Đề thi HSG sinh học lớp 9 mới nhất

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:50

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Môn thi: SINH HỌC Thời gian làm : 150 phút (Đề thi có 02 trang) Câu (3.25 điểm) a Sản xuất nhanh giống trồng, vật nuôi giữ tất tính trạng vật liệu ban đầu ưu lĩnh vực chọn giống? Trình bày ứng dụng nhân giống trồng? b Vì mARN có khả đảm nhận vai trò nhân tố trung gian vận chuyển thông tin di truyền từ nhân tế bào chất? Câu (2,5 điểm) Ở cà chua A- tròn , a-quả bầu dục Khi lai cà chua tròn với nhau, người ta thu tồn F1 có tròn Lai F1 với F2 có tròn bầu dục a Hãy biện luận để xác định kiểu gen P F1 b Xác định tỷ lệ phân ly kiểu gen kiểu hình F2 Câu (3.0 điểm) a Nêu chế phân tính đực, lồi động vật Vì cấu trúc dân số người tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ : b Giải thích phân li đồng đều, phân li độc lập nhiễm sắc thể? Câu (2,5 điểm) Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Xét cặp gen nằm cặp NST tương đồng khác ( A- cao, a- thấp ; B- Vàng , b- xanh ; D- Trơn; d- nhăn) Do đột biến, loài xuất dạng thể dị bội (2n+1) tương ứng với cặp nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, thể dị bội (2n+1) có tối đa loại kiểu gen gen xét? Câu (1.5 điểm) Ở lồi động vật, xét nhóm tế bào sinh dục đực giảm phân tạo tổng cộng 320 giao tử đực Tỉ lệ giao tử đực : giao tử = : Số lượng nhiễm sắc thể đơn giao tử đực nhiều giao tử 3648 Sự thụ tinh giao tử đực tạo số hợp tử có 304 nhiễm sắc thể đơn a Tính số hợp tử tạo b Tính hiệu suất thụ tinh giao tử đực Câu (2,0 điểm) Một đoạn NST không chứa tâm động bị đứt khỏi NST Hãy cho biết thay đổi xảy cấu trúc hệ gen Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu (3.0 điểm) Cặp gen BB tồn NST thường, gen dài 0,408µm, có T : X = 13 : Do đột biến gen B biến đổi thành gen b, tạo nên cặp gen dị hợp Bb Gen b có tỉ lệ T : X = : chiều dài gen không đổi a Nếu xảy dạng đột biến đột biến thuộc loại đột biến gì? b Nếu hai thể chứa cặp gen dị hợp Bb giao phối với nhau, có rối loạn phân li xảy trình phân bào tinh bào bậc Tìm số lượng nucleotit loại loại hợp tử tạo thành đời con? Câu (2,25 điểm) Trong thí nghiệm lai cặp tính trạng Menđen, Chọn có kiểu hình vàng nhăn xanh trơn F2 tiến hành giao phấn với Tính tỉ lệ xuất kiểu hình xanh nhăn F3? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG sinh học lớp 9 mới nhất , Đề thi HSG sinh học lớp 9 mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay