Tài liệu môn sinh lớp 12 bài tập về sinh học tế bào

9 30 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:48

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ CHUYÊN ĐỀ TẾ BÀO Câu 1: Trường hợp sau tạo hợp tử phát triển thành người mắc hội chứng Đao? A Giao tử chứa nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường B Giao tử chứa nhiễm sắc thể số 22 bị đoạn kết hợp với giao tử bình thường C Giao tử chứa nhiễm sắc thể số 23 kết hợp với giao tử bình thường D Giao tử khơng chứa nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường Câu 2: Để chọn tạo giống trồng lấy thân, lá, rễ có suất cao, chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến A đa bội B đoạn C dị bội D chuyển đoạn A a Câu 3: Một thể có tế bào chứa cặp nhiễm sắc thể giới tính X X Trong trình giảm phân phát sinh giao tử, số tế bào cặp nhiễm sắc thể không phân li lần phân bào II Các loại giao tử tạo từ thể là: A XAXa, XaXa, Xa , X A, Xa, XA, O B XAXA, XAXa, XA, Xa, O C XAXA, XaXa, XA, Xa, O D XAXa, O, XA, XAXA Câu 4: Cho cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với lưỡng bội có kiểu gen Aa Q trình giảm phân bố mẹ xảy bình thường, loại giao tử tạo có khả thụ tinh Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn đời A 1/6 B 1/12 C 1/36 D 1/2 Câu 5: Phát biểu không đột biến gen là: A Đột biến gen làm biến đổi cặp nuclêôtit cấu trúc gen B Đột biến gen làm phát sinh alen quần thể C Đột biến gen làm biến đổi đột ngột tính trạng thể sinh vật D Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể Câu 6: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gây hậu nghiêm trọng cho thể A chuyển đoạn lớn đảo đoạn B đoạn lớn C lặp đoạn đoạn lớn D đảo đoạn Câu 7: Trong chọn giống trồng, hoá chất thường dùng để gây đột biến đa bội thể A NMU B cônsixin C EMS D 5BU Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 8: Sự trao đổi chéo không cân cromatit khác nguồn gốc cặp nhiễm sắc thể tương đồng làm xuất dạng đột biến A lặp đoạn đoạn B đảo đoạn lặp đoạn C chuyển đoạn đoạn D chuyển đoạn tương hỗ Câu 9: Ở lồi thực vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24, có đột biến dị bội xảy số loại thể tam nhiễm đơn tạo tối đa quần thể loài A 12 B 36 C 24 D 48 Câu 10: Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định tế bào sinh dưỡng có 40 nhiễm sắc thể khẳng định thể tứ bội (4n) Cơ sở khoa học khẳng định A sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh có khả chống chịu tốt B số nhiễm sắc thể tế bào bội số nên nhiễm sắc thể 1n = 10 4n = 40 C nhiễm sắc thể tồn thành cặp tương đồng gồm có hình dạng, kích thước giống D so sánh hình dạng kích thước nhiễm sắc thể tế bào, người ta thấy chúng tồn thành nhóm, nhóm gồm nhiễm sắc thể giống hình dạng kích thước Câu 11: Ở ngô, nhiễm sắc thể 2n = 20 Có thể dự đốn số lượng nhiễm sắc thể đơn tế bào thể bốn kì sau trình nguyên phân A 80 B 20 C 22 D 44 Câu 12: Một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số số Biết trình giảm phân diễn bình thường khơng xảy trao đổi chéo Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử không mang nhiễm sắc thể đột biến tổng số giao tử A 1/16 B 1/4 C 1/8 D 1/2 Câu 13: Có tế bào sinh tinh cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng Số loại tinh trùng tối đa tạo A B C D Câu 14: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể A điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi B có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thểcũng làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào C vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân D vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào Câu 15: Một loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 14 Số loại thể kép (2n-1-1) có lồi A 14 B 21 C D 42 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 16: Ở loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Trong phép lai hoa đỏ chủng với hoa đỏ có kiểu gen Bb, đời thu phần lớn hoa đỏ vài hoa trắng Biết biểu màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Các hoa trắng thể đột biến sau đây? A Thể ba B Thể không C Thể bốn D Thể Câu 17: Trong trình giảm phân tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AB/ab xảy hoán vị alen A a Cho biết khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử tỉ lệ loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào A loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen B loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen C loại với tỉ lệ1 : : : D loại với tỉ lệ1 : Câu 18: Trong lần nguyên phân tế bào thể lưỡng bội, nhiễm sắc thể cặp số nhiễm sắc thể cặp số không phân li, nhiễm sắc thể khác phân li bình thường Kết q trình tạo tế bào có nhiễm sắc thể A 2n + 2n – 2n + + 2n – – B 2n + – 2n – – 2n + + 2n – + C 2n + + 2n – – 2n + – 2n – + D 2n + + 2n – 2n + 2n – – Câu 19: Phát biểu sau nhiễm sắc thể giới tính đúng? A Ở tất loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính gồm cặp tương đồng, giống giới đực giới B Ở tất loài động vật, cá thể có cặp nhiễm sắc thểgiới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY C Nhiễm sắc thể giới tính tồn tế bào sinh dục, không tồn tế bào xôma D Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngồi gen quy định tính đực, có gen quy định tính trạng thường Câu 20: Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau ởngười: (1) Bệnh phêninkêto niệu (2) Bệnh ung thưmáu (3) Tật có túm lông ởvành tai (4) Hội chứng Đao (5) Hội chứng Tơcnơ (6) Bệnh máu khó đơng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bệnh, tật hội chứng di truyền gặp nam nữ là: A (1), (2), (4), (6) B (1), (2), (5) C (2), (3), (4), (6) D (3), (4), (5), (6) Câu 21: Biết hàm lượng ADN nhân tế bào sinh tinh thể lưỡng bội x Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì sau giảm phân I A 1x B 2x C 0,5x D 4x Câu 22: Trong tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Các loại giao tử tạo từ q trình giảm phân tế bào A Abb B ABB b B ABb A aBb a C ABB abb AAB aab D ABb a aBb A Câu 23: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hoàn tồn khơng có đột biến xảy Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe cho đời có kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ A 27 B 128 256 C 64 D 128 Câu 24: Ở người, alen A quy định mắt nhìn màu bình thường trội hồn tồn so với alen a gây bệnh mù màu đỏ xanh lục Gen nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Trong gia đình, người bố có mắt nhìn màu bình thường, người mẹ bị mù màu, sinh người trai thứ có mắt nhìn màu bình thường, người trai thứ hai bị mù màu Biết khơng có đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, trình giảm phân mẹ diễn bình thường Kiểu gen hai người trai kiểu gen sau đây? A XaY, XAY B XAXAY, XaXaY C XAXAY, XaY D XAXaY, XaY Câu 25: Ở loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Trong phép lai hoa đỏ chủng với hoa đỏ có kiểu gen Bb, đời thu phần lớn hoa đỏ vài hoa trắng Biết biểu màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Các hoa trắng thể đột biến sau đây? A Thể B Thể ba C Thể không D Thể bốn AB Câu 26: Trong trình giảm phân tế bào sinh tinh thể có kiểu gen ab xảy hoán vị alen A a Cho biết khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử tỉ lệ loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào A loại với tỉ lệ : : : Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ B loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen C loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen D loại với tỉ lệ : Câu 27: Ở cà độc dược (2n = 24), người ta phát dạng thể ba 12 cặp nhiễm sắc thể Các thể ba A có số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma khác có kiểu hình khác B có số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma giống có kiểu hình giống C có số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma khác có kiểu hình giống D có số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma giống có kiểu hình khác Câu 28: Ruồi giấm có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen di hợp, cặp nhiễm sắc thể giới tính xét gen có hai alen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Nếu khơng xảy đột biến ruồi đực có kiểu gen khác gen xét giảm phân tạo tối đa loại tinh trùng? A 128 B 192 C 24 D 16 Câu 29: Sự trao đổi chéo không cân hai crômatit khác nguồn cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy kì đầu giảm phân I làm phát sinh loại đột biến sau đây? A Mất đoạn đảo đoạn nhiễm sắc thể B Lặp đoạn chuyển đoạn nhiễm sắc thể C Mất đoạn lặp đoạn nhiễm sắc thể D Lặp đoạn đảo đoạn nhiễm sắc thể Câu 30: Một cá thể loài động vật có nhiễm sắc thể 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số không phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ trình số giao tử có nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ A 0,5% B 0,25% C 1% D 2% Câu 31: Trong trường hợp không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Theo lý thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1? (1) AAAa x AAAa (2) Aaaa x Aaaa (3) AAaa x AAAa (4) AAaa x Aaaa B (2), (3) C (1), (2) D (3), (4) Đáp án là: A (1), (4) Câu 32: Một lồi thực vật lưỡng bội có nhóm gen liên kết Số nhiễm sắc thể có tế bào thể ba lồi kì nguyên phân A 24 B C 18 D 17 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 33: Ở loài động vật, người ta phát nòi có trình tự gen nhiễm sắc thể số III sau: Nòi 1: ABCDEFGHI; nòi 2: HEFBAGCDI; nòi 3: ABFEDCGHI; nòi 4: ABFEHGCDI Cho biết nòi nòi gốc, nòi lại phát sinh đột biến đảo đoạn Trình tự phát sinh nòi là: A   2 B 1   C    D    Câu 34: Ở loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm nhiễm sắc thể thường, alen có 1200 nuclêơtit Alen B có 301 nuclêơtit loại ađênin, alen b có số lượng loại nuclêơtit Cho hai đề có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, số hợp tử thu được, có loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin alen nói 1199 Kiểu gen loại hợp tử là: A.Bbbb B BBbb C.Bbb D BBb Câu 35: Khi nói thể di đa bội, phát biểu sau không đúng? A Thể dị đa bội sinh trưởng, phát triển sinh sản hữu tính bình thường B Thể dị đa bội thường gặp động vật, gặp thực vật C Thể dị đa bội có vai trò quan trọng q trình hình thành lồi D Thể dị đa bội hình thành lai xa kết hợp với đa bội hóa Câu 36: Cho biết q trình giảm phân diễn bình thường, tứ bội tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Tính theo lí thuyết, phép lai hai tứ bội có kiểu gen AAaa cho đời có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ A B C 17 18 D Câu 37: Trong tạo giống công nghệ tế bào, người ta tạo giống trồng mang đặc điểm hai loài khác nhờ phương pháp A chọn dòng tế bào xơma có biến dị B ni cấy hạt phấn C dung hợp tế bào trần D nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 38: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen AD xảy hốn vị gen alen D d với ad tần số 18% Tính theo lí thuyết, 1000 tế bào sinh tinh thể giảm phân số tế bào khơng xảy hốn vị gen alen D d A 180 B 820 C 360 D 640 Câu 39: Cho phép lai tứ bội sau (1) AAaaBBbb AAAABBBb (2) AaaaBBBB AaaaBBbb (3) AaaaBBbb AAAaBbbb (4) AAAaBbbb AAAABBBb (5) AAAaBBbb Aaaabbbb (6) AAaaBBbb AAaabbbb Biết tứ bội giảm phân cho loại giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, phép lại trên, phép lai cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 8:4:4:2:2:1:1:1:1 A (2) (4) B (3) (6) C (1) (5) D (2) (5) Câu 40: Một lồi thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết Giả sử đột biến lồi kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) kì tế bào sinh dưỡng sau: Thể đột biến I II III IV V VI Số lượng NST tế bào sinh dưỡng 48 84 72 36 60 108 Cho biết số lượng nhiễm sắc thể tất cặp tế bào thể đột biến Trong thể đột biến trên, thể đột biến đa bội chẵn A II, VI B I, II, III, V C I, III D I, III, IV, V Câu 41: Ở loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBb  ♀ AaBb Giả sử trình giảm phân thể đực, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, kiện khác diễn bình thường; thể giảm phân bình thường Theo lí thuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử lưỡng bội loại hợp tử lệch bội? A B 12 C 12 D 12 Câu 42: Khi nói đột biến lệch bội, phát biểu sau không ? A Đột biến lệch bội xảy nhiễm sắc thể thường, không xảy nhiễm sắc thể giới tính B Đột biến lệch bội phát sinh nguyên phân giảm phân C Đột biến lệch bội xảy rối loạn phân bào làm cho cặp nhiễm sắc thể phân li D Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng số số cặp nhiễm sắc thể Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 43: Cho hai loài giao phấn với thu hợp tử Một hợp tử ngun phân bình thường liên tiếp lần tạo tế bào có tổng số 384 nhiễm sắc thể trạng thái chưa nhân đơi Cho biết q trình giảm phân dùng làm bố khơng xảy đột biến khơng có trao đổi chéo tạo tối đa 256 loại giao tử Số lượng nhiễm sắc thể có tế bào tạo trình nguyên phân A 3n = 36 B 2n = 16 C 2n = 26 D 3n = 24 Câu 44: Quá trình giảm phân tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa Bd khơng xảy đột biến xảy bD hoán vị gen alen D alen d Theo lí thuyết, loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào A ABd , abD , aBd , AbD ABd , Abd , aBD , abD B ABd , aBD , abD , Abd ABd , aBD , AbD , abd C ABd , abD , ABD abd aBd , aBD , AbD , Abd D ABD , abd , aBD , Abd aBd , abd , aBD , AbD Câu 45: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói nhiễm sắc thể giới tính động vật? (1) Nhiễm sắc thể giới tính có tế bào sinh dục (2) Nhiễm sắc thể giới tính chứa gen quy định tính trạng giới tính (3) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY phát triển thành thể đực (4) Nhiễm sắc thể giới tính bị đột biến cấu trúc số lượng A B C D Câu 46: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, sợi có đường kính A 11 nm B nm C 30 nm D 300 nm Câu 47: Một loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể, xét gen có hai alen Do đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, thể ba có tối đa loại kiểu gen gen xét? A 108 B 64 C 144 D 36 Câu 48: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Đột biến đảo đoạn làm cho gen từ nhóm liên kết chuyển sang nhóm liên kết khác B Đột biến đoạn không làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ C Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể xảy nhiễm sắc thể thường mà không xảy nhiễm sắc thể giới tính D Đột biến chuyển đoạn khơng làm thay đổi số lượng thành phần gen nhiễm sắc thể Câu 49: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau làm cho hai alen gen nằm nhiễm sắc thể đơn? A Đảo đoạn B Mất đoạn C Chuyển đoạn nhiễm sắc thể D Lặp đoạn Câu 50: Các phát biểu sau với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết (4) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A (2), (3) B (1), (2) C (2), (4) D (1), (4) Câu 51: Cho phép lai P: ♀ AaBbDd  ♂ AaBbdd Trong trình giảm phân hình thành giao tử đực, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I; giảm phân II diễn bình thường Quá trình giảm phân hình thành giao tử diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai tạo F1 có tối đa loại kiểu gen? A 42 B 18 C 56 D 24 Câu 10 1-10 A A C B D D B A A D 11-20 D B D B B D C C D A 21-30 B D A D A A D B C A 31-40 C D A A B C C D D C 41-50 C A D C C A A D D D 51-60 A ... quần thể loài A 12 B 36 C 24 D 48 Câu 10: Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định tế bào sinh dưỡng có 40 nhiễm sắc thể khẳng định thể tứ bội (4n) Cơ sở khoa học khẳng định A sinh trưởng nhanh,... lượng ADN nhân tế bào sinh tinh thể lưỡng bội x Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì sau giảm phân I A 1x B 2x C 0,5x D 4x Câu 22: Trong tế bào sinh tinh, xét... sắc thể 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số khơng phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 12 bài tập về sinh học tế bào , Tài liệu môn sinh lớp 12 bài tập về sinh học tế bào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay