Hóa học lớp 10 lý thuyết nguyên tử chương 1

12 28 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:34

Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Chương : NGUYÊN TỬ I Thành phần cấu tạo nguyên tử Kết luận : thành phần cấu tạo nguyên tử gồm: Hạt nhân nằm tâm nguyên tử gồm hạt proton nơtron Vỏ nguyên tử gồm electron chuyển động xung quanh hạt nhân Electron me= 9,1094.10-31 kg qe= -1,602.10 -19 C kí hiệu – eo qui ƣớc 1Proton Hạt proton thành phần cấu tạo hạt nhân nguyên tử,mang điện tích dƣơng, kí hiệu p m= 1,6726.10 -27 kg Nơtron Hạt nơtron thành phần cấu tạo hạt nhân nguyên tử, khơng mang điện , kí hiệu n.Khối lƣợng gần khối lƣơng proton II.Kích thước khối lượng nguyên tử 1- Kích thước Nguyên tử nguyên tố có kích thƣớc vơ nhỏ, ngun tố khác có kích thƣớc khác Đơn vị biểu diễn A(angstron) hay nm(nanomet) 1nm= 10 -9 m ; 1nm= 10A 1A= 10 -10 m = 10 -8 cm 2- Khối lượng Khối lượng nguyên tử nhỏ bé, để biểu thị khối lƣợng nguyên tử, phân tử, p, n, e dùng đơn vị khối lƣợng nguyên tử, kí hiệu u (đvc) 1u = 1/12 khối lượng nguyên tử đồng vị cacbon-12 1u = 19,9265.10 -27 kg/12 = 1,6605.10 -27kg III- Hạt nhân nguyên tử Điện tích hạt nhân Proton mang điện tích 1+, hạt nhân có Z proton điện tích hạt nhân Z+ Trong nguyên tử : Số đơn vị điện tích hạt nhân = Số p = Số e Ví dụ : nguyên tử Na có Z = 11+  ngtử Na có 11p, 11e Số khối Là tổng số hạt proton nơtron hạt nhân A=Z+N Ví dụ 1: Hạt nhân nguyên tử O có 8p 8n → A = + = 16 Ví dụ 2: Nguyên tử Li có A =7 Z = → Z = p = e = ; N = - =4 Nguyên tử Li có 3p, 3e 4n IV- Nguyên tố hóa học Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 1.Định nghĩa Nguyên tố hóa học ngun tử có điện tích hạt nhân Ví dụ : Tất nguyên tử có Z thuộc nguyên tố oxi, chúng có 8p, 8e Số hiệu nguyên tử Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử nguyên tố đƣợc gọi số hiệu nguyên tử ngun tố (Z) Kí hiệu ngun tử Số khối A Z X Số hiệu nguyên tử Ví dụ : 23 11 Na Cho biết nguyên tử nguyên tố natri có Z=11, 11p, 11e 12n (23-11=12) V - ĐỒNG VỊ Các đồng vị nguyên tố hóa học nguyên tử có số proton nhƣng khác số nơtron, số khối chúng khác Ví dụ : Nguyên tố oxi có đồng vị 16 O, 17 O, 18 O Chú ý: - Các nguyên tử nguyên tố có số khối khác - Các đồng vị có tính chất hóa học giống VI- Nguyên tử khối nguyên tử khối trung bình ngun tố hóa học 1- Nguyên tử khối Nguyên tử khối nguyên tử cho biết khối lƣợng nguyên tử nặng gấp lần đơn vị khối lƣợng nguyên tử Vì khối lƣợng nguyên tử tập trung nhân nguyên tử nên nguyên tử khối coi nhƣ số khối (Khi khơng cần độ xác) Ví dụ : Xác định nguyên tử khối P biết P cóZ=15, N=16  Nguyên tử khối P=31 2- Nguyên tử khối trung bình Trong tự nhiên đa số ngun tố hóa học hỗn hợp nhiều đồng vị(có số khối khác nhau)  Nguyên tử khối nguyên tố ngun tử khối trung bình đồng vị aX bY A 100 X, Y: nguyên tử khối đồng vị X, Y a,b : % số nguyên tử đồng vị X, Y Ví dụ : Clo hỗn hợp đồng vị 35 17 Cl chiếm 75,77% 35 17 Cl chiếm 24,23% nguyên tử khối trung bình clo là: 75,77 24,23 A 35.5 100 100 VII- Cấu hình electron nguyên tử Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Sự chuyển động electron nguyên tử: -Các electron chuyển động nhanh khu vực xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo quỹ đạo xác định tạo nên vỏ nguyên tử - Trong nguyên tử: Số e = số p = Z 2.Lớp electron phân lớp electron a.Lớp electron: - Ở trạng thái bản, electron lần lƣợt chiếm mức lƣợng từ thấp đến cao (từ gần hạt nhân xa hạt nhân) xếp thành lớp - Các electron lớp có mức lƣơng gần Thứ tự lớp Tên lớp K L M N O P Q b Phân lớp electron: - Các e phân lớp có mức lƣợng - Các phân lớp đƣợc kí hiệu chữ thƣờng : s, p, d, f,… - Só phân lớp = số thứ tự lớp Ví dụ: + Lớp thứ (lớp K,n=1) có phân lớp :s + Lớp thứ hai (lớp L,n=2) có phân lớp : s, p + Lớp thứ ba (lớp M,n=3) có phân lớp :s, p, d + Lớp thứ tƣ (lớp N,n=4) có phân lớp: s, p, d, f - Các electron phân lớp s gọi electron s, tƣơng tự ep, ed,… c Obitan nguyên tử : Là khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà xác suất có mặt electron lớn ( 90%) kí hiệu AO Trên AO chứa tối đa electron đƣợc gọi electron ghép đôi Nếu 1AO chứa lectron đƣợc gọi e độc thân Nếu AO không chứa e đƣợc gọi AO trống - Phân lớp s có AO hình cầu - Phân lớp p có AO hình số cân đối - Phân lớp d có AO hình phức tạp - Phân lớp f có AO hình phức tạp Số electron tối đa phân lớp , lớp: a.Số electron tối đa phân lớp : Phân Phân Phân Phân lớp s lớp p lớp d lớp f Số e tối đa 10 14 10 S p d f14 Cách ghi - Phân lớp đủ số electron tối đa gọi phân lớp electron bão hòa Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b Số electron tối đa lớp : Lớp Lớp K Lớp L Lớp M Lớp N Thứ tự n=1 n=2 n=3 n=4 Sốphânlớp 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f e Số e tối đa ( 2n ) 2e 8e 18 32e - Lớp electron đủ số e tối đa gọi lớp e bão hòa 14 Thí dụ : Xác định số lớp electron nguyên tử : N Cấu hình electron ngun tử a.Ngun lí vƣng bền - Các e nguyên tử trạng thái lần lƣợt chiếm mức lƣợng từ thấp đến cao - Mức lƣợng : 1s2s2p3s3p4s3d5s4d5p6s4f5d6p7s5f6d - Khi điện tích hạt nhân tăng lên xuất chèn mức lƣợng s d hay s f + Lớp : tăng theo thứ tự từ đến kể từ gần hạt nhân +Phân lớp: tăng theo thứ tự s, p, d, f b Nguyên lí pauli: Trên 1obitan nguyên tử chứa tối đa electron có chiều tự quay khác chiều xung quanh trục riêng electron c Qui tắc hun : Trong phân lớp electron điền vào obitan cho số lectron độc thân lớn e Cấu hình electron nguyên tử: - Cấu hình electron nguyên tử: Cấu hình electron nguyên tử biểu diễn phân bố electrron phân lớp thuộc lớp khác - Quy ƣớc cách viết cấu hình electron : + STT lớp e đƣợc ghi chữ số (1, 2, .) + Phân lớp đƣợc ghi chữ thƣờng s, p, d, f + Số e đƣợc ghi số phía bên phải phân lớp.(s2 , p6 ) - Một số ý viết cấu hình electron: + Cần xác định số e nguyên tử hay ion ( số e = số p = Z ) + Nắm vững nguyên lí qui tắc, kí hiệu lớp phân lớp + Qui tắc bão hoà bán bão hồ d f : Cấu hình electron bền electron điền vào phân lớp d f đạt bão hoà ( d10, f14 ) bán bão hoà ( d5, f7 ) - Các bƣớc viết cấu hình electron nguyên tử Bƣớc 1: Điền lần lƣợt e vào phân lớp theo thứ tự tăng dần mức lƣợng Bƣớc 2: Sắp xếp lại theo thứ tự lớp phân lớp theo nguyên tắc từ Bƣớc 3: Xem xét phân lớp có khả đạt đến bão hồ bán bão hồ, có xếp lại electron phân lớp ( chủ yếu d f ) Ví dụ: Viết cấu hình electron ngun tử nguyên tố sau + H( Z = 1) + Ne(Z = 10) + Cl(Z = 17) 1s22s22p63s23p5 + Fe, Z = 26, 1s22s22p63s23p63d64s2 Trung tâm gia sư Tài Năng Việt + Cu ( Z = 29); Cr ( Z = 24) https://giasudaykem.com.vn Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn -Cách xác định nguyên tố s, p, d, f: + Nguyên tố s : có electron cuối điền vào phân lớp s Na, Z =11, 1s22s22p63s1 +Nguyên tố p: có electron cuối điền vào phân lớp p Br, Z =35, 1s22s22p63s23p64s23d104p5 Hay 1s22s22p63s23p63d104s24p5 + Nguyên tố d: có electron cuối điền vào phân lớp d Co, Z =27, 1s22s22p63s23p64s23d7 Hay 1s22s22p63s23p63d74s2 + Nguyên tố f: có electron cuối điền vào phân lớp f c Cấu hình e nguyên tử 20 nguyên tố đầu(sgk) d Đặc điểm lớp e cùng: -Đối với nguyên tử tất nguyên tố, lớp có nhiều e - Các electron lớp ngồi định đến tính chất hố học nguyên tố +Những nguyên tử khí có e lớp ngồi (ns2np6) 2e lớp ngồi (ngun tử He ns2 ) khơng tham gia vào phản ứng hoá học +Những nguyên tử kim loại thƣờng có 1, 2, e lớp ngồi Ca, Z = 20, 1s22s22p63s23p64s2 , Ca có electron lớp nên Ca kim loại +Những nguyên tử phi kim thƣờng có 5, 6, e lớp ngồi O, Z = 8, 1s22s22p4, O có electron lớp nên O phi kim +Những ngun tử có e lớp ngồi kim loại phi kim Kết luận: Biết cấu hình electron ngun tử dự đốn tính chất hoá học nguyên tố PHƢƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CHƢƠNG I- Một số điểm lƣu ý giải tốn chƣơng ngun tử Trong ngun tử ta ln có: - Số e = số p - Số n = Số A – số p - p n 1,5p hay P N 1,5Z - n,p,e thuộc tập số nguyên dƣơng ( sau biến đổi bất đẳng thức để từ kiểm tra nghiệm ) II- Một số tốn ví dụ Bài tốn hạt: Đề xuất nhiều cách giải, chọn cách giải hay Ví dụ 1: Một ngun tử có tổng số loại hạt 13 Hãy xác định số lƣợng loại hạt nguyên tử Ví dụ 2: Tổng số hạt hạt nhân nguyên tử Hãy xác định số lƣợng loại hạt nguyên tử Ví dụ 3: Tổng số hạt nguyên tử 115, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 25 Xác định só hạt e ngun tử Ví dụ 4: Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Ion M3+ đƣợc cấu tạo 37 hạt Số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện a Xác định số lƣợng hạt M b Viết cấu hình electron phân bố e vào AO Bài toán đồng vị : Đề xuất nhiều cách giải, cách giải hay Ví dụ 1: Trong tự nhiên đồng có đồng vị 63Cu chiếm 73 % 65Cu chiếm 27% Xác định khối lƣợng nguyên tử trung bình đồng Ví dụ 2: Trong tự nhiên đồng có đồng vị 63Cu chiếm 73 % A Cu Xác định số khối A biết khối lƣợng nguyên tử trung bình đồng 63,54 Ví dụ 3: Trong tự nhiên đồng có đồng vị X Cu chiếm 73 % Y Cu Xác định X,Y biết khối lƣợng nguyên tử trung bình đồng 63,54 số khối đồng vị thứ hai lớn đồng vị thứ đơn vị Ví dụ 4: Trong tự nhiên đồng có đồng vị 63 Cu 65 Cu Xác định % đồng vị thứ biết khối lƣợng nguyên tử trung bình đồng 63,54 Ví dụ 5: Ion M+ X2- có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p6 a Viết cấu hình e M X b Tính tổng số hạt mang điện hợp chất đƣợc tạo ion Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 1.Định nghĩa Nguyên tố hóa học nguyên tử có điện tích hạt nhân Ví dụ : Tất nguyên tử có Z thuộc nguyên tố oxi, chúng có 8p, 8e Số hiệu nguyên tử Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử nguyên tố đƣợc gọi số hiệu nguyên tử nguyên tố (Z) Kí hiệu nguyên tử Số khối A Z X Số hiệu nguyên tử Ví dụ : 23 11 Na Cho biết nguyên tử nguyên tố natri có Z=11, 11p, 11e 12n (23-11=12) V - ĐỒNG VỊ Các đồng vị nguyên tố hóa học nguyên tử có số proton nhƣng khác số nơtron, số khối chúng khác Ví dụ : Ngun tố oxi có đồng vị 16 O, 17 O, 18 O Chú ý: - Các nguyên tử nguyên tố có số khối khác - Các đồng vị có tính chất hóa học giống VIIINgun tử khối nguyên tử khối trung bình nguyên tố hóa học 1- Nguyên tử khối Nguyên tử khối nguyên tử cho biết khối lƣợng nguyên tử nặng gấp lần đơn vị khối lƣợng nguyên tử Vì khối lƣợng nguyên tử tập trung nhân nguyên tử nên nguyên tử khối coi nhƣ số khối (Khi khơng cần độ xác) Ví dụ : Xác định nguyên tử khối P biết P cóZ=15, N=16  Nguyên tử khối P=31 2- Nguyên tử khối trung bình Trong tự nhiên đa số nguyên tố hóa học hỗn hợp nhiều đồng vị(có số khối khác nhau)  Nguyên tử khối nguyên tố nguyên tử khối trung bình đồng vị aX bY A 100 X, Y: nguyên tử khối đồng vị X, Y a,b : % số nguyên tử đồng vị X, Y Ví dụ : Clo hỗn hợp đồng vị 35 17 Cl chiếm 75,77% 35 17 Cl chiếm 24,23% nguyên tử khối trung bình clo là: 75,77 24,23 A 35.5 100 100 IX- Cấu hình electron nguyên tử Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Sự chuyển động electron nguyên tử: -Các electron chuyển động nhanh khu vực xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo quỹ đạo xác định tạo nên vỏ nguyên tử - Trong nguyên tử: Số e = số p = Z 2.Lớp electron phân lớp electron a.Lớp electron: - Ở trạng thái bản, electron lần lƣợt chiếm mức lƣợng từ thấp đến cao (từ gần hạt nhân xa hạt nhân) xếp thành lớp - Các electron lớp có mức lƣơng gần Thứ tự lớp Tên lớp K L M N O P Q d Phân lớp electron: - Các e phân lớp có mức lƣợng - Các phân lớp đƣợc kí hiệu chữ thƣờng : s, p, d, f,… - Só phân lớp = số thứ tự lớp Ví dụ: + Lớp thứ (lớp K,n=1) có phân lớp :s + Lớp thứ hai (lớp L,n=2) có phân lớp : s, p + Lớp thứ ba (lớp M,n=3) có phân lớp :s, p, d + Lớp thứ tƣ (lớp N,n=4) có phân lớp: s, p, d, f - Các electron phân lớp s gọi electron s, tƣơng tự ep, ed,… e Obitan nguyên tử : Là khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà xác suất có mặt electron lớn ( 90%) kí hiệu AO Trên AO chứa tối đa electron đƣợc gọi electron ghép đôi Nếu 1AO chứa lectron đƣợc gọi e độc thân Nếu AO không chứa e đƣợc gọi AO trống - Phân lớp s có AO hình cầu - Phân lớp p có AO hình số cân đối - Phân lớp d có AO hình phức tạp - Phân lớp f có AO hình phức tạp Số electron tối đa phân lớp , lớp: a.Số electron tối đa phân lớp : Phân Phân Phân Phân lớp s lớp p lớp d lớp f Số e tối đa 10 14 10 S p d f14 Cách ghi - Phân lớp đủ số electron tối đa gọi phân lớp electron bão hòa Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b Số electron tối đa lớp : Lớp Lớp K Lớp L Lớp M Lớp N Thứ tự n=1 n=2 n=3 n=4 Sốphânlớp 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f e Số e tối đa ( 2n ) 2e 8e 18 32e - Lớp electron đủ số e tối đa gọi lớp e bão hòa 14 Thí dụ : Xác định số lớp electron nguyên tử : N Cấu hình electron nguyên tử a.Nguyên lí vƣng bền - Các e nguyên tử trạng thái lần lƣợt chiếm mức lƣợng từ thấp đến cao - Mức lƣợng : 1s2s2p3s3p4s3d5s4d5p6s4f5d6p7s5f6d - Khi điện tích hạt nhân tăng lên xuất chèn mức lƣợng s d hay s f + Lớp : tăng theo thứ tự từ đến kể từ gần hạt nhân +Phân lớp: tăng theo thứ tự s, p, d, f d Nguyên lí pauli: Trên 1obitan nguyên tử chứa tối đa electron có chiều tự quay khác chiều xung quanh trục riêng electron e Qui tắc hun : Trong phân lớp electron điền vào obitan cho số lectron độc thân lớn e Cấu hình electron nguyên tử: - Cấu hình electron nguyên tử: Cấu hình electron nguyên tử biểu diễn phân bố electrron phân lớp thuộc lớp khác - Quy ƣớc cách viết cấu hình electron : + STT lớp e đƣợc ghi chữ số (1, 2, .) + Phân lớp đƣợc ghi chữ thƣờng s, p, d, f + Số e đƣợc ghi số phía bên phải phân lớp.(s2 , p6 ) - Một số ý viết cấu hình electron: + Cần xác định số e nguyên tử hay ion ( số e = số p = Z ) + Nắm vững nguyên lí qui tắc, kí hiệu lớp phân lớp + Qui tắc bão hoà bán bão hoà d f : Cấu hình electron bền electron điền vào phân lớp d f đạt bão hoà ( d10, f14 ) bán bão hoà ( d5, f7 ) - Các bƣớc viết cấu hình electron nguyên tử Bƣớc 1: Điền lần lƣợt e vào phân lớp theo thứ tự tăng dần mức lƣợng Bƣớc 2: Sắp xếp lại theo thứ tự lớp phân lớp theo nguyên tắc từ Bƣớc 3: Xem xét phân lớp có khả đạt đến bão hồ bán bão hồ, có xếp lại electron phân lớp ( chủ yếu d f ) Ví dụ: Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau + H( Z = 1) + Ne(Z = 10) + Cl(Z = 17) 1s22s22p63s23p5 + Fe, Z = 26, 1s22s22p63s23p63d64s2 + Cu ( Z = 29); Cr ( Z = 24) Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn -Cách xác định nguyên tố s, p, d, f: + Nguyên tố s : có electron cuối điền vào phân lớp s Na, Z =11, 1s22s22p63s1 +Nguyên tố p: có electron cuối điền vào phân lớp p Br, Z =35, 1s22s22p63s23p64s23d104p5 Hay 1s22s22p63s23p63d104s24p5 + Nguyên tố d: có electron cuối điền vào phân lớp d Co, Z =27, 1s22s22p63s23p64s23d7 Hay 1s22s22p63s23p63d74s2 + Nguyên tố f: có electron cuối điền vào phân lớp f e Cấu hình e nguyên tử 20 nguyên tố đầu(sgk) f Đặc điểm lớp e cùng: -Đối với nguyên tử tất ngun tố, lớp ngồi có nhiều e - Các electron lớp định đến tính chất hố học ngun tố +Những ngun tử khí có e lớp (ns2np6) 2e lớp (nguyên tử He ns2 ) khơng tham gia vào phản ứng hố học +Những nguyên tử kim loại thƣờng có 1, 2, e lớp Ca, Z = 20, 1s22s22p63s23p64s2 , Ca có electron lớp ngồi nên Ca kim loại +Những nguyên tử phi kim thƣờng có 5, 6, e lớp ngồi O, Z = 8, 1s22s22p4, O có electron lớp ngồi nên O phi kim +Những nguyên tử có e lớp ngồi kim loại phi kim Kết luận: Biết cấu hình electron nguyên tử dự đốn tính chất hố học ngun tố PHƢƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CHƢƠNG III- Một số điểm lƣu ý giải toán chƣơng nguyên tử Trong ngun tử ta ln có: - Số e = số p - Số n = Số A – số p - p n 1,5p hay P N 1,5Z - n,p,e thuộc tập số nguyên dƣơng ( sau biến đổi bất đẳng thức để từ kiểm tra nghiệm ) IV- Một số tốn ví dụ Bài toán hạt: Đề xuất nhiều cách giải, chọn cách giải hay Ví dụ 1: Một nguyên tử có tổng số loại hạt 13 Hãy xác định số lƣợng loại hạt nguyên tử Ví dụ 2: Tổng số hạt hạt nhân nguyên tử Hãy xác định số lƣợng loại hạt nguyên tử Ví dụ 3: Tổng số hạt nguyên tử 115, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 26 Xác định só hạt e nguyên tử Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Ví dụ 4: Ion M3+ đƣợc cấu tạo 37 hạt Số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện a Xác định số lƣợng hạt M b Viết cấu hình electron phân bố e vào AO Bài toán đồng vị : Đề xuất nhiều cách giải, cách giải hay Ví dụ 1: Trong tự nhiên đồng có đồng vị 63Cu chiếm 73 % 65Cu chiếm 27% Xác định khối lƣợng ngun tử trung bình đồng Ví dụ 2: Trong tự nhiên đồng có đồng vị 63Cu chiếm 73 % A Cu Xác định số khối A biết khối lƣợng nguyên tử trung bình đồng 63,54 Ví dụ 3: Trong tự nhiên đồng có đồng vị X Cu chiếm 73 % Y Cu Xác định X,Y biết khối lƣợng nguyên tử trung bình đồng 63,54 số khối đồng vị thứ hai lớn đồng vị thứ đơn vị Ví dụ 4: Trong tự nhiên đồng có đồng vị 63 Cu 65 Cu Xác định % đồng vị thứ biết khối lƣợng nguyên tử trung bình đồng 63,54 Ví dụ 5: Ion M+ X2- có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p6 a Viết cấu hình e M X b Tính tổng số hạt mang điện hợp chất đƣợc tạo ion ... ngun tử ngun tố (Z) Kí hiệu nguyên tử Số khối A Z X Số hiệu nguyên tử Ví dụ : 23 11 Na Cho biết nguyên tử nguyên tố natri có Z =11 , 11 p, 11 e 12 n (23 -11 =12 ) V - ĐỒNG VỊ Các đồng vị nguyên tố hóa học. .. hiệu nguyên tử nguyên tố (Z) Kí hiệu nguyên tử Số khối A Z X Số hiệu nguyên tử Ví dụ : 23 11 Na Cho biết nguyên tử nguyên tố natri có Z =11 , 11 p, 11 e 12 n (23 -11 =12 ) V - ĐỒNG VỊ Các đồng vị nguyên. .. chất hóa học giống VIIINguyên tử khối nguyên tử khối trung bình nguyên tố hóa học 1- Nguyên tử khối Nguyên tử khối nguyên tử cho biết khối lƣợng nguyên tử nặng gấp lần đơn vị khối lƣợng nguyên tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa học lớp 10 lý thuyết nguyên tử chương 1 , Hóa học lớp 10 lý thuyết nguyên tử chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay