Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn hóa lớp 8

7 19 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:34

Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÊ CƢƠNG ƠN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN HĨA HỌC NĂM HỌC 2016-2017 A Câu 1) LÝ THUYẾT: Tính chất hoá học Nƣớc : Tác dụng với kim loại (Na, K, Ca, Ba) → bazơ + H2↑  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑ Tác dụng với oxit bazơ ( Na2O, K2O, BaO, CaO) → bazơ  CaO + H2O → Ca(OH) → dung dịch bazơ làm quỳ tím hố xanh Tác dụng với oxit axit (CO2 , SO2, SO3, P2O5 , N2O5 ) → axit  SO2 + H2O → H2SO3 → dung dịch axit làm quỳ tím hố đỏ Câu 2) Các loại hợp chất: Oxit, Axit, Bazơ, Muối OXIT: RxOy Oxit hợp chất gồm nguyên tố có nguyên tố O Vd: CaO, Fe2O3, P2O5 AXIT: HnA Phân tử axit gồm hay nhiều nguyên tử H gốc axit Vd: HCl, H2SO4, H3PO4 BAZƠ: M(OH)n Phân tử bazơ gồm nguyên tử kim loại hay nhiều nhóm hidroxit (-OH ) Vd: Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3 MUỐI: MxAy Phân tử muối gồm hay nhiều nguyên tử kim loại hay nhiều gốc axit Vd: Na2SO4 , FeCl2, NaHCO3 Câu 3) Các khái niệm: Dung dịch, dung môi, chất tan, dung dịch bão hòa - Dung mơi chất có khả hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch - Chất tan chất bị hoà tan dung môi - Dung dịch hỗn hợp đồng dung môi chất tan Vd: nước đường - Dung dịch chƣa bão hòa dung dịch hòa tan thêm chất tan - Dung dịch bão hòa dung dịch khơng thể hòa tan thêm chất tan Câu 4) Độ tan (S) chất số gam chất tan 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa nhiệt độ xác định Cơng thức tính độ tan: S  mct 100 mdm Câu 5) Nồng độ phần trăm (C%) dung dịch cho biết số gam chất tan có 100 gam dung dịch Cơng thức tính nồng độ phần trăm: Trong : C% = mct  100 (%) mdd mct: khối lượng chất tan (g) Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn mdd: khối lượng dung dịch (g) (mdd = mct + mdm) Câu 6:) Nồng độ mol dung dịch cho biết số mol chất tan có lít dung dịch Cơng thức tính nồng độ mol: CM = Trong đó: n (mol/l) Vdd n: số mol chất tan (mol) Vdd: thể tích dung dịch (lít) *Một số cơng thức để làm tốn: n= Một số axit, gốc axit thƣờng gặp: Axit Tên gọi HCl Axit Clohiđric HBr Axit Bromhiđric HNO3 Axit Nitric H2S Axit sunfuhiđric H2CO3 Axit Cacbonic H2SO3 Axit Sunfurơ H2SO4 Axit Sunfuric H3PO4 Axit Photphoric PTK 36,5 81 63 34 62 82 98 98 m (mol) ; M m = n.M (g) ; Gốc axit - Cl - Br - NO3 =S = CO3 = SO3 = SO4  PO4 Bảng kí hiệu hóa học hóa trị số ngun tố Kí hiệu Hóa trị NTK Kí hiệu I 39 K H I 23 Na Cl Ba II 137 Br Ca II 40 C Mg II 24 N III 27 Al O Zn II 65 S Fe II, III 56 P Cu II 64 Ag I 108 V = n.22,4 (lít) Tên gọi Clorua Bromua Nitrat Sunfua Cacbonat Sunfit Sunfat Photphat Hóa trị I I I II, IV I, II, IV, V II II, IV, VI V Hóa trị I I I II II II II III NTK 35,5 80 12 14 16 32 31 B BÀI TẬP ÁP DỤNG: Bài 1: Phân loại gọi tên hợp chất có cơng thức hóa học sau: K2O; Mg(OH)2; H2SO4; AlCl3; Na2CO3; CO2; Fe(OH)3; HNO3; Ca(HCO3)2; K3PO4; HCl; H2S; CuO; Ba(OH)2 Bài 2: Hãy viết cơng thức hóa học chất có tên gọi sau: Axit sunfuric; Axit sunfurơ; sắt (II) hiđroxit ; kali hiđrocacbonat; magie clorua; nhôm sunfat; natri oxit; kali hidroxit điphotpho pentaoxit, Canxi đihiđrophotphat Bài 3: Nêu tượng xảy cho: - kim loại Na vào nước - khí H2 qua bột CuO đun nóng Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - mẩu quỳ tím vào dung dịch Ca(OH)2 - mẩu quỳ tím vào dung dịch axit sunfuric Viết PTHH xảy có Bài 4: Có lọ đựng riêng biệt chất lỏng sau: dung dịch BaCl2 , dung dịch HCl, dung dịch Ca(OH)2 Hãy nêu phƣơng pháp hoá học nhận biết chất lỏng đựng lọ Bài 5: Cho sơ đồ phản ứng sau Hãy lập phương trình hóa học xác định loại phản ứng? a) P + O2 → h) K2O + H2O → b) CaO + H2O → i) Ca + H2O → c) SO3 + H2O → j) H2 + O2 → d) Na + H2O → k) Zn + HCl → e) H2 + CuO → l) Al + HCl → f) Fe + O2 → m) Fe + H2SO4 → g) H2 + Fe2O3 → n) P2O5 + H2O → Bài 6: Ở 20o C, hòa tan 60 gam KNO3 vào 190 nước thu dung dịch bão hòa Tính độ tan KNO3 nhiệt độ đó? Bài 7: Tính nồng độ phần trăm dung dịch hòa tan gam NaCl vào 120 gam nước Bài 8: Tính nồng độ mol/l dung dịch hòa tan 16 gam NaOH vào nước để 200 ml dung dịch C BÀI TOÁN: Bài toán 1: Cho 32,5 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric dư a) Viết PTHH b) Tính thể tích khí hiđro sinh (đktc) c) Tính khối lượng lượng muối kẽm clorua tạo thành ? Bài toán 2: Cho 5,4 gam nhôm phản ứng với dung dịch axit clohiđric (đủ) tạo thành muối nhơm clorua khí hiđro a) Viết PTHH b) Tính thể tích khí hiđro thu (đktc) c) Tính khối lượng muối nhơm clorua tạo thành ? Bài toán 3: Cho 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch có chứa 0,4 mol axit clohiđric thu muối sắt (II) clorua khí hiđro a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ? b) Tính thể tích khí Hidro thu ( đktc ) c) Tính số mol muối sắt (II) clorua tạo thành ? Bài toán 4: Cho 9,2 gam natri vào nước (dư ) a, Viết phương trình phản ứng xảy b, Tính thể tích khí ra(đktc) c, Tính khối lượng hợp chất bazơ tạo thành sau phản ứng - ĐỀ I LÝ THUYẾT : điểm Câu 1: Muối ? Có loại muối ? Cho ví dụ? Câu 2: Hồn thành phương trình phản ứng sau Ca + H2O → Na2O + H2O → SO2 + H2O → Mg + HCl → Câu 3: Mơ tả tượng viết phương trình phản ứng xáy cho mẩu kim loại Natri vào nước Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 4: Viết cơng thức hóa học chất sau: Kẽm nitrat Axit clohidric Axit photphoric Magiê hiđrôxit Canxihiđrôxit Kali sunfat II BÀI TỐN : (3 điểm) Cho 5,4 nhơm tác dụng với dung dịch HCl thu dung dịch Nhôm clorua khí Hiđro a Viết phương trình phản ứng ? b Tính thể tích khí Hiđrơ (ở đktc) ? c Tính khối lượng HCl tham gia phản ứng ? Biết Al = 27; = 16; H = 1; Cl=35,5 C=12 ĐỀ A LÝ THUYẾT: (7 điểm) Câu 1: a) Độ tan chất nước gì? b) Biết nhiệt độ 200 C, 10 gam nước hòa tan tối đa 20 gam đường, tính độ tan đường Câu 2: Có chất rắn màu trắng P2O5 CaO đựng lọ nhãn Làm để nhận hai chất? Câu 3: Hoàn thành phương trình hóa học sau a) H2O điện phân > b) Fe3O4 + H2  c) SO3 + H2O  d) Na + H2O  B BÀI TOÁN: (3 điểm) Cho 6,5 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric (HCl), tạo khí hiđrơ Kẽm clorua a) Viết phương trình hóa học xảy b) Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc) c) Tính khối lượng muối thu sau phản ứng d) Tính số mol axit clohidric tham gia phản ứng -(Biết Zn = 65; Cl = 35.5) ĐỀ I LÝ THUYẾT: ( điểm) Câu 1: a Độ tan chất nước gì? b Thế dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa? Câu 2: Hồn thành phương trình hóa học sau a K + H2O  b P2O5 + H2O  c H2 + CuO  d Al + HCl  Câu 3: Những hợp chất có CTHH sau: NaOH, CaO, SO3, CuCl2, H2SO4, KHCO3, Fe(OH)3 Hãy cho biết hợp chất thuộc loại hợp chất nào? II BÀI TỐN ( đ) Hòa tan hồn tồn 14g sắt vào dung dịch axit clohiđric (HCl) dư a Viết PTHH xảy b Tính khối lương muối tạo thành ? Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c Tính thể tích khí hiđro sinh (ở đktc) ? -Biết: Fe = 56, H = 1, Cl = 35.5 - ĐỀ I Lý thuyết: (7 điểm) Câu 1: a) Độ tan chất nước gì? b)Hãy tính độ tan muối Na2CO3 nước 20 oC biết nhiệt độ hòa tan hết 60 gam Na 2CO3 240 gam nước thu dung dịch bão hòa Câu 2: Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất sau: NaOH; HCl nước Câu 3: Nêu tính chất hóa học nước Viết phương trình hóa học minh họa ? Câu 4: Hãy hoàn thành phản ứng hóa học sau a Zn + H2SO4 → …… +……… b Fe2O3 + H2 → ……… +…… c P2O5 + H2O → d CaO + H2O →…………… II Bài tập: (3 điểm) Cho 7,1 gam Al tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, tạo khí hiđrơ nhơm sunfat (Al2(SO4)3 a Viết phương trình hóa học xảy ra? b Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc)? c Tính số mol H2SO4 cho ? -(Biết Al = 27; H = 1; S = 32; O = 16) - Chúc ôn thi đạt kết cao !!! Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ... → h) K2O + H2O → b) CaO + H2O → i) Ca + H2O → c) SO3 + H2O → j) H2 + O2 → d) Na + H2O → k) Zn + HCl → e) H2 + CuO → l) Al + HCl → f) Fe + O2 → m) Fe + H2SO4 → g) H2 + Fe2O3 → n) P2O5 + H2O → Bài... tên hợp chất có cơng thức hóa học sau: K2O; Mg(OH )2; H2SO4; AlCl3; Na2CO3; CO2; Fe(OH)3; HNO3; Ca(HCO3 )2; K3PO4; HCl; H2S; CuO; Ba(OH )2 Bài 2: Hãy viết công thức hóa học chất có tên gọi sau:... Axit Bromhiđric HNO3 Axit Nitric H2S Axit sunfuhiđric H2CO3 Axit Cacbonic H2SO3 Axit Sunfurơ H2SO4 Axit Sunfuric H3PO4 Axit Photphoric PTK 36,5 81 63 34 62 82 98 98 m (mol) ; M m = n.M (g) ; Gốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn hóa lớp 8 , Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn hóa lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay