Tài liệu môn sinh lớp 10 bài tập về tế bào nhân sơ

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:44

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài tập Sinh học 10: Tế bào nhân Câu 1: Kích thước nhỏ đem lại ưu cho tế bào nhân sơ? Tế bào nhỏ tỉ lệ S/V diện tích bề mặt (màng sinh chất) (S) thể tích tế bào (V) lớn Tỉ lệ S/V lớn giúp tế bào trao đổi chất với môi trường cách nhanh chóng làm cho tế bào sinh trưởng sinh sản nhanh so với tế bào có hình dạng có kích thước lớn Ngồi ra, kích thước tế bào nhỏ khuếch tán chất từ nơi đến nơi tế bào diễn nhanh dẫn đến tế bào sinh trưởng nhanh phân chia nhanh Câu 2: Trình bày cấu tạo thành tế bào, màng sinh chất, lông roi tế bào nhân sơ? – Phần lớn tế bào nhân có thành tế bào Thành phần hóa học quan trọng cấu tạo nên thành tế bào loài vi khuẩn peptiđôglican (cấu tạo từ chuỗi cacbohiđrat liên kết với đoạn pôlipeptit ngắn) Thành tế bào quy định hình dạng tế bào Dựa vào cấu trúc thành phần hóa học thành tế bào, vi khuẩn chia thành loại: Gram dương Gram âm – Bên lớp thành tế bào lớp màng sinh chất cấu tạo từ lớp kép phơtpholipit prơtêin Một số loại vi khuẩn, bên ngồi thành tế bàolớp vỏ nhầy giúp vi khuẩn tăng sức tự vệ hay bám dính vào bề mặt, gây bệnh… – Ngoài ra, số vi khuẩn có lơng roi Lơng có chức thụ thể tiếp nhận virut giúp vi khuẩn q trình tiếp hợp, số vi khuẩn gây bệnh người lông giúp chúng bám vào bề mặt tế bào người Roi có chức giúp vi khuẩn di chuyển Câu 3: Trình bày cấu tạo chức tế bào chất sinh vật nhân sơ? – Tế bào chất vùng nằm màng sinh chất vùng nhân Tế bào chất gồm có hai thành phần chính: bào tương (một dạng chất keo bán lỏng chứa nhiều hợp chất hữu vô khác nhau) ribôxôm số cấu trúc khác Ribôxôm bào quan cấu tạo từ prôtêin, rARN màng bao bọc Đây nơi tổng hợp nên loại prôtêin tế bào Ribôxôm vi khuẩn có kích thước nhỏ ribơxơm tế bào nhân thực Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn – Tế bào chất vi khuẩn khơng có: hệ thống nội màng, bào quan có màng bao bọc khung tế bào Câu 4: Sự khác cấu tạo thành tế bào vi khuẩn Gram dương Gram âm? Thành tế bào nhóm vi khuẩn Gram dương Gram âm khác điểm chủ yếu sau: Gram dương Gram âm - Khơng có màng ngồi - Có màng ngồi - Lớp peptiđơglican dày - Lớp peptiđơglican mỏng - Có axit teicoic - Khơng có axit teicoic - Khơng có khoang chu chất - Có khoang chu chất ...Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn – Tế bào chất vi khuẩn khơng có: hệ thống nội màng, bào quan có màng bao bọc khung tế bào Câu 4: Sự khác cấu tạo thành tế bào vi khuẩn Gram... Gram dương Gram âm? Thành tế bào nhóm vi khuẩn Gram dương Gram âm khác điểm chủ yếu sau: Gram dương Gram âm - Khơng có màng ngồi - Có màng ngồi - Lớp peptiđơglican dày - Lớp peptiđơglican mỏng -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 10 bài tập về tế bào nhân sơ , Tài liệu môn sinh lớp 10 bài tập về tế bào nhân sơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay