Tài liệu môn sinh lớp 9 tổng hợp câu hỏi bài tậptrắc nghiệm

14 26 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:44

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn TRẮC NGHIỆM Men đen tiến hành đối tượng để thực thí nghiệm mình? A Cây cà chua C Cây Đậu Hà Lan B Ruồi giấm D Trên nhiều lồi trùng Hai trạng thái khác loại tính trạng có biểu trái ngược gọi A Cặp gen tương phản B Cặp tính trạng tương phản C Cặp bố mẹ chủng tương phản D Hai cặp gen tương phản Đặc điểm Đậu Hà Lan tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu quy luật di truyền Men đen? A Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn nghiêm ngặt B Sinh sản phát triển mạnh C Tốc độ sinh trưởng nhanh D Có hoa đơn tính Theo Menđen, tính trạng biểu thể lai F1 gọi A Tính trạng lặn B Tính trạng tương ứng C Tính trạng trung gian D Tính trạng trội Phương pháp nghiên cứu Di truyền học Menđen gì? A Phương pháp phân tích hệ lai B Thí nghiệm đậu Hà Lan có hoa lưỡng tính C Dùng tốn thống kê để tính tốn kết thu D Theo dõi di truyền cặp tính trạng Quy luật phân li Menđen phát sở thí nghiệm: A Phép lai cặp tính trạng B Phép lai nhiều cặp tính trạng C Phép lai hai cặp tính trạng D Tạo dòng chủng trước đem lai Phương pháp nghiên cứu Di truyền học Menđen gì? A Dùng tốn thống kê để tính tốn kết thu B Thí nghiệm đậu Hà Lan có hoa lưỡng tính C Phương pháp phân tích hệ lai Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Theo dõi di truyền cặp tính trạng Mục đích phép lai phân tích nhằm xác định A kiểu gen, kiểu hình cá thể mang tính trạng trội B kiểu hình cá thể mang tính trạng trội C kiểu gen tất tính trạng D kiểu gen cá thể mang tính trạng trội Cơng trình nghiên cứu Menden cơng phu hồn chỉnh đối tượng B Đậu Hà Lan D Vi khuẩn E Coli A Ruồi giấm C Con người 10 Thực chất di truyền độc lập tính trạng thiết F2 phải có A Tỉ lệ kiểu hình tích tỉ lệ tính trạng hợp thành B Các biến dị tổ hợp C kiểu hình khác D Tỉ lệ phân li cặp tính trạng trội: lặn 11 Trong phép lai phân tích cặp tính trạng Menden, kết thu 1:1 cá thể ban đầu có kiểu gen nào? A Kiểu gen đồng hợp C Kiểu gen đồng hợp trội B Kiểu gen dị hợp D Kiểu gen dị hợp hai cặp gen 12 Trong phép lai hai cặp tính trạng Menden, phân tích riêng cặp tính trạng tỉ lệ hạt vàng: Hạt xanh thu có kết nào? A 1:3 B 1:1 C 3:1 D 1:2 13 Di truyền tượng A Truyền đạt tính trạng bố mẹ, tổ tiên cho hệ cháu B Con giống bố mẹ tất tính trạng C Con giống bố mẹ số tính trạng D Truyền đạt tính trạng bố mẹ cho cháu 14 Thế thể đồng hợp? A Các cặp gen tế bào thể giống Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B Kiểu gen chứa cặp gen gồm gen tương ứng giống khác C Kiểu gen chứa cặp gen gồm gen không tương ứng giống D Kiểu gen chứa cặp gen gồm gen tương ứng giống 15 Sự phân li cặp nhân tố di truyền Aa F1 tạo hai loại giao tử với tỉ lệ A 2A : 1a B 3A : 1a C 1A : 1a D 1A : 2a 16 Phương pháp nghiên cứu Di truyền học Menđen gì? A Phương pháp phân tích hệ lai B Phương pháp thí nghiệm đậu Hà Lan có hoa lưỡng tính C Phương pháp dùng tốn thống kê để tính tốn kết thu D Phương pháp theo dõi di truyền cặp tính trạng 17 Theo Menđen, tính trạng biểu thể lai F1 gọi gì? A Tính trạng lặn B Tính trạng tương ứng C Tính trạng trung gian D Tính trạng trội 19 Phép lai phép lai phân tích hai cặp tính trạng? A P: AaBb x Aabb B P: AaBb x aabb C P: aaBb x AABB D P: AaBb x aaBB 20 Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí thể gọi A Kiểu di truyền B Kiểu gen C Tính trạng D Kiểu gen kiểu hình PHẦN Cơ chế dẫn đến phát sinh đột biến gen gì? A Rối loạn trình tự nhân đôi ADN B Hiện tượng co xoắn NST phân bào C Hiện tượng tháo xoắn NST phân bào D Sự không phân li NST nguyên phân Trong phân bào lần II giảm phân, NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào kì nào? A Kì sau B Kì C Kì đầu D Kì cuối Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trong phân bào lần I giảm phân, diễn tiếp hợp cặp đôi NST kép tương đồng theo chiều dọc bắt chéo với kì nào? A Kì sau C Kì đầu B Kì D Kì cuối Mỗi chu kì xoắn ADN cao 34Ao gồm 10 cặp nuclêôtit Vậy chiều dài cap nuclêôtit tương ứng A 1,7Ao B 340Ao C 17Ao D 3,4 Ao Ở người thụ tinh tinh trùng mang NST giới tính với trứng để tạo hợp tử phát triển thành trai? A Sự thụ tinh tinh trùng 22A + Y với trứng 22A + X để tạo hợp tử 44A + XY B Sự thụ tinh tinh trùng 22A + X với trứng 22A + X để tạo hợp tử 44A + XX C Sự thụ tinh tinh trùng 22A + Y với trứng 22A + Y để tạo hợp tử 44A + YY D Sự thụ tinh tinh trùng 22A + X với trứng 22A + Y để tạo hợp tử 44A + XY Kết kì nguyên phân NST với số lượng A n (kép) B 2n(đơn) C 2n (kép) D n (đơn) Bộ NST đặc trưng lồi sinh sản hữu tính trì ổn định qua hệ nhờ kết hợp A Nguyên phân, giảm phân thụ tinh B Nguyên phân giảm phân C Giảm phân thụ tinh D Nguyên phân thụ tinh Tại ADN xem sở vật chất di truyền cấp độ phân tử? A Số lượng khối lượng ADN khơng thay đổi qua giảm phân B ADN có trình tự cặp nuclêơtit đặc trưng cho lồi C ADN có khả tự theo khn mẫu D ADN nằm nhiễm sắc thể đặc trưng lồi sinh vật Một đoạn mạch ARN có cấu trúc sau: – X–U–U–X–G–A–G–X– Đoạn mạch mạch khuôn đoạn gen tổng hợp ARN nói trên? A – X – A – X – A – G – X – T – G B – G – A – A – G – X – T – X – G – C – G – A – A – G – X – U – X – G – D – X – T – T – X – G – A – G – X – Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 10 Sự sinh trưởng mô, quan tế bào nhờ trình nào? A Nguyên phân B Giảm phân C Thụ tinh D Phát sinh giao tử 11 Ở ruồi giấm, quan sát nhiễm sắc thể người ta thấy có cặp nhiễm sắc thể bắt chéo với nhau, tế bào quan sát kì nào? A Kì nguyên phân B Kì đầu nguyên phân C Kì giảm phân D Kì đầu giảm phân 12 Nguyên tắc bổ sung cấu trúc ADN dẫn đến hệ quả: A A + T = G + X B A = X, G = T C.A+G = T+X D A + X + T = X + T + G 13 Đặc trưng nhiễm sắc thể phù hợp với kì cuối giảm phân I? A Các nhiễm sắc thể kép nằm gọn nhân tạo thành với số lượng nhiễm sắc thể đơn bội kép B Các nhiễm sắc thể đơn nằm gọn nhân tạo thành với số lượng nhiễm sắc thể đơn bội C Các nhiễm sắc thể đơn tháo xoắn trở dạng sợi mảnh D Các nhiễm sắc thể kép tháo xoắn trở dạng sợi mảnh 14 Ở ruối giấm 2n = 8, tế bào ruồi giấm kì sau giảm phân II, tế bào có nhiễm sắc thể đơn? A 16 NST B NST C NST D NST 15 Một phân tử ADN có 10 chu kì xoắn, tổng số nuclêơtit phân tử A 200 B 100 C 50 D 20 16 NST mang gen tự nhân đơi chứa A Prơtêin ADN B Protêin C ADN D Chứa gen 17 Diễn biến nhiễm sắc thể kì giảm phân II A Nhiễm sắc thể đơn xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào B Nhiễm sắc thể kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Nhiễm sắc thể đơn xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào D Nhiễm sắc thể kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào 18 Diễn biến nhiễm sắc thể kỳ giảm phân I A 2n nhiễm sắc thể kép tương đồng xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào B 2n nhiễm sắc thể đơn xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào C 2n nhiễm sắc thể đơn xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào D 2n nhiễm sắc thể kép tương đồng xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào 19 Đặc điểm chung cấu tạo phân tử ADN, ARN, prôtêin A Đều cấu tạo từ axit amin B Có kích thước khối lượng phân tử C Đều cấu tạo từ nuclêôtit D Đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân 20 Đặc điểm quan trọng trình nguyên phân A Sao chép NST tế bào mẹ sang tế bào B Phân chia chất tế bào cho tế bào C Phân chia chất nhân cho tế bào D Phân chia đồng cặp NST tế bào PHẦN Thể ba nhiễm thể mà tế bào sinh dưỡng có đặc điểm nào? A Tất cặp NST tương đồng có B Có cặp NST tương đồng chiếc, cặp lại có C Tất cặp NST tương đồng có D Có cặp NST tương đồng chiếc, cặp lại có Người bị hội chứng Đao có số lượng NST tế bào sinh dưỡng A 47 NST B 48 NST C 45 NST D 46 NST Ở Tinh Tinh có 2n = 48, thể dị bội 2n-1 có số NST tế bào sinh dưỡng Gia sư Tài Năng Việt A 48 NST https://giasudaykem.com.vn B 47 NST C 46 NST D 49 NST Dạng đột biến cấu trúc NST thường gây hậu lớn A Đảo đoạn B Mất đoạn C Lặp đoạn D Chuyển đoạn Phương pháp KHÔNG áp dụng để nghiên cứu di truyền người? A Lai phân tích B Phân tích phả hệ C Nghiên cứu tế bào D Nghiên cứu trẻ đồng sinh Ở nữ bệnh nhân có triệu chứng: Lùn, cổ ngắn, tuyến vú khơng phát triển, khơng có kinh nguyệt, tử cung nhỏ, thường trí khơng có hậu đột biến A Thêm NST số 23 B Thêm NST số 21 C Dị bội thể cặp NST số 23 D Dị bội thể cặp NST số 21 Dạng đột biến gen gây biến đổi cấu trúc chuỗi polypeptit tương ứng gen tổng hợp A Thay cặp nucleôtit cặp nucleôtit khác A Mất cặp nucltit B Thêm cặp nucltit C Đảo vị trí cặp nuclêotit ba mã hóa liền Trong nhiễm sắc thể bệnh nhân mắc bệnh Đao, số lượng nhiễm sắc thể cặp số 21 bao nhiêu? A nhiễm sắc thể B nhiễm sắc thể C nhiễm sắc thể D nhiễm sắc thể 10 Trên ruộng lúa, người ta thấy có số mạ màu trắng, loại đột biến nào? A Đột biến gen B Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể C Dị bội thể D Đa bội thể 11 Để tăng sản lượng củ cải, giúp có khả sinh trưởng mạnh chống chịu tốt với môi trường người ta sử dụng loại biến dị nào? A Dị bội thể biến B Đa bội thể C Biến bị tổ hợp D Biến dị thường 12 Một giống lúa có suất tối đa tấn/ha Dựa vào hiểu biết mức phản ứng, người nông dân tăng suất lúa cách nào? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Cung cấp nước đầy đủ thời kì sinh trưởng B Cải tạo đất trồng, đánh luống cao C Thay giống cũ giống D Cung cấp phân bón đầy đủ thời kì sinh trưởng 13 Dạng đột biến sau khơng làm thay đổi kích thước nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự gen đó, ảnh hưởng đến sức sống? A Đảo đoạn nhiễm sắc thể B Mất đoạn nhiễm sắc thể C Lặp đoạn nhiễm sắc thể D Chuyển đoạn nhiễm sắc thể 14 Cà độc dược có nhiễm sắc thể 2n = 24 Vậy thể (2n – 1) cà có số lượng nhiễm sắc thể A 26 B 24 C 25 D 23 15 Các thể đột biến sau người hậu đột biến dị bội dạng 2n + 1? A Đao C Câm điếc bẩm sinh A Tớcnơ D Bạch tạng 16 Số NST tế bào thể nhiễm người là: A 47 cặp NST B 47 NST C 45 NST D 45 cặp NST 17 Quan sát trường hợp minh họa sau xác định đột biến thuộc dạng nào? ABCDEFGH ABCDEFG A Mất đoạn nhiễm sắc thể B Đảo đoạn nhiễm sắc thể C Lặp đoạn nhiễm sắc thể D Chuyển đoạn nhiễm sắc thể 18 Bộ nhiễm sắc thể loài 2n = 24 Số lượng nhiễm sắc thể thể 2n + A 25 B 35 C 46 D 48 19 Mức độ đột biến gen xảy A Hai cặp nuclêơtit B Một cặp nuclêôtit C Một hay số cặp nuclêôtit D Toàn phân tử ADN 20 Cà độc dược có nhiễm sắc thể 2n = 24 Vậy thể (2n – 1) cà có số lượng nhiễm sắc thể A 23 B 22 C 24 D 25 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn PHẦN Con lai kinh tế tạo bò vàng Thanh Hố bò Hơsten Hà Lan, chịu khí hậu nóng, cho 1000 kg sữa/con/năm Ðây thành tựu chọn giống vật nuôi thuộc lĩnh vực nào? A Tạo giống ưu lai (giống lai F1) B Ni thích nghi C Công nghệ cấy chuyển phôi D Tạo giống Trong tháng từ củ khoai tây thu 2000 triệu mầm giống đủ trồng cho 40 Đây kết ứng dụng lĩnh vực công nghệ nào? A Công nghệ sinh học xử lí mơi trường C Cơng nghệ chuyển nhân chuyển phôi B Công nghệ chuyển gen D Công nghệ tế bào Nếu hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, trải qua hệ tự thụ phấn tỉ lệ đồng hợp hệ thứ (F3) A 87,5% B 75% C 25% D 18,75% Ở thực vật, để củng cố đặc tính mong muốn giống người ta tiến hành nào? A Lai khác dòng C Lai khác thứ B Tự thụ phấn D Lai thuận nghịch Giao phối cận huyết thể phép lai sau đây: A AaBbCc x AaBbCc B aaBbCc x aabbCc C AABBCC x aabbcc D AABBCc x aabbCc Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc giao phối cận huyết nhằm mục đích A Cải tiến giống B Tạo giống C Tạo ưu lai D Tạo dòng Để nhân giống vơ tính trồng, người ta thường sử dụng mô giống lấy từ phận cây? A Đỉnh sinh trưởng B Bộ phận rễ C Bộ phận thân D Bộ phận cành Cá trạch biến đổi gen Việt nam có khả A Sản xuất chất kháng sinh B Tổng hợp loại hoocmon sinh trưởng người Gia sư Tài Năng Việt C Tổng hợp kháng thể https://giasudaykem.com.vn D Tổng hợp nhiều loại Prôtêin khác Trong chăn nuôi, để tận dụng ưu lai, người ta dùng phép lai sau đây? A Lai phân tích B Giao phối cận huyết C Lai kinh tế D Giao phối ngẫu nhiên 10 Để có đủ số chuối thời gian ngắn đáp ứng yêu cầu sản xuất, người ta tách phận để nuôi cấy môi trường dinh dưỡng đặt ống nghiệm? A Mô phân sinh B Mô sẹo C Mô từ tế bào rễ D Mô từ tế bào 11 Trong ứng dụng di truyền học, cừu Đôli sản phẩm phương pháp nào? A Nhân vơ tính B Đột biến dòng tế bào Xoma C Đột biến gen D Sinh sản hữu tính 12 Trong tháng từ củ khoai tây thu 2000 triệu mầm giống đủ trồng cho 40 Đây kết ứng dụng lĩnh vực công nghệ nào? A Công nghệ gen B Công nghệ tế bào C Công nghệ chuyển nhân D Công nghệ chuyển phôi 14 Con lai kinh tế tạo bò vàng Thanh Hố bò Hơn sten Hà Lan, chịu khí hậu nóng, cho 1000 kg sữa/con/năm Đây thành tựu chọn giống vật nuôi thuộc lĩnh vực nào? A Ni thích nghi B Cơng nghệ cấy chuyển phôi C Tạo giống D Tạo giống ưu lai (giống lai F1) 15 Nếu hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, trải qua hai hệ tự thụ phấn, tỉ lệ thể dị hợp lại hệ thứ hai (F2) A 25% B 12,5% C 50% D 75% 16 Trong ứng dụng di truyền học, cừu Đôli sản phẩm phương pháp A Nhân vơ tính B Gây đột biến dòng tế bào xôma C Gây đột biến gen D Sinh sản hữu tính 17 Trong tháng từ củ khoai tây thu 2000 triệu mầm giống đủ trồng cho 40 Đây kết ứng dụng lĩnh vực công nghệ nào? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Công nghệ tế bào B Công nghệ chuyển gen C Công nghệ chuyển nhân chuyển phôi D Công nghệ sinh học xử lí mơi trường 18 Vi khuẩn đường ruột E.coli thường dùng làm tế bào nhận kĩ thuật gen nhờ có đặc điểm: A Có khả đề kháng mạnh B Dễ ni cấy, có khả sinh sản nhanh C Cơ thể có tế bào D Có thể sống nhiều môi trường khác 19 Ứng dụng nuôi cấy tế bào mô chọn giống trồng tạo A Giống lúa cấp quốc gia DR2 có suất độ chủng cao, chịu nóng khơ hạn tốt B Khoai tây, dứa, mía số giống phong lan hoàn thiện C Nhiều phòng thí nghiệm bước đầu đạt kết nhân giống rừng (lát hoa, sến, bạch đàn,…) số thuốc quý (sâm, sinh địa, râu mèo,…) D Các hoa trồng làm cảnh PHẦN Tập hợp sinh vật quần thể sinh vật? A Một ao cá B Một tổ ong mật C Một vườn ăn D Một đầm nuôi tôm Giun đũa sống ruột người mối quan hệ nào? A Cộng sinh B Cạnh tranh C Kí sinh D Hội sinh Trong hệ sinh thái, xanh đóng vai trò nào? A Sinh vật sản xuất B Sinh vật phân giải C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật tiêu thị bậc Tập hợp cá thể quần thể sinh vật? A B C D Các ngô (bắp) cánh đồng Các cá thể giun đất, giun tròn, trùng, sống cánh đồng Các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi sống chung ao Các có hoa mọc cánh rừng Theo khả thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác động vật, người ta chia động vật thành nhóm sau đây? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa ẩm B Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa khơ C Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa bóng D Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa tối Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật nào? A Làm thay đổi đặc điểm hình thái hoạt động sinh lí thực vật B Làm thay đổi hình thái bên ngồi thân, khả quang hợp thực vật C Làm thay đổi q trình sinh lí quang hợp, hơ hấp D Làm thay đổi đặc điểm hình thái thân, khả hút nước rễ Mối quan hệ chủ yếu sinh vật khác loài sống gần A Cạnh tranh ức chế B Hỗ trợ đối địch C Đối địch ức chế D Hỗ trợ quần tụ Giữa cá thể loài sống gần thường có mối quan hệ A Đối địch hỗ trợ B Cạnh tranh ức chế C Hỗ trợ cạnh tranh D Hỗ trợ quần tụ Các số phản ánh đặc trưng số lượng loài quần xã A Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều B Độ thường gặp, độ nhiều C Độ nhiều, độ đa dạng D độ đa dạng, độ thường gặp 10 Lá ưa bóng có đặc điểm gì? A Lá hẹp, nằm ngang C Lá rộng, xếp xiên B Phiến hẹp, màu xanh nhạt D Phiến rộng, màu xanh đậm 11 Chuỗi thức ăn viết đúng? A Ếch  rắn  diều hâu C Ếch  rắn diều hâu B Ếch  cá sấu  diều hâu D Ếch cá sấu diều hâu 12 Khi tìm hiểu quần xã sinh vật Phát biểu sau đúng? A Quần xã sinh vật thành phần hệ sinh thái A Quần xã sinh vật thành phần vô sinh hệ sinh thái B Mối quan hệ chuỗi thức ăn hệ sinh thái mối quan hệ hỗ trợ C Mối quan hệ chuỗi thức ăn hệ sinh thái mối quan hệ cạnh tranh Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 13 Các sinh vật khác loài tranh giành thức ăn, nơi điều kiện sống khác môi trường đặc điểm mối quan hệ A Hội sinh B Cạnh tranh C Kí sinh D Cộng sinh 14 Các sinh vật khác loài tranh giành thức ăn, nơi điều kiện sống khác môi trường đặc điểm mối quan hệ A Kí sinh B Cạnh tranh C Hội sinh D Cộng sinh 15 Nhóm tuổi cá thể khơng khả ảnh hưởng tới phát triển quần thể? A Nhóm tuổi sau sinh sản B Nhóm tuổi non nhóm sau sinh sản C Nhóm trước sinh sản nhóm sau sinh sản D Nhóm trước sinh sản nhóm sinh sản 16 Thế môi trường sống sinh vật? A Là nơi sinh vật B Là nơi tìm kiếm thức ăn, nước uống sinh vật C Là nơi sinh sống sinh vật, bao gồm tất bao quanh chúng D Là nơi kiếm ăn, làm tổ sinh vật 17 Giới hạn sinh thái gì? A Là giới hạn chịu đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái định B Là khoảng thuận lợi nhân tố sinh thái đảm bảo thể sinh vật sinh trưởng phát triển tốt C Là giới hạn chịu đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái khác D Là khoảng tác động có lợi nhân tố sinh thái thể sinh vật 18 Hiện tượng tỉa cành tự nhiên A Cành tập trung phần cây, cành phía sớm bị rụng B Hiện tượng mọc rừng có tán hẹp, cành C Cây trồng tỉa bớt cành phía Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Hiện tượng mọc rừng có thân cao, mọc thẳng 19 Động vật ăn thịt mồi, động vật ăn thực vật thực vật bắt sâu bọ thuộc quan hệ khác loài sau đây? A Cộng sinh B Sinh vật ăn sinh vật khác C Cạnh tranh D Kí sinh 20 Quần thể người có nhóm tuổi sau đây? A Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản lao động, nhóm tuổi hết khả lao động nặng nhọc B Nhóm tuổi sinh sản lao động, nhóm tuổi sau lao động, nhóm tuổi khơng khả sinh sản C Nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sinh sản, nhóm tuổi hết khả lao động nặng nhọc D Nhóm tuổi trước lao động, nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sau lao động ... nào? A Cộng sinh B Cạnh tranh C Kí sinh D Hội sinh Trong hệ sinh thái, xanh đóng vai trò nào? A Sinh vật sản xuất B Sinh vật phân giải C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật tiêu thị bậc Tập hợp cá thể... A Nhóm tuổi sau sinh sản B Nhóm tuổi non nhóm sau sinh sản C Nhóm trước sinh sản nhóm sau sinh sản D Nhóm trước sinh sản nhóm sinh sản 16 Thế môi trường sống sinh vật? A Là nơi sinh vật B Là nơi... Khi tìm hiểu quần xã sinh vật Phát biểu sau đúng? A Quần xã sinh vật thành phần hệ sinh thái A Quần xã sinh vật thành phần vô sinh hệ sinh thái B Mối quan hệ chuỗi thức ăn hệ sinh thái mối quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 9 tổng hợp câu hỏi bài tậptrắc nghiệm , Tài liệu môn sinh lớp 9 tổng hợp câu hỏi bài tậptrắc nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay