Tổng hợp công thức giải nhanh môn hóa lớp 10

4 56 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:34

Trung tâm gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn MỘT SỐ CƠNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TỐN HĨA HỌC HĨA ĐẠI CƢƠNG I TÍNH pH Dung dịch axit yếu HA: pH = – Error! Reference source not found.(log Ka + logCa) pH = –log( Ca) (1) (Ca > 0,01M ; : độ điện li axit) Dung dịch đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA muối NaA): II H% = – 2 MX MY (4) pH = 14 + (3) (X: hh ban đầu; Y: hh sau) ĐK: tỉ lệ mol N2 H2 1:3 - (2) (log Kb + logCb) TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NH3 : Dung dịch baz yếu BOH: I Ca ) Cm pH = –(log Ka + log %VNH Y =( MX MY - 1).100 (5) HĨA VƠ CƠ BÀI TỐN VỀ CO2 Tính lượng kết tủa hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 Ba(OH)2 Điều kiện: n  nCO2 Công thức: n = nOH- - nCO2 (6) Tính lượng kết tủa hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH Ca(OH)2 Ba(OH)2 Điều kiện: nCO2-  nCO2 Công thức: (7) nCO2- = nOH- - nCO2 3 (Cần so sánh nCO2- với nCa nBa để tính lượng kết tủa) 3 Tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 Ba(OH)2 để thu lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng có kết quả) Cơng thức: nCO2 = n (8) nCO2 = n - - n (9) OH BÀI TỐN VỀ NHƠM – KẼM Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Al3+ để thu lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng có kết quả) Công thức: nOH = 3n (10) n - = 4n Al3 - n (11) Tính lượng NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al3+ H+ để thu lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng có kết quả) II OH nOH = 3n + n H + nOH (12) max = 4n Al3 - n + n H + (13) Tính lượng HCl cần cho vào dung dịch Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2) để thu lượng kết tủa theo yêu cầu n H = n (14) (Dạng có kết quả) Công thức: n + = 4n AlO  - 3n (15) Tính lượng HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2) thu lượng kết tủa theo yêu cầu nH = n  nOH- (16) n + = 4n AlO  - 3n  nOH (Dạng có kết quả) Công thức: (17) H H 2+ Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Zn để thu lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng có kết quả): nOH- = 4n 2+ - 2n (19) nOH- = 2n (18) Zn  III BÀI TOÁN VỀ HNO3 Kim loại tác dụng với HNO3 dư a Tính lượng kim loại tác dụng với HNO3 dư: n KL i KL   nspk i spk (20) +5 - iKL=hóa trị kim loại muối nitrat - isp khử: số e mà N nhận vào (Vd: iNO=5-2=3) - Nếu có Fe dƣ tác dụng với HNO3 tạo muối Fe2+, khơng tạo muối Fe3+ b Tính khối lượng muối nitrat thu cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3 dư (Sản phẩm khơng có NH4NO3) Cơng thức: mMuối = mKim loại + 62nsp khử isp khử = mKim loại + 62 3nNO + nNO2 + 8nN2 O + 10nN2 (21)   - M NO- = 62 Tính lượng muối nitrat thu cho hỗn hợp sắt oxit sắt tác dụng với HNO3 dư (Sản phẩm khơng có NH4NO3) 242 242 mhh + 8(3n NO + n NO2  8n N2O  10n N2 )  mMuối = (22) mhh + 8 nspk i spk  =  80 80  c Trung tâm gia sƣ Tài Năng Việt d IV https://giasudaykem.com.vn Tính số mol HNO3 tham gia: nHNO3 =  nspk (isp khö +sè Ntrong sp khö ) = 4nNO + 2nNO2 +12nN2 +10nN2O +10nNH 4NO3 (23) Tính khối lượng kim loại ban đầu toán oxh lần HNO3 R + O2  hỗn hợp A (R dư oxit R)   R(NO3)n + SP Khử + H2O M M mR= R  mhh + 8. nspk i spk  = R mhh + 8(nNO2  3n NO  8n N2O + 8nNH4 NO3 + 10n N2 )  80 80 BÀI TOÁN VỀ H2SO4 Kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dƣ 96  nspk ispk a Tính khối lượng muối sunfat a Tính lượng kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư: b Tính số mol axit tham gia phản ứng: nH mMuối = m KL + =  nspk ( 2SO4 n KL = (24) (25) mKL + 96(3.nS +nSO2 +4nH2S ) i KL   nspk i spk (26) isp khö +sè Strong sp khö ) = 4nS + 2nSO 2 +5nH 2S Hỗn hợp sắt oxit sắt tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dƣ 400  mMuối = + 8.6n + 8.2n + 8.8nH S  m  S SO2 160  hh Tính khối lượng kim loại ban đầu toán oxh lần H2SO4 dac R + O2  hỗn hợp A (R dư oxit R)   R(SO4)n + SP Khử + H2O M M mR= R  mhh + 8. nspk i spk  = R mhh + 8(2nSO2  6nS  10n H2S )  80 80 (27) (28) (29) - Để đơn giản: Fe: mFe = 0,7mhh + 5,6ne trao đổi; Cu: mCu = 0,8.mhh + 6,4.ne trao đổi (30) KIM LOẠI (R) TÁC DỤNG VỚI HCl, H2SO4 TẠO MUỐI VÀ GIẢI PHÓNG H2 V Δm = mKL - mH2  Độ tăng (giảm) khối lượng dung dịch phản ứng ( m) là:  Kim loại R (Hóa trị x) tác dụng với axit thường: Kim loại + HCl  Muối clorua + H2 nR.x=2nH2 mmuốiclorua = mKLpứ+ 71.nH2 (32) (33) Kim loại + H2SO4 lỗng  Muối sunfat + H2 mmuốisunfat = mKLpứ+ 96.nH2 (34) MUỐI TÁC DỤNG VỚI AXIT: (Có thể chứng minh CT phương pháp tăng giảm khối lượng) Muối cacbonat + ddHCl Muối clorua + CO2 + H2O mmuoáiclorua = mmuoáicacbonat + (71- 60).nCO2 (35) Muối cacbonat + H2SO4 loãng  Muối sunfat + CO2 + H2O mmuoáisunfat = mmuoáicacbonat + (96- 60)nCO2 (36) Muối sunfit + ddHCl  Muối clorua + SO2 + H2O mmuoáiclorua = mmuoáisunfit - (80- 71)nSO2 (37) Muối sunfit + ddH2SO4 loãng  Muối sunfat + SO2 + H2O mmuoáisunfat = mmuoáisunfit + (96- 80)nSO2 (38) VI (31) OXIT TÁC DỤNG VỚI AXIT TẠO MUỐI + H2O: VII nH xem phản ứng là: [O]+ 2[H] H2O  Oxit + ddH2SO4 loãng  Muối sunfat + H2O mmuoáisunfat = moxit + 80nH2SO4 (40) Oxit + ddHCl  Muối clorua + H2O mmuoáiclorua = moxit + 55nH2O = moxit + 27,5nHCl (41) VIII nO/oxit = nO/ H2O = CÁC PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN Oxit tác dụng với chất khử TH Oxit + CO : RxOy + yCO  xR + yCO2 (1) R kim loại sau Al Phản ứng (1) viết gọn sau: [O]oxit + CO  CO2 TH Oxit + H2 : RxOy + yH2  xR + yH2O (2) R kim loại sau Al Phản ứng (2) viết gọn sau: [O]oxit + H2  H2O TH Oxit + Al (phản ứng nhiệt nhôm) : 3RxOy + 2yAl  3xR + yAl2O3 (3) Phản ứng (3) viết gọn sau: 3[O]oxit + 2Al  Al2O3 Cả trƣờng hợp có CT chung: n[O]/oxit = nCO = nH = nCO =nH O 2 mR = moxit - m[O]/oxit (39) Thể tích khí thu cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng nhiệt nhôm (Al + FexOy) tác dụng với HNO3: (42) Trung tâm gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn nkhí = i spk [3n Al +  3x - 2y  n Fe O ] x Tính lượng Ag sinh cho a(mol) Fe vào b(mol) AgNO3; ta so sánh: 3a>b  nAg =b 3a
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp công thức giải nhanh môn hóa lớp 10 , Tổng hợp công thức giải nhanh môn hóa lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay