Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập về sinh trưởng thực vật

3 32 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:48

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP MỞ RỘNG VỀ SINH TRƯỞNGTHỰC VẬT Câu 1: Sinh trưởng thực vật gì? - Sinh trưởng thực vật q trình gia tăng kích thước thể tăng số lượng kích thước tế bào Câu 2: Mơ phân sinh gì? Có loại? - Mơ PS nhóm tế bào thực vật chưa phân hóa, trì khả ngun phân suốt đời sống - Các loại mô PS : mô PS đỉnh thân, đỉnh rễ, mô PS bên, mơ PS lóng (ở mầm) Câu 3: Sinh trưởng sơ cấp thực vật gì? - Diễn đỉnh thân, đỉnh rễ mắt tv mầm - Làm tăng chiều dài thân rễ - Do hoạt động mơ PS đỉnh mơ PS lóng (tv mầm) tạo Câu 4: Sinh trưởng thứ cấp gì? - Sinh trưởng thứ cấp kiểu sinh trưởng làm gia tăng đường kính (bề dày) thân rễ hoạt động nguyên phân mô PS bên tạo Sinh trưởng thứ cấp có mầm - Sinh trưởng thứ cấp tạo gỗ lõi, gỗ dác vỏ Câu 5: Thân mầm lớn lên bề ngang phận nào? Giải thích tượng vòng gỗ hàng năm mầm? - Thân mầm to bề ngang nhờ có tầng phát sinh: + Tầng sinh vỏ làm cho phần vỏ dày lên, tầng sinh trụ làm cho phần trụ phần gỗ lớn lên - Vòng gỗ hàng năm: Hàng năm, tầng sinh trụ sinh số lớp tế bào mạch gỗ: + Mùa mưa, nhiều thức ăn, sinh tế bào mạch gỗ to, vòng dày màu sáng + Mùa đơng, thiếu thức ăn sinh lớp tế bào nhỏ, vòng mỏng hơn, màu sẫm Hai lớp tế bào sáng sẫm tạo nên vòng gỗ hàng năm Căn vào lớp gỗ biết tuổi Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 6: Những nét hoa văn đồ gỗ xuất xứ từ đâu? Ý nghĩa? - Những hoa văn tự nhiên đồ gỗ vòng năm tạo nên Ở lồi khác vòng năm có nhiều đặc điểm khác - Các nhà phân loại gỗ dựa vào vòng năm để phân loại gỗ Các nhà kinh doanh dựa vào vòng năm để sản xuất mặt hàng gia dụng, mỹ nghệ tùy vào mục đích Câu 7: Thế sinh trưởng phát triển thực vật? VD? - Sinh trưởng trình tăng lên số lượng, khối lượng kích thước tế bào, làm lớn lên giai đoạn - VD: đậu mầm vài cm, trưởng thành dài vài chục cm - Phát triển toàn biến đổi diễn chu kỳ sống cá thể, biểu q trình liên quan : sinh trưởng, phân hóa tế bào, mơ q trình phát sinh hình thái tạo nên quan thể (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt) Câu 8: Giải thích tượng ‘mọc vống’ thực vật bóng tối? - Là tượng bóng tối sinh trưởng nhanh cách bất thường, thân có màu vàng yếu ớt, sức chống chịu - Vì tối, lượng chất kích thích sinh trưởng (auxin) nhiều chất ức chế sinh trưởng (axit abxixic) nên tối sinh trưởng mạnh Hơn tối bị nước Câu 9: Thế sinh trưởng sơ cấp, thứ cấp thực vật? Vì đa số mầm có kích thước bé, mầm kích thước lớn hơn? - Sinh trưởng thứ cấp hình thức sinh trưởng làm cho lớn cao lên phân chia tế bào mơ PS đỉnh mơ PS lóng (cây mầm) - Sinh trưởng thứ cấp hình thức sinh trưởng làm cho thân to phân chia tế bào mô phân sinh bên - Cây mầm thân thường có kích thước bé sinh trưởng sơ cấp, bó mạch thân xếp lộn xộn, khơng có sinh trưởng thứ cấp Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Cây mầm có kích thước lớn có sinh trưởng thứ cấp Tầng sinh vỏ cho tế bào vỏ phía ngồi, cho thịt vỏ phía tầng sinh mạch (trụ), tầng sinh mạch nằm mạch gỗ bên mạch rây bên ngồi Câu 10: Vì gỗ có nét hoa văn? Thực vật có vòng gỗ? Vì vòng gỗ có màu sắc khác nhau? Làm để biết độ tuổi có vòng gỗ? Vì vòng gỗ lại khơng nhau? - Gỗ có nét văn hoa vòng gỗ có màu sắc khác - Phần lớn mầm có vòng gỗ - Hằng năm vào mùa xuân, gỗ sinh trưởng mạnh tạo lớp gỗ dày, màu nhạt Vào mùa khác, gỗ sinh trưởng chận, lớp gỗ mỏng, màu sẫm Hai lớp gỗ có màu sẫm nhạt khác tạo tuổi gỗ - Phần lớn có vòng gỗ vòng năm tuổi, đếm số vòng ta biết tuổi Các vòng gỗ lại khơng tốc độ sinh trưởng năm, mùa năm không giống ... lượng chất kích thích sinh trưởng (auxin) nhiều chất ức chế sinh trưởng (axit abxixic) nên tối sinh trưởng mạnh Hơn tối bị nước Câu 9: Thế sinh trưởng sơ cấp, thứ cấp thực vật? Vì đa số mầm có... kích thước lớn hơn? - Sinh trưởng thứ cấp hình thức sinh trưởng làm cho lớn cao lên phân chia tế bào mô PS đỉnh mơ PS lóng (cây mầm) - Sinh trưởng thứ cấp hình thức sinh trưởng làm cho thân to... mục đích Câu 7: Thế sinh trưởng phát triển thực vật? VD? - Sinh trưởng trình tăng lên số lượng, khối lượng kích thước tế bào, làm lớn lên giai đoạn - VD: đậu mầm vài cm, trưởng thành dài vài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập về sinh trưởng thực vật , Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập về sinh trưởng thực vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay