Công thức hóa hữu cơ cần nhớ

7 24 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:33

Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CÔNG THỨC CẦN NHỚ HÓA HỮU I XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN NGUYÊN TỐ (m, %) Xác định khối lượng nguyên tố mA gam hợp chất: 12 mH  mH O  2.nH O ( g ) mC  mCO2  12.nCO2 ( g ) 18 44 14 VN mN  mNO2  14.nNO2 ( g ) mN  28  28.nN ( g ) 46 22,4 mO  mA  (mC  mH  mN ) Xác định % khối lượng nguyên tố mA gam hợp chất: m m %C  C 100% % H  H 100% mA mA %N  mN 100% mA %O  100%  (%C  %H  %N ) II XÁC ĐỊNH KHỐI LƢỢNG PHÂN TỬ CỦA CHẤT HỮU (MA) Trường hợp cho tỷ khối hơi: M M d A / B  A  M A  M B d A / B d A / kk  A  M A  29.d A / kk MB M kk Trường hợp cho thể tích phân tử gam: V (lít ) m nA  A  MA  A 22,4 nA * Chú ý: Theo Định luật Avôgadrô: Hai chất khác điều kiện nhiệt độ áp suất, chiếm thể tích  chúng phải số mol m m m nA  nB  A  B  M A  A M B MA MB mB III XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ (CxHyOzNt) Dựa vào công thức ĐGN mà xác định m m m m %C % H %O % N x: y : z :t  C : H : O : N x: y : z :t  : : : 12 16 14 12 16 14 Dựa vào thành phần nguyên tố mà xác định MA 12 x y 16 z 14t M A 12 x y 16 z 14t         100% %C % H %O % N mA mC mH mO mN Dựa vào phương trình phản ứng đốt cháy 4x  y  2z y t to Cx H yOz Nt  O2  xCO2  H 2O  N 2  nA 4x  y  2z y t x    nO2 p u nCO2 nH O nN - Nếu đề cho đầy đủ tỉ lệ  ta xác định cụ thể giá trị x, y, z, t  Xác định công thức phân tử - Nếu đề cho thiếu tỉ lệ  ta xác định tỉ lệ x:y:z:t Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn  Chỉ xác định cơng thức ĐGN BÀI TẬP LÀM THÊM HĨA HỮU 11 Dạng 1: Xác định % khối lƣợng nguyên tố HCHC Bài Đốt cháy hoàn toàn 0,92 g HCHC thu 1,76 g CO2 1,08 g H2O Xác định % khối lượng nguyên tố HCHC Bài Đốt cháy hoàn toàn 7,75 g vitamin C (chứa C, H, O) thu 11,62 g CO2 3,17 g H2O Xác định % khối lượng nguyên tố phân tử vitamin C Bài Oxi hố hồn tồn 0,6 g HCHC A thu 0,672 lít khí CO2 (ở đktc) 0,72 g H2O Tính thành phần phần trăm nguyên tố phân tử chất A Bài Oxi hố hồn tồn 0,135 g HCHC A cho sản phẩm qua bình chứa H2SO4 đặc bình chứa KOH, thấy khối lượng bình tăng lên 0,117 g, bình tăng thêm 0,396 g Ở thí nghiệm khác, nung 1,35 g hợp chất A với CuO thu 112 ml (đktc) khí nitơ Tính thành phần phần trăm nguyên tố phân tử chất A Bài Oxi hố hồn tồn 0,46 g HCHC A, dẫn sản phẩm qua bình chứa H2SO4 đặc bình chứa KOH dư thấy khối lượng bình tăng 0,54 g bình tăng 0,88 g Tính thành phần phần trăm nguyên tố phân tử chất A Bài A chất hữu chứa nguyên tố Khi oxi hố hồn tồn 2,50 g chất A người ta thấy tạo thành 3,60 g H2O Xác định thành phần định tính định lượng chất A Bài Khi oxi hố hồn tồn 5,00 g chất hữu cơ, người ta thu 8,40 lít khí CO2 (đktc) 4,5 g H2O Xác định phần trăm khối lượng nguyên tố hợp chất hữu Bài Để đốt cháy hoàn toàn 2,50 g chất A phải dùng vừa hết 3,36 lít O2 (đktc) Sản phẩm cháy CO2 H2O, khối lượng CO2 khối lượng H2O 3,70 g Tính phần trăm khối lượng nguyên tố A Bài Oxi hố hồn tồn 6,15 g chất hữu X, người ta thu 2,25 g H2O; 6,72 lít CO2 0,56 lít N2 (các thể tích đo đktc) Dạng 2: Lập CTPT hợp chất hữu Bài Nilon – 6, loại tơ nilon phổ biến 63,68% C; 9,08 % H; 14,14% O; 12,38% N Xác định CTĐGN nilon – Bài Kết phân tích nguyên tố nicotin sau: 74% C; 8,65% H; 17,35% N Xác định CTĐGN nicotin, biết nicotin khối lượng mol phân tử 162 Bài Đốt cháy hoàn toàn 5,6 g HCHC A thu 13,2 g CO2 3,6 g H2O Tỉ khối A so với H2 28 Xác định CTPT A Bài Đốt cháy hoàn toàn 0,30 g chất A (chứa C, H, O) thu 0,44 g CO2 0,18 g H2O Thể tích của 0,30 g chất A thể tích 0,16g khí oxi (ở đk nhiệt độ áp suất) Xác định CTPT chất A Bài Từ tinh dầu hồi, người ta tách anetol – chất thơm dùng sản xuất kẹo cao su Anetol khối lượng mol phân tử 148 g/mol Phân tích ngun tố cho thấy, anetol %C = 81,08%; %H = 8,10% lại oxi Lập CTĐGN CTPT anetol Bài Hợp chất X phần tẳm khối lượng C, H, O 54,54%; 9,10% 36,36% Khối lượng mol phân tử X 88 Xác định CTPT X Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài Từ tinh dầu chanh người ta tách chất limonen thuộc loại hiđrocacbon hàm lượng ngun tố H 11,765% Hãy tìm CTPT limonen, biết tỉ khối limonen so với heli 34 Bài Đốt cháy hoàn toàn HCHC A cần vừa đủ 6,72 lít O2 (ở đktc) thu 13,2 g CO2 5,4 g H2O Biết tỉ khối A so với khơng khí gần 1,0345 Xác định CTPT A Bài Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g chất hữu X người ta thu 4,40 g CO2 1,80 g H2O Xác định CTĐGN chất X Xác định CTPT chất X biết làm bay 1,10 g chất X thể tích thu thể tích 0,40 g khí oxi đk nhiệt độ áp suất Bài 10 Để đốt cháy hoàn toàn 2,85 g chất hữu X phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc) Sản phẩm cháy CO2 H2O theo tỉ lệ khối lượng 44 : 15 Xác định CTĐGN X Xác định CTPT X biết thỉ khối X C2H6 3,80 * Bài 11 Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 g chất hữu X phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc) Sản phẩm cháy gồm 3,15 g H2O 3,92 lít hỗn hợp khí gồm CO2 N2 (đktc) Xác định CTĐGN X Bài 12 HCHC A thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố sau: C chiếm 24,24%; H chiếm 4,04%; Cl chiếm 71,72% Xác định CTĐGN A Xác định CTPT A biết tỉ khối A CO2 2,25 Bài 13 Tìm CTPT chất hữu trường hợp sau: Đốt cháy hoàn toàn 10 g hợp chất, thu 33,85 g CO2 6,94 g H2O Tỉ khối hợp chất so với KK 2,69 Đốt cháy 0,282 g hợp chất cho sản phẩm sinh qua bình đựng CaCl2 khan KOH thấy bình đựng CaCl2 khan tăng thêm 0,194 g, bình KOH tăng thêm 0,80 g Mặt khác đốt cháy 0,186 g chất đó, thu 22,4 ml nitơ (ở đktc) Phân tử chứa nguyên tử nitơ Bài 14 Đốt cháy hoàn toàn lượng chất hữu chứa C, H, Cl sinh 0,22 g CO 0,09 g H2O Khi xác định clo lượng chất dd AgNO3 người ta thu 1,435 g AgCl Bài 15 Phân tích HCHC cho thấy: 2,1 phần khối lượng C lại 2,8 phần khối lượng O 0,35 phần khối lượng H Hãy xác định CTPT chất hữu biết 1,00 g chất đktc chiếm thể tích 373,3 cm3 Bài 16 Đốt cháy hoàn toàn 0,9 g HCHC A thu 1,32 g CO2 0,54 g H2O Tỉ khối A so với H2 45 Xác định CTPT A Bài 17 Đốt cháy hoàn toàn 100 ml chất A cần 250 ml oxi tạo 200 ml CO 200 ml H2O Xác định CTPT A, biết thể tích khí đo đk nhiệt độ áp suất Bài 18 Khi đốt lít khí A cần lít oxi sau pư thu lít CO2 lít H2O Xác định CTPT A, biết thể tích khí đo đk nhiệt độ áp suất Bài 19 Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế metylơgenol (M = 178 g/mol) chất dẫn dụ trùng Kết phân tích ngun tố metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, lại oxi Lập CTĐGN, CTPT metylơgenol Bài 20: Xác định CTPT chất trường hợp sau: a Tính phần nguyên tố: 85,8%C; 14,2%H; d A/H2 = 28 Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b 51,3%C; 9,4%H; 12%N; 27,3%O; dA/KK = 4,035 ĐS: C4H8; C5H11O2N Bài 21: Tìm CTPT chất trường hợp sau: a Đốt cháy 0,6g chất hữu A thu 0,88g CO2 0,36g H2O d A/H2 = 30 b Đốt cháy 7g chất hữu B thu 11,2 lít CO2 (đkc) 9g H2O Khối lượng riêng B đkc 1,25g/l c Đốt cháy hoàn toàn 10g chất hữu C thu 33,85g CO2 6,94g H2O Tỷ khối C so với khơng khí 2,69 ĐS: C2H4O2; C2H4; C6H6 Bài 22: Đốt cháy hoàn toàn m(g) Hydrocacbon A thu 2,24 lít CO2 (đkc) 3,6g H2O a Tính m % khối lượng nguyên tố A ? b Xác định CTN; CTPT A biết d A/H2 = ĐS: 1,6g; 75%; 25%; CH4 Bài 23: Tìm CTN CTPT chất trường hợp sau: a Đốt cháy 0,176g hợp chất A sinh 0,352g CO2 0,144g H2O Biết dA/KK = 1,52 b Phân tích 0,31g chất hữu B (C; H; N) thu 0,12g C 0,05g H Biết d B/H2 = 15,5 c Phân tích chất hữu D thấy phần khối lượng C 0,5 phần khối lượng H phần khối lượng O Biết d D/H2 = 30 ĐS: C2H4O; CH5N; C2H4O2 Bài 24: Đốt cháy hoàn toàn 0,9g chất hữu thành phần gồm nguyên tố C, H, O người ta thu 1,32g CO2 0,54g H2O Khối lượng phân tử chất 180đvC Hãy xác định CTPT chất hữu nói ? ĐS: C6H12O6 Bài 25: Đốt cháy hồn toàn 5,2g hợp chất hữu A cho sản phẩm qua bình H2SO4 đđ khối lượng bình tăng 1,8g qua bình đựng nước vơi dư 15g kết tủa Xác định CTPT A biết d A/O2 = 3,25 ĐS: C3H4O4 Bài 26: Đốt cháy hoàn toàn lượng Hydrocacbon A cho tồn sản phẩm qua bình đựng H2SO4 đđ qua bình hai đựng nước vơi dư Sau thí nghiệm khối lượng bình tăng 0,36g bình hai 2g kết tủa trắng a Tính % khối lượng nguyên tố A ? b Xác định CTN CTPT A biết dA/KK = 0,965 ? c Nếu ta thay đổi thứ tự hai bình độ tăng khối lượng bình sau thí nghiệm ? ĐS: 85,71%; 14,29%; C2H4; tăng 1,24g khơng đổi Bài 27: Đốt cháy hồn tồn 10,4g hợp chất hữu (A) cho toàn sản phẩm qua bình đựng H2SO4 đđ qua bình hai đựng nước vơi dư Sau thí nghiệm khối lượng bình tăng 3,6g bình hai 30g kết tủa trắng Khi hóa 5,2g (A) thu thể tích thể tích 1,6g khí O2 điều kiện nhiệt độ áp suất Xác định CTPT (A) ? ĐS: C3H4O4 Bài 28: Đốt cháy 0,45g chất hữu A cho tồn sản phẩm qua bình đựng nước vơi dư 112 cm3 N2 (đkc) khỏi bình, khối lượng bình tăng 1,51g 2g kết tủa trắng Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a Xác định CTN CTPT A biết 0,225g A thể khí chiếm thể tích thể tích chiếm 0,16g O2 đo điều kiện ? b Tính khối lượng Oxy cần cho phản ứng cháy nói ? ĐS: C2H7N; 1,2g Bài 29: Đốt cháy hoàn toàn 3,2g chất hữu A dẫn sản phẩm qua bình chứa nước vơi dư thấy khối lượng bình tăng 13,44g 24g kết tủa Biết dA/KK = 1,38 Xác định CTPT A? ĐS: C3H4 Bài 30: Đốt cháy hoàn toàn 0,6g chất hữu A cho sản phẩm qua bình đựng nước vơi dư thấy 2g kết tủa khối lượng bình tăng thêm 1,24g a Tìm CTN A ? b Tìm CTPT A biết 3g A tích thể tích 1,6g O2 điều kiện ? ĐS: C2H4O2 Bài 31: Đốt cháy hoàn toàn 2,46g chất hữu A dẫn sản phẩm qua bình chứa H2SO4 đđ bình hai chứa Ca(OH)2 dư thấy 224ml N2 (đkc) khối lượng bình tăng 0,9g khối lượng bình hai tăng 5,28g a Tìm CTN A ? b Tìm CTPT A biết dA/KK = 4,242 ? ĐS: C6H5O2N Bài 32: Đốt cháy hoàn toàn 0,369g hợp chất hữu A sinh 0,2706g CO2 0,2214g H2O Đun nóng lượng chất A nói với vôi xút để biến tất Nitơ A thành NH3 dẫn khí NH3 vào 10ml dung dịch H2SO4 1M Để trung hòa lượng H2SO4 dư ta cần dùng 15,4ml dung dịch NaOH 0,5M Xác định CTPT A biết phân tử lượng 60đvC ? ĐS: CH4ON2 Bài 33: Đốt cháy 0,282g hợp chất hữu cho sản phẩm sinh qua bình đựng CaCl2 khan KOH, thấy bình CaCl2 tăng thêm 0,194g, bình KOH tăng thêm 0,8g Mặt khác đốt 0,186g chất hữu thu 22,4ml N2 (đkc) Tìm CTPT hợp chất hữu biết phân tử chất hữu chứa nguyên tử Nitơ ? ĐS: C6H7N Bài 34: Đốt cháy hoàn toàn 0,4524g hợp chất hữu (A) sinh 0,3318g CO2 0,2714g H2O Đun nóng 0,3682g chất (A) với vôi xút để biến tất Nitơ (A) thành NH3 dẫn NH3 vào 20ml dd H2SO4 0,5M Để trung hòa axit dư sau tác dụng với NH3 cần dùng 7,7ml dd NaOH 1M Hãy a Tính % nguyên tố hợp chất hữu (A) ? b Xác định CTPT (A) biết (A) khối lượng phân tử 60 đvC ? ĐS: 20%; 6,67%; 46,77%; 26,56%; CH4ON2 Bài 35: Khi đốt lít khí (A) cần lít Oxy, sau phản ứng thu lít CO2 lít nước Xác định CTPT (A) biết thể tích đo điều kiện nhiệt độ, áp suất ? ĐS: C3H8 Bài 36: Đốt cháy hoàn toàn 100ml chất (A) cần 250ml Oxy tạo 200ml CO2 200ml nước Tìm CTPT (A) biết thể tích đo điều kiện nhiệt độ, áp suất ? ĐS: C2H4O Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 37: Trộn 10ml Hydrocacbon A với 60ml O2 (dư) đốt Sau phản ứng làm lạnh thu 40ml hỗn hợp khí, tiếp tục cho hỗn hợp khí qua nước vơi dư 10ml khí Tìm CTPT A ? Biết tất thể tích đo điều kiện nhiệt độ, áp suất ĐS: C8H12 Bài 38: Đốt 200cm3 chất hữu chứa C; H; O 900cm3 O2 (dư) Thể tích sau phản ứng 1,3 lít sau cho nước ngưng tụ 700cm3 sau cho qua dung dịch KOH 100cm3 Xác định CTPT chất hữu ? Biết khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất ĐS: C3H6O Bài 39: Trộn 400ml hỗn hợp khí gồm N2 Hydrocacbon A với 900ml O2 (dư) đốt cháy Thể tích hỗn hợp khí sau đốt cháy 1,4 lít Làm ngưng tụ nước lại 800ml khí Cho khí lội qua dung dịch KOH dư 400ml Các khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Tìm CTPT A ? ĐS: C2H6 Bài 40: Trộn 10ml Hydrocacbon khí với lượng O2 dư làm nổ hỗn hợp tia lửa điện Làm cho nước ngưng tụ thể tích hỗn hợp sau phản ứng thua thể tích ban đầu 30ml Phần khí lại cho qua dung dịch KOH thể tích hỗn hợp giảm 40ml Xác định CTPT Hydrocacbon biết thể tích đo điều kiện nhiệt độ, áp suất ĐS: C4H8 Bài 41: Đốt cháy 5,8g chất hữu A thu 2,65g Na2CO3 2,25g H2O 12,1g CO2 Xác định CTPT A biết phân tử A chứa nguyên tử Natri ? ĐS: C6H5ONa Bài 42: Đốt cháy hoàn toàn lượng chất hữu chứa C; H; Cl sinh 0,44g CO 0,18g H2O Mặt khác phân tích lượng chất mặt AgNO3 thu 2,87g AgCl a Tính % khối lượng nguyên tố hợp chất hữu ? b Xác định CTPT chất hữu biết dCHC/H2 = 42,5 ? ĐS: CH2Cl2 Bài 43: Đốt cháy hoàn toàn 1,5g chất hữu A dẫn sản phẩm qua bình đựng CaCl bình hai đựng dung dịch KOH khối lượng bình tăng 0,9g khối lượng bình hai tăng 1,76g Mặt khác định lượng 3g A phương pháp Đuyma thu 448ml N (đkc) Xác định CTN CTPT A biết dA/KK = 2,59 ? ĐS: C2H5O2N Bài 44: Tìm CTN CTPT chất trường hợp sau: a Phân tích A thấy: mC : mH : mO = 4,5 : 0,75 : 10 lít A đkc nặng 33g b Oxy hóa hồn tồn Hydrocacbon B CuO đun nóng Khi phản ứng xong thu 1,44g H2O nhận thấy khối lượng CuO giảm 3,84g d B/N2 = ĐS: C3H6O2; C4H8 Bài 45: Xác định CTPT chất trường hợp sau: Biết khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất a Khi đốt lít khí A cần lít O2 sau phản ứng thu lít CO2 lít nước b Đốt cháy 100ml chất B cần 250ml O2 tạo 200ml CO2 200ml nước ĐS: C3H8; C2H4O Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 46: Xác định CTPT chất trường hợp sau: a Một chất hữu khối lượng phân tử 26đvC Khi đốt cháy chất hữu thu CO2 H2O b Đốt cháy Hydrocacbon thu 0,88g CO2 0,45g H2O ĐS: C2H2; C4H10 Bài 47: Đốt cháy hoàn toàn 0,59g chất hữu A chứa C; H; N thu 1,32g CO2 0,81g H2O 112ml N2 (đkc) Tìm CTPT A biết d A/O2 = 1,84 ? ĐS: C3H9N Bài 48 : Đốt 0,366g hợp chất hữu (A) thu 0,792g CO2 0,234g H2O Mặt khác phân hủy 0,549g chất (A) thu 37,42g cm3 Nitơ (270C 750mmHg) Tìm CTPT (A) biết phân tử (A) chứa nguyên tử Nitơ ? ĐS: C9H13O3N * Bài 49 : Đốt cháy hoàn toàn 0,01mol chất hữu (B) lượng Oxy vừa đủ 0,616 lít thu 1,344 lít hỗn hợp CO2, N2 nước Sau làm ngưng tụ nước, hỗn hợp khí lại chiếm thể tích 0,56 lít tỷ khối Hydro 20,4 Xác định CTPT (B) biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn (B) chứa nguyên tử Nitơ ? ĐS: C2H7O2N * Bài 50 : Khi đốt 18g hợp chất hữu phải dùng 16,8 lít oxy (đkc) thu khí CO2 nước với tỷ lệ thể tích VCO2 :VH2O = 3:2 Tỷ khối hợp chất hữu Hydro 36 * Hãy xác định CTPT hợp chất đó? ĐS: C3H4O2 ...Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn  Chỉ xác định cơng thức ĐGN BÀI TẬP LÀM THÊM HĨA HỮU CƠ 11 Dạng 1: Xác định % khối lƣợng nguyên tố HCHC Bài Đốt cháy hoàn toàn 0,92... Bài A chất hữu chứa nguyên tố Khi oxi hố hồn tồn 2,50 g chất A người ta thấy tạo thành 3,60 g H2O Xác định thành phần định tính định lượng chất A Bài Khi oxi hố hồn tồn 5,00 g chất hữu cơ, người... Đốt cháy 0,6g chất hữu A thu 0,88g CO2 0,36g H2O d A/H2 = 30 b Đốt cháy 7g chất hữu B thu 11,2 lít CO2 (đkc) 9g H2O Khối lượng riêng B đkc 1,25g/l c Đốt cháy hoàn toàn 10g chất hữu C thu 33,85g
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức hóa hữu cơ cần nhớ , Công thức hóa hữu cơ cần nhớ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay