Tài liệu môn sinh lớp 10 đề thi môn sinh chuyên lớp 10

7 26 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:44

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 150 phút Câu (1 điểm) a Kể tên phân biệt hình vẽ ba dạng hình tháp tuổi biểu diễn thành phần nhóm tuổi quần thể sinh vật b Nêu đặc điểm khác quần thể sinh vật quần xã sinh vật Câu (1 điểm) Mơi trường có ảnh hưởng tới số lượng cá thể quần thể? Sự chuyển hóa lượng chuỗi thức ăn diễn nào? Câu (1 điểm) a Hai quần thể động vật khác loài bậc dinh dưỡng sống khu vực có điều kiện sống giống nhau, hai quần thể bị người khai thác mức quần thể có khả phục hồi nhanh hơn? Giải thích b Cho biết biện pháp người việc bảo vệ cải tạo môi trường tự nhiên Câu (1 điểm) a Sự kết hợp trình đảm bảo cho NST loài ổn định từ hệ sang hệ khác? Giải thích? b Hãy phân biệt: - NST kép với NST tương đồng - NST thường với NST giới tính Câu (1 điểm) Trong phân tử ADN, adenine (A) liên kết với timin (T) liên kết hydro xitozin (X) liên kết với guanine (G) liên kết hydro a Số liên kết hydro gen thay đổi trường hợp đột biến gen sau đây? - Mất cặp nucleotit - Thêm cặp nucleotit - Thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác b Có phải trẻ đồng sinh ln có giới tính khơng? Tại sao? Câu (1 điểm) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a Tìm phép lai thích hợp thuộc quy luật di truyền khác cho tỷ lệ phân ly kiểu hình 1:1 Mỗi quy luật có sơ đồ lai minh họa b Cho biết chế hình thành cặp NST tương đồng trình sinh học xảy cặp NST tương đồng Câu (1 điểm) a Cho biết điểm khác trình phát sinh giao tử giao tử đực động vật b Tính ổn định ADN loài sinh vật đảm bảo nhờ chế nào? Vì ổn định ADN có tính tương đối? Câu (1 điểm) Có hợp tử kí hiệu A,B C Hợp tử A nguyên phân lần liên tiếp, môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tạo nên 84 NST Hợp tử B nguyên phân lần liên tiếp tạo tế bào chứa tổng số 256 NST Hợp tử C nguyên phân lần liên tiếp, kì lần nguyên phân hợp tử chứa 40 cromatit a Hãy cho biết hợp tử lồi hay khác lồi? b Tính tổng số tế bào tạo thành sau lần nguyên phân hợp tử c Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho hợp tử A,B,C nguyên phân bao nhiêu? Câu (1 điểm) a Cho hai nòi chó chủng lơng trắng, dài lông đen, ngắn giao phối với F1 Cho F1 tiếp tục giao phối với F2 thu 162 cá thể, có 91 cá thể lơng đen, dài - Xác định quy luật di truyền chi phối hai tính trạng - F2 xuất kiểu hình nào? Chiếm tỷ lệ bao nhiêu? b Gen A có chiều dài 153nm có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ tạo gen con, tất gen lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai Trong lần nhân đôi, môi trường nội bào cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin 1617 nuclêôtit loại guanin Xác định dạng đột biến xảy với gen A Câu 10 (1 điểm) a.Thế nhóm gen liên kết? Nêu ý nghĩa di truyền liên kết Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b Trong trường hợp thể dị hợp tử hai cặp gen lai với thể có tính trạng lặn tương ứng (trội hoàn toàn) Dựa vào kết lai nêu cách nhận biết xảy di truyền độc lập hay di truyền liên kết Cho ví dụ viết sơ đồ minh họa Gợi ý đáp án đề kiểm tra môn sinh lớp năm học 2014 - 2015 Câu 1: a) 0,5 điểm SGK trang 141 b) 0,5 điểm Quần thể Quần xã - Tập hợp cá thể loài - Tập hợp QT loài - Đơn vị cấu trúc cá thể - Mối quan hệ chủ yếu sinh sản: loài - Độ đa dạng thấp - Khơng có cấu trúc phân tầng - Đơn vị cấu trúc QT - Mối quan hệ chủ yếu loài khác loài: dinh dưỡng - Độ đa dạng cao - Có cấu trúc phân tầng - Khơng có tượng khống chế sinh học - Có tượng khống chế sinh học Câu 2: điểm a) 0,5 điểm - Các yếu tố vô sinh: khí hậu, thổ nhưỡng, mùa ,năm… - Các yếu tố hữu sinh vật ăn thịt – mồi, kí sinh – vật chủ, cạnh tranh lồi khác loài b) 0,5 điểm - Sinh vật sản xuất: Thực vật quang hợp tổng hợp chất hữu cơ, lượng từ Mặt Trời chuyển thành lượng hóa học chất hữu - Sinh vật tiêu thụ bậc sử dụng phần lượng tích tụ sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc sau sử dụng phần lượng tích tụ bậc trước - Sinh vật phân hủy sử dụng phần lượng tích tụ xác sinh vật sản xuất sinh vật tiêu thụ Câu 3: điểm a) 0,5 điểm - Quần thể bị khai thác mức có khả phục hồi nhanh QT có tiềm sinh học cao Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Tiềm sinh học thể qua đặc điểm sau: có chu kì sống ngắn, thời gian thành thục sinh dục sớm, mức sinh sản lớn…, có kích thước thể nhỏ - QT bị khai thác mức khó có khả phục hồi số lượng cá thể QT có tiềm sinh học thấp: có chu kì sống dài, thời gian thành thục sinh dục muộn, mức sinh sản thấp…, có kích thước thể lớn b) 0,5 điểm SGK Câu 4: điểm a) Sự kết hợp trình nguyên phân, giảm phân thụ tinh - Trong nguyên phân nhân đôi NST phân li đồng hai cực tế bào làm cho NST tế bào ổn định giống tế bào mẹ - Trong giảm phân có hình thành giao tử chứa n NST - Trong thụ tinh có tổ hợp hai giao tử n NST giúp tái tạo trở lại NST 2n loài b) 0,5 điểm NST kép NST tương đồng - Có nguồn gốc: từ bố mẹ - Gồm hai cromatit giống hệt dính tâm động - Được tạo từ chế nhân đôi NST - Hai nguồn gốc: từ bố từ mẹ - Gồm hai NST giống hình dạng, cấu trúc - Được tạo từ chế tổ hợp NST NST thường - Số lượng nhiều NST giới tính - Số lượng ít, có cặp - Chỉ tồn thành cặp tương đồng giới - Luôn tồn thành cặp tương đồng đồng giao tử (XX), giới dị giao tử hai giới khơng tương đồng (XY) - Giống hai giới đực - Khác hai giới đực - Mang gen quy định tính trạng liên - Mang gen quy định tính trạng thường quan khơng liên quan với giới tính Câu 5: điểm a) 0,5 điểm - Mất cặp nucleotit + Mất cặp A – T số lkh giảm + Mất cặp G – X số lkh giảm - Thêm cặp nucleotit Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Thêm cặp A – T số lkh tăng lên + Thêm cặp G – X số lkh tăng lền - Thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác + Thay cặp A – T cặp G – X , số lkh tăng lên + Thay cặp G – X cặp A – T , số lkh giảm đi1 + Thay cặp A – T cặp T – A thay cặp G – X cặp X – G , số lkh không thay đổi b) 0, điểm - Trẻ đồng sinh đứa trẻ sinh lần sinh Có trẻ sinh đơi trứng sinh đôi khác trứng -Đồng sinh trứng từ hợp tử ban đầu phân tách thành nhiều phôi, phôi phát triển thành thể nên trẻ đồng sinh trứng có kiểu gen, giới tính - Đồng sinh khác trứng nhiều trứng có kiểu gen khác thụ tinh với nhiều tinh trùng có kiểu gen khác tạo hợp tử có kiểu gen khác hình thành nên thể có giới tính khác giới tính - Như trẻ đồng sinh khơng phải trẻ ln giới tính Câu 6: điểm a) 0,5 điểm - Kể tên quy luật viết sơ đồ lai minh họa b) 0,5 điểm - Cơ chế hình thành cặp NST tương đồng +Cơ chế nguyên phân + Cơ chế tổ hợp NST đơn bội giao tử đực giao tử thụ tinh tạo NST lưỡng bôi, NST tồn thành cặp tương đồng - Các trình sinh học xảy cặp NST tương đồng + Q trình tự nhân đơi, trao đổi đoạn, phân li,tổ hợp… + Quá trình đột biến…… Câu 7: điểm a) Phát sinh giao tử Phát sinh giao tử đực Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Noãn bào bậc qua giảm phân I cho thể - Tinh bào bậc qua giảm phân I cho hai cực thứ có kích thước nhỏ nỗn bào tinh bào bậc bậc có kích thước lớn - Noãn bào bậc qua giảm phân II cho - Mỗi tinh bào bậc qua giảm phân II cho thể cực thứ hai có kích thước bé tế hai tinh trùng bào trứng có kich thước lớn - Từ noãn bào bậc qua giảm phân - Từ tinh bào bậc qua giảm phân cho cho ba thể cực tế bào trứng bốn tinh trùng, tinh trùng tham có trứng trực tiếp thụ tinh gia vào thụ tinh b) 0,5 điểm Tính ổn định AND loài sinh vật đảm bảo nhờ chế nhân đôi, phân li tổ hợp thông qua chế nguyên phân, giảm phân, thụ tinh Câu 8: điểm a) - Xét hợp tử A Gọi NST lưỡng bội hợp tử A 2n Ta có 2n x(23 - 1)= 84 => 2n = 12NST - Xét hợp tử B Gọi NST lưỡng bội hợp tử B 2n Ta có 24 x 2n= 256 =>2n = 16 NST - Hợp tử C có 2n = 20 => hợp tử A, B, C khác loài b Số tế bào hợp tử tạp 23 + 24 + 22 = 28 tế bào c Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho hợp tử A, B, C: - Hợp tử B => số NST môi trường cung cấp là: 16 x(24 - 1)= 240 NST - Số NST môi trường cung cấp cho hợp tử C là: 20 x (22 - 1)= 60 NST - Tổng số NST môi trường cung cấp là: 84 + 240 + 60= 384 NST Câu 9: điểm a 0,5 điểm F2 có lơng đen dài chiếm tỉ lệ 9/ 16 > F2 thu 16 tổ hợp giao tử > thể bố mẹ F1 sinh loại giao tử với tỉ lệ ngang > F1 dị hợp cặp gen nằm cặp NST khác Hai tính trạng di truyền theo qui luật PLĐL - F2 có đen dài chiếm 9/16 kiểu hình trội trội nên đen trội hoàn toàn so với trắng, Dài trội hoàn toàn so với ngắn - Tỉ lệ kiểu hình lại là: 3/16 đen ngắn: 3/16 trắng dài: 1/16 tráng ngắn b) 0,5 điểm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Xác định số nu loại gen A a từ xác định dạng đột biến xảy với gen A Câu 10: điểm a) 0,5 điểm - Khái niện ý nghĩa SGK trang 43 b) 0,5 điểm ... - Trẻ đồng sinh đứa trẻ sinh lần sinh Có trẻ sinh đơi trứng sinh đôi khác trứng -Đồng sinh trứng từ hợp tử ban đầu phân tách thành nhiều phôi, phôi phát triển thành thể nên trẻ đồng sinh trứng... tượng khống chế sinh học - Có tượng khống chế sinh học Câu 2: điểm a) 0,5 điểm - Các yếu tố vơ sinh: khí hậu, thổ nhưỡng, mùa ,năm… - Các yếu tố hữu sinh vật ăn thịt – mồi, kí sinh – vật chủ,... điểm - Sinh vật sản xuất: Thực vật quang hợp tổng hợp chất hữu cơ, lượng từ Mặt Trời chuyển thành lượng hóa học chất hữu - Sinh vật tiêu thụ bậc sử dụng phần lượng tích tụ sinh vật sản xuất, sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 10 đề thi môn sinh chuyên lớp 10 , Tài liệu môn sinh lớp 10 đề thi môn sinh chuyên lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay