Tài liệu môn sinh lớp 10 bài tập về tế bào nhân thực

5 31 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:44

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Tế bào nhân thực Câu 1: Trình bày đặc điểm chung tế bào nhân thực? Cho biết tế bào thực vật khác tế bào động vật điểm nào? Mặc dù cấu tạo từ thành phần màng sinh chất, tế bào chất nhân tế bào nhân thực có kích thước lớn cấu tạo phức tạp nhiều so với tế bào nhân sơ  Vật chất di truyền bao bọc lớp màng tạo nên cấu trúc gọi nhân tế bào  Bên tế bào chất hệ thống màng chia tế bào thành xoang riêng biệt  Nhiều bào quan tế bào chất bao bọc lớp màng Tế bào động vật tế bào thực vật có điểm khác sau: Tế bào động vật Tế bào thực vật - Khơng có thành tế bào - Có thành tế bào - Khơng có lục lạp - Có lục lạp - Khơng có khơng bào - Có khơng bào - Có trung thể - Khơng có trung thể Câu 2: Khi người ta uống rượu tế bào thể phải làm việc để thể khỏi bị nhiễm độc?  Gan có nhiều vai trò quan trọng thể có chức khử độc Vì uống rượu tế bào gan phải hoạt động mạnh để khử tác động độc hại rượu giúp cho thể khỏi bị nhiễm độc Trong tế bào gan có hệ thống lưới nội chất trơn phát triển để sản xuất enzim khử độc  Uống rượu nhiều có hại cho sức khỏe, có tế bào gan hoạt động để khử tác động độc hại rượu khả gan có hạn, cần hạn chế uống rượu để tránh gây tổn hại cho gan Câu 3: Mơ tả đặc điểm cấu trúc chức bào quan (nhân tế bào, lưới nội chất, ribôxôm, máy gôngi)? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 4: Nêu điểm khác biệt cấu trúc tế bào nhânnhân thực? Tế bào nhân sơ - Kích thước nhỏ, cấu trúc đơn giản Tế bào nhân thực - Kích thước lớn, cấu trúc phức tạp - Khơng có màng bao bọc vật chất di truyền - Có màng bao bọc vật chất di truyền - Tế bào chất khơng có hệ thống nội màng - Tế bào chất có hệ thống nội màng - Khơng có màng bao bọc bào quan - Có màng bao bọc bào quan - Khơng có khung tế bào - Có khung tế bào Câu 5: So sánh cấu trúc ti thể lục lạp? * Giống nhau:  Đều có lớp màng bao bọc  Đều có chức tổng hợp ATP cho tế bào  Đều chứa ADN ribơxơm  Cả bào quan có nhiều enzim xúc tác cho phản ứng sinh hóa  Tự sinh sản phân đôi * Khác nhau: Ti thể Lục lạp - Màng trơn nhẵn, màng gấp - Hai lớp màng trơn nhẵn nếp Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Có enzim hơ hấp đính màng - Có enzim pha sáng quang hợp đính (hay lược crista) túi tilacoit hạt grana - Năng lượng (ATP) tạo sử dụng - Năng lượng (ATP) tạo pha sáng cho tất hoạt động tế bào dùng cho pha tối để tổng hợp chất hữu - Có mặt hầu hết tế bào - Có mặt tế bào quang hợp Câu 6: Trình bày cấu trúc chức lizôxôm?  Lizôxôm loại bào quan dạng túi có kích thước trung bình từ 0,25 – 0,6µm, có lớp màng bao bọc chứa nhiều enzim thuỷ phân làm nhiệm vụ tiêu hoá nội bào Các enzim phân cắt nhanh chóng đại phân tử prôtêin, axit nuclêic, cacbohiđrat, lipit Lizôxôm tham gia vào trình phân huỷ tế bào già, tế bào bị tổn thương bào quan hết thời hạn sử dụng Lizơxơm hình thành từ máy gôngi theo cách giống túi tiết không xuất bên  Trong tế bào, lizơxơm bị vỡ enzim phân hủy ln tế bào Câu 7: Trình bày chức không bào? Không bào bào quan bao bọc lớp màng, bên dịch không bào chứa chất hữu ion khoáng tạo nên áp suất thẩm thấu tế bào Chức không bào khác tùy loài sinh vật loại tế bào Một số tế bào cánh hoa thực vật có khơng bào chứa sắc tố làm nhiệm vụ thu hút côn trùng đến thụ phấn Một số không bào lại chứa chất phế thải, chí độc loài ăn thực vật Một số loài thực vật lại có khơng bào để dự trữ chất dinh dưỡng Một số tế bào động vật có khơng bào bé, ngun sinh động vật có khơng bào tiêu hố phát triển Khơng bào tạo từ hệ thống lưới nội chất máy gôngi Câu 8: Ý nghĩa cấu trúc màng kiểu lược ti thể? Màng ti thể ăn sâu vào khoang ti thể tạo thành mào kiểu lược, cấu trúc làm tăng diện tích màng Diện tích màng lớn nhằm tăng diện tích tiếp xúc mào, tăng lượng enzim, hỗ trợ trình hơ hấp Câu 9: Trình bày cấu trúc chức màng sinh chất tế bào nhân thực? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn * Cấu trúc màng sinh chất: Màng sinh chất có cấu tạo theo mơ hình khảm động:  Cấu trúc khảm: Màng cấu tạo chủ yếu từ lớp photpholipit kép, có điểm thêm phân tử prơtêin phân tử khác Ở tế bào động vật người có nhiều phân tử colestêron làm tăng độ ổn định màng sinh chất Các prôtêin màng tế bào có tác dụng kênh vận chuyển chất vào tế bào thụ thể tiếp nhận thơng tin từ bên ngồi  Cấu trúc động: lực liên kết yếu phân tử phơtpholipit, phân tử photpholipit chuyển động màng với tốc độ trung bình 2mm/giây, prơtêin chuyển động chậm nhiều so với phơtpholipit Chính điều làm tăng tính linh động màng * Chức màng sinh chất:  Màng sinh chất có tính bán thấm: Trao đổi chất với mơi trường có tính chọn lọc: lớp photpholipit cho phân tử nhỏ tan dầu mỡ qua Các chất phân cực tích điện phải qua kênh prơtêin thích hợp vào tế bào  Thu nhận thơng tin lí hố học từ bên (nhờ thụ thể) đưa đáp ứng kịp thời  Nhờ có “dấu chuẩn” glicôprôtêin đặc trưng cho loại tế bàotế bào cùng thể nhận biết nhận biết tế bào “lạ” (tế bào thể khác) Câu 10: Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào vi khuẩn nấm? Bên màng sinh chất thực vật nấm bao bọc thành tế bàothực vật, thành tế bào cấu tạo từ xenlulơzơ Còn nấm, thành tế bào cấu tạo chủ yếu kitin, thành tế bào vi khuẩn peptiđôglican Các chất bền vững, có cấu tạo đặc biệt, giúp bảo vệ tế bào Câu 11: Nêu cấu trúc bên ngồi màng sinh chất? - Thành tế bào: Bên màng sinh chất tế bào thực vật nấm bao bọc thành tế bàothực vật, thành tế bào cấu tạo từ xenlulơzơ Còn nấm, Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn thành tế bào cấu tạo chủ yếu kitin Các chất bền vững, có cấu tạo đặc biệt, giúp bảo vệ tế bào - Chất ngoại bào: Bên màng sinh chất tế bào người động vật có cấu trúc gọi chất ngoại bào Chất ngoại bào cấu tạo chủ yếu loại sợi glicôprôtêin (prôtêin liên kết với cacbohiđrat) kết hợp với chất vô hữu khác Chất ngoại bào giúp tế bào liên kết với tạo nên mô định giúp tế bào thu nhận thông tin Câu 12: Prôtêin màng sinh chất có loại nào? Prơtêin màng sinh chất bao gồm loại prôtêin xuyên màng prôtêin bề mặt Prôtêin xuyên màng loại xuyên suốt hai lớp phơtpholipit màng sinh chất, prơtêin bề mặt prôtêin bám bề mặt màng sinh chất (chèn vào lớp phơtpholipit) Các prơtêin liên kết với chất khác cacbohiđrat lipit để thực chức khác Câu 13: Kể tên nêu chức thành phần màng sinh chất? ... biết tế bào “lạ” (tế bào thể khác) Câu 10: Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào vi khuẩn nấm? Bên màng sinh chất thực vật nấm bao bọc thành tế bào Ở thực vật, thành tế bào cấu tạo từ...Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 4: Nêu điểm khác biệt cấu trúc tế bào nhân sơ nhân thực? Tế bào nhân sơ - Kích thước nhỏ, cấu trúc đơn giản Tế bào nhân thực - Kích thước... bào: Bên màng sinh chất tế bào thực vật nấm bao bọc thành tế bào Ở thực vật, thành tế bào cấu tạo từ xenlulơzơ Còn nấm, Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn thành tế bào cấu tạo chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 10 bài tập về tế bào nhân thực , Tài liệu môn sinh lớp 10 bài tập về tế bào nhân thực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay