Tài liệu môn sinh lớp 9 bài tập lai một cặp tính trạng

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:43

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài tập Sinh lớp 9: Lai cặp tính trạng A Tóm tắt lý thuyết: Lai cặp tính trạng Một trường hợp khác với kết thínghiệm Menđen lai F1 mang tính trạng trung gian bổ mẹ (di truyền trung gian hay trội khơng hồn tồn ) Ví dụ : Hình trình bày kết q phép laigiữa hai giống hoa thuộc loài hoa phấn hoa đỏ hoa trắng F1 tồn hoa màu hồng, F2 có ti lệ: hoa đò : hoa hổng : hoa trắng Trội khơng hồn tồn tượng di truyền kiểu hình thể lai F1 biểu tính trung gian bố mẹ, F2 có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 Đậu Hà Lan có đặc điểm tự thụ phấn nghiêm ngặt Menđen đã tiến hành giao phấn giống đậu Hà Lan khác cặp tính trạng chủng tương phản Trước hết, ông cắt bỏ nhị từ chưa chín hoa chọn làm mẹ để ngăn ngừa tự thụ phấn Khi nhị chín, ơng lấy phấn hoa chọn làm bố rắc vào đầu nhụy hoa hoa cắt nhị chọn làm mẹ F1 tạo thành tiếp tục tự thụ phấn F2 Kết số thí nghiệm Menđen trình bày sau: P Hoa đỏ x Hoa trắng F1 Hoa đỏ F2 705 hoa đỏ; 224 hoa trắng Tỉ lệ kiểu hình F2 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Thân cao x Thân lùn Thân cao 787 thân cao; 277 thân lùn Qủa lục x vàng Qủa lục 428 lục; 152 vàng Các tính trạng thể hoa đỏ, hoa trắng, thân cao, thân lùn, lục, vàng gọi kiểu hình Kiểu hình tổ hợp tồn tính trạng thể Trên thực tế, nói tới kiểu hình thể, người ta xét vài tính trạng quan tâm màu hoa, màu quà, chiều cao cây… B Hướng dẫn giải tập SGK trang 10 Sinh Học lớp 9: Lai cặp tính trạng Bài 1: (trang 10 SGK Sinh 9) Nêu khái niệm: kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp Đáp án hướng dẫn giải 1: – Kiểu hình: Là tổ hợp tồn tính trạng thể Ví dụ: kiểu hình thân lùn, hoa trắng vàng đậu Hà Lan – Kiểu gen tổ hợp toàn gen tế bào thể Ví dụ: AABBCC kiểu gen hoa đỏ thân cao, lục – Thể đồng hợp: Có kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống Ví dụ: AA: thể đồng hợp trội, aa: thể đồng hợp lặn – Thể dị hợp: Chứa cặp gen tương ứng khác (Aa) Bài 2: (trang 10 SGK Sinh 9) Phát biểu nội dung định luật phân li Đáp án hướng dẫn giải 2: Nội dung định luật phân li: Khi lai hai bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình trội : lặn Bài 3: (trang 10 SGK Sinh 9) Menđen giải thích kết thí nghiệm đậu Hà Lan nào? Đáp án hướng dẫn giải 3: Menđen giải thích kết thí nghiệm đậu Hà Lan phân li tổ hợp cặp gen quy định cặp tính trạng thơng qua q trình phát sinh giao tử thụ tinh Bài 4: (trang 10 SGK Sinh 9) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Cho hai giống cá kiếm mắt đen mắt đỏ chủng giao phối với F1 toàn cá kiếm mắt đen Khi cho cá FỊ giao phối với tỉ lệ kiểu gen kiểu hình F2 thể nào? Cho biết màu mắt gen quy định Đáp án hướng dẫn giải 4: Vì F1 tồn cá kiếm mắt đen, nên mắt đen tính trạng trội, mắt đỏ tính trạng lặn Quy ước: Gen A quy định mắt đen Gen a quy định mắt đỏ Sơ đồ lai : P: mắt đen x mắt đỏ G: G p1: A Aa aa x Aa F1: 1A :1a1A:1a F2: 1AA : 2aa 1AA :2Aaa : 1aa cá mắt đen : cá mắt đỏ ... tồn tính trạng thể Trên thực tế, nói tới kiểu hình thể, người ta xét vài tính trạng quan tâm màu hoa, màu quà, chiều cao cây… B Hướng dẫn giải tập SGK trang 10 Sinh Học lớp 9: Lai cặp tính trạng. .. Nội dung định luật phân li: Khi lai hai bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình trội : lặn Bài 3: (trang 10 SGK Sinh 9) Menđen giải thích kết thí nghiệm... kết thí nghiệm đậu Hà Lan phân li tổ hợp cặp gen quy định cặp tính trạng thơng qua q trình phát sinh giao tử thụ tinh Bài 4: (trang 10 SGK Sinh 9) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 9 bài tập lai một cặp tính trạng , Tài liệu môn sinh lớp 9 bài tập lai một cặp tính trạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay