Tài liệu môn hóa lớp 9 cách nhận biết các chất hóa học

4 52 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:34

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CHUYÊN ĐỀ 14: NHẬN BIẾT – PHÂN BIỆT CÁC CHẤT I/ Nguyên tắc yêu cầu giải tập nhận biết - Muốn nhận biết hay phân biệt chất ta phải dựa vào phản ứng đặc trưng có tượng: Như có chất kết tủa tạo thành sau phản ứng, đổi màu dung dịch, giải phóng chất có mùi có tượng sủi bọt khí Hoặc sử dụng số tính chất vật lí (nếu cho phép) nung nhiệt độ khác nhau, hoà tan chất vào nước, - Phản ứng hoá học chọn để nhận biết phản ứng đặc trưng đơn giản có dấu hiệu rõ rệt Trừ trường hợp đặc biệt, thông thường muốn nhận biết n hoá chất cần phải tiến hành (n – 1) thí nghiệm - Tất chất lựa chọn dùng để nhận biết hoá chất theo yêu cầu đề bài, coi thuốc thử - Lưu ý: Khái niệm phân biệt bao hàm ý so sánh (ít phải có hai hố chất trở lên) mục đích cuối phân biệt để nhận biết tên số hoá chất II/ Phương pháp làm 1/ Chiết (Trích mẫu thử) chất vào nhận biết vào ống nghiệm (đánh số) 2/ Chọn thuốc thử thích hợp (tuỳ theo yêu cầu đề bài: thuốc thử tuỳ chọn, han chế hay không dùng thuốc thử khác) 3/ Cho vào ống nghiệm ghi nhận tượng rút kết luận nhận biết, phân biệt hoá chất 4/ Viết PTHH minh hoạ III/ Các dạng tập thường gặp - Nhận biết hoá chất (rắn, lỏng, khí) riêng biệt - Nhận biết chất hỗn hợp - Xác định có mặt chất (hoặc ion) dung dịch - Tuỳ theo yêu cầu tập mà dạng gặp trường hợp sau: + Nhận biết với thuốc thử tự (tuỳ chọn) Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Nhận biết với thuốc thử hạn chế (có giới hạn) + Nhận biết không dùng thuốc thử bên ngồi Đối với chất khí: - Khí CO2: Dùng dung dịch nước vơi có dư, tượng xảy làm đục nước vơi - Khí SO2: Có mùi hắc khó ngửi, làm phai màu hoa hồng Làm màu dung dịch nước Brôm Làm màu dung dịch thuốc tím 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 - Khí NH3: Có mùi khai, làm cho quỳ tím tẩm ướt hố xanh - Khí clo: Dùng dung dịch KI + Hồ tinh bột để thử clo làm dung dịch từ màu trắng chuyển thành màu xanh Cl2 + KI 2KCl + I2 - Khí H2S: Có mùi trứng thối, dùng dung dịch Pb(NO3)2 để tạo thành PbS kết tủa màu đen - Khí HCl: Làm giấy quỳ tẩm ướt hố đỏ sục vào dung dịch AgNO3 tạo thành kết tủa màu trắng AgCl - Khí N2: Đưa que diêm đỏ vào làm que diêm tắt - Khí NO ( khơng màu ): Để ngồi khơng khí hố màu nâu đỏ - Khí NO2 ( màu nâu đỏ ): Mùi hắc, làm quỳ tím tẩm ướt hố đỏ 4NO2 + 2H2O + O2 4HNO3 Nhận biết dung dịch bazơ (kiềm): Làm quỳ tím hố xanh - Nhận biết Ca(OH)2: Dùng CO2 sục vào đến xuất kết tủa dừng lại Dùng Na2CO3 để tạo thành kết tủa màu trắng CaCO3 - Nhận biết Ba(OH)2: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Dùng dung dịch H2SO4 để tạo thành kết tủa màu trắng BaSO4 Nhận biết dung dịch axít: Làm quỳ tím hố đỏ - Dung dịch HCl: Dùng dung dịch AgNO3 làm xuất kết tủa màu trắng AgCl - Dung dịch H2SO4: Dùng dung dịch BaCl2 Ba (OH)2 tạo kết tủa BaSO4 - Dung dịch HNO3: Dùng bột đồng đỏ đun nhiệt độ cao làm xuất dung dịch màu xanh có khí màu nâu NO2 - Dung dịch H2S: Dùng dung dịch Pb(NO3)2 xuất kết tủa màu đen PbS - Dung dịch H3PO4: Dùng dung dịch AgNO3 làm xuất kết tủa màu vàng Ag3PO4 Nhận biết dung dịch muối: - Muối clorua: Dùng dung dịch AgNO3 - Muối sunfat: Dùng dung dịch BaCl2 Ba(OH)2 - Muối cacbonat: Dùng dung dịch HCl H2SO4 - Muối sunfua: Dùng dung dịch Pb(NO3)2 - Muối phôtphat: Dùng dung dịch AgNO3 dùng dung dịch CaCl2, Ca(OH)2 làm xuất kết tủa mùa trắng Ca3(PO4)2 Nhận biết oxit kim loại * Hỗn hợp oxit: Hoà tan oxit vào nước (2 nhóm: Tan nước khơng tan) - Nhóm tan nước cho tác dụng với CO2 + Nếu khơng có kết tủa: Kim loại oxit kim loại kiềm + Nếu xuát kết tủa: Kim loại oxit kim loại kiềm thổ - Nhóm khơng tan nước cho tác dụng với dung dịch bazơ + Nếu oxit tan dung dịch kiềm kim loại oxit Be, Al, Zn, Cr + Nếu oxit không tan dung dịch kiềm kim loại oxit kim loại kiềm thổ Nhận biết số oxit: - (Na2O; K2O; BaO) cho tác dụng với nước > dd suốt, làm xanh quỳ tím Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - (ZnO; Al2O3) vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ - CuO tan dung dịch axit tạo thành đung dịch có màu xanh đặc trưng - P2O5 cho tác dụng với nước > dd làm quỳ tím hố đỏ - MnO2 cho tác dụng với dd HCl đặc có khí màu vàng xuất - SiO2 khơng tan nước, tan dd NaOH dd HF Bài tập áp dụng: Bài 1: Chỉ dùng thêm hoá chất, nêu cách phân biệt oxit: K2O, Al2O3, CaO, MgO Bài 2: Có mẫu kim loại Ba, Mg, Fe, Al, Ag dùng dung dịch H2SO4 lỗng nhận biết kim loại Viết PTHH minh hoạ Bài 3: Chỉ có nước khí CO2 phân biệt chất bột trắng sau đây: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4 Bài 4: Không dùng thêm hoá chất khác, nhận biết lọ bị nhãn sau KHCO3, NaHSO4, Mg(HCO3)2 , Na2CO3, Ba(HCO3)2 Bài 5: Chỉ dùng thêm Cu muối tuỳ ý nhận biết hoá chất bị nhãn lọ đựng chất sau: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 ...Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Nhận biết với thuốc thử hạn chế (có giới hạn) + Nhận biết khơng dùng thuốc thử bên ngồi Đối với chất khí: - Khí CO2: Dùng... O2 4HNO3 Nhận biết dung dịch bazơ (kiềm): Làm quỳ tím hố xanh - Nhận biết Ca(OH)2: Dùng CO2 sục vào đến xuất kết tủa dừng lại Dùng Na2CO3 để tạo thành kết tủa màu trắng CaCO3 - Nhận biết Ba(OH)2:... áp dụng: Bài 1: Chỉ dùng thêm hoá chất, nêu cách phân biệt oxit: K2O, Al2O3, CaO, MgO Bài 2: Có mẫu kim loại Ba, Mg, Fe, Al, Ag dùng dung dịch H2SO4 lỗng nhận biết kim loại Viết PTHH minh hoạ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn hóa lớp 9 cách nhận biết các chất hóa học , Tài liệu môn hóa lớp 9 cách nhận biết các chất hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay