Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn sinh lớp 10

6 16 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:47

Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƢƠNG SINH HỌC 10 HKII Phần I: Phân bào Câu 1: Diễn biến kì trung gian - Pha G1: Tổng hợp chất cần thiết cho sinh trưởng - Pha S: Nhân đôi AND, làm sở cho nhân đôi NST thành NST kép, trung thể nhân đôi - Pha G2: Tổng hợp protein cấu tạo nên thoi phân bào lại q trình phân bào Câu 2: Diễn biến trình nguyên phân: a) Phân chia nhân: - Kì đầu (2n kép): Các NST kép sau nhân đơi kì trung gian dần đƣợc co xoắn màng nhân dần tiêu biến, thoi phân bào dần xuất - Kì (2n kép): Các NST kép co xoắn cực đại tập trung hàng mặt phẳng xích đạo Thoi phần bào đính vào NST tâm động - Kì sau (4n đơn): nhiễm sắc tử tách di chuyển thoi phân bào phía cực tế bào - Kì cuối (2n đơn): NST dãn xoắn dần màng nhân xuất b) Phân chia tế bào chất: bắt đầu KS chủ yếu KC - Cách phân chia: + Tb động vật: thắt màng tế bào vị trí mặt phẳng xích đạo + Tb thực vật: tạo thành tế bào mặt phẳng xích đạo  Do tb thực vật có thành xenlulozo Câu 3: Ý nghĩa trình nguyên phân: a) Ý nghĩa sinh học: - Đối với sinh vật nhân thực đơn bào: Nguyên phân chế sinh sản - Đối với sinh vật nhân thực đa bào: + Tăng số lượng tế bào giúp thể sinh trưởng phát triển Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Đóng vai trò quan trọng giúp thể tái sinh mô hoăc quan bị tổn thương + Nguyên phân phương thức truyền đạt ổn định NST đặc trưng loài từ tế bào sang tế bào khác, từ hệ thể sang hệ thể khác lồi sinh sản vơ tính - Ở sinh vật sinh sản sinh dưỡng, NP hình thức sinh sản tạo cá thể có kiểu gen giống kiểu gen cá thể mẹ b) Ứng dụng thực tiễn: Phương pháp giâm, chiết, ghép cành nuôi cấy mô dựa sở trình nguyên phân Câu 4: Diễn biến trình giảm phân: a) Giảm phân I: (phân bào giảm nhiễm) - Kì trung gian: NST nhân đơi thành NST kép - Kì đầu I: + Các NST kép bắt đôi với theo cặp tƣơng đồng trao đổi đoạn cromatit với (hiện tƣợng trao đổi chéo) (*) Sau tiếp hợp NST kép dần co xoắn + Thoi phân bào dần hình thành số sợi thoi đính với tâm động NST + Cuối kì đầu, màng nhân nhân dần tiêu biến - Kì I: + Các cặp NST kép tƣơng đồng sau bắt đôi co xoắn cực đại di chuyển mpxđ tế bào tập trung thành hàng (*) + Dây tơ phân bào từ cực tb đính vào phía NST kép cặp tương đồng - Kì sau I: + Mỗi NST kép cặp NST kép tƣơng đồng di chuyển theo dây tơ phân bào cực tế bào (*) - Kì cuối I: Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Các NST kép dãn xoắn (nhẹ) + Màng nhân nhân dần xuất + Thoi phân bào tiêu biến + Phân chia tb chất tạo nên tb có số lƣợng NST kép giảm (n kép) b) Giảm phân II: (phân bào nguyên nhiễm) - Kì đầu II: NST trạng thái n NST kép - Kì II: Các NST kép xếp hàng mặt phẳng xích đạo - Kì sau II: Các NST kép tách thành NST đơn, phân li cực - Kì cuối II: Kết tạo tế bào có NST n đơn  Câu hỏi thêm:  So sánh Nguyên phân giảm phân: - Giống nhau: + Đều có máy phân bào (thoi phân bào) + Lần phân bào II giảm phân diễn biến giống nguyên phân: NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào kì giữa, nhiễm sắc tử tách di chuyển thoi phân bào cực tế bào kì sau + NST trải qua biến đổi: tự nhân đơi, đóng xoắn, tập hợp mặt phẳng xích đạo thoi phân bào, phân li cực tế bào, tháo xoắn + Sự biến đổi màng nhân, trung thể, thoi vô sắc, tế bào chất vách ngăn tương tự + Đều giữ vai trò quan trọng việc trì ổn định NST lồi hình thức sinh sản (vơ tính & hữu tính) - Khác nhau: Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn  Hiện tượng NST tương đồng bắt đơi với có ý nghĩa gì?  Trao đổi chéo cromatit chị em làm đa dạng giao tử -> đa dạng tổ hợp -> đa dạng di truyền gen, cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa chọn giống  Hoạt động quan trọng phân chia nhân?  Sự nhân đôi NST pha S KTG Sự phân li đồng NS tử KS  Quan trọng nhất, đảm bảo trì ổn định NST tb so với tb mẹ  Tại NST phải co xoắn tối đa trước bước vào kì sau? -> Vì tạo thuận lợi cho nhiễm sắc tử dễ dàng tách tâm động trượt thoi phân bào tiến cực tế bào mà không bị rối, đứt đoạn Phần 2: Chuyển hóa vật chất lƣợng vi sinh vật: Câu 1: Các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật: + Môi trường dùng chất tự nhiên: gồm chất tự nhiên: dịch trái cây, nước thịt, hệ tiêu hóa (ruột) người,… + Môi trường tổng hợp: gồm chất biết thành phần hóa học số lượng: NaCl-5.0, CaCl2-0.1,… + Môi trường bán tổng hợp: gồm chất tự nhiên chất hóa học: Glucozo 15g/l, KH2PO4 1,0g/l, bột gạo 10g Câu 2: Các kiểu dinh dưỡng VSV: Kiểu dinh dưỡng Nguồn Nguồn cacbon chủ lượng yếu Ví dụ Gia sƣ Tài Năng Việt Quang tự dưỡng https://giasudaykem.com.vn Ánh sáng CO2 Vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía màu lục Hóa tự dưỡng Chất vơ CO2 Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn oxi hóa hidro, oxi hóa lưu huỳnh Quang dị dưỡng Chất hữu Ánh sáng Vi khuẩn khơng chứa lưu huỳnh màu tía màu lục Hóa dị dị dưỡng Chất hữu Chất hữu Nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quang hợp Câu 3: Lên men etylic lên men lactic a) Lên men etylic   b) Lên men lactic    Câu hỏi thêm:  So sánh lên men etylic lên men lactic: - Giống: + Đều trình phân giải polisaccarit + Đều điều kiện kị khí + Sản phẩm chất hữu - Khác: Đặc điểm so sánh Lên men lactic Lên men rượu Gia sƣ Tài Năng Việt Loại VSV https://giasudaykem.com.vn VK lactic đồng hình Nấm men rượu, nấm (đường hóa) vi kuaanr Sản phẩm Lên men đồng tính: có axit Etanal, CO2 lactic Lên men dị hình: ngồi axit lactic có CO2 axit axetic,etanal Nhận biết Có mùi chua Ứng dụng Sản xuất rượu0000000, bia, siro, làm nở Làm sữa chua, muối chua, bột mì,… Có mùi rượu chua loại rau quả, thức ăn gia súc,…  Vì sữa từ trạng thái lỏng trở thành sệt? -> Vì khí axit lactic hình thành, pH sữa giảm, lượng nhiệt sinh ra, protein sữa kết tủa gây trạng thái đặc sệt  Vì sữa chua loại thực phẩm bổ dưỡng? -> Trong trình làm sữa chua sử dụng nấm men vi khuấn lactic sữa chua thành phẩm có 1-2% rượu, 1% axit lactic, nhiều loại vitamin dễ tiêu hóa, hấp thụ ... chất biết thành phần hóa học số lượng: NaCl-5.0, CaCl2-0.1,… + Mơi trường bán tổng hợp: gồm chất tự nhiên chất hóa học: Glucozo 15g/l, KH2PO4 1,0g/l, bột gạo 10g Câu 2: Các kiểu dinh dưỡng VSV:... động trượt thoi phân bào tiến cực tế bào mà không bị rối, đứt đoạn Phần 2: Chuyển hóa vật chất lƣợng vi sinh vật: Câu 1: Các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật: + Môi trường dùng chất tự nhiên:... tái sinh mô hoăc quan bị tổn thương + Nguyên phân phương thức truyền đạt ổn định NST đặc trưng loài từ tế bào sang tế bào khác, từ hệ thể sang hệ thể khác lồi sinh sản vơ tính - Ở sinh vật sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn sinh lớp 10 , Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn sinh lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay