Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập về các cấp và tổ chức của thế giới sống

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:48

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP TỰ LUẬN VỀ CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Câu Trình bày đặc điểm chung cấp tổ chức sống? Hướng dẫn trả lời: – Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: cấp tổ chức nhỏ làm tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên; tổ chức sống cấp vừa có đặc điểm tổ chức sống cấp vừa có đặc tính trội mà tổ chức sống cấp khơng có được; đặc điểm trội hình thành tương tác phận cấu thành Đặc tính trội cấp tổ chức sống là: trao đổi chất lượng, sinh sản, sinh trưởng phát triển, cảm ứng, khả tự điều chỉnh, khả tiến hóa thích nghi với mơi trường sống Cấu trúc vật chất gọi thể sống hình thành tiến hóa tương tác vật chất theo quy luật lí, hóa học chọn lọc tự nhiên sàng lọc qua hàng triệu năm tiến hóa – Hệ thống mở tự điều chỉnh: sinh vật cấp độ không ngừng trao đổi vật chất lượng với mơi trường Do sinh vật khơng chịu tác động mơi trường mà góp phần làm biến đổi mơi trường Mọi cấp tổ chức sống có khả tự điều chỉnh để đảm bảo trì điều hòa cân động hệ thống, giúp tổ chức sống tồn phát triển – Thế giới sống liên tục tiến hóa: giới sống đa dạng, có chứng tính thống chúng Sự sống khơng ngừng tiến hóa tạo nên giới sống vô đa dạng lại thống Câu Trình bày khái quát khái niệm sau: mô, quan, hệ quan, thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái sinh quyển? Hướng dẫn trả lời: – Mô: tập hợp tế bào giống phối hợp thực chức định – Cơ quan: tập hợp nhiều mô khác – Hệ quan: tập hợp nhiều quan khác thực chức định – Cơ thể: cấu tạo từ quan hệ quan Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn – Quần thể: nhóm cá thể loài sống khu phân bố xác định, vào thời điểm định – Quần xã: gồm nhiều quần thể loài khác – Hệ sinh thái: bao gồm quần xã môi trường sống chúng – Sinh quyển: hệ sinh thái lớn bao gồm tất quần xã Trái Đất sinh cảnh chúng Câu Tại lại gọi tế bào đơn vị tổ chức thể sống? Hướng dẫn trả lời: Tế bào đơn vị tổ chức thể sống vì: – Mọi thể sống cấu tạo nên từ tế bào – Tế bào có đầy đủ dấu hiệu đặc trưng sống như: TĐC, sinh trưởng, sinh sản, phát triển, cảm ứng di truyền, biến dị… Câu Thế giới sống tổ chức theo thứ bậc nào? Hướng dẫn trả lời: – Các cấp tổ chức từ thấp lên cao bao gồm: phân tử, bào quan, tế bào, mô, quan, hệ quan, thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinhCấp tổ chức nhỏ làm tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên; tổ chức sống cấp vừa có đặc điểm tổ chức sống cấp vừa có đặc tính trội mà tổ chức sống cấp khơng có ... – Các cấp tổ chức từ thấp lên cao bao gồm: phân tử, bào quan, tế bào, mô, quan, hệ quan, thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh – Cấp tổ chức nhỏ làm tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp. .. nhỏ làm tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên; tổ chức sống cấp vừa có đặc điểm tổ chức sống cấp vừa có đặc tính trội mà tổ chức sống cấp khơng có ... trường sống chúng – Sinh quyển: hệ sinh thái lớn bao gồm tất quần xã Trái Đất sinh cảnh chúng Câu Tại lại gọi tế bào đơn vị tổ chức thể sống? Hướng dẫn trả lời: Tế bào đơn vị tổ chức thể sống vì:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập về các cấp và tổ chức của thế giới sống , Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập về các cấp và tổ chức của thế giới sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay