Tài liệu môn sinh lớp 12 trắc nghiệm ứng dụng di truyền

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:48

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Chuyên đề: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN Câu 1: Cừu Đôly tạo nhờ phương pháp B gây đột biến A lai khác loài C nhân vơ tính D chuyển gen Câu 2: Khi lai hai dòng chủng có kiểu gen khác thu lai có suất, sức chống chịu, khả sinh trưởng phát triển cao vượt trội so với dạng bố mẹ Hiện tượng gọi A thoái hoá giống B đột biến C di truyền nhân D ưu lai Câu 3: Trong công nghệ gen, để đưa gen tổng hợp insulin người vào vi khuẩn E coli, người ta sử dụng thể truyền A tế bào thực vật C tế bào động vật B plasmit D nấm Câu 4: Giống lúa "gạo vàng" có khả tổng hợp β - carôten (tiền chất tạo vitamin A) hạt tạo nhờ ứng dụng A phương pháp cấy truyền phôi B phương pháp lai xa đa bội hố C phương pháp nhân vơ tính D cơng nghệ gen Câu 5: Trong cơng nghệ ni cấy hạt phấn, gây lưỡng bội dòng tế bào đơn bội 1n thành 2n cho mọc thành tạo thành dòng A tam bội chủng B lưỡng bội chủng C tứ bội chủng D đơn bội Câu 6: Trong kĩ thuật chuyển gen, nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh dấu để A nhận biết tế bào nhận ADN tái tổ hợp B dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận C giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt thể truyền D tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt Câu 7: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim sử dụng để gắn gen cần chuyển với thể truyền A.restrictaza B ARN pôlimeraza C ligaza D ADN pôlimeraza Câu 8: Để giúp nhân nhanh giống trồng quý từ ban đầu có kiểu gen quý tạo nên quần thể trồng đồng kiểu gen, người ta sử dụng A phương pháp lai xa đa bội hóa B cơng nghệ tế bào Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ C phương pháp gây đột biến D công nghệ gen Câu 9: Chủng vi khuẩn E.coli mang gen sản xuất insulin người tạo nhờ A nhân vơ tính B cơng nghệ gen C dung hợp tế bào trần D gây đột biến nhân tạo Câu 10: Trong công tác giống, hướng tạo giống trồng tự đa bội lẻ thường áp dụng loại sau đây? A Nho, dưa hấu C Điều, đậu tương B Cà phê, ngô D Lúa, lạc Câu 11: Sử dụng phương pháp sau tạo giống mang đặc điểm hai loài mà cách tạo giống thông thường tạo được? A Gây đột biến nhân tạo B Nuôi cấy hạt phấn C Dung hợp tế bào trần D Nhân vô tính Câu 12: Để tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt giúp vận chuyển xa bảo quản lâu dài mà không bị hỏng, cần áp dụng phương pháp sau đây? A Lai hữu tính B Cơng nghệ gen C Gây đột biến nhân tạo D Công nghệ tế bào Câu 13: Qui trình tạo giống phương pháp gây đột biến bao gồm bước sau: (1) Tạo dòng chủng (2) Xử lí mẫu vật tác nhân gây đột biến (3) Chọn lọc thể đột biến có kiểu hình mong muốn Trình tự bước qui trình là: A (2) -> (3) -> (1) B (1) -> (2) -> (3) C (1) -> (3) -> (2) D (2) -> (1) -> (3) Câu 14: Phương pháp sau không sử dụng để tạo ưu lai? A Lai khác dòng kép B Lai khác dòng đơn C Lai phân tích D Lai thuận nghịch Câu 15: Trong kĩ thuật chuyển gen, để chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, người ta sử dụng hai loại thể truyền A plasmit virut B plasmit nấm men C nhiễm sắc thể nhân tạo virut D nhiễm sắc thể nhân tạo plasmit Câu 16: Phát biểu sau ưu lai? A Ưu lai cao hay thấp lai phụ thuộc vào trạng thái đồng hợp tử nhiều cặp gen khác B Ưu lai cao hay thấp lai không phụ thuộc vào trạng thái dị hợp tử nhiều cặp gen khác Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ C Ưu lai biểu cao đời F1, sau giảm dần qua hệ D Ưu lai biểu đời F , sau tăng dần qua hệ Câu 17: Trong chọn giống trồng, phương pháp gây đột biến nhân tạo nhằm mục đích A tạo nguồn biến dị cung cấp cho q trình tiến hố B tạo dòng chủng tính trạng mong muốn C tạo biến đổi kiểu hình mà khơng có thay đổi kiểu gen D tạo nguồn biến dị cung cấp cho trình chọn giống Câu 18: Trong kĩ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, thể truyền plasmit cần phải mang gen đánh dấu A để chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào dễ dàng B plasmit phải có gen để nhận ADN ngoại lai C để giúp cho enzim restrictaza cắt vị trí plasmit D để dễ dàng phát tế bào vi khuẩn tiếp nhận ADN tái tổ hợp Câu 19: Trong tạo giống trồng, phương pháp cho phép tạo lưỡng bội đồng hợp tử tất gen? A Lai hai dòng có kiểu gen khác B Lai tế bào xơma khác lồi C Ni cấy hạt phấn ống nghiệm tạo mơ đơn bội, sau xử lí cônsixin D Tự thụ phấn bắt buộc giao phấn ... giống, hướng tạo giống trồng tự đa bội lẻ thường áp dụng loại sau đây? A Nho, dưa hấu C Điều, đậu tương B Cà phê, ngô D Lúa, lạc Câu 11: Sử dụng phương pháp sau tạo giống mang đặc điểm hai loài... Dung hợp tế bào trần D Nhân vơ tính Câu 12: Để tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt giúp vận chuyển xa bảo quản lâu dài mà không bị hỏng, cần áp dụng phương pháp sau đây? A Lai hữu tính... không sử dụng để tạo ưu lai? A Lai khác dòng kép B Lai khác dòng đơn C Lai phân tích D Lai thuận nghịch Câu 15: Trong kĩ thuật chuyển gen, để chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, người ta sử dụng hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 12 trắc nghiệm ứng dụng di truyền , Tài liệu môn sinh lớp 12 trắc nghiệm ứng dụng di truyền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay