Tài liệu môn sinh lớp 10 đề cương ôn tập học sinh giỏi môn sinh

3 31 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:44

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG I Cấp tế bào Các phân tử Các đại phân tử Bào quan II Cấp thể Cơ thể đơn bào Cơ thể đa bào III Cấp quần thể - loài IV Cấp quần xã V Cấp hệ sinh thái VI Sinh GIỚI THIỆU CÁC GIỚI SINH VẬT I.Các giới sinh vật Khái niệm Giới (Regnum) xem đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm sinh vật có chung đặc điểm định Giới thực vật: gồm sinh vật mà tế bào chúng có thành Xelulozo, sống tự dưỡng quang hợp, sống cố định Giới động vật: gồm sinh vật mà tế bào chúng khơng có thành Xelulozo, sống dị dưỡng, có đời sống di chuyển 2.Hệ thống giới Đến kỉ XX Whittaker Magulis đề nghị xếp sinh vật vào 5: -Khởi sinh (Monera): Gồm ngành vi khuẩn; -Nguyên sinh (Protista): gồm: +Động vật nguyên sinh (còn gọi động vật đơn bào) +Thực vật nguyên sinh (Tảo) +Nấm nhầy -Nấm(Fungi) -Thực vật (Plantae) -Động vật (Animalia) Đặc điểm chung giới: Giới Khởi sinh Nguyên sinh Nấm Thực vật Động vật -Nhân sơ -Nhân thực -Nhân thực -Nhân thực -Nhân thực -Đơn bào -Đơn bào, hợp -Đa bào -Đa bào phức -Đa bào phức Cấu tạo bào, đa bào tạp tạp -Dị dưỡng -Dị dưỡng -Dị dưỡng hoại -Tự dưỡng -Dị dưỡng sinh quang hợp -Sống chuyển Dinh dưỡng -Tự dưỡng -Tự dưỡng -Sống cố định -Sống cố định động Vi khuẩn Động vật đơn bào, Nấm men, nấm Thực vật Động vật Các nhóm tảo, nấm nhầy sợi, nấm đảm điển hình Những năm gần ánh sáng sinh học phân tử người ta đề nghị hệ thống phân loại gồm Lãnh giới (Domain) Tách giới Monera thành Lãnh giới riêng: - Lãnh giới Vi sinh vật cổ (Archaea) gồm giới Vi sinh vật cổ - Lãnh giới Vi khuẩn (Bacteria) gồm giới Vi khuẩn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Lãnh giới thứ Lãnh giới Sinh vật nhân thực (Eukarya): gồm giới (Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật) Về mặt tiến hố giới Vi sinh vật cổ gần với Sinh vật nhân thực Vi khuẩn Vi sinh vật cổ có nhiều đặc điểm khác biệt với vi khuẩn cấu tạo thành tế bào, tổ chức gene Chúng sống điều kiện môi trường nhiệt độ khắc nghiệt (từ 0oC 100oC độ muối cao (20 – 25%) Về mặt tiến hố, chúng tách thành nhóm riêng đứng gần với sinh vật nhân thực vi khuẩn II Các bậc phân loại giới Các giới sinh vật vô đa dạng Để nghiên cứu chúng, nhà khoa học phải dựa vào tiêu chí cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản … để xếp chúng vào bậc phân loại đặt tên Sắp xếp theo bậc phân loại từ thấp đến cao Loài – chi (giống) - họ - - lớp – ngành - giới Bất kì sinh vật xếp vào loài định Nhiều loài thân thuộc → chi, nhiều chi thân thuộc → họ, nhiều họ thân thuộc → bộ, nhiều thân thuộc → lớp, nhiều lớp thân thuộc → ngành, nhiều ngành thân thuộc → giới Đặt tên loài theo nguyên tắc tên kép (theo tiếng Latinh) Tên thứ tên chi (viết hoa), tên thứ hai tên lồi (viết thường) viết nghiêng Ví dụ: Lồi người đặt tên Homo sapiens III Đa dạng sinh vật: Khoảng 30 triệu loài Các sinh vật xếp vào bậc phân loại từ thấp đến cao: loài – chi (giống) - họ - - lớp – ngành giới Loài bậc phân loại thấp Giới bậc phân loại cao ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MỖI GIỚI I GIỚI KHỞI SINH SINH (Monera): Vi khuẩn -Lịch sử xuất hiện: Là nhóm sinh vật cổ sơ xuất khoảng 3,5 tỉ năm trước -Tổ chức thể: Là tế bào nhân sơ, bé nhỏ, có kích thước hiển vi (từ - 5μm) -Phân bố: sống khắp nơi, đất, nước, khơng khí; -Phương thức dinh dưỡng: Rất đa dạng, gồm: hoá tự dưỡng, quang tự dưỡng, hoá dị dưỡng quang dị dưỡng -Cấu tạo: Vi khuẩn lam có chứa nhiều sắc tố quang hợp có clorophyl (chất diệp lục) nên có khả tự dưỡng quang hợp thực vật II GIỚI NGUYÊN SINH (Protista) Gồm sinh vật nhân thực, đơn bào đa bào, đa dạng cấu tạo phương thức dinh dưỡng Tuỳ theo phương thức dinh dưỡng chia thành: Đặc điểm Thực vật nguyên Động vật nguyên sinh Nấm nhầy (Myxomycota) sinh - Tảo (Algae) (Protozoa) -Tảo mắt, tảo sợi… -Trùng roi xanh, amip, Nấm nhầy VD trùng đế giầy -Đơn bào đa -Đơn bào -Đơn bào hợp bào (cộng bào) Tổ chức bào Tồn pha: Pha đơn pha hợp thể -Có thành -Ko Có thành Xelulozo -Khơng có thành Xelulozo Xelulozo -Có lục lạp khơng Cấu tạo -Có lục lạp có lục lạp -Khơng có lục lạp -Tự dưỡng -Tự dưỡng -Dị dưỡng hoại sinh Dinh -Dị dưỡng dưỡng III.GIỚI NẤM (Fungi) -Tổ chức thể: Thuộc dạng tế bào nhân thực, đơn bào đa bào dạng sợi, có thành kitin (trừ số có thành Xelulozo), khơng có lục lạp, khơng có lơng roi -Hình thức dinh dưỡng: Sống dị dưỡng hoại sinh, kí sinh, cộng sinh (địa y) -Hình thức sinh sản: hữu tính vơ tính bào tử Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn -Các dạng điển hình: Gồm nấm men, nấm sợi nấm đảm Ngồi ra, người ta ghép địa y (là thể cộng sinh nấm với tảo vi khuẩn lam) vào giới nấm IV.GIỚI THỰC VẬT Đặc điểm cấu tạo Nhân thực, đa bào Các tế bào phân hố thành mơ quan khác Tế bào có thành Xelulozo, nhiều tế bào chứa lục lạp Đặc điểm dinh dưỡng: Quang tổng hợp Tế bào có nhiều lục lạp chứa sắc tố quang hợp → tự dưỡng nhờ trình quang hợp Thực vật sử dụng lượng ánh sáng để tổng hợp nên chất hữu từ chất vô cơ, cung cấp nguồn dinh dưỡng cho sinh vật khác Đời sống cố định tế bào có thành Xelulozo nên thân cành cứng chắc, vươn cao toả rộng tán lá, nhờ hấp thu nhiều ánh sáng cần cho quang hợp Đa số thực vật cạn nên có nhiều đặc điểm thích nghi với đời sống cạn (một số thực vật thuỷ sinh sống nước có số đặc điểm thích nghi với mơi trường nước tượng thứ sinh): -Lớp cutin phủ bên ngồi có tác dụng chống nước, biểu bì có chứa khí khổng để trao đổi khí nước -Phát triển hệ mạch dẫn để dẫn truyền nước, chất vô chất hữu -Thụ phấn nhờ gió, nước trùng Thụ tinh kép tạo hợp tử tạo nội nhũ để nuôi phôi phát triển -Sự tạo thành hạt để bảo vệ, ni phơi, phát tán trì tiếp nối hệ 3.Các ngành thực vật Thực vật có nguồn gốc từ lồi tảo lục đa bào nguyên thuỷ Thực vật đa dạng, phân bố khắp nơi Trái Đất, tuỳ theo mức độ tiến hoá cấu trúc thể đặc điểm thích nghi với đời sống cạn giới Thực vật với khoảng 290 nghìn lồi chia thành ngành : Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín V.ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA GIỚI ĐỘNG VẬT 1.Đặc điểm cấu tạo Nhân thực, đa bào, phân hố thành mơ, quan hệ quan khác Đặc biệt động vật có hệ quan vận động hệ thần kinh 2.Đặc điểm dinh dưỡng lối sống Khơng có khả quang hợp, sống dị dưỡng nhờ chất hữu sẵn có thể khác Động vật có hệ cơ, di chuyển tích cực để tìm kiếm thức ăn Động vật có hệ thần kinh phát triển (nhất động vật bậc cao) → phản ứng nhanh, điều chỉnh hoạt động thể, thích ứng cao với biến đổi môi trường sống 3.Các ngành giới động vật Nguồn gốc từ tập đoàn đơn bào dạng trùng roi nguyên thuỷ Giới động vật đạt mức độ tiến hoá cao sinh giới giới phân bố khắp nơi đa dạng cá thể loài Trong tổng số khoảng 1,8 triệu loài sinh vật thống kê động vật chiếm triệu lồi Nhiều lồi động vật có số lượng cá thể lớn, ví dụ lồi người có tỉ cá thể Có đàn châu chấu, đàn kiến đơng đến hàng chục tỉ Có triệu lồi chia thành hai nhóm: -Động vật khơng xương sống: Gồm ngành: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Chân khớp Da gai -Động vật có xương sống: Động vật có dây sống có ngành phân chia thành lớp: Nửa dây sống, Cá miệng tròn, Cá sụn, Cá xương, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú ... sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Lãnh giới thứ Lãnh giới Sinh vật nhân thực (Eukarya): gồm giới (Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật) Về mặt tiến hố giới Vi sinh vật cổ gần với Sinh. .. có lơng roi -Hình thức dinh dưỡng: Sống dị dưỡng hoại sinh, kí sinh, cộng sinh (địa y) -Hình thức sinh sản: hữu tính vơ tính bào tử Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn -Các dạng điển... (giống) - họ - - lớp – ngành - giới Bất kì sinh vật xếp vào loài định Nhiều loài thân thuộc → chi, nhiều chi thân thuộc → họ, nhiều họ thân thuộc → bộ, nhiều thân thuộc → lớp, nhiều lớp thân thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 10 đề cương ôn tập học sinh giỏi môn sinh , Tài liệu môn sinh lớp 10 đề cương ôn tập học sinh giỏi môn sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay