Tài liệu môn hoá lớp 11 bài tập tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ

7 41 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:34

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Chủ đề LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU I XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN PHẦN TRĂM KHỐI LƯỢNG CxHyOzNt (a g)   m CO2 (g) + m H 2O + VN (lít) Ta có: n C  n CO2 %C  mC 100% a  %H  mH 100% a m N  28.n N2  % N  mN 100% a  m C  12.n CO2  n H  2n H 2O  m H  2.n H2O n N  2.n N  %O = 100% - %C - %H - %N II LẬP CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN NHẤT Lập công thức đơn giản hợp chất hữu CxHyOzNt tìm tỉ lệ: x : y : z : t = nC : nH : nO : nN x : y : z : t = %C % H %O % N : : : 12 16 14 III LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU Dựa vào phần trăm khối lượng nguyên tố Xét sơ đồ: CxHyOz   xC + yH + zO M (g) 12x (g) y (g) 16.z (g) 100% %C %H %O Ta tỉ lệ: M 12x   100% %C x M.%C 12.100% M y   100% %H y M.%H 100% M 16z  100% %O z M.%O 16.100%  Thông qua công thức đơn giản Hợp chất hữu X cơng thức đơn giản CaHbOc CTPT dạng (CaHbOc)n Lập cơng thức phân tử hợp chất hữu Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Dựa vào khối lượng mol phân tử MX tính n suy CTPT X Ví dụ: Chất hữu X CT ĐGN CH2O khối lượng mol phân tử 180,0 g/mol Xác định CTPT X Giải: CTPT X là: (CH2O)n Vậy: (12 + + 16).n = 180  n = Vậy CTPT: C6H12O6 Nếu đề khơng cho M để tìm n ta phải biện luận sau: + Với CTTQ CxHyOz Thì y ≤ 2x + 2, chẵn + Với CTTQ CxHyOzNt Thì y ≤ 2x + + t + Với CTTQ CxHyOzXu Thì y ≤ 2x + – u ( X halogen) y lẻ ( chẵn) t,u lẻ ( chẵn) Tính theo khối lượng sản phẩm đốt cháy Phản ứng đốt cháy: Ta tỉ lệ: CxHyOz + ( x  y z  xCO2 +  ) O2  y H2O mol x mol y mol a mol n CO2 n H 2O x  a n CO2  x n CO2 a ; y  a 2n H O  y 2.n H 2O a Tìm z cách: (12x + y + 16z) = M IV BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài Hãy thiết lập công thức đơn giản từ số liệu phân tích sau: a) %C = 70,94%, %H = 6,40%, %N = 6,90%, lại oxi b) %C = 65,92%, %H = 7,75%, lại oxi Bài Hợp chất hữu X phần trăm khối lượng %C = 55,81% , %H = 6,98%, lại oxi a) Lập cơng thức đơn giản X b) Tìm CTPT X Biết tỉ khối X so với nitơ xấp xỉ 3,07 Bài Từ tinh dầu hồi, người ta tách anetol-một chất thơm dùng sản xuất kẹo cao su Anetol khối lượng mol phân tử 148,0 g/mol Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol %C = 81,08% ; %H = 8,10%, lại oxi Lập cơng thức đơn giản CTPT enatol Bài Đốt cháy hoàn toàn 9,0 gam hợp chất hữu A (chứa C, H, O) thu 6,72 lít CO (đktc) 5,4 gam H2O a) Tính thành phần phần trăm nguyên tố A b) Lập công thức đơn giản A Lập công thức phân tử hợp chất hữu Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c) Tìm cơng thức phân tử A Biết tỉ khối A so với khí oxi 1,875 Bài Đốt cháy hoàn toàn 5,75 gam hợp chất hữu X (chứa C, H, O) thu 11,0 gam CO2 6,75 gam H2O a) Tính thành phần phần trăm nguyên tố X b) Lập cơng thức đơn giản X c) Tìm cơng thức phân tử X Biết tỉ khối X so với khí hiđro 23 Bài Đốt cháy hoàn toàn 1,80 gam hợp chất hữu Y (chứa C, H, O) thu 1,344 lít CO2 (đktc) 1,08 gam H2O a) Tính thành phần phần trăm nguyên tố Y b) Lập công thức đơn giản Y c) Tìm cơng thức phân tử Y Biết tỉ khối Y so với khí oxi 5,625 Bài Oxy hóa hồn toàn g hợp chất hữu A thu 6,6 g CO2 3,6 g nước a) Xác định khối lượng nguyên tố A b) Tính % theo khối lượng nguyên tố * Bài : Đốt cháy hoàn toàn 10,4g chất hữu A, cho sản phẩm qua bình (1) chứa H 2SO4 đậm đặc, bình (2) chứa nước vơi dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 3,6g bình (2) thu 30g kết tủa Khi hóa 5,2g A, thu thể tích thể tích 1,6g khí oxi đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Tìm cơng thức phân tử A Bài Đốt cháy hoàn toàn chất hữu A chứa nguyên tố C, H, O cho sản phẩm cháy vào bình đựng 35 ml dd KOH 1M Sau phản ứng người ta nhận thấy khối lượng bình đựng KOH tăng lên1,15g đồng thời bình xuất hai muối khối lượng tổng cộng 2,57g Tỷ khối A so với hidro 43 Tìm CTPT A Bài 10 Đốt cháy hoàn toàn 10,4g hợp chất hữu A cho sản phẩm qua bình đựng H 2SO4 đậm đặc, bình chứa nước vơi dư, thấy khối lượng bình tăng 3,6g, bình thu 30g kết tủa Khi hoá 5,2g A thu thể tích thể tích 1,6g oxi điều kiện nhiệt độ áp suất Xác định CTPT ca A Bi 11 Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam hợp chất hữu A cần 13,44 lít O2 (đktc) thu đ-ợc CO2 n-ớc theo tỷ lệ mol 1:1 a/ Xác định công thức đơn giản A Lập công thức phân tử hợp chất hữu Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b/ X¸c định phân tử viết công thức cấu tạo thĨ cã cđa A Gäi tªn BiÕt 50 < MA < 60 Bi 12 Đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam hợp chất hữu A thu đ-ợc sản phẩm cháy gồm CO2 n-ớc Đem hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch n-ớc vôi d- thấy khối l-ợng bình đựng dung dịch giảm 17 gam bình 40 gam kết tủa a/ Xác định công thức đơn giản A b/ Xác định công thức phân tử A biết MA < 100 đvC Bi 13 Đốt cháy hoàn toàn 0,58 gam hợp chất hữu A, toàn sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 thấy khối l-ợng bình tăng thêm 2,66 gam bình 3,94 gam muối trung tính 2,59 gam muối axit Xác định công thức phân tử viết công thức cấu tạo A TRẮC NGHIỆM Câu Đốt cháy hoàn toàn m(g) chất hữu A chứa C, H, O khối lượng sản phẩm cháy p(g) Cho toàn sản phẩm qua dung dịch nước vơi dư sau thu t gam kết tủa, biết p = 0,71t t =(m+p)/1,02 Xác định CTPT A? A C2H6O2 B C2H6O C C3H8O3 D C3H8O Câu Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol chất hữu X cần vừa đủ 0,616 lít O2 Sau thí nghiệm thu hỗn hợp sản phẩm Y gồm: CO2, N2 H2O Làm lạnh để ngưng tụ H2O 0,56 lít hỗn hợp khí Z (có tỉ khối với H2 20,4).Xác định công thức phân tử X Biết thể tích khí đo đktc A C2H5ON B C2H5O2N C C2H7ON D C2H7O2N Câu Đốt cháy hoàn toàn 1,12g chất hữu A, cho hấp thụ toàn sản phẩm cháy dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình chứa tăng 3,36g Biết số mol CO gấp 1,5 lần số mol nước CTPT A là: (biết A nguyên tử oxi phân tử): A C3H8O B CH2O Lập công thức phân tử hợp chất hữu C C4H10O D C3H6O Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu Khi phân tích a(g) chất hữu A chứa C, H, O thấy tổng khối lượng nguyên tố cacbon hiđro 0,46g Nếu đốt cháy hồn tồn a(g) chất A cần vừa đủ 0,896 lít O2 (ở đktc) Cho toàn sản phẩm cháy qua bình chứa dung dịch NaOH dư, thấy chúng bị hấp thụ hồn tồn khối lượng bình chứa tăng thêm 1,9g Công thức phân tử A : A C6H6O2 B C6H6O C C7H8O D C7H8O2 Câu Đốt cháy 0,45g chất hữu A cho toàn sản phẩm qua bình đựng nước vơi dư 112 cm3 N2 (đkc) khỏi bình, khối lượng bình tăng 1,51g 2g kết tủa trắng.Cơng thức phân tử A : A C4H14N2 B.C2H7N C C2H5N D Không xác định Câu Đốt cháy hoàn toàn 1,48g chất hữu A dùng 2,016 lít oxi (đktc) thu hỗn hợp khí thành phần sau: VCO2 = 3VO2 mCO2 = 2,444mH2O Tìm cơng thức phân tử A biết hố 1,85g A chiếm thể tích thể tích 0,8g oxi điều kiện A C4H10O B C2H2O3 C.C3H6O2 D C2H4O2 Câu Đốt cháy hoàn toàn 18g chất hữu A cần vừa đủ 16,8 lít O2 thu CO2 nước tỷ lệ thể tích = 3: Xác định CTPT A? A C4H6O2 B C3H4O2 C C3H4O D C4H6O Câu Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 g chất hữu X phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc) Sản phẩm cháy gồm 3,15 g H2O 3,92 lít hỗn hợp khí gồm CO2 N2 (đktc) Xác định CTĐGN X A C3H9N B C3H7O2N C C2H7N D C2H5O2N Câu Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế metylơgenol (M = 178 g/mol) chất dẫn dụ trùng Kết phân tích ngun tố metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, lại oxi Tổng số liên kết  phân tử metylơgenol là: (Cơng thức tính số liên kết pi hợp chất CxHyOz là: số liên kết pi = (2x-y+2)/2) A B C D Câu 10 Phân tích a(g) chất hữu A thu m(g) CO2 n(g) H2O Cho biết m = 22n/9 a = 15(m+n)/31 Xác định CTPT A Biết tỉ khối (d) A không khí < d
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn hoá lớp 11 bài tập tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ , Tài liệu môn hoá lớp 11 bài tập tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay