Tài liệu môn sinh lớp 10 bài tập ADN ARN protein

7 48 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:47

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn PHẦN BÀI TẬP ADN ********************* Bài 1: Cho biết phân tử ADN, số nucleotit (nu) loại A 100000 nu chiếm 20% tổng số nucleotit a Tính số nucleotit thuộc loại T, G, X b Chiều dài phân tử ADN m Bài 2: Cho biết phân tử ADN, số nu loại G 650000, số nu loại A lần số nu loại G Khi phân tử tự nhân đôi (1 lần), cần lần nu tự môi trường nội bào Bài 3: Chiều dài phân tủ ADN 0,102mm a Khi phân tử ADN tự nhân đơi cần nu tự b Cho biết phân tử ADN, số nu A 160000 tính số lượng loại nu lại Bài 4: Một nu có chiều dài 0,408 m có hiệu số nu loại G với loại nu khác 10% số nu gen a Tìm khối lượng gen Biết khối lượng trung bình nu 300 đvC b Tỷ lệ % số lượng loại nu gen c Tính số liên kết hidro gen Bài 5: Mạch đơn thứ gen có 10%A, 30%G mạch đơn thứ hai gủa gen có 20%A a Khi gen tự nhân đơi cần tỷ lệ % loại nu môi trường nội bào bao nhiêu? b Chiều dài gen 5100 Ao Tính số lượng loại nu mạch Bài 6: Một gen có tỉ số nu loại mạch thứ sau: %A = 40%, %T = 30%, %G = 20%, X = 300nu a Tính tỷ lệ phần trăm số lượng loại nu mạch Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b Tính tỉ lệ phần trăm số lượng loại nu gen Bài 7: Một gen có phân tử lượng 480.103 đvC Gen có tổng nu loại A loại nu khác 480 nu a Tính số nu loại gen b Gen nói gồm chu kì xoắn Bài 8: Một gen có chiều dài 5100A0, nu loại A chiếm 20% a Số lượng loại nu gen bao nhiêu? b Khi tế bào ngun phân đợt liên tiếp đòi hỏi mơi trường nội bào cung cấp loại nu bao nhiêu? c Tính số liên kết hidro gen d Tính số liên tiếp cộng hóa trị gen Bài 9: Trong mạch thứ phân tử ADN có: A chiếm 40%, G chiếm 20%, T chiếm 30%, số X = 156 103 nu a Tìm tỉ lệ phần số lượng loại nu mạch ADN b Tìm tỉ lệ số lượng loại nu phân tử ADN c Biết khối lượng trung bình nu 300 đvC Hãy tính khối lượng phân tử ADN nói Tính số chu kì xoắn Bài 10: Một gen có số liên kết hidro 3120 số liên kết hóa trị 4798 a Tìm chiều dài số chi kì xoắn gen b Tìm số nu loại gen c Trên mạch gen, người ta nhận thấy hiệu G với A 15% số nu mạch, tổng G với A 30% Hãy tìm số nu loại nhánh Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn PHẦN BÀI TẬP ARNPROTEIN Bài 1: Cho biết phân tử mARN, tỷ lệ phầm trăm loại là: U = 20%, X = 30%, G = 10% Hãy xác định tỷ lệ phần trăm loại nucleotit gen tổng hợp nên mARN Bài 2: Một mARN có U = 5000nu, chiếm 20% tổng số nu mARN Hãy tính chiều dài gen quy định cấu trúc mARN Bài 3: Một gen có chiều dài 0,306 micromet, trải qua lần mã liên tiếp a Tính số lượng nu mơi trường cung cấp cho q trình mã nói b Tính số liên kết cộng hóa trị hình thành phân tử ARN gen trải qua lần mã Bài 4: Xét gen tế bào - Gen I có A = 600nu G = 3/2A Mạch khn gen có A = 225nu, G = 475nu - Gen II có chiều dài phân chiều dài gen I số liên kết hidro cặp A – T 2/3 số liên kết hidro cặp G – X Trên mạch khn mẫu gen II có A = 180nu, G = 200nu - Gen I gen II thực lần nhân đôi, gen tạo tiếp tục mã lần a Tính số lượng loại nu mạch đơn gen b Tính số lượng loại nu phân tử ARN c Tính số lượng loại nu mơi trường cung cấp cho q trình mã nói Bài 5: Hai gen chiều dài 3060 A0 Gen I có 15% A Hai gen nhân đôi lần cần 990G từ môi trường Phân tử ARN tổng hợp từ gen I có 180U 290X Phân tử ARN tổng hợp từ gen II có 420U 160X Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Mỗi gen I gen II mã lấy môi trường 1620U a Số lượng loại nu gen mạch đơn? b Số lần mã gen c Số lượng loại nu môi trường cung cấp cho hai gen thực trình mã Bài 6: Một gen dài 10,2.103A0 mã lần Mỗi mARN mã dịch mã với 10 riboxom Xác đinh số aa tham gia vào trình tổng hợp protein gen Bài 7: Phân tử mARN thứ có chiều dài 4610,4A0 Phân tử mARN thứ hai có chiều dài 3080,4A0 Các phân tử protein sinh từ mARN thứ chứa tất 2245 liên két peptit, phân tử protin sinh từ mARN thứ hai chứa tất 1794 liên kết peptit a Tính số aa phân tử protein sinh từ mARN nói b Tìm số phân tử protein tạo thành từ mARN Bài 8: Gen thứ có chiều dài 3080,4A0 Số nu gen thứ hai nhiều số nu gen thứ 600nu Hai phân tử mARN sinh từ hai gen tổng hợp tất 15 phân tử protein với tổng số aa 5200 Mỗi phân tử protein có mạch polypeptid a Tìm chiều dài mARN sinh từ hai gen b Mỗi mARN mã hóa aa cho phân tử protein c Tìm số phân tử protein sinh từ mARN Bài Một gen có khối lượng phân tử 9.105 đvc, có A = 500 nucleotit a) Chiều dài gen bao nhiêu? b) Số lượng chu kì xoắn gen? c) Số lượng liên kết hidro cặp bazo nitric bổ sung gen? d) Số lượng liên kết hóa trị nucleotit mạch kép gen? Bài 10 Một phân tử mARN trưởng thành sinh vật nhân chuẩn có 1198 liên kết hóa trị giứa ribonucleotit a) Tính chiều dài mARN? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) Nếu số lượng ribonucleotit đoạn intron 600 Tính: a.1 Chiều dài gen cấu trúc? a.2 Số lượng ribonucleotit cần cung cấp để tạo mARN trên? c) Tính số lượng axit amin cần cung cấp để tạo protein? Bài 11 Một phân tử protein hồn chỉnh có khối lượng phân tử 33000 đvc tổng hợp từ gen có cấu trúc xoắn kép sinh vật trước nhân Hãy tính : a) Số liên kết peptit hình thành tổng hợp protein ? biết khối lượng phân tử axit amin 110 đvc b) Chiều dài bậc protein hoàn chỉnh ? biết kích thước trung bình axit amin 3A0 c) Chiều dài gen cấu trúc? Bài 12 gen sinh vật nhân chuẩn có khối lượng phân tử 72.10 đvc Hiệu số số loại G với nucleotit gen 380 Trên mạch gốc gen có T = 120 nu, mạch bổ sung có X=320 nu Tìm: a) Số lượng nuclleotit loại gen mạch đơn gen? b) Số lượng nucleotit loại mà moi trường cần cung cấp để tạo mARN? c) Số lượng axit amin cần cung cấp để tạo protein? Biết số lượng ribonucleotit đoạn intron chiếm 1/4 tổng số ribonucleotit phân rử ARN chưa trưởng thành Bài 13 Một gen có cấu trúc sinh vật nhân chuẩn có chiều dài 5865A Tỉ lệ loaị nucleotit mạch mã gốc A:T:G:X 2:3:1:4 Sự tổng hợp phân tử protein từ phân tử mARN nói cần phải điều đến 499 lượt tARN a) Hãy tính số lượng nucleotit loại cấu trúc b) Khi tổng hợp phân tử mARN môi trường cần phải cung cấp loại ribonucleotit bao nhiêu? c) Tìm số lượng loại ribonucleotit doạn intron phân tử mARN Bài 13 Một phân tử mARN E.coli có 1199 liên kết hóa trị ribonucleotit Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) tìm chiều dài gen tổng hợp nên AND đó? b) Nếu phân tử mARN có tỉ lệ cac loại ribonucleotit A:U:G:X= 1:3:5:7 , ba kết thúc mARN UAG Tìm số lượng ribonucleotit loại phân tử tARN tham gia tổng hợp protein? Bài 14 Một gen sinh vật nhân chuẩn tổng hợp mARN cần cung cấp tới 2100 ribonucleotit Trên ARN chưa trưởng thành có đoạn intron, đoạn có 150 ribonucleotit, đoạn có 200 ribonucleotit, đoạn có 250 ribonucleotit a) Tìm chiều dài gen cấu trúc tạo nên mARN (khơng tính tới đoạn khởi đầu đoạn kết thúc gen) b) Chiều dài mARN thành thục? c) Nếu intron đoạn cuối mARN chưa trưởng thành mARN trưởng thành gồm có đoạn exon? d) Để loại bỏ đoạn intron cần tới enzim cắt ghép Vậy có enzin cắt ghép tham gia vào việc hình thành mARN trưởng thành nói ? Bài 15 Một phân tử protein hồn chỉnh có khối lượng phân tử 54780 đvc Tính : a) Số lượng axit amin cần cung cấp để tạo nên protein nói trên? Biết khối lượng phân tử axit amin 110 đvc b) Chiều dài bậc phân tử protein , cho kích thước trung bình axit amin 3A0 c) Số lượng liên kết peptit hình thành để tạo nên protein ? Bài 16 Hai gen tạo thành phân tử AND E.coli, gen A mã hóa phân tử protein hồn chỉnh có 298 axit amin Phân tử ARN sinh từ gen có tỉ lệ loại ribonucleotit A:U:G:X phân chia theo tỉ lệ 1:2:3:4 Gen B có chiều dài 5100A0, có hiệu số A với loại nucleotit khác 20% Phân tử ARN sinh từ gen B có A= 150N, G=240N a) Tìm số lượng loại nucleotit đoạn phân tử AND đó? b) Số lượng ribonucleotit loại tên hai phân tử ARN ? c) Số lượng axit amin có hai phân tử protein hồn chỉnh Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d) Số lượng loại ribonucleotit đối mã di truyền tham gia tổng hợp nên hai phân tử protein , biết mã kết thúc UAG Bài 17 Một gen cấu trúc sinh vật nhân chuẩn tự liên tiếp lần đòi hỏi mơi trường cung cấp 4500G Tỉ lệ nucleotit G nucleotit không bổ sung gen 1/4 Mỗi gen mã lần a) Tìm số lượng nucleotit loại gen? b) Trong trình tự có liên kết hidro bị phá vỡ, khơng tính tới liên kết hidro bị phá vỡ đoạn ARN mồi với đoạn AND tổng hợp đoạn đoạn mồi? c) Số lượng ribonucleotit loại cần cung cấp cho gen tổng hợp mARN biết phân tử mARN chưa trưởng thành có tỉ lệ A:U:G:X = 8:4:2:1 d) Nếu mARN có riboxom trượt qua lần để tổng hợp protein, tìm số lượng axit amin cần cung cấp cho trình tổng hợp protein mARN ? biết phân tử mARN chưa trưởng thành tổng số ribonucleotit intron 300 ... trình mã Bài 6: Một gen dài 10, 2 .103 A0 mã lần Mỗi mARN mã dịch mã với 10 riboxom Xác đinh số aa tham gia vào trình tổng hợp protein gen Bài 7: Phân tử mARN thứ có chiều dài 4 610, 4A0 Phân tử mARN thứ... tử protein sinh từ mARN thứ chứa tất 2245 liên két peptit, phân tử protin sinh từ mARN thứ hai chứa tất 1794 liên kết peptit a Tính số aa phân tử protein sinh từ mARN nói b Tìm số phân tử protein. .. polypeptid a Tìm chiều dài mARN sinh từ hai gen b Mỗi mARN mã hóa aa cho phân tử protein c Tìm số phân tử protein sinh từ mARN Bài Một gen có khối lượng phân tử 9 .105 đvc, có A = 500 nucleotit
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 10 bài tập ADN ARN protein , Tài liệu môn sinh lớp 10 bài tập ADN ARN protein

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay