Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập axit nucleic

5 29 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:44

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP TỰ LUẬN VỀ AXIT NUCLÊIC Câu So sánh cấu trúc chức ADN với ARN? Câu Mô tả thành phần cấu tạo nuclêôtit liên kết nuclêôtit Điểm khác nuclêôtit gì? - ADN có cấu tạo theo ngun tắc đa phân, đơn phân nuclêôtit - Mỗi nuclêôtit có cấu tạo gồm thành phần đường đêơxiribơzơ, nhóm phơtphat bazơ nitơ Có loại nuclêơtit A, T, G, X, chúng phân biệt bazơ nitơ nên người ta gọi tên nuclêôtit theo tên bazơ nitơ ( A = Ađênin, T = Timin, G = Guanin X = Xitôzin) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Các nuclêôtit mạch liên kết với liên kết phôtphođieste tạo thành chuỗi pôlinuclêôtit Các nuclêôtit mạch liên kết với liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung (A mạch liên kết với T mạch liên kết hiđrô ngược lại; G mạch liên kết với X mạch liên kết hiđrô ngược lại) Các liên kết phôtphodieste nuclêôtit chuỗi pôlinuclêôtit liên kết bền vững, tác nhân đột biến có cường độ mạnh làm ảnh hưởng tới liên kết liên kết phơtphodieste giữ cho phân tử ADN bền vững định Ngược lại, liên kết hiđrô liên kết yếu ADN có nhiều liên kết hiđrơ nên ADN vừa bền vững vừa linh hoạt, nhờ tính linh hoạt mà enzim sữa chữa sai sót trình tự xếp nuclêơtit Câu Phân biệt cấu trúc chức loại ARN? Dựa vào chức ARN, người ta phân loại ARN thành loại chính: Câu Dựa vào sở khoa học mà người ta xác định mối quan hệ huyết thống người, xác định nhân thân hài cốt hay truy tìm dấu vết thủ phạm thơng qua việc phân tích ADN? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Rất khó có trường hợp người khác (khơng có quan hệ huyết thống) lại có cấu trúc ADN hồn tồn giống (xác suất trùng hợp xảy 200 triệu lần) Dựa vào tính chất mà kĩ thuật phân tích ADN đời có ứng dụng rộng rãi thực tiễn - Các nhà khoa học dựa vào ADN để truy tìm thủ phạm, xác định huyết thống, xác định nhân thân hài cốt… Ví dụ, người ta tách ADN từ sợi tóc sót lại trường vụ án so sánh ADN với ADN loạt người bị tình nghi Nếu người tình nghi có ADN giống với ADN lấy từ sợi tóc để lại trường người có liên quan đến vụ án Tương tự vậy, người ta xác định đứa bé có phải người hay người nhờ vào giống ADN bố Câu Chứng minh ADN, cấu trúc phù hợp với chức năng? - Chức ADN bảo quản, lưu trữ truyền đạt thơng tin di truyền ADN có cấu trúc phù hợp để thực chức - Đầu tiên xét chức ADN bảo quản, lưu trữ thơng tin di truyền nên phải thật bền vững ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với đơn phân nuclêôtit, nuclêôtit liên kết với liên kết phôtphođieste tạo thành chuỗi pôlynuclêôtit Các liên kết phôtphodieste nuclêôtit chuỗi pôlinuclêôtit liên kết bền vững, tác nhân đột biến có cường độ mạnh làm ảnh hưởng tới liên kết liên kết phơtphodieste giữ cho phân tử ADN bền vững định giúp bảo quản lưu trữ tốt thơng tin di truyền Mặt khác, nuclêôtit mạch liên kết với liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung (A mạch liên kết với T mạch liên kết hiđrô ngược lại; G mạch liên kết với X mạch liên kết hiđrô ngược lại) Liên kết hiđrơ liên kết yếu ADN có nhiều liên kết hiđrô nên ADN vừa bền vững vừa linh hoạt, nhờ tính linh họat mà enzim sữa chữa sai sót trình tự xếp nuclêơtit - ADN phiên mã tạo ARN, nhờ mà thơng tin di truyền truyền đạt từ ADN tới prôtêin theo sơ đồ ADN → ARN → prôtêin Liên kết hiđrô nuclêôtit mạch đơn làm cho ADN vừa bền vững vừa linh hoạt, tính bền vững giúp bảo quản, lưu trữ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn thông tin di truyền tốt tính linh hoạt giúp cho mạch đơn dễ dàng tách q trình tái (truyền đạt thơng tin di truyền hệ tế bào thể) phiên mã (truyền đạt thông tin di truyền từ ADN tới prơtêin để biểu thành tính trạng thể) Mặt khác, nhờ nguyên tắc bổ sung mà thông tin di truyền chép cách xác nhất, hạn chế tới mức tối thiểu sai sót, đảm bảo truyền đạt thơng tin xác - Ngồi ra, nguyên tắc cấu trúc đa phân làm cho ADN vừa đa dạng lại vừa đặc thù Mỗi loại ADN có cấu trúc riêng, phân biệt với số lượng, thành phần, trật tự nuclêơtit Tính đa dạng đặc thù ADN sở hình thành tính đa dạng đặc thù lồi sinh vật Câu Tại ADN vừa đa dạng lại vừa đặc trưng? - ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với đơn phân nuclêôtit Số lượng, thành phần, trình tự xếp nuclêơtit làm cho ADN vừa đa dạng lại vừa đặc trưng – Ngồi ra, cấu trúc khơng gian khác dạng ADN mang tính đặc trưng Câu Trong tế bào thường có enzim sửa chữa sai sót trình tự nuclêơtit Theo em, đặc điểm cấu trúc ADN giúp sửa chữa sai sót nêu trên? - ADN có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân nuclêôtit Các nuclêôtit mạch liên kết với liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung (A mạch liên kết với T mạch liên kết hiđrô ngược lại; G mạch liên kết với X mạch liên kết hiđrô ngược lại), liên kết hiđrơ liên kết yếu ADN có nhiều liên kết hiđrô nên ADN vừa bền vững vừa linh hoạt, nhờ tính linh họat mà enzim sữa chữa sai sót trình tự xếp nuclêôtit - Mặt khác, cấu tạo từ mạch theo nguyên tắc bổ sung nên thơng tin di truyền bảo quản tốt có hư hỏng (đột biến) mạch mạch khơng bị hư dùng làm khn để sửa chữa cho mạch bị đột biến Câu Tại loại nuclêơtit lồi sinh vật khác lại có đặc điểm kích thước khác nhau? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Tuy phân tử ADN cấu tạo từ loại nuclêơtit, thành phần trình tự phân bố nuclêôtit phân tử ADN khác mà từ loại nuclêơtit tạo nên vô số phân tử ADN khác Các phân tử ADN lại điều khiển tổng hợp nên prơtêin khác quy định tính trạng đa dạng đặc thù loài sinh vật khác ... khuôn để sửa chữa cho mạch bị đột biến Câu Tại loại nuclêôtit lồi sinh vật khác lại có đặc điểm kích thước khác nhau? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Tuy phân tử ADN cấu tạo... người, xác định nhân thân hài cốt hay truy tìm dấu vết thủ phạm thơng qua việc phân tích ADN? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Rất khó có trường hợp người khác (khơng có quan hệ huyết... nuclêôtit mạch đơn làm cho ADN vừa bền vững vừa linh hoạt, tính bền vững giúp bảo quản, lưu trữ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn thơng tin di truyền tốt tính linh hoạt giúp cho mạch đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập axit nucleic , Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập axit nucleic

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay