Tài liệu môn sinh lớp 10 nâng cao

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:44

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu So sánh nguyên phân với giảm phân * Giống - Đều hình thức phân bào có tơ, phổ biến sinh vật nhân thực - Đều gồm kì: kì đầu, kì giữa, kì sau kì cuối - Diễn biến kì giống nhau: + Hoạt động NST: NST nhân đơi, đóng soắn, co ngắn, xếp hàng, phân li, duỗi xoắn + Sự hình thành biến thoi phân bào, màng nhân nhân + Sự thay đổi thể tích nhân, di chuyển trung tử + Đều chế nhằm trì ổn định NST sinh sản vơ tính hữu tính * Khác Nguyên phân Giảm phân - Xảy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục sơ - Xảy tế bào sinh dục chín khai - NST nhân đơi lần phân bào lần - NST nhân đôi lần phân bào lần - Kì đầu ngắn, khơng có tượng bắt cặp - Kì đầu giảm phân I kéo dài, có tượng trao đổi đoạn NST cặp NST tương đồng cặp NST tương đồng bắt cặp trao đổi đoạn NST => hốn vị gen - Chỉ có lần NST tập trung mặt phẳng xích - Có lần NST tập trung mặt phẳng xích đạo: đạo tập trung thành hàng lần kì giảm phân I, NST tập trung hàng; lần kì giảm phân II, NST tập trung hàng - Kết quả: tế bào mẹ (2n) => tế bào giống - tế bào mẹ (2n) => tế bào có NST (n) giống với tế bào mẹ (2n) giảm nửa so với tế bào mẹ - Ý nghĩa: phương thức sinh sản sinh vật - Ý nghĩa: phương thức sinh sản hữu tính; giảm nhân thực đơn bào lồi sinh sản vơ tính; phân thụ tinh tạo nhiều biến dị tổ hợp làm sở sinh trưởng phát triển sinh vật đa nguyên liệu cho chọn giống tiến hóa; nguyên bào phân, giảm phân thụ tinh giúp trì ổn định NST loài Câu Trong nguyên phân cho biết ý nghĩa tượng sau: a NST đóng xoắn cực đại kì tháo xoắn tối đa kì cuối b Màng nhân nhân tiêu biến kì đầu xuất kì cuối a - NST đóng xoắn cực đại kì giúp cho trình phân li NST cực tế bào kì sau diễn thuận lợi, không bị đứt gãy gây đột biến NST - NST tháo xoắn tối đa kì sau để bước vào kì trung gian Tại kì trung gian, enzim tiếp xúc với phân tử ADN xúc tác thực q trình phiên mã nhân đơi ADN (trừ tế bào thần kinh không nhân đôi ADN) b - Sự biến màng nhân để giải phóng NST vào tế bào chất để NST tiếp xúc trực tiếp với thoi phân bào để thực trình phân chia NST tế bào - Màng nhân xuất vào kì cuối để bảo quản NST trước tác động môi trường để điều hòa hoạt động gen NST Câu Một nhóm tế bào sinh dục ruồi giấm cái, NST cặp tương đồng có cấu khác a Nếu khơng có trao đổi đoạn, khơng có đột biến tạo loại trứng khác nguồn gốc NST? b Ở số tế bào, có cặp NST xảy trao đổi đoạn (mỗi NST trao đổi đoạn điểm) tạo loại trứng? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c Ở tế bào, có cặp NST xảy trao đổi đoạn (mỗi NST trao đổi đoạn điểm) tạo loại trứng? a Khơng có trao đổi đoạn khơng có đột biến cặp NST tạo loại giao tử Vậy ruồi giấm có cặp NST tạo 24 = 16 loại trứng b Mỗi cặp NST trao đổi đoạn điểm tạo loại giao tử Vậy số loại trứng tạo = 4.4.2.2 = 64 loại trứng c Trên thực tế tế bào trứng tạo loại trứng Câu Trình bày diễn biến trình phân chia nhân Thực chất nguyên phân gì? Các kì Đặc điểm - NST bắt đầu co xoắn, màng nhân, nhân biến Kì đầu - Thoi phân bào dần xuất (kì - Ở thực vật bậc cao khơng thấy trung tử có vùng đặc trách hình thành thoi trước) phân bào Các NST co xoắn cực đại tập trung thành hàng mặt phẳng xích đạo có hình dạng Kì đặc trưng, quan sát rõ Các NS tử tách tâm động dây tơ vô sắc kéo cực TB Kì sau NST dãn xoắn, màng nhân, nhân xuất Kì cuối * Thực chất nguyên phân giữ nguyên NST Câu a Sự phân chia tế bào chất diễn rõ kì nào? b Điểm khác phân chia tế bào chất tế bào động vật thực vật? c Nguyên nhân xuất vách ngăn trình phân chia tế bào chất tế bào thực vật giải thích nào? a Sự phân chia tế bào chất rõ kì cuối, phân chia bắt đầu diễn cuối kì sau chưa rõ rệt b – Ở tế bào động vật phân chia tế bào chất cắt hình thành eo thắt xích đạo tế bào bắt đầu co thắt từ (màng sinh chất) vào trung tâm - Ở tế bào thực vật phân chia tế bào chất hình thành vách ngăn (vách xenlulozo) từ trung tâm c Sự phân chia tế bào chất tế bào thực vật xảy hình thành vách ngăn tế bào thực vật có thành (vách) tế bào xenlulozo, làm tế bào không vận động Câu Tại nói nguyên phân phương thức phân bào quan trọng thể có ý nghĩa thực tiễn lớn lao? Nguyên phân phương thức phân bào quan trọng thể vì: *Ở sinh vật nhân thực đơn bào: chế sinh sản *Ở sinh vật nhân thực đa bào: - Làm tăng số lượng TB giúp thể sinh trưởng phát triển - Giúp thể tái sinh mô hay TB bị tổn thương - Là phương thức truyền đạt ổn định NST đặc trưng loài qua hệ tế bào trình phát sinh cá thể qua hệ thể loài sinh sản sản sinh dưỡng Ý nghĩa thực tiễn: - Giâm, chiết, ghép cành… - Nuôi cấy mô, cấy truyền phôi, nhân vơ tính có hiệu cao → tạo số lượng giống lớn thời gian ngắn với độ đồng cao Câu Quá trình nguyên phân liên tiếp hợp tử người mang 46 NST tạo số tế bào với tổng số 368 NST trạng thái chưa nhân đôi Xá định: a Số tế bào hình thành nói b Số lần phân bào từ hợp tử a Số tế bào hình thành: 368/ 46 = tế bào Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b Số lần phân bào hợp tử: 2x = => x = lần phân bào Câu Tại trình giảm phân tạo giao tử khác tổ hợp NST? nguyên nhân: - Ở kì đầu giảm phân, có tiếp hợp trao đổi đoạn NST cặp NST tương đồng dẫn đến hoán vị gen tạo cá tái tổ hợp gen không alen chế tạo loại giao tử khác tổ hợp gen - Sự phân li độc lập NST cực tế bào giảm phân sở để hình thành giao tử khác tổ hợp NST Câu Nêu ý nghĩa giảm phân? - Trong phát sinh giao tử: + Tế bào sinh giao tử đực → tb → giao tử đực + Tế bào sinh giao tử → tb → giao tử + thể cực (Thể định hướng) - Cùng với q trình thụ tinh tạo vơ số biến dị tổ hợp, nguồn nguyên liệu cho q trình tiến hố chọn giống - NP, GP TT góp phần trì NST đặc trưng cho loài Câu 10 Ở người 2n = 46, tế bào sinh tinh (tinh bào 1) diễn trình giảm phân, xác định số NST kép, số NST tương đồng (khơng tính cặp NST giới tính), số NST đơn, số tâm động tế bào kì Các kì GP Số NST kép Số cặp NST thường Số NST đơn Số tâm động Số Cromatit tương đồng Kì đầu I 46 22 46 92 Kì I 46 22 46 92 Kì sau I 46 22 46 92 Kì cuối I 23 0 23 46 Kì đầu II 23 0 23 46 Kì II 23 0 23 46 Kì sau II 0 46 46 Kì cuối II 0 23 23 ... bào quan trọng thể vì: *Ở sinh vật nhân thực đơn bào: chế sinh sản *Ở sinh vật nhân thực đa bào: - Làm tăng số lượng TB giúp thể sinh trưởng phát triển - Giúp thể tái sinh mô hay TB bị tổn thương... hệ tế bào trình phát sinh cá thể qua hệ thể loài sinh sản sản sinh dưỡng Ý nghĩa thực tiễn: - Giâm, chiết, ghép cành… - Nuôi cấy mô, cấy truyền phơi, nhân vơ tính có hiệu cao → tạo số lượng giống... phát sinh giao tử: + Tế bào sinh giao tử đực → tb → giao tử đực + Tế bào sinh giao tử → tb → giao tử + thể cực (Thể định hướng) - Cùng với trình thụ tinh tạo vô số biến dị tổ hợp, nguồn nguyên liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 10 nâng cao , Tài liệu môn sinh lớp 10 nâng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay