Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập chương 3 sinh trưởng và phát triển

21 19 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:47

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Chƣơng III SINH TRƢỞNG PHÁT TRIỂN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT Câu 361: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trƣởng thứ cấp theo thứ tự từ vào thân là: a/ Bần  Tầng sinh bần  Mạch rây sơ cấp  Mạch rây thứ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ thứ cấp  Gỗ sơ cấp  Tuỷ b/ Bần  Tầng sinh bần Mạch rây thứ cấp  Mạch rây sơ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ thứ cấp  Gỗ sơ cấp  Tuỷ c/ Bần  Tầng sinh bần  Mạch rây sơ cấp  Mạch rây thứ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ sơ cấp  Gỗ thứ cấp  Tuỷ d/ Tầng sinh bần  Bần  Mạch rây sơ cấp  Mạch rây thứ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ thứ cấp  Gỗ sơ cấp  Tuỷ Câu 362: Đặc điểm khơng có sinh trƣởng sơ cấp? a/ Làm tăng kích thƣớc chiều dài b/ Diễn hoạt động tầng sinh bần c/ Diễn mầm hai mầm d/ Diễn hoạt động mô phân sinh đỉnh Câu 363: Lấy tuỷ làm tâm, phân bố mạch rây gỗ sinh trƣởng sơ cấp nhƣ nào? a/ Gỗ nằm phía ngồi mạch rây nằm phía tầng sinh mạch b/ Gỗ mạch rây nằm phía tầng sinh mạch c/ Gỗ nằm phía mạch rây nằm phía ngồi tầng sinh mạch d/ Gỗ mạch rây nằm phía ngồi tầng sinh mạch Câu 364: Mơ phân sinh bên phân sinh lóng có vị trí cây? a/ Mơ phân sinh bên mơ phân sinh lóng có thân mầm b/ Mơ phân sinh bên có thân mầm, mơ phân sinh lóng có thân hai mầm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c/ Mơ phân sinh bên có thân hai mầm, mơ phân sinh lóng có thân mầm d/ Mô phân sinh bên mơ phân sinh lóng có thân hai mầm Câu 365: Lấy tuỷ làm tâm, phân bố gỗ sơ cấp thứ cấp sinh trƣởng thứ cấp nhƣ nào? a/ Cả hai nằm phía ngồi tầng sinh mạch, gỗ thứ cấp nằm phía gỗ sơ cấp nằm phía ngồi b/ Cả hai nằm phía ngồi tầng sinh mạch, gỗ thứ cấp nằm phía ngồi gỗ sơ cấp nằm phía c/ Cả hai nằm phía tầng sinh mạch, gỗ thứ cấp nằm phía ngồi gỗ sơ cấp nằm phía d/ Cả hai nằm phía tầng sinh mạch, gỗ thứ cấp nằm phía gỗ sơ cấp nằm phía ngồi Câu 366: Mơ phân sinh đỉnh khơng có vị trí cây? a/ Ở đỉnh rễ b/ Ở thân c/ Ở chồi nách d/ Ở chồi đỉnh Câu 367: Lấy tuỷ làm tâm, phân bố mạch rây sơ cấp thứ cấp sinh trƣởng thứ cấp nhƣ nào? a/ Cả hai nằm phía tầng sinh mạch, mạch thứ cấp nằm phía ngồi mạch sơ cấp nằm phía b/ Cả hai nằm phía ngồi tầng sinh mạch, mạch thứ cấp nằm phía mạch sơ cấp nằm phía ngồi c/ Cả hai nằm phía ngồi tầng sinh mạch, mạch thứ cấp nằm phía ngồi mạch sơ cấp nằm phía d/ Cả hai nằm phía tầng sinh mạch, mạch thứ cấp nằm phía mạch sơ cấp nằm phía ngồi Câu 368: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trƣởng sơ cấp theo thứ tự từ vào thân là: a/ Vỏ  Biểu bì  Mạch rây sơ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ sơ cấp  Tuỷ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b/ Biểu bì  Vỏ  Mạch rây sơ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ sơ cấp  Tuỷ c/ Biểu bì  Vỏ  Gỗ sơ cấp  Tầng sinh mạch  Mạch rây sơ cấp  Tuỷ d/ Biểu bì  Vỏ  Tầng sinh mạch  Mạch rây sơ cấp  Gỗ sơ cấp  Tuỷ Câu 369: Sinh trƣởng sơ cấp là: a/ Sự sinh trƣởng thân rễ theo chiều dài hoạt động mô phân sinh đỉnh b/ Sự tăng trƣởng chiều dài hoạt động phân hố mơ phân sinh đỉnh thân đỉnh rễ mầm hai mầm c/ Sự tăng trƣởng chiều dài hoạt động nguyên phân mô phân sinh đỉnh thân đỉnh rễ có cây hai mầm d/ Sự tăng trƣởng chiều dài hoạt động nguyên phân mô phân sinh đỉnh thân đỉnh rễ có cây mầm Câu 370: Đặc điểm khơng có sinh trƣởng thứ cấp? a/ Làm tăng kích thƣớc chiều ngang b/ Diễn chủ yếu mầm hạn chế hai mầm c/ Diễn hoạt động tầng sinh mạch d/ Diễn hoạt động tầng sinh bần (vỏ) Câu 371: Sinh trƣởng thứ cấp là: a/ Sự tăng trƣởng bề ngang mô phân sinh bên thân thảo hoạt động tạo b/ Sự tăng trƣởng bề ngang mô phân sinh bên thân gỗ hoạt động tạo c/ Sự tăng trƣởng bề ngang mầm mô phân sinh bên hoạt động tạo d/ Sự tăng trƣởng bề ngang mơ phân sinh lóng hoạt động tạo Câu 372: Ngƣời ta sƣ dụng Auxin tự nhiên (AIA) Auxin nhân tạo (ANA, AIB) để: a/ Kích thích rễ cành giâm, cành chiết, hạn chế tỷ lệ thụ quả, tạo không hạt, nuôi cấy mô tế bào thực vật, diệt cỏ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b/ Kích thích rễ cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo không hạt, nuôi cấy mô tế bào thực vật, diệt cỏ c/ Hạn chế rễ cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo không hạt, nuôi cấy mô tế bào thực vật, diệt cỏ d/ Kích thích rễ cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo có hạt, ni cấy mơ tế bào thực vật, diệt cỏ Câu 373: Gibêrelin có vai trò: a/ Làm tăng số lần nguyên phân, chiều dài tế bào chiều dài thân b/ Làm giảm số lần nguyên phân, chiều dài tế bào chiều dài thân c/ Làm tăng số lần nguyên phân, giảm chiều dài tế bào tăng chiều dài thân d/ Làm tăng số lần nguyên phân, chiều dài tế bào giảm chiều dài thân Câu 374: Xitôkilin chủ yếu sinh ở: a/ Đỉnh thân cành b/ Lá, rễ c/ Tế bào phân chia rễ, hạt, d/ Thân, cành Câu 375: Auxin chủ yếu sinh ở: a/ Đỉnh thân cành b/ Phơi hạt, chóp rễ c/ Tế bào phân chia rễ, hạt, d/ Thân, Câu 376: Êtylen có vai trò: a/ Thúc chóng chín, ức chế rụng rụng b/ Thúc chóng chín, rụng quả, kìm hãm rụng c/ Thúc chóng chín, rụng kìm hãm rụng d/ Thúc chóng chín, rụng lá, rụng Câu 377: Ngƣời ta sử dụng Gibêrelin để: a/ Làm giảm độ nảy mầm hạt, chồi, củ, kích thích sinh trƣởng chiều cao cây, tạo không hạt b/ Kích thích nảy mầm hạt, chồi, củ, sinh trƣởng chiều cao phát triển rễ, tạo không hạt Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c/ Kích thích nảy mầm hạt, chồi, củ, sinh trƣởng chiều cao cây, tạo không hạt d/ / Kích thích nảy mầm hạt, chồi, củ, sinh trƣởng chiều cao cây, phát triển lá, tạo không hạt Câu 378: Gibêrelin chủ yếu sinh ở: a/ Tế bào phân chia ở, hạt, b/ thân,cành c/ Lá, rễ d/ Đỉnh thân cành Câu 379: Axit abxixic (ABA)có vai trò chủ yếu là: a/ Kìm hãm sinh trƣởng cây, lóng, trạng thái ngủ chồi, hạt, làm khí khổng mở b/ Kìm hãm sinh trƣởng cành, lóng, làm trạng thái ngủ chồi, hạt, làm khí khổng đóng c/ Kìm hãm sinh trƣởng cành, lóng, gây trạng thái ngủ chồi, hạt, làm khí khổng đóng d/ Kìm hãm sinh trƣởng cành, lóng, làm trạng thái ngủ chồi, hạt, làm khí khổng mở Câu 380: Hoocmơn thực vật Là: a/ Những chất hữu thể thực vật tiết có tác dụng điều tiết hoạt động b/ Những chất hữu thể thực vật tiết có tác dụng ức chế hoạt động c/ Những chất hữu thể thực vật tiết có tác dụng kháng bệnh cho d/ Những chất hữu thể thực vật tiết có tác dụng kích thích sinh trƣởng Câu 381: Xitơkilin có vai trò: a/ Kích thích ngun phân mơ phân sinh phát triển chồi bên, làm tăng hoá già tế bào Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b/ Kích thích ngun phân mơ phân sinh phát triển chồi bên, làm chậm hoá già tế bào c/ Kích thích ngun phân mơ phân sinh làm chậm phát triển chồi bên hố già tế bào d/ Kích thích ngun phân mô phân sinh làm chậm phát triển chồi bên, làm chậm hoá già tế bào Câu 382: Tƣơng quan GA/AAB điều tiết sinh lý hạt nhƣ nào? a/ Trong hạt khô, GA AAB đạt trị số ngang b/ Trong hạt nảy mầm, AAB đạt trị lớn GA c/ Trong hạt khô, GA đạt trị số cực đại, AAB thấp Trong hạt nảy mầm GA tăng nhanh, giảm xuống mạnh; AAB đạt trị số cực đại d/ Trong hạt khô, GA thấp, AAB đạt trị số cực đại Trong hạt nảy mầm GA tăng nhanh, đạt trị số cực đại AAB giảm xuống mạnh Câu 383: Không dùng Auxin nhân tạo nơng phẩm trực tiếp làm thức ăn vì: a/ Làm giảm suất sử dụng b/ Khơng có enzim phân giải nên tích luỹ nơng phẩm gây độc hại đơi với ngƣời gia súc c/ Làm giảm suất sử dụng củ d/ Làm giảm suất sử dụng thân Câu 384: Những hoocmơn mơn thực vật thuộc nhóm kìm hãm sinh trƣởng là: a/ Auxin, xitơkinin b/ Auxin, gibêrelin c/ Gibêrelin, êtylen d/ Etylen, Axit absixic Câu 385: Auxin có vai trò: a/ Kích thích nảy mầm hạt, chồi, hoa b/ Kích thích nảy mầm hạt, chồi, c/ Kích thích nảy mầm hạt, chồi, rễ phụ d/ Kích thích nảy mầm hạt, chồi, Câu 386: Đặc điểm khơng có hoocmơn thực vật? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a/ Tính chuyển hố cao nhiều so với hoocmơn động vật bậc cao b/ Với nồng độ thấp gây biến đổi mạnh thể c/ Đƣợc vận chuyển theo mạch gỗ mạch rây d/ Đƣợc tạo nơi nhƣng gây phản ứng nơi khác Câu 387: Axit abxixic (AAB) có ở: a/ Cơ quan sinh sản b/ Cơ quan non c/ Cơ quan sinh dƣỡng d/ Cơ quan hoá già Câu 388: Những hoocmơn thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trƣởng là: a/ Auxin, Gibêrelin, xitôkinin b/ Auxin, Etylen, Axit absixic c/ Auxin, Gibêrelin, Axit absixic d/ Auxin, Gibêrelin, êtylen Câu 389: Êtylen đƣợc sinh ở: a/ Hầu hết phần khác cây, đặc biệt thời gian rụng lá, hoa già, xanh b/ Hầu hết phần khác cây, đặc biệt thời gian rụng lá, hoa già, chín c/ Hoa, lá, quả, đặc biệt thời gian rụng lá, hoa già, chín d/ Hầu hết phần khác cây, đặc biệt thời gian lá, hoa già, chín Câu 390: Cây ngày ngắn cây: a/ Cây hoa điều kiện chiếu sáng b/ Cây hoa điều kiện chiếu sáng 10 c/ Cây hoa điều kiện chiếu sáng 12 d/ Cây hoa điều kiện chiếu sáng 14 Câu 391: Các ngày ngắn là: a/ Thƣợc dƣợc, đậu tƣơng, vừng, gai dầu, mía b/ Cà chua, lạc, đậu, ngơ, hƣớng dƣơng c/ Thanh long, cà tím, cà phê ngơ, hƣớng dƣơng d/ Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đƣờng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 392: Phitôcrôm Pđx có tác dụng: a/ Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng mở, ức chế hoa nở b/ Làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng mở c/ Làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng đóng d/ Làm cho hạt nảy mầm, kìm hãm hoa nở khí khổng mở Câu 393: Cây dài ngày là: a/ Cây hoa điều kiện chiếu sáng b/ Cây hoa điều kiện chiếu sáng 10 c/ Cây hoa điều kiện chiếu sáng 12 d/ Cây hoa điều kiện chiếu sáng 14 Câu 394: Các trung tính cây; a/ Thanh long, cà tím, cà phê ngô, huớng dƣơng b/ Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đƣờng c/ Cà chua, lạc, đậu, ngô, hƣớng dƣơng d/ Thƣợc dƣợc, đậu tƣơng, vừng, gai dầu, mía Câu 395: Quang chu kì là: a/ Tƣơng quan độ dài ban ngày ban đêm b/ Thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối ngày c/ Thời gian chiếu sáng ngày d/ Tƣơng quan độ dài ban ngày ban đêm mùa Câu 396: Cây cà chua đến tuổi thứ hoa? a/ Lá thứ 14 b/ Lá thứ 15 c/ Lá thứ 12 d/ Lá thứ 13 Câu 397: Florigen kích thích hoa đƣợc sinh ở: a/ Chồi nách b/ Lá c/ Đỉnh thân d/ Rễ Câu 398: Phitôcrôm là: a/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì cảm nhận ánh sáng, có chất prơtêin chứa hạt cần ánh sáng để nảy mầm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì cảm nhận ánh sáng, có chất phi prôtêin chứa hạt cần ánh sáng để nảy mầm c/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì cảm nhận ánh sáng, có chất prôtêin chứa cần ánh sáng để quang hợp d/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì nhƣng khơng cảm nhận ánh sáng, có chất prôtêin chứa hạt cần ánh sáng để nảy mầm Câu 399: Phát triển thực vật là: a/ Tồn biến đổi diễn chu kì sống cá thể biểu qua hai trình liên quan với nhau: sinh trƣởng, phân hoá phát sinh hình thái tạo nên quan thể b/ Toàn biến đổi diễn chu kì sống cá thể biểu ba q trình khơng liên quan với nhau: sinh trƣởng, phân hố phát sinh hình thái tạo nên quan thể c/ Toàn biến đổi diễn chu kì sống cá thể biểu ba trình liên quan với sinh trƣởng, phân hoá phát sinh hình thái tạo nên quan thể d/ Toàn biến đổi diễn chu kì sống cá thể biểu qua hai trình liên quan với nhau: sinh trƣởng, phân hố phát sinh hình thái tạo nên quan thể Câu 400: Mối liên hệ Phitôcrôm Pđ Pđx nhƣ nào? a/ Hai dạng chuyển hoá lẫn dƣới tác động ánh sáng b/ Hai dạng khơng chuyển hố lẫn dƣới tác động ánh sáng c/ Chỉ dạng Pđ chuyển hoá sang dạng Pđx dƣới tác động ánh sáng d/ Chỉ dạng Pđx chuyển hoá sang dạng Pđ dƣới tác động ánh sáng Câu 401: Phitôcrôm có dạng nào? a/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ)có bƣớc sóng 660mm dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Pđx)có bƣớc sóng 730mm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ)có bƣớc sóng 730mm dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Pđx)có bƣớc sóng 660mm c/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ)có bƣớc sóng 630mm dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Pđx)có bƣớc sóng 760mm d/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ)có bƣớc sóng 560mm dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Pđx)có bƣớc sóng 630mm Câu 402: Tuổi năm đƣợc tính theo: a/ Số lóng b/ Số c/ Số chồi nách d/ Số cành Câu 403: Cây trung tính là: a/ Cây hoa ngày dài vào mùa mƣa ngày ngắn vào mùa khô b/ Cây hoa ngày dài ngày ngắn c/ Cây hoa ngày dài vào mùa lạnh ngày ngắn vào mùa nóng d/ Cây hoa ngày ngắn vào mùa lạnh ngày dài vào mùa nóng Câu 404: Các ngày dài cây: a/ Cà chua, lạc, đậu, ngô, hƣớng dƣơng b/ Thƣợc dƣợc, đậu tƣơng, vừng, gai dầu, mía c/ Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đƣờng d/ Thanh long, cà tím, cà phê ngơ, huớng dƣơng SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT Câu 405: Sinh trƣởng thể động vật là: a/ Quá trình tăng kích thƣớc hệ quan thể b/ Q trình tăng kích thƣớc thể tăng kích thƣớc số lƣợng tế bào c/Q trình tăng kích thƣớc mơ thể Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d/ Quá trình tăng kích thƣớc quan thể Câu 406: Testostêrôn đƣợc sinh sản ở: a/ Tuyến giáp b/ Tuyến yên c/ Tinh hoàn d/ Buồng trứng Câu 407: Những động vật sinh trƣởng phát triển qua biến thái hoàn toàn là: a/ Cá chép, gà, thỏ, khỉ b/ Cánh cam, bọ rùa, bƣớm, ruồi c/ Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua d/ Châu chấu, ếch, muỗi Câu 408: Biến thái là: a/ Sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu tạo từ từ sinh lý động vật sau sinh nở từ trứng b/ Sự thay đổi từ từ hình thái, cấu tạo đột ngột sinh lý động vật sau sinh nở từ trứng c/ Sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu tạo sinh lý động vật sau sinh nở từ trứng d/ Sự thay đổi từ từ hình thái, cấu tạo sinh lý động vật sau sinh nở từ trứng Câu 409: Sinh trƣởng phát triển động vật không qua biến thái kiểu phát triển mà non có: a đặc điểm hình thái, cấu tạo tƣơng tự với trƣởng thành nhƣng khác sinh lý b đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý khác với trƣởng thành c đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý gần giống với trƣởng thành d đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý khác với trƣởng thành Câu 410: Những động vật sinh trƣởng phát triển khơng qua biến thái hồn tồn là: a/ Cá chép, gà, thỏ, khỉ b/ Cánh cam, bọ rùa, bƣớm, ruồi c/ Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua d/ Châu chấu, ếch, muỗi Câu 411: Nếu tuyến n sản sinh q q nhiều hoocmơn sinh trƣởng giai đoạn trẻ em dẫn đến hậu quả: a/ Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ b/ Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c/ Ngƣời bé nhỏ khổng lồ d/ Các đặc điểm sinh dục nam phát triển Câu 412: Nhân tố quan trọng điều khiển sinh trƣởng phát triển động vật là: a/ Nhân tố di truyền b/ Hoocmôn c/ Thức ăn d/ Nhiệt độ ánh sáng Câu 413 Sinh trƣởng phát triển động vật qua biến thái khơng hồn tồn là: a/ Trƣờng hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi biến thành trƣởng thành b/ Trƣờng hợp ấu trùng phát triển chƣa hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi biến thành trƣởng thành c/ Trƣờng hợp ấu trùng phát triển chƣa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác biến thành trƣởng thành d/ Trƣờng hợp ấu trùng phát triển chƣa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác biến thành trƣởng thành Câu 414: Những động vật sinh trƣởng phát triển thơng qua biến thái khơng hồn tồn là: a/ Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua b/ Cánh cam, bọ rùa, bƣớm, ruồi c/ Châu chấu, ếch, muỗi d/ Cá chép, gà, thỏ, khỉ Câu 415: Ơstrôgen đƣợc sinh ở: a/ Tuyến giáp b Buồng trứng c/ Tuyến n d/ Tinh hồn Câu 416: Ơstrơgen có vai trò: a/ Kích thích sinh trƣởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ đực b/ Tăng cƣờng q trình sinh tổng hợp prơtêin, kích q trình phân bào tăng kích thƣớc tế bào, làm tăng cƣờng sinh trƣởng thể c/ Kích thích sinh trƣởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ d/ Kích thích chuyển hố tế bào sinh trƣởng, phát triển bình thƣờng thể Câu 417: Hoocmơn sinh trƣởng (GH) đƣợc sản sinh ở: a/ Tinh hoàn b/ Tuyến giáp c/ Tuyến yên d Buồng trứng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 418: Tirôxin đƣợc sản sinh ở: a/ Tuyến giáp b/ Tuyến yên c/ Tinh hồn d Buồng trứng Câu 419: Tirơxin có tác dụng: a/ Tăng cƣờng q trình sinh tổng hợp prơtêin, kích q trình phân bào tăng kích thƣớc tế bào, làm tăng cƣờng sinh trƣởng thể b/ Kích thích chuyển hố tế bào sinh trƣởng, phát triển bình thƣờng thể c/ Kích thích sinh trƣởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ đực d/ Kích thích sinh trƣởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ Câu 420: Phát triển động vật qua biến thái hoàn toàn kiểu phát triển mà non có : a đặc điểm hình thái, sinh lí khác với trƣởng thành b đặc điểm hình thái, cấu tạo tƣơng tự với trƣởng thành, nhƣng khác sinh lý c đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý tƣơng tự với trƣởng thành d đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý gần giống với trƣởng thành Câu 421: Hoocmơn sinh trƣởng có vai trò: a/ Tăng cƣờng q trình sinh tổng hợp prơtêin, kích q trình phân bào tăng kích thƣớc tế bào, làm tăng cƣờng sinh trƣởng thể b/ Kích thích chuyển hố tế bào sinh trƣởng, phát triển bình thƣờng thể c/ Kích thích sinh trƣởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ đực d/ Kích thích sinh trƣởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ Câu 422: Phát triển thể động vật bao gồm: a/ Các trình liên quan mật thiết với sinh trƣởng phát sinh hình thái quan thể b/ Các trình liên quan mật thiết với sinh trƣởng phân hoá tế bào c/ Các trình liên quan mật thiết với sinh trƣởng, phân hố tế bào phát sinh hình thái quan thể d/ Các trình liên quan mật thiết với phân hố tế bào phát sinh hình thái quan thể Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 423: Testostêrơn có vai trò: a/ Kích thích sinh trƣởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ đực b/ Kích thích chuyển hố tế bào sinh trƣởng, phát triển bình thƣờng thể c/ Tăng cƣờng q trình sinh tổng hợp prơtêin, kích q trình phân bào tăng kích thƣớc tế bào, làm tăng cƣờng sinh trƣởng thể d/ Kích thích sinh trƣởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ Câu 424: Thời kì mang thai khơng có trứng chín rụng vì: a/ Khi thai đƣợc hình thành, thể vàng tiết hoocmơn Prơgestêron ức chế tiết FSH LH tuyến yên b/ Khi thai đƣợc hình thành tiết hoocmơn kích dục thai (HCG) trì thể vàng tiết hoocmôn Prôgestêron ức chế tiết FSH LH tuyến yên c/ Khi thai đƣợc hình thành tiết hoocmơn kích dục thai ức chế tiết FSH LH tuyến yên d/ Khi thai đƣợc hình thành trì thể vàng tiết hoocmơn Prơgestêron ức chế tiết FSH LH tuyến yên Câu 425: Thời gian rụng trứng trung bình vào ngày thứ chu kì kinh nguyệt ngƣời? a/ Ngày thừ 25 b/ Ngày thứ 13 c/ Ngày thứ 12 d/ Ngày thứ 14 Câu 426: Vì đối vớ động vật nhiệt đến mùa rét sinh trƣởng phát triển bị ảnh hƣởng? a/ Vì thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá, sinh sản giảm b/ Vì thân nhiệt giảm làm cho chuyển hố thể tăng tạo nhiều lƣợng để chống rét c/ Vì thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể giảm làm hạn chế tiêu thụ lƣợng d/ Vì thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể giảm, sinh sản tăng Câu 427: Hậu trẻ em thiếu tirôxin là: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a/ Các đặc điểm sinh dục phụ nam phát triển b/ Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển c/ Ngƣời nhỏ bé khổng lồ d/ Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ Câu 428: Thể vàng sản sinh hoocmôn: a/ FSH b/ LH c/ HCG d/ Prôgestêron Câu 429: Các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là: a/ Dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng, uống viên tránh thai b/ Dùng bao cao su, thắt ống dẫn trứng, xuất tinh ngoài, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng c/ Dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, xuất tinh ngoài, giao hợp vào gia đoạn không rụng trứng d/ Dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, đặt vòng tránh thai, giao hợp vào gia đoạn không rụng trứng Câu 430: Các nhân tố mơi trƣờng có ảnh hƣởng rõ vào giai đoạn trình phát sinh cá thể ngƣời? a/ Giai đoạn phôi thai b/ Giai đoạn sơ sinh c/ Giai đoạn sau sơ sinh d/ Giai đoạn trƣởng thành Câu 431: Tuyến yên sản sinh hoocmôn: a/ Hoocmơn kích thích trứng, hoocmơn tạo thể vàng b/ Prơgestêron Ơstrơgen c/ Hoocmơn kích dục thai Prơgestêron d/ Hoocmơn kích nang trứng Ơstrơgen Câu 432: Chu kỳ kinh nguyệt ngƣời diễn trung bình ngày? a/ 30 ngày b/ 26 ngày c/ 32 ngày d/ 28 ngày Câu 433: Khi trời rét động vật biến nhiệt sinh trƣởng phát triển chậm vì: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a/ Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể giảm làm hạn chế tiêu thụ lƣợng b/ Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể mạnh tạo nhiều lƣợng để chống rét c/ Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể giảm, sinh sản tăng d/ Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể tăng, sinh sản giảm Câu 434: Sự phơi hợp loại hoocmơn có tác động làm cho niêm mạc dày, phồng lên, tích đầy máu mạch chẩn bị cho làm tổ phôi con? a/ Prôgestêron Ơstrôgen b/ Hoocmơn kích thích nang trứng, Prơgestêron c/ Hoocmơn tạo thể vàng hoocmôn Ơstrôgen d/ Hoocmôn thể vàng Prôgestêron Câu 435: Tại tắm vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sinh trƣởng phát triển trẻ nhỏ? a/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố Na để hình thành xƣơng b/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố Ca để hình thành xƣơng c/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố K để hình thành xƣơng d/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò xy hố để hình thành xƣơng Câu 436: Nhau thai sản sinh hoocmôn: a/ Prôgestêron b/ FSH c/ HCG d/ LH Câu 437: Ý không với vai trò thức ăn sinh trƣởng phát triển động vật? a/ Làm tăng khả thích ứng với điều kiện sống bất lợi môi trƣờng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b/ Gia tăng phân bào tạo nên mô, quan, hệ quan c/ Cung cấp nguyên liệu để tổng hợp chất hữu d/ Cung cấp lƣợng cho hoạt động sống thể Câu 438: Ecđixơn có tác dụng: a/ Gây ức chế lột xác sâu bƣớm, kích thích sâu biến thành nhộng bƣớm b/ Gây ức chế lột xác sâu bƣớm, kìm hãm sâu biến thành nhộng bƣớm c/ Gây lột xác sâu bƣớm, kích thích sâu biến thành nhộng bƣớm d/ Gây lột xác sâu bƣớm, ức chế sâu biến thành nhộng bƣớm Câu 439: Sự phối hợp loại hoocmơn có tác dụng kích thích phát triển nang trứng gây rụng trứng? a/ Hoocmơn kích thích nang trứng (FSH), Prôgestêron hoocmôn Ơstrôgen b/ Prôgestêron, hoocmôn tạo thể vàng (LH) hoocmơn Ơstrơgen c/ Hoocmơn kích thích nang trứng (FSH), hoocmơn tạo thể vàng (LH) hoocmơn Ơstrơgen d/ Hoocmơn kích thích nang trứng (FSH), hoocmơn tạo thể vàng (LH) Prơgestêron Câu 440: Juvenin có tác dụng: a/ Gây lột xác sâu bƣớm, kích thích sâu biến thành nhộng bƣớm b/ Gây lột xác sâu bƣớm, ức chế sâu biến thành nhộng bƣớm c/ Ức chế lột xác sâu bƣớm, kích thích sâu biến thành nhộng bƣớm d/ Ức chế lột xác sâu bƣớm, kìm hãm sâu biến thành nhộng bƣớm ĐÁP ÁN Chƣơng III SINH TRƢỞNG PHÁT TRIỂN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT Câu 361: a/ Bần  Tầng sinh bần  Mạch rây sơ cấp  Mạch rây thứ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ thứ cấp  Gỗ sơ cấp  Tuỷ Câu 362: b/ Diễn hoạt động tầng sinh bần Câu 363: c/ Gỗ nằm phía mạch rây nằm phía ngồi tầng sinh mạch Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 364: c/ Mơ phân sinh bên có thân hai mầm, mơ phân sinh lóng có thân mầm Câu 365: c/ Cả hai nằm phía tầng sinh mạch, gỗ thứ cấp nằm phía ngồi gỗ sơ cấp nằm phía Câu 366b/ Ở thân Câu 367: b/ Cả hai nằm phía ngồi tầng sinh mạch, mạch thứ cấp nằm phía mạch sơ cấp nằm phía ngồi Câu 368: b/ Biểu bì  Vỏ  Mạch rây sơ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ sơ cấp  Tuỷ Câu 369: a/ Sự sinh trƣởng thân rễ theo chiều dài hoạt động mô phân sinh đỉnh Câu 370: b/ Diễn chủ yếu mầm hạn chế hai mầm Câu 371: b/ Sự tăng trƣởng bề ngang mô phân sinh bên thân gỗ hoạt động tạo Câu 372 b/ Kích thích rễ cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo không hạt, nuôi cấy mô tế bào thực vật, diệt cỏ Câu 373a/ Làm tăng số lần nguyên phân, chiều dài tế bào chiều dài thân Câu 374: c/ Tế bào phân chia rễ, hạt, Câu 375: a/ Đỉnh thân cành Câu 376: d/ Thúc chóng chín, rụng lá, rụng Câu 377: c/ Kích thích nảy mầm hạt, chồi, củ, sinh trƣởng chiều cao cây, tạo không hạt Câu 378: c/ Lá, rễ Câu 379: c/ Kìm hãm sinh trƣởng cành, lóng, gây trạng thái ngủ chồi, hạt, làm khí khổng đóng Câu 380: a/ Những chất hữu thể thực vật tiết có tác dụng điều tiết hoạt động Câu 381: b/ Kích thích ngun phân mơ phân sinh phát triển chồi bên, làm chậm hoá già tế bào Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 382: d/ Trong hạt khô, GA thấp, AAB đạt trị số cực đại Trong hạt nảy mầm GA tăng nhanh, đạt trị số cực đại AAB giảm xuống mạnh Câu 383: b/ Khơng có enzim phân giải nên tích luỹ nơng phẩm gây độc hại đơi với ngƣời gia súc Câu 384: d/ Etylen, Axit absixic Câu 385: c/ Kích thích nảy mầm hạt, chồi, rễ phụ Câu 386: a/ Tính chuyển hố cao nhiều so với hoocmơn động vật bậc cao Câu 387: d/ Cơ quan hoá già Câu 388a/ Auxin, Gibêrelin, xitôkinin Câu 389: b/ Hầu hết phần khác cây, đặc biệt thời gian rụng lá, hoa già, chín Câu 390: c/ Cây hoa điều kiện chiếu sáng 12 Câu 391: a/ Thƣợc dƣợc, đậu tƣơng, vừng, gai dầu, mía Câu 392: b/ Làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng mở Câu 393: c/ Cây hoa điều kiện chiếu sáng 12 Câu 394: c/ Cà chua, lạc, đậu, ngô, hƣớng dƣơng Câu 395: a/ Tƣơng quan độ dài ban ngày ban đêm Câu 396: a/ Lá thứ 14 Câu 397: b/ Lá Câu 398: a/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì cảm nhận ánh sáng, có chất prôtêin chứa hạt cần ánh sáng để nảy mầm Câu 399: c/ Toàn biến đổi diễn chu kì sống cá thể biểu ba trình liên quan với sinh trƣởng, phân hoá phát sinh hình thái tạo nên quan thể Câu 400a/ Hai dạng chuyển hoá lẫn dƣới tác động ánh sáng Câu 401: a/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ)có bƣớc sóng 660mm dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Pđx)có bƣớc sóng 730mm Câu 402: b/ Số Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 403: b/ Cây hoa ngày dài ngày ngắn Câu 404: c/ Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đƣờng SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT Câu 405: b/ Quá trình tăng kích thƣớc thể tăng kích thƣớc số lƣợng tế bào Câu 406: c/ Tinh hoàn Câu 407 b/ Cánh cam, bọ rùa, bƣớm, ruồi Câu 408: c/ Sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu tạo sinh lý động vật sau sinh nở từ trứng Câu 409a/ Trƣờng hợp non có đặc điểm hình thái, cấu tạo tƣơng tự với trƣởng thành nhƣng khác sinh lý Câu 410: c/ Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua Câu 411: c/ Ngƣời bé nhỏ khổng lồ Câu 412: a/ Nhân tố di truyền Câu 413: d/ Trƣờng hợp ấu trùng phát triển chƣa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác biến thành trƣởng thành Câu 414: d/ Cá chép, gà, thỏ, khỉ Câu 415: b Buồng trứng Câu 416: c/ Kích thích sinh trƣởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ Câu 417: c/ Tuyến yên Câu 418: a/ Tuyến giáp Câu 419: b/ Kích thích chuyển hố tế bào sinh trƣởng, phát triển bình thƣờng thể Câu 420: a/ Trƣờng hợp ấu trùng có đặc điểm hình thái, sinh lí khác với trƣởng thành Câu 421: a/ Tăng cƣờng trình sinh tổng hợp prơtêin, kích q trình phân bào tăng kích thƣớc tế bào, làm tăng cƣờng sinh trƣởng thể Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 422c/ Các trình liên quan mật thiết với sinh trƣởng, phân hoá tế bào phát sinh hình thái quan thể Câu 423: a/ Kích thích sinh trƣởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ đực Câu 424: b/ Khi thai đƣợc hình thành tiết hoocmơn kích dục thai (HCG) trì thể vàng tiết hoocmơn Prơgestêron ức chế tiết FSH LH tuyến yên Câu 425: d/ Ngày thứ 14 Câu 426: d/ Vì thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể giảm, sinh sản tăng Câu 427: d/ Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ Câu 428: d/ Prơgestêron Câu 438: c/ Dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, xuất tinh ngồi, giao hợp vào gia đoạn khơng rụng trứng Câu 429: a/ Giai đoạn phôi thai Câu 430: a/ Hoocmơn kích thích trứng, hoocmơn tạo thể vàng Câu 431: d/ 28 ngày Câu 432: d/ Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể tăng, sinh sản giảm Câu 433: a/ Prôgestêron Ơstrôgen Câu 434: b/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố Ca để hình thành xƣơng Câu 435c/ HCG Câu 436: a/ Làm tăng khả thích ứng với điều kiện sống bất lợi môi trƣờng Câu 437: c/ Gây lột xác sâu bƣớm, kích thích sâu biến thành nhộng bƣớm Câu 438: c/ Hoocmơn kích thích nang trứng (FSH), hoocmôn tạo thể vàng (LH) hoocmôn Ơstrôgen Câu 439: b/ Gây lột xác sâu bƣớm, ức chế sâu biến thành nhộng bƣớm ... III SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT Câu 36 1: a/ Bần  Tầng sinh bần  Mạch rây sơ cấp  Mạch rây thứ cấp  Tầng sinh mạch  Gỗ thứ cấp  Gỗ sơ cấp  Tuỷ Câu 36 2:... cƣờng sinh trƣởng thể c/ Kích thích sinh trƣởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ d/ Kích thích chuyển hố tế bào sinh trƣởng, phát triển bình thƣờng thể Câu 417: Hoocmôn sinh trƣởng (GH) đƣợc sản sinh. .. cƣờng sinh trƣởng thể b/ Kích thích chuyển hố tế bào sinh trƣởng, phát triển bình thƣờng thể c/ Kích thích sinh trƣởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ đực d/ Kích thích sinh trƣởng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập chương 3 sinh trưởng và phát triển , Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập chương 3 sinh trưởng và phát triển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay