aa C D 16 BD HM Ee Kết luận sau đúng? bd hm A Hai cặp gen Aa Ee nằm cặp NST B Bộ NST thể 2n =12 C Cặp gen Bd di truyền phân li độc lập với cặp gen Dd D Cặp gen Aa di truyền phân li độc lập với tất cặp gen lại Câu 23: Một quần thể ng u phối hệ xuất phát (P) có cá thể kiểu gen BB; 400 cá thể kiểu gen Bb; kiểu gen bb Kết luận sau quần thể không đúng? cá thể A Alen B có tần số 0,6; alen b có tần số 0,4 B Ở quần thể (P), tần số kiểu gen Bb ,4 C Quần thể (P) chưa cân di truyền D Sau hệ ng u phối, F1 tần số kiểu gen Bb 0,42 Câu 24: Một quần thể thực vật, hệ xuất phát (P) gồm 300 cá thể có kiểu gen AA 100 cá thể có kiểu gen aa Cho tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ, theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen hệ F3 là: A 50% AA : 50% aa B 75% AA : 25% aa Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C 25% AA : 50% Aa : 25% aa D 85% Aa : 15% aa Câu 25: Nhóm động vật sau có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX giới mang cặp NST giới tính XY? A.Thỏ, ruồi giấm, sư tử B Trâu, bò, hươu C Hổ, báo, mèo rừng D Gà, bồ câu, bướm Câu 26: Những thành phần sau cấu tạo nên nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực? A m ARN protein histon B ADN protein histon C t ARN protein histon D r ARN protein histon Câu 27: Ở đậu Hà lan nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n xác? 14 Kết luận sau số lượng thể đột biến chưa A Số NST thể tứ bội 28 B Số NST thể 13 C Số NST thể ba 15 D Số NST thể tam bội 15 Câu 28: Ở loài thực vật, alen A quy định tròn trội hồn tồn so với alen a quy định dài; alen B quy định chín sớm trội hồn tồn so với alen b quy định chín muộn Lai tròn, chín sớm với dài, chín muộn (P), thu F1 gồm 80 tròn, chín muộn; 80 dài, chín sớm; 20 tròn, chín sớm; 20 dài, chín muộn Cho biết khơng xảy đột biến, kiểu gen P với trường hợp sau đây? A Ab ab x aB ab B AB ab x ab ab C AABb x aabb D AaBB x aabb Câu 29: Ở người tính trạng nhóm máu gen có alen quy định: IA quy định nhóm máu A, IB quy định nhóm máu B, IO quy định nhóm máu O, IA, IB đồng trội so với IO , kiểu gen IA IB quy định nhóm máu AB Ở quần thể người cân mặt di truyền có tần số alen IA = 0,4 ; IB = 0,3; IO = 0,3 Kết luận sau khơng xác? A Người có nhóm máu B chiếm tỉ lệ 30% B Có loại kiểu gen tính trạng nhóm máu C Người có nhóm máu O chiếm tỉ lệ 9% D Người có nhóm máu A chiếm tỉ lệ 40% Câu 30: Ở người, bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường Một phụ nữ bình thường có chồng bị bệnh này, họ sinh người trai bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục Theo lí thuyết, người trai nhận alen (Xm) gây bệnh từ ai? A bà nội B bố C ông nội D mẹ Câu 31: Phương pháp lai sau tạo thể mang nhiễm sắc thể hai lồi khác mà lai hữu tính khơng thể thực được? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Lai khác dòng B Lai tế bào sinh dưỡng C Lai khác thứ D Lai khác loài Câu 32: Theo định luật Hacdi - Vanbec, có quần thể sinh vật ng u phối sau trạng thái cân di truyền? (1) 0,5 AA: 0,5 aa (2) 100% AA (4) 0,75 AA: 0,25 aa (5) 0,64 AA: 0,32 Aa: 0,04 aa A (3) 0,20 AA: 0,60 Aa: 0,20 aa (6) 100% Aa B C D Câu 33: Trên mạch mang mã gốc gen có ba 3'XGA5' Bộ ba tương ứng phân tử mARN phiên mã từ gen A 5'UXG3' B 5'GXU3' C 5'XGU3' D 5'GXT3' Câu 34: Trên cánh nhiễm sắc thể loài thực vật gồm đoạn có kí hiệu sau: ABCDEFGH Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự đoạn sau: ABEDCFGH Hậu dạng đột biến (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết (4) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến Câu trả lời là: A (1), (2) B (2), (3) C (1), (4) D (2), (4) Câu 35: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, sợi sợi chất nhiễm sắc có đường kính A 30 nm 300 nm B 11nm 300 nm C 11 nm 30 nm D 30 nm 11 nm Câu 36: Trong phát biểu sau, phát biểu đặc điểm mã di truyền (1) Chuyển gen tổng hợp nsulin người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp nsulin mã di truyền có phổ biến (2) Mã di truyền có tính đặc hiệu nghĩa loại axit amin mã hóa loại ba (3) Các ba 5'UAA3', 5'UAG3', 5'UGA3' quy định tín hiệu kết thúc dịch mã ví dụ nói tính thối hóa mã di truyền (4) Bộ ba 5'AUG3' quy định tổng hợp axit amin metionin mở đầu dịch mã ví dụ nói tính thối hóa mã di truyền A (1), (4) B (2), (3) C (2), (4) D (1), (3) Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 37: Trong quần thể động vật ng u phối trạng thái cân di truyền có tần số alen A a ,6 Cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa B 0,16 AA: 0,36 Aa: 0,48 aa C 0,48 AA: 0,36 Aa: 0,16 aa D 0,16 AA: 0,48 Aa: 0,36 aa Câu 38: Trong trình giảm phân ruồi giấm có kiểu gen ,4; tần số alen AB xảy hoán vị gen với tần số 20% Các loại ab giao tử tạo từ thể là: A 40% AB, 40% ab, 10% aB , 10% Ab B 40% Ab, 40% aB, 10% ab , 10% AB C 10% Ab, 40% aB, 40% ab , 10% AB D 40% AB, 40% aB, 10% ab , 10% Ab Câu 39: Trong trường hợp đột biến xảy ra, khơng có hốn vị gen, phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu gen nhất? A Ab Ab DD x dd ab ab B AB AB x ab ab B B b C Aa X X × Aa X Y D AaBb × AaBb Câu 40: Ưu lai tượng lai A có đặc điểm vượt trội so với bố mẹ C xuất nhiều biến dị tổ hợp B xuất tính trạng lạ khơng có bố mẹ D tạo chọn lọc cá thể -Hết ĐÁP ÁN A 11 B 21 A 31 B B 12 D 22 D 32 A C 13 C 23 A 33 B D 14 D 24 B 34 C B 15 D 25 D 35 C A 16 A 26 B 36 D B 17 A 27 D 37 D C 18 D 28 A 38 A Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C 19 A 29 A 39 D 10 A 20 B 30 D 40 A ... (4) 12 B (1) 32 (2) (3) 3 :1: 3 :1: 3 :1: 3 :1 (4) 24 C (1) 16 (2) (3) 3 :1: 3 :1: 3 :1: 3 :1 (4) 24 D (1) 32 (2) (3) 1: 3 :1: 3 :1: 3 :1 (4) 24 Câu 2: Thuốc hóa học thường gây đột biến gen đột biến NST, từ phát sinh. .. bào thần kinh ĐÁP ÁN B 11 B 21 C 31 D A 12 A 22 C 32 D D 13 C 23 C 33 A D 14 B 24 C 34 A B 15 B 25 C 35 A C 16 D 26 C 36 A C 17 B 27 D 37 B A 18 B 28 B 38 D B 19 D 29 A 39 D 10 D 20 C 30 A 40 A... ÁN A 11 B 21 A 31 B B 12 D 22 D 32 A C 13 C 23 A 33 B D 14 D 24 B 34 C B 15 D 25 D 35 C A 16 A 26 B 36 D B 17 A 27 D 37 D C 18 D 28 A 38 A Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C 19 A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn sinh lớp 12 , Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn sinh lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay