Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn hóa học lớp 10

0 13 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:33

Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƢƠNG ÔN HỌC KỲ II LỚP 10: Câu 1: Viết chuỗi phản ứng: Một số phản ứng hay gặp lƣu huỳnh 1/ S+ O2 → SO2 ; 2/ H2 + S → H2S 3/ 2K +S→ K2S 4/H2S + 2KOH → K2S + H2O 5/ H2S + KOH → KHS + H2O 6/ H2S + CuSO4 → CuS ↓ + H2SO4 7/ H2S +4Br2+4H2O→ H2SO4 + 8HBr 8/ 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O 9/ 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O 10/ H2S + Cl2→ S +2 HCl 11/ SO2 + O2 → 2SO3 12/ SO3 + H2O → H2SO4 13/ SO2 +2 KOH → K2SO3+H2O 14/ SO2 + KOH→ KHSO3 15/ SO2 + 2Mg → S +2MgO 16/ SO2 + Br2+ 2H2O → H2SO4 + 2HBr 17/ SO2 + Cl2+ 2H2O→ H2SO4 + 2HCl 18/ 2FeS2 +11/2 O2→ 4SO2 +Fe2O3 19/ Na2SO3+ H2SO4→ Na2SO4 +SO2 +H2O 20/ FeS + 2HCl → FeCl2+ H2S 21/ Fe2(SO4)3 +6 NaOH → Chuỗi 1; FeS2 → SO2 →S→ SO2 → K2SO3 → H2S→ 2Fe(OH)3 +3 Na2SO4 S → FeS → H2S → H2SO4→ CuSO4 → H2SO4 → K2SO4 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Chuỗi 2: SO2 → H2SO4 → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 → ZnS → H2S → S → H2S → H2SO4 → FeSO4 → Fe2(SO4)3 → Na2SO4 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Chuỗi 3: Na → Na2S→ H2S → S → SO2 → SO3→ H2SO4→ HCl→ CuCl2→ HCl → H2S→ SO2 → Na2SO3→ SO2 → Na2SO3→ Na2SO4 → BaSO4 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Câu 2: Viết phản ứng chất với dd H2SO4 lỗng H2SO4 đặc, nóng? Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 1/ Fe + H2SO4 loãng……………………………………………………………………………… 2/ FeO + H2SO4 loãng…………………………………………………………………………… 3/ Fe2O3 + H2SO4 loãng………………………………………………………………………… 4/ Fe3O4 + H2SO4 loãng……………………………………………………………………………… 5/ Fe(OH)3 + H2SO4 loãng…………………………………………………………………………… 6/ Fe(OH)2 + H2SO4 loãng………………………………………………………………………… 7/ Fe + H2SO4 đặc………………………………+ SO2↑…+……………………………… 8/ FeO + H2SO4 đặc………………………………+ SO2……+………………………………… 9/ Fe2O3 10/ Fe3O4 + H2SO4 đặc……………………………………………………………………………… + H2SO4 đặc……………………………+ SO2 +…………………………………… 11/ Fe(OH)3 + H2SO4 đặc………………………………………………………………………… 12/ Fe(OH)2 + H2SO4 đặc…………………………+ SO2 13/ C + H2SO4 đặc……………………………… + SO2 14/ P + H2SO4 đặc……………………………… + SO2 +………………………………… +…………………………………… + ………………………………… 15/ C + H2SO4 đặc……………………………… + SO2 + ………………………………… + H2SO4 đặc………………………… + SO2 + ………………………………… 16/ NaBr 12/ FeCO3 + H2SO4 đặc…………………………+ SO2 + …………………………………… Câu 3: Toán cho Kim loại tác dụng với Lƣu Huỳnh? Bài 1: Đun nóng hh gồm 0,65 gam bột Kẽm với 0,224 gam bột Lưu huỳnh ống nghiệm đậy kín khơng có khơng khí a/ Sau phản ứng thu đượcc chất nào? Tính khối lượng chúng? b/ Nếu đun hh ngồi khơng khí, tính khối lưọng chất thu được? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Bài 2: Đun nóng hh gồm 1,62 gam bột Al với 2,4 gam bột Lưu huỳnh ống nghiệm đậy kín khơng có khơng khí a/ Sau phản ứng thu đựợc chất nào? Tính khối lưọng chúng? b/ Nếu đun hh ngồi khơng khí, tính khối lưọng chất thu được? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Bài 3: Đun nóng gam hh Y gồm Mg,S (khơng có khơng khí) thu hh rắn A Cho A vào dd HCl dư thu đựoc 4,48 lít hh khí B (đktc) Tính khối lượng chất Y? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………… Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 4: Đun nóng 35,6 gam hh Y gồm Zn, S (khơng có khơng khí) thu hh rắn A Cho A vào dd HCl dư thu 8,96 lít hh khí B (đktc) Tính khối lưọng chất Y? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Bài 5: 1,1 gam hh bột Al Fe tác dụng đủ với 1,28 gam bột S Tính khối lượng Al, Fe? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Bài 6: Nung nóng 3,72 gam hh Zn, Fe bột S dư Chất rắn thu đựoc hồ tan hồn tồn dd H2SO4 lỗng, thu đựợc 1,344 lít khí (đktc) Tính khối lượng kim loại? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Câu 4: Tốn cho khí SO2 H2S tác dụng với dd bazo KOH hay NaOH (tính T)? Bài 1: Dẫn 3,36 lít khí H2S (đktc) vào 400 ml dung dịch KOH 1M Tính nồng độ mol chất sau? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………… Bài 2: Dẫn 8,96 lít khí H2S (đktc) vào 600 ml dung dịch NaOH 0,95M Tính nồng độ mol chất sau? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Bài 3: Dẫn 3,36 lít khí H2S (đktc) vào 200 gam dung dịch KOH 10,08% Tính nồng độ phầm trăm chất sau? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Bài 4: Cho 12,8 gam khí SO2 vào 250 ml dung dịch KOH 1M Tính nồng độ mol chất sau? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 5: Dẫn 8,96 lít khí SO2 (đktc) vào 200 gam dung dịch NaOH 18 % Tính nồng độ phần trăm chất sau? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Câu 5: Cân phản ứng oxi hố –khử xác định vai trò chất? Bài 1: Dẫn khí H2S vào dd hỗn hợp KMnO4 H2SO4 Viết cân pt, cho biết vai trò H2S KMnO4 ? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Bài 2: Cho phản ứng SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 Viết pt cân bằng, cho biết vai trò SO2 KMnO4? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Bài 3: Cho phản ứng H2S + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 Viết pt cân bằng, cho biết vai trò H2S Cl2 ? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Bài 24: Cho phản ứng H2SO4 đ + HI → I2 + H2S + H2O Viết pt cân bằng, cho biết vai trò H2SO4 HI? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………………… Chuỗi 3: Na → Na2S→ H2S → S → SO2 → SO3→ H2SO4→ HCl→ CuCl2→ HCl → H2S→ SO2 → Na2SO3→ SO2 → Na2SO3→ Na2SO4 → BaSO4 …………………………………………………………………………………………………………... Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Chuỗi 2: SO2 → H2SO4 → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 → ZnS → H2S → S → H2S → H2SO4 → FeSO4 → Fe2(SO4)3 → Na2SO4 ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………... Fe + H2SO4 đặc………………………………+ SO2↑…+……………………………… 8/ FeO + H2SO4 đặc………………………………+ SO2……+………………………………… 9/ Fe2O3 10/ Fe3O4 + H2SO4 đặc……………………………………………………………………………… + H2SO4 đặc……………………………+ SO2 +……………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn hóa học lớp 10 , Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn hóa học lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay