Tài liệu môn sinh lớp 10 công thức và bài tập tự luận sinh học tế bào

6 48 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:47

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP SINH HỌC TẾ BÀO Tính khối lượng tối thiểu đại phân tử hữu cơ: Giả sử phân tử A có chứa nguyên tố M chiếm tỉ lệ a% phân tử A  Khối lượng phân tử A: mA = (M khối lượng mol nguyên tố M) Bài 1: 1) Nitơ (khối lượng phân tử tương đối M=14) chiếm 8,48% khối lượng L-phêninalanin Khối lượng phân tử tối thiểu L-phêninalanin bao nhiêu? 2) Phân tử miơglơin chứa 0,335% sắt (Fe=56) Tính Xmin Giải: (vì L-phêninalanin có ngun tử nitơ) 1) Xmin = 2) Xmin = Bài 2: a) Nitơ (M=14) chiếm 19,17% khối lượng L-lizin Khối lượng phân tử L-lizin bao nhiêu? b) Phân tử L-lizin chứa nguyên tử nito Khối lượng phân tử bao nhiêu? Giải: a) Xmin b) Xmin 73 146 Bài 3: Người ta muốn xác định số mạch polipeptit phân tử hemoglobin người HbA Để phân tử HbA ráp lại, người ta tìm thấy Valin đầu mút –N Đối với 100 g Hb, tương ứng có 0,73 µg Valin vị trí đầu mút –N Biết khối lượng phân tử Hb= 64 000 Valin= 117 Có mạch cho phân tử HbA? Giải: Đổi đơn vị: đvC = 1,6605x10-24 g = 1,6605x10-24x106 µg + Số phân tử Hb 100 µg Hb = + Số phân tử Valin 0,73 µg Valin = + Vì Valin đầu mút –N  mạch có Valin  số Valin mạch phân tử HbA số mạch HbA  Số mạch là: Bài 4: Tính khối lượng trung bình nucleotit: 1) ARN 2) AND Cho nucleotit khác có khối lượng mol tương đương Giải: Gia sư Tài Năng Việt + Cấu trúc nucleotit: https://giasudaykem.com.vn + axit photphoric (H3PO4 = 98) + đường: *Đêoxiribozo (C5H10O4 = 134) *Ribozo (C5H10O5 = 150) + bazo nito:      Ađênin (135) Timin (126) Uraxin (112) Guanine (151) Xitonin (111) Giả sử ta có số nucleotit loại A=U=G=T=X=n + Để tạo thành nucleotit giải phóng phân tử H2O (nối axit photphoric đường giải phóng phân tử H2O, nối đường bazo nito giải phóng phân tử H2O) + Nối nucleotit lại với giải phóng phân tử H2O  Như vậy: + Để tạo thành tất 4n nucleotit giải phóng 4n x = 8n phân tử H2O + Nối n nucleotit lại giải phóng (n – 1) phân tử H2O  Nối 4n nucloeotit giải phóng 4(n – 1) phân tử H2O Nếu số n lớn 4(n – 1) ≈ 4n Khối lượng trung bình nucleotit ARN: Khối lượng trung bình nucleotit AND: Bài 5: Phân tử AND vi khuẩn E.coli gồm khoảng 4,6x106 cặp bazo nặng 4,66x10-15 g Biết vòng xoắn AND 3,4 nm gồm 10 cặp bazo nito Tính khối lượng đoạn AND dài 0,1 nm 1) gram 2) Dalton Giải: 1) Ta có: => Số cặp bazo nito => Khối lượng AND (cặp) g 2) Da = đvC = u = 1,6605 x 10-24 g Khối lượng AND = 179, 44 Da Bài 6: Nếu mảng lipit điển hình có đường kính 70 nm phân tử lipit có đường kính 0,5 nm Có phân tử lipit để tạo nên mảng lipit gồm lipit? Với tỉ lệ 50 phân tử lipit/ phân tử protein có phân tử protein mảng lipit điển hình đó? Giải: + Diện tích bề mặt mảng lipit: (nm2) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Diện tích phân tử lipit:  Số phân tử lipit = (nm2) (phân tử) Vì màng liput màng kép => Tổng số lipit màng = 19 600 x = 39 200  Số phân tử protein = Bài 7: Có khoảng 107 riboxom tế bào gan Cho riboxom khối cầu có đường kính 20 nm tế bào gan khối hình vng có cạnh 20 µm Các riboxom chiếm % khối lượng tế bào gan? Giải: + Phải tính: V1rbx  Vrbx/tb  Vtb  % khối lượng  Tỉ lệ riboxom tế bào Bài 8: Một tế bào nhân thực chứa khoảng 107 riboxom phân chia 24 Tính số lượng riboxom tạo giây để đảm bảo cho tế bào có đủ riboxom Các riboxom chứa hai loại ARN 28S 18S, tổng hợp dạng tiền chất ARN 45S Thời gian tổng hợp phân tử ARN 45S phút Biết gen mã hóa cho ARN 45S phiên mã lúc 100 phân tử, gen mà gen cần chứa để đảm bảo tổng hợp đủ 107 riboxom 24 giờ? Giải: 1) Số lượng rbx tạo sau giây 116 2) Để tính số sao, cần tính số ARN 45S mà tổng hợp 24 giờ: Số ARN 45S trạo 24 = = > Số gen = Bài 9: Các tế bào hồng cầu đảm trách chuyên chở oxi tới mô thể sống khoảng 120 ngày Các tế bào hồng cầu thay sản xuất tủy xương Phải lần phân bào giây tủy xương để thay đủ tế bào hồng cầu Sau số thơng tin sở để tìm câu trả lời : có khoảng triệu tế bào hồng cầu / mm3 máu Người trưởng thành có lít máu (5000 cm3) Giải: Đổi đơn vị: 000 cm3 = 5x106 mm3 + Số tế bào thể : 5x106 x 5x106 = 25x1012 (tế bào) + Số tế bào cần tạo 1s để thay thế: (tế bào)  Số lần phân bào: Bài 10: Glucozo-6-photphat đêhiđrôgenaza (G-6DP) xúc tác phản ứng: D-glucozo 6-phophat + NADP+ < -> 6-phophoglucono-δ-lacton + NADPH +H+ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trong hồng cầu người, hoạt tính đặc hiệu G-6DP bình thường 1,4 IU/ml hồng cầu Biết IU (International Unit) đơn vị quốc tế đánh giá hoạt tính enzim (1 IU = mol chuyển hóa phút) D-glucozo 6- phophat dồi suốt thời gian thí nghiệm Cần thời gian để chuyển hóa 100 µg D-glucozo 6-phophat (Khối lượng phân tử M=260) thành 6-phophoglucono-δ- lacton 0,5 ml hồng cầu? Giải: + Hoạt tính enzim G-6PD 0,5 ml hồng cầu = 1,4 x 0,5 = 0,7 IU (có nghĩa là: 0,7 µmol DG6-P chuyển hóa phút) + Số mol D-G6-P có 100 µg = (µmol)  Thời gian chuyển hóa: Bài 11: Người ta nuôi 106 tế bào E.coli với g=30 phút 1.Cần khoảng thời gian để đạt tỷ tế bào? Biết phân tử AND vi khuẩn E.coli gồm khoảng 4,6x106 cặp bazo (bp) với thời gian chép nguyên gen 40 phút, tính số cặp bazo chép giây, cho có điểm khởi chép Khoảng cách AND polimeraza di chuyển phút bao nhiêu? 3.Nếu nối liền đầu mút AND tỷ tế bà E.coli thành sợi độ dài bao nhiêu? Giải: (giờ) 1) 2)  Số cặp bp chép giây = + Khoảng cách AND polimeraza di chuyển phút: L = 1916 x 60 x 34 = 391 476 Ao = 39, 1476 µm 3) L’ = 4,6 x 106 x 3,4 x 109 Ao ≈ 564 km Bài 12: (Trích đề thi Olympic Quốc tế lần 20) Một vùng mã hóa gen khơng kể codon kết thúc gồm 735 cặp bazo nito Hãy tính khối lượng phân tử protein gen mã hóa Biết khối lượng phân tử trung bình axit amin thuộc protein dạng tự chưa nước 122 có liên kết disunfit hình thành tự phát trình cuộn gập phân tử protein Viết cách tính Giải: + Số axit amin gen mã hóa + Khối lượng pro = 245 x 122 – (245 – 1) x 18 – x = 25 488 + Giả sử phần đầu N Met tách ra: Khối lượng prôtein = (245 – 1) x 122 – (245 – 2) x 18 – x = 25 384 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 13: Tropomyosin loại protein cơ, gồm mạch xoắn-α cuộn lại Khối lượng phân tử protein 70 kdal (kilodalton) Một gốc axit amin trung bình 110 dal Chiều dài phân tử bao nhiêu? Giải: Một axit amin mã hóa codon nucleotit, đoạn AND mã hóa cho enzim gồm 999 (333 x 3), mạch kép gồm 1998 nucleotit Như vậy, khối lượng đoạn gen là: 617 382 dalton, nhiều gấp 15,63 lần mạch polipeptit ( ~ 39 000 dalton) Bài 14: Mỗi mạch polipeptit enzim D-glixêranđêhit 3-phôtphat đêhidrôgenaza tế bào gồm 333 gốc axit amin Tính khối lượng gen tương ứng, biết khối lượng trung bình nuclêotit AND 309 dalton cho đoạn AND khơng có intron Giải: 477 Ao (318 gốc axit amin cho mạch; 1,5 Ao cho gốc) Bài 15: Hai tế bào A B có hình khối lập phương Giả sử tế bào A có tỉ lệ S/V 0,42, tế bào B có tỉ lệ S/V 3,4 Tế bào có kích thước lớn hơn? Tính diện tích bề mặt tồn phần thể tích tế bào? Bài 16: Đường kính cầu khuẩn µm, trứng ếch có đường kính 30 µm Tính diện tích bề mặt thể tích cầu khuẩn trứng ếch So sánh tỷ lệ diện tích thể tích (S/V) cầu khuẩn trứng ếch Giải: + Diện tích bề mặt: S = 4πR2 *) Cầu khuẩn: *) Trứng ếch: + Thể tích: *) Cầu khuẩn: *) Trứng ếch: + Tỉ lệ S/V: *) Cầu khuẩn: *) Trứng ếch: => So sánh tỷ lệ S/V tế bào: 2/0,2 = 10 lần Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ... khoảng triệu tế bào hồng cầu / mm3 máu Người trưởng thành có lít máu (5000 cm3) Giải: Đổi đơn vị: 000 cm3 = 5x106 mm3 + Số tế bào thể : 5x106 x 5x106 = 25x1012 (tế bào) + Số tế bào cần tạo 1s... gốc) Bài 15: Hai tế bào A B có hình khối lập phương Giả sử tế bào A có tỉ lệ S/V 0,42, tế bào B có tỉ lệ S/V 3,4 Tế bào có kích thước lớn hơn? Tính diện tích bề mặt tồn phần thể tích tế bào? Bài. .. Số gen = Bài 9: Các tế bào hồng cầu đảm trách chuyên chở oxi tới mô thể sống khoảng 120 ngày Các tế bào hồng cầu thay sản xuất tủy xương Phải lần phân bào giây tủy xương để thay đủ tế bào hồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 10 công thức và bài tập tự luận sinh học tế bào , Tài liệu môn sinh lớp 10 công thức và bài tập tự luận sinh học tế bào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay