Đề cương ôn tập môn sinh lớp 9 bài tập sinh vật và môi trường

14 29 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:43

Gia sư Tài Năng Việt https://giasuda ykem.com.vn BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC LỚP 9: SINH VẬT MÔI TRƯỜNG BÀI 41: MÔI TRƯỜNG CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI Câu 1: Thế môi trường sống sinh vật? A Là nơi tìm kiếm thức ăn, nước uống sinh vật B Là nơi sinh vật C Là nơi sinh sống sinh vật, bao gồm tất bao quanh chúng D Là nơi kiếm ăn, làm tổ sinh vật Đáp án: C Câu 2: Nhân tố sinh thái A Các yếu tố vô sinh hữu sinh môi trường B Tất yếu tố môi trường C Những yếu tố môi trường tác động tới sinh vật D Các yếu tố môi trường ảnh hưởng gián tiếp lên thể sinh vật Đáp án: C Câu 3: Các nhân tố sinh thái chia thành nhóm sau đây? A Nhóm nhân tố vơ sinh nhân tố người B Nhóm nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm nhóm sinh vật khác C Nhóm nhân tố sinh thái vơ sinh , nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh nhóm nhân tố người D Nhóm nhân tố người nhóm sinh vật khác Đáp án: C Câu 4: Sinh vật sinh trưởng phát triển thuận lợi vị trí giới hạn sinh thái? A Gần điểm gây chết B Gần điểm gây chết C Ở điểm cực thuận D Ở trung điểm điểm gây chết điểm gây chết Đáp án: C Câu 5: Giới hạn sinh thái gì? Gia sư Tài Năng Việt https://giasuda ykem.com.vn A Là khoảng thuận lợi nhân tố sinh thái đảm bảo thể sinh vật sinh trưởng phát triển tốt B Là giới hạn chịu đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái khác C Là giới hạn chịu đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái định D Là khoảng tác động có lợi nhân tố sinh thái thể sinh vật Đáp án: C Câu 6: Các nhân tố sinh thái sau nhân tố sinh thái vô sinh? A Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thực vật B Nước biển, sông, hồ, ao, cá, ánh sáng, nhiệt độ, độ dốc C Khí hậu, thổ nhưỡng, nước, địa hình D Các thành phần giới tính chất lí, hoá đất; nhiệt độ, độ ẩm, động vật Đáp án: C Câu 7: Cơ thể sinh vật coi môi trường sống khi: A Chúng nơi sinh vật khác B Các sinh vật khác đến lấy chất dinh dưỡng từ thể chúng C Cơ thể chúng nơi ở, nơi lấy thức ăn, nước uống sinh vật khác D Cơ thể chúng nơi sinh sản sinh vật khác Đáp án: C Câu 8: Vì nhân tố người tách thành nhóm nhân tố sinh thái riêng? A Vì người có tư duy, có lao động B Vì người tiến hố so với lồi động vật khác C Vì hoạt động người khác với sinh vật khác, người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên lại vừa cải tạo thiên nhiên D Vì người có khả làm chủ thiên nhiên Đáp án: C Câu 9: Những lồi có giới hạn sinh thái rộng nhiều nhân tố sinh thái, chúng có vùng phân bố nào? A Có vùng phân bố hẹp B Có vùng phân bố hạn chế Gia sư Tài Năng Việt https://giasuda ykem.com.vn C Có vùng phân bố rộng D Có vùng phân bố hẹp hạn chế Đáp án: C Câu 10: Khi yếu tố đất, nước, khơng khí, sinh vật đóng vai trò mơi trường? A Khi nơi có đủ điều kiện thuận lợi nơi cho sinh vật B Là nơi sinh vật kiếm thức ăn C Khi nơi sinh sống sinh vật D Khi nơi khơng có ảnh hưởng đến đời sống sinh vật Đáp án: C Câu 11: Khi yếu tố mơi trường đất, nước, khơng khí, sinh vật đóng vai trò nhân tố sinh thái? A Khi yếu tố môi trường không ảnh hưởng lên đời sống sinh vật B Khi sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường C Khi yếu tố môi trường tác động lên đời sống sinh vật D Khi sinh vật có ảnh hưởng gián tiếp đến môi trường Đáp án: C Câu 12: Cá chép có giới hạn chịu đựng nhiệt độ là: 20C đến 440C, điểm cực thuận 280C Cá rô phi có giới hạn chịu đựng nhiệt độ là: 50C đến 420C, điểm cực thuận 300C Nhận định sau đúng? A Vùng phân bố cá chép hẹp cá rơ phi có điểm cực thuận thấp B Vùng phân bố cá rô phi rộng cá chép có giới hạn cao C Cá chép có vùng phân bố rộng cá rơ phi có giới hạn chịu nhiệt rộng D Cá chép có vùng phân bố rộng cá rơ phi có giới hạn thấp Đáp án: C BÀI 42: ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT Câu 13: Khi chuyển sinh vật sống bóng râm sống nơi có cường độ chiếu sáng cao khả sống chúng nào? A Vẫn sinh trưởng phát triển bình thường Gia sư Tài Năng Việt https://giasuda ykem.com.vn B Khả sống bị giảm sau khơng phát triển bình thường C Khả sống bị giảm, nhiều bị chết D Không thể sống Đáp án: C Câu 14: Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật nào? A Làm thay đổi hình thái bên ngồi thân, khả quang hợp thực vật B Làm thay đổi q trình sinh lí quang hợp, hơ hấp C Làm thay đổi đặc điểm hình thái hoạt động sinh lí thực vật D Làm thay đổi đặc điểm hình thái thân, khả hút nước rễ Đáp án: C Câu 15: Hiện tượng tỉa cành tự nhiên gì? A Là tượng mọc rừng có tán hẹp, cành B Cây trồng tỉa bớt cành phía C Là cành tập trung phần cây, cành phía sớm bị rụng D Là tượng mọc rừng có thân cao, mọc thẳng Đáp án: C Câu 16: Cây ưa sáng thường sống nơi nào? A Nơi nhiều ánh sáng tán xạ B Nơi có cường độ chiếu sáng trung bình C Nơi quang đãng D Nơi khô hạn Đáp án: C Câu 17: Cây ưa bóng thường sống nơi nào? A Nơi ánh sáng tán xạ B Nơi có độ ẩm cao C Nơi ánh sáng ánh sáng tán xạ chiếm chủ yếu D Nơi ánh sáng tán xạ tán khác Đáp án: C Câu 18: Theo khả thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác động vật, Gia sư Tài Năng Việt https://giasuda ykem.com.vn người ta chia động vật thành nhóm sau đây? A Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa khơ B Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa bóng C Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa tối D Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa ẩm Đáp án: C Câu 19: Cây thông mọc riêng rẽ nơi quang đãng thường có tán rộng thơng mọc xen rừng A Ánh sáng mặt trời tập trung chiếu vào cành phía B Cây có nhiều chất dinh dưỡng C Ánh sáng mặt trời chiếu đến phía D Cây có nhiều chất dinh dưỡng phần nhận nhiều ánh sáng Đáp án: C Câu 20: Vai trò quan trọng ánh sáng động vật A Kiếm mồi B Nhận biết vật C Định hướng di chuyển không gian D Sinh sản Đáp án: C Câu 21: Nếu ánh sáng tác động vào xanh từ phía định, sau thời gian mọc nào? A Cây mọc thẳng B Cây ln quay phía mặt trời C Ngọn mọc cong phía có nguồn sáng D Ngọn rũ xuống Đáp án: C Câu 22: Lá ưa sáng có đặc điểm hình thái nào? A Phiến rộng, màu xanh sẫm B Phiến dày, rộng, màu xanh nhạt Gia sư Tài Năng Việt https://giasuda ykem.com.vn C Phiến hẹp, dày, màu xanh nhạt D Phiến hẹp, mỏng, màu xanh sẫm Đáp án: C Câu 23: Lá ưa bóng có đặc điểm hình thái nào? A Phiến hẹp, mỏng, màu xanh nhạt B Phiến hẹp, dày, màu xanh sẫm C Phiến rộng, mỏng, màu xanh sẫm D Phiến dài, mỏng, màu xanh nhạt Đáp án: C Câu 24: Vào buổi trưa đầu chiều, tư nằm phơi nắng thằn lằn bóng dài nào? A Ln phiên thay đổi tư phơi nắng theo hướng định B Tư nằm phơi nắng không phụ thuộc vào cường độ chiếu sáng mặt trời C Phơi nắng nằm theo hướng tránh bớt ánh nắng chiếu vào thể D Phơi nắng theo hướng bề mặt thể hấp thu nhiều lượng ánh sáng mặt trời Đáp án: C Câu 25: Nhịp điệu chiếu sáng ngày đêm ảnh hưởng tới hoạt động nhiều loài động vật nào? A Chỉ hoạt động vào lúc trước mặt trời mọc lúc hồng B Chủ yếu hoạt động vào ban ngày C Có lồi ưa hoạt động vào ban ngày, có lồi ưa hoạt động vào ban đêm, có lồi hoạt động vào lúc hồng hay bình minh D Chủ yếu hoạt động lúc hồng trời tối Đáp án: C Câu 26: Vì bìa rừng thường mọc nghiêng tán lệch phía có nhiều ánh sáng? A Do tác động gió từ phía B Do nhận nhiều ánh sáng C Cây nhận ánh sáng khơng từ phía Gia sư Tài Năng Việt https://giasuda ykem.com.vn D Do số lượng rừng tăng, lấn át bìa rừng Đáp án: C Câu 27: Ứng dụng thích nghi trồng nhân tố ánh sáng, người ta trồng xen loại theo trình tự sau: A Cây ưa bóng trồng trước, ưa sáng trồng sau B Trồng đồng thời nhiều loại C Cây ưa sáng trồng trước, ưa bóng trồng sau D Tuỳ theo mùa mà trồng ưa sáng ưa bóng trước Đáp án: C Câu 28: Những gỗ cao, sống chen chúc, tán hẹp phân bố chủ yếu ở: A Thảo nguyên B Rừng ôn đới C Rừng mưa nhiệt đới D Hoang mạc Đáp án: C BÀI 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT Câu 29: Tầng Cutin dày bề mặt xanh sống vùng nhiệt đới có tác dụng gì? A Hạn chế nước nhiệt độ khơng khí lên cao B Hạn chế ảnh hưởng có hại tia cực tím với tế bào C Tạo lớp cách nhiệt bảo vệ D Tăng nước nhiệt độ khơng khí lên cao Đáp án: A Câu 30: Về mùa đông giá lạnh, xanh vùng ôn đới thường rụng nhiều có tác dụng gì? A Tăng diện tích tiếp xúc với khơng khí lạnh giảm nước B Làm giảm diện tích tiếp xúc với khơng khí lạnh C Giảm diện tích tiếp xúc với khơng khí lạnh giảm nước D Hạn thoát nước Gia sư Tài Năng Việt https://giasuda ykem.com.vn Đáp án: C Câu 31: Với xanh sống vùng nhiệt đới, chồi có vảy mỏng bao bọc, thân rễ có lớp bần dày Những đặc điểm có tác dụng gì? A Hạn chế nước nhiệt độ khơng khí cao B Tạo lớp cách nhiệt bảo vệ C Hạn chế ảnh hưởng có hại tia cực tím với tế bào D Giảm diện tích tiếp xúc với khơng khí lạnh Đáp án: B Câu 32: Quá trình quang hợp diễn bình thường nhiệt độ môi trường nào? A 00- 400 B 100- 400 C 200- 300 D 250-350 Đáp án: C Câu 33: Ở nhiệt độ cao (cao 400C) hay thấp (00C) hoạt động sống hầu hết loại xanh diễn nào? A Các hạt diệp lục hình thành nhiều B Quang hợp tăng – hô hấp tăng C Quang hợp giảm.– hô hấp tăng D Quang hợp giảm thiểu ngưng trệ, hô hấp ngưng trệ Đáp án: D Câu 34: Đặc điểm cấu tạo động vật vùng lạnh có ý nghĩa giúp chúng giữ nhiệt cho thể chống rét là: A Có chi dài B Cơ thể có lơng dày dài ( thú có lơng) C Chân có móng rộng D Đệm thịt chân dày Đáp án: B Câu 35: Ở động vật nhiệt nhiệt độ thể nào? A Nhiệt độ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường Gia sư Tài Năng Việt https://giasuda ykem.com.vn B Nhiệt độ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường C Nhiệt độ thể thay đổi ngược với nhiệt độ môi trường D Nhiệt độ thể tăng hay giảm theo nhiệt độ môi trường Đáp án: A Câu 36: Ở động vật biến nhiệt nhiệt độ thể nào? A Nhiệt độ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường B Nhiệt độ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường C Nhiệt độ thể thay đổi không theo tăng hay giảm nhiệt độ môi trường D Nhiệt độ thể thay đổi ngược với nhiệt độ môi trường Đáp án: B Câu 37: Những sống nơi khô hạn thường có đặc điểm thích nghi nào? A Lá biến thành gai, có phiến mỏng B Lá thân tiêu giảm C Cơ thể mọng nước, rộng D Hoặc thể mọng nước tiêu giảm biến thành gai Đáp án: D Câu 38: Phiến ưa ẩm, ưa sáng khác với ưa ẩm, chịu bóng điểm nào? A Phiến mỏng, rộng, mô giậu phát triển, màu xanh sẫm B Phiến to, màu xanh sẫm, mô giậu phát triển C Phiến hẹp, màu xanh nhạt, mô giậu phát triển D Phiến nhỏ, mỏng, lỗ khí có hai mặt lá, mơ giậu phát triển Đáp án: C Câu 39: Phiến ưa ẩm, chịu bóng khác với ưa ẩm, ưa sáng điểm nào? A Phiến hẹp, màu xanh nhạt, mô giậu phát triển B Phiến dày, có nhiều tế bào kích thước lớn chứa nước C Phiến hẹp, có lớp lông cách nhiệt D Phiến mỏng, rộng bản, mô giậu phát triển Đáp án: D Câu 40: Nhóm sinh vật sau có khả chịu đựng cao với thay đổi nhiệt độ Gia sư Tài Năng Việt https://giasuda ykem.com.vn mơi trường? A Nhóm sinh vật nhiệt B Nhóm sinh vật biến nhiệt C Nhóm sinh vật nước D Nhóm sinh vật cạn Đáp án: A Câu 41: Nhân tố nhiệt độ ảnh hưởng lên đời sống thực vật? A đến biến dạng có rễ thở vùng ngập nước B đến cấu tạo rễ C đến dài thân D đến hình thái, cấu tạo, hoạt động sinh lý phân bố thực vật Đáp án: D Câu 42: Giải thích tượng sa mạc có biến thành gai đúng: A Cây sa mạc có biến thành gai giúp cho chúng chống chịu với gió bão B Cây sa mạc có biến thành gai giúp cho chúng bảo vệ khỏi người phá hoại C Cây sa mạc có biến thành gai giúp cho chúng giảm nước điều kiện khơ hạn sa mạc D Cây sa mạc có biến thành gai giúp hạn chế tác động ánh sáng Đáp án: C Câu 43: Nhóm sinh vật xếp vào nhóm động vật nhiệt A Cá sấu, thỏ, ếch, dơi B Bồ câu, cá rơ phi, cá chép, chó sói C Cá rơ phi, cá chép, ếch, cá sấu D Bồ câu, chó sói, thỏ, dơi Đáp án: D Câu 44: Nhóm sinh vật xếp vào nhóm động vật biến nhiệt? A Cá rô phi, cá chép, ếch, cá sấu B Cá sấu, thỏ, ếch, dơi C Bồ câu, mèo, thỏ, dơi D Bồ câu, cá rô phi, cá chép, mèo Đáp án: A Câu 45: Nhóm sinh vật xếp vào nhóm thực vật chịu hạn? Gia sư Tài Năng Việt https://giasuda ykem.com.vn A Cây rau mác, xương rồng, phi lao B Cây thuốc bỏng, thông, rau bợ C Cây xương rồng, thuốc bỏng, thông, phi lao D Cây xương rồng, phi lao, rau bợ, rau mác Đáp án: C Câu 46: Nhóm sinh vật sau tồn động vật ưa khơ? A Ếch, ốc sên, lạc đà C Giun đất, ếch, ốc sên B Ốc sên, giun đất, thằn lằn D Lạc đà, thằn lằn, kỳ nhơng Đáp án: D Câu 47: Nhóm sinh vật sau toàn động vật ưa ẩm? A Ếch, ốc sên, giun đất B Ếch, lạc đà, giun đất C Lạc đà, thằn lằn, kỳ đà D Ốc sên, thằn lằn, giun đất Đáp án: A BÀI 44: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT Câu 48: Quan hệ hai loài sinh vật hai bên có lợi mối quan hệ? A Hội sinh B Cộng sinh C Ký sinh D Cạnh tranh Đáp án: B Câu 49: Quan hệ hai lồi sinh vật, bên có lợi bên khơng có lợi khơng có hại mối quan hệ? A Ký sinh B Cạnh tranh C Hội sinh D Cộng sinh Đáp án: C Câu 50: Các sinh vật khác loài tranh giành thức ăn, nơi điều kiện sống khác môi trường đặc điểm mối quan hệ khác loài sau đây? A Cộng sinh B Hội sinh C Cạnh tranh D Kí sinh Đáp án: C Câu 51: Sinh vật sống nhờ thể sinh vật khác, lấy chất dinh dưỡng máu từ Gia sư Tài Năng Việt https://giasuda ykem.com.vn thể vật chủ đặc điểm mối quan hệ khác loài sau đây? A Sinh vật ăn sinh vật khác B Hội sinh C Cạnh tranh D Kí sinh Đáp án: D Câu 52: Các sinh vật loài có quan hệ với nào? A Cộng sinh cạnh tranh B Hội sinh cạnh tranh C Hỗ trợ cạnh tranh D Kí sinh, nửa kí sinh Đáp án: C Câu 53: Động vật ăn thịt mồi, động vật ăn thực vật thực vật bắt sâu bọ thuộc quan hệ khác loài sau đây? A Cộng sinh B Sinh vật ăn sinh vật khác C Cạnh tranh D Kí sinh Đáp án: B Câu 54: Quan hệ cá thể tượng “tự tỉa” thực vật mối quan hệ gì? A Cạnh tranh B Sinh vật ăn sinh vật khác C Hội sinh D Cộng sinh Đáp án: A Câu 55: Rận bét sống bám da trâu, bò Rận, bét với trâu, bò có mối quan hệ theo kiểu đây? A Hội sinh B Kí sinh C Sinh vật ăn sinh vật khác D Cạnh tranh Đáp án: B Câu 56: Địa y sống bám cành Giữa địa y có mối quan hệ theo kiểu đây? A Hội sinh B Cộng sinh C Kí sinh D Nửa kí sinh Đáp án: A Câu 57: Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi so với sống riêng rẽ? A Làm tăng thêm sức thổi gió Gia sư Tài Năng Việt https://giasuda ykem.com.vn B Làm tăng thêm xói mòn đất C Làm cho tốc độ gió thổi dừng lại, khơng bị đổ D Giảm bớt sức thổi gió, hạn chế đổ Đáp án: D Câu 58: Các cá thể lồi sống với thành nhóm khu vực cạnh tranh gay gắt, dẫn tới số cá thể tách khỏi nhóm hồn cảnh đây? A Khi môi trường cạn kiệt nguồn thức ăn, nơi chật chội B Khi gặp kẻ thù xâm lấn lãnh địa C Khi có gió bão D Khi có dịch bệnh Đáp án: A Câu 59: Điều kiện phù hợp với quan hệ hỗ trợ? A Số lượng cá thể cao B Môi trường sống ấm áp C Khả sinh sản giảm D Diện tích chỗ hợp lí, nguồn sống đầy đủ Đáp án: D Câu 60: Con hổ thỏ rừng có mối quan hệ trực tiếp sau đây: A Cạnh tranh thức ăn nơi B Cộng sinh C Vật ăn thịt mồi D Kí sinh Đáp án: C Câu 61: Cỏ dại thường mọc lẫn với lúa cánh đồng làm cho suất lúa bị giảm đi, cỏ dại lúa có mối quan hệ theo kiểu đây: A Cộng sinh B Hội sinh C Cạnh tranh D Kí sinh Đáp án: C Câu 62: Quan hệ sau quan hệ cộng sinh? A Vi khuẩn nốt sần rễ họ đậu B Địa y bám cành C Giun đũa sống ruột người D Cây nấp ấm bắt côn trùng Đáp án: A Gia sư Tài Năng Việt https://giasuda ykem.com.vn Câu 63: Cá ép bám vào rùa biển cá lớn, nhờ rùa cá lớn đưa xa Cá ép, rùa biển cá lớn có mối quan hệ đây? A Cộng sinh B Ký sinh C Nữa kí sinh D Hội sinh Đáp án: D ... sinh vật Đáp án: C Câu 11: Khi yếu tố mơi trường đất, nước, khơng khí, sinh vật đóng vai trò nhân tố sinh thái? A Khi yếu tố môi trường không ảnh hưởng lên đời sống sinh vật B Khi sinh vật có... khí, sinh vật đóng vai trò mơi trường? A Khi nơi có đủ điều kiện thuận lợi nơi cho sinh vật B Là nơi sinh vật kiếm thức ăn C Khi nơi sinh sống sinh vật D Khi nơi khơng có ảnh hưởng đến đời sống sinh. .. B Sinh vật ăn sinh vật khác C Cạnh tranh D Kí sinh Đáp án: B Câu 54: Quan hệ cá thể tượng “tự tỉa” thực vật mối quan hệ gì? A Cạnh tranh B Sinh vật ăn sinh vật khác C Hội sinh D Cộng sinh Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập môn sinh lớp 9 bài tập sinh vật và môi trường , Đề cương ôn tập môn sinh lớp 9 bài tập sinh vật và môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay