Tài liệu môn hóa bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoàn hóa học

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:34

Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài tập: BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC Câu 1: Tìm câu phát biểu sai nói chu kì: A Trong chu kì, nguyên tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân B Trong chu kì, ngun tử có số lớp electron C Trong chu kì 2,3 số electron lớp ngồi tăng dần từ đến D Chu kì cũngmở đầu kim loại điển hình, kết thúc phi kim điển hình Câu 2: Câu sau không đúng? A Nguyên tử nguyên tố nhóm có electron hóa trị B Nguyên tử nguyên tố nhóm có số electron C Nguyên tử ngun tố nhóm A có số electron ngồi số thứ tự nhóm D Số thứ tự nhóm hóa trị cao với oxi Câu 3: Chọn câu đúng: A Tính chất nguyên tố hóa học nhóm giống B Tính chất ngun tố hóa học nhóm A tương tự C Tính chất ngtố phụ thuộc vào cấu trúc lớp vỏ e mà không phụ thuộc vào lớp e ngồi D Tính chất hóa học nguyên tố chu kì tương tự Câu 4: Nguyên tử nguyên tố hóa học nhóm A có cùng: A Nguyên tử khối B Số lớp electron C Cấu hình electron lớp ngồi D Bán kính nguyên tử Câu 5: Các nguyên tố nhóm A bảng tuần hồn là: A Các ngun tố s B Các nguyên tố p C Các nguyên tố s nguyên tố p D Các nguyên tố d Câu 6: Các nguyên tố hóa học nhóm A có đặc điểm chung cấu hình e ngun tử? A Số electron hóa trị B Số lớp electron C Số electron lớp L D Số phân lớp electron Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 7: Câu sau không đúng? A Bảng tuần hồn gồm ngun tố, chu kì nhóm B Chu kì dãy nguyên tố mà nguyên tử chúng có số lớp electron, xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần C Bảng tuần hồn có chu kì Số thứ tự chu kì số phân lớp electron ngun tử D Bảng tuần hồn có nhóm A nhóm B Câu 8: Nguyên tố nhóm A nhóm B xác định dựa vào đặc điểm sau đây? A Nguyên tố s, nguyên tố p nguyên tố d, nguyên tố f B Tổng số electron lớp C Tổng số electron phân lớp D Số hiệu nguyên tử nguyên tố Câu 9: Số hiệu nguyên tử bảng tuần hoàn cho biết: Số điện tích hạt nhân Số thứ tự nguyên tố bảng tuần hoàn Số nơtron nhân nguyên tử Số proton nhân electron vỏ Số electron lớp Số đơn vị điện tích hạt nhân Hãy cho biết thơng tin đúng: A 1,3,5,6 B 1,2,3,4 C 1,3,4,5,6 D 2,3,5,6 Câu 10: Nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử 33 bảng tuần hoàn X thuộc: A Chu kì 3, nhóm VA B Chu kì 4, nhóm VB C Chu kì 4, nhóm VA D Chu kì 3, nhóm IIIA Câu 11: Ngun tử ngun tố có cấu hình electron 1s22s22p63s2 ngun tố thuộc: A Nhóm IA B Chu kì C Nhóm IIIA Câu 12: Một nguyên tố chu kì 3, nhóm VA, cấu hình electron là: A 1s22s22p63s13p4 B 1s22s22p63s23p5 C 1s22s22p63s23p6 D 1s22s22p63s23p3 D Chu kì Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 13: Ngun tử ngun tố chu kì 3, nhóm IVA có số hiệu nguyên tử là: A 13 B 14 C 21 D 22 Câu 14: Nguyên tố hóa học Ca có Z=20, chu kì nhóm IIA Điều khẳng định sau sai? A Số electron lớp vỏ 20 B Vỏ nguyên tử có lớp electron có electron lớp ngồi C Hạt nhân nguyên tử có 20 proton D Nguyên tố hóa học phi kim Câu 15: Nguyên tố hóa học X có electron hóa trị 3d34s2 Vị trí X bảng tuần hồn là: A Chu kì 4, nhóm VA B Chu kì 4, nhóm VB C Chu kì 4, nhóm IIA D Chu kì 4, nhóm IIIB Câu 16: Cho ngun tố có kí hiệu 39 19 X , X có đặc điểm: A Ngun tố X thuộc chu kì 4, nhóm IA B Số nơtron hạt nhân X 20 C Ion X+ có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6 D X phi kim có tính khử mạnh Câu 17: Ngun tử nguyên tố X có số thứ tự Z=16, vị trí X bảng tuần hồn: A Chu kì 3, nhóm IVA B Chu kì 3, nhóm VIA C Chu kì 4, nhóm VIA D Chu kì 2, nhóm IIA Câu 18: Ngun tố có Z=22 thuộc chu kì: A B C D Câu 19: Ngun tử ngun tố có cấu hình electron 1s22s22p63s23p3 Hãy chọn câu đúng: a) Số electron lớp là: A B C D B C D b) X thuộc chu kì: A Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c) X thuộc nhóm: A IA B VA C IIIA D IVA Câu 20: Nguyên tử nguyên tố A có electron phân lớp p, A thuộc nhóm: A VA B VIIA C VIIB D VIA Câu 21: Cho ngun tố có cấu hình electron sau: (A) 1s22s22p63s2 (D) 1s22s22p63s23p5 (B) 1s22s22p63s23p64s1 (E) 1s22s22p63s23p63d64s2 (C) 1s22s22p63s23p64s2 (F) 1s22s22p63s23p1 Các nguyên tố thuộc chu kì là: A A, D, F B B, C, E C C, D D A, B, F Câu 22: Nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s2 ion tạo nên từ X có cấu hình electron: A 1s22s22p5 B 1s22s22p63s23p2 C 1s22s22p6 D 1s22s22p63s23p6 Câu 23: Anion X  có cấu hình electron phân lớp ngồi 3p6 Vị trí X bảng tuần hồn: A Chu kì 2, nhóm IVA B Chu kì 3, nhóm IVA C Chu kì 3, nhóm VIIA D Chu kì 3, nhóm IIA ... lớp ngồi C Hạt nhân ngun tử có 20 proton D Nguyên tố hóa học phi kim Câu 15: Nguyên tố hóa học X có electron hóa trị 3d34s2 Vị trí X bảng tuần hồn là: A Chu kì 4, nhóm VA B Chu kì 4, nhóm VB... lớp D Số hiệu nguyên tử nguyên tố Câu 9: Số hiệu nguyên tử bảng tuần hồn cho biết: Số điện tích hạt nhân Số thứ tự nguyên tố bảng tuần hoàn Số nơtron nhân nguyên tử Số proton nhân electron vỏ Số... lớp electron, xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần C Bảng tuần hồn có chu kì Số thứ tự chu kì số phân lớp electron nguyên tử D Bảng tuần hồn có nhóm A nhóm B Câu 8: Nguyên tố nhóm A nhóm B
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn hóa bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoàn hóa học , Tài liệu môn hóa bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoàn hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay