Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn sinh lớp 10

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:47

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌCMƠN SINH HỌC KHỐI 10 Nêu đặc điểm khác biệt cấu trúc tế bào nhân sơ tế bào nhân thực TẾ BÀO NHÂN SƠ TẾ BÀO NHÂN THỰC Kích thƣớc nhỏ Kích thƣớc lớn Nhân chƣa có màng bao bọc Nhân có màng bao bọc nên đƣợc gọi nhân thực hay nhân hồn chỉnh Tế bào chất khơng có hệ thống nội màng Tế bào chất có hệ thống nội màng chia thành xoang riêng biệt Tế bào chất có bào quan Ribơxơm Tế bào chất có nhiều bào quan Trình bày đặc điểm thành phần cấu tạo nên tế bào nhân sơ - Thành tế bào - Màng sinh chất - Tế bào chất - Vùng nhân Trình bày cấu trúc chức thành phần cấu tạo nên tế bào nhân thực Trình bày thành phần cấu tạo tế bào nhân thực có cấu trúc màng đơn - Khơng bào - Lizơxơm Trình bày thành phần cấu tạo tế bào nhân thực có cấu trúc màng kép - Nhân tế bào - Ti thể - Lục lạp Trình bày cấu trúc chức thành phần có tế bào thực vật mà khơng có tế bào động vật - Lục lạp - Thành tế bào Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Tại nói: “Màng sinh chất có cấu trúc mơ hình khảm động”? Cấu trúc có ý nghĩa tế bào? Màng sinh chất có cấu trúc khảm lớp kép phôtpholipit đƣợc khảm phân tử prôtêin (trung bình 15 phân tử phơtpholipit xếp liền lại xen vào phân tử prơtêin) Màng sinh chất có cấu trúc động phân tử phơtpholipit prơtêin di chuyển dễ dàng bên lớp màng làm cho màng sinh chất có độ nhớt giống nhƣ dầu Điều đƣợc thực liên kết phân tử phôtpholipit liên kết yếu Một số prơtêin khơng di chuyển đƣợc di chuyển chúng bị gắn với khung tế bào nằm phía màng sinh chất Cấu trúc giúp cho màng sinh chất trao đổi chất cách có chọn lọc Phân biệt vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG GIỐNG NHAU KHÁC NHAU VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG - Đều diễn có chênh lệch nồng độ chất tan môi trƣờng môi trƣờng ngồi tế bào - Khơng làm biến dạng màng sinh chất - Các chất khuếch tán từ nơi có nồng độ - Các chất khuếch tán từ nơi có nồng độ thấp cao đến nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao - Khơng tiêu tốn lƣợng - Tiêu tốn lƣợng Thế vận chuyển thụ động? Trình bày kiểu vận chuyển thụ động - Là phƣơng thức vận chuyển chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn lƣợng - Ngun lí: Các chất vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp * Các kiểu vận chuyển thụ động a) Thẩm tách - Là khuếch tán chất tan qua màng sinh chất - Theo cách: + Trực tiếp qua lớp phôtpholipit + Qua kênh prôtêin xuyên màng b) Thẩm thấu - Là khuếch tán phân tử nƣớc qua màng sinh chất - Nhờ vào kênh aquaporin 10 Thế vận chuyển chủ động? Trình bày chế ý nghĩa vận chuyển chủ động Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Là phƣơng thức vận chuyển chất qua màng từ nơi chất tan có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, cần tiêu tốn lƣợng cần có prơtêin vận chuyển đặc hiệu cho loại chất cần vận chuyển - Cơ chế: ATP gắn vào prôtêin vận chuyển → biến đổi cấu hình prơtêin vận chuyển → liên kết đƣợc với chất cần vận chuyển → đẩy chúng tế bào đƣa chúng vào tế bào - Ý nghĩa: tế bào lấy đƣợc chất cần thiết môi trƣờng nồng độ chất thấp so với bên tế bào 11 Sự khuếch tán chất qua màng sinh chất phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào? a) Sự chênh lệch nồng độ chất tan mơi trƣờng bên bên ngồi tế bào - Mơi trƣờng ƣu trƣơng: Mơi trƣờng bên ngồi tế bào có nồng độ chất tan lớn nồng độ chất tan tế bào Chất tan di chuyển từ mơi trƣờng bên ngồi vào mơi trƣờng bên tế bào - Môi trƣờng đẳng trƣơng: Môi trƣờng bên ngồi tế bào có nồng độ chất tan nồng độ chất tan tế bào - Môi trƣờng nhƣợc trƣơng: Mơi trƣờng bên ngồi tế bào có nồng độ chất tan nhỏ nồng độ chất tan tế bào Chất tan bên tế bào khuếch tán vào bên tế bào b) Đặc tính lí hóa chất tan - Các chất khơng phân cực, có kích thƣớc nhỏ nhƣ CO2, O2, … khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit - Các chất phân cực, có kích thƣớc lớn nhƣ glucơzơ  khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng 12 Phân biệt loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương khái niệm, chiều di chuyển chất tan chiều di chuyển nước MÔI TRƢỜNG KHÁI NIỆM CHIỀU DI CHUYỂN CỦA CHẤT TAN CHIỀU DI CHUYỂN CỦA NƢỚC ƢU TRƢƠNG Mơi trƣờng bên ngồi tế bào có nồng độ chất tan lớn nồng độ chất tan tế bào Ngoài tế bào Trong tế bào Trong tế bào  Ngồi tế bào ĐẲNG TRƢƠNG Mơi trƣờng bên ngồi tế bào có nồng độ chất tan nồng độ chất tan tế bào Không di chuyển Khơng di chuyển NHƢỢC TRƢƠNG Mơi trƣờng bên ngồi tế bào có nồng độ chất tan nhỏ nồng độ chất tan tế bào Trong tế bào  Ngoài tế bào Ngoài tế bào Trong tế bào 13 Thế nhập bào? Nhập bào gồm loại nào? - Là phƣơng thức tế bào đƣa chất vào bên tế bào cách biến dạng màng sinh chất Gia sư Tài Năng Việt - Gồm loại: + Thực bào phƣơng thức tế bào động vật dùng để “ăn” tế bào + Ẩm bào phƣơng thức đƣa giọt dịch vào tế bào https://giasudaykem.com.vn ... Tại nói: “Màng sinh chất có cấu trúc mơ hình khảm động”? Cấu trúc có ý nghĩa tế bào? Màng sinh chất có cấu trúc khảm lớp kép phôtpholipit đƣợc khảm phân tử prôtêin (trung bình 15 phân tử phơtpholipit... - Theo cách: + Trực tiếp qua lớp phôtpholipit + Qua kênh prôtêin xuyên màng b) Thẩm thấu - Là khuếch tán phân tử nƣớc qua màng sinh chất - Nhờ vào kênh aquaporin 10 Thế vận chuyển chủ động? Trình... màng sinh chất Cấu trúc giúp cho màng sinh chất trao đổi chất cách có chọn lọc Phân biệt vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG GIỐNG NHAU KHÁC NHAU VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG - Đều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn sinh lớp 10 , Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn sinh lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay