Bí quyết cân bằng nhanh phương trình hóa học

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:33

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn QUYẾT CÂN BẰNG NHANH CÁC PHẢN ỨNG HÓA HỌC Để giải nhanh tốn hóa học, việc cần thiết trước hết phải cân nhanh phản ứng mói đến bước tính tốn Hiện việc cân phản ứng hóa học nội dung khó khăn học sinh, xin giới thiệu bạn đọc em học sinh viết "Bí giúp cân nhanh phản ứng hóa học" QUYẾT 1: Cân phản ứng theo phương pháp "HỆ SỐ CÂN BẰNG" Gồm bước sau: Bước 1: Đưa hệ số số nguyên hay phân số vào trước công thức hợp chất cho số nguyên tử nguyên tố vế phương trình Bước 2: Giữ nguyên phân số khử mẫu để phương trình hồn chỉnh Ví dụ 1: Cân phản ứng sau: t P  O2  P2O5 Cách làm: Đưa hệ số vào trước P, hệ số 5/2 vào trước O2 , giữ nguyên hệ số P2O5và quy đồng mẫu số chung 2, ta phương trình hồn chỉnh: t 4P  5O2  2P2O5 Ví dụ 2: Cân phản ứng sau: t NH  O2  NO  H 2O Cách làm: Đưa hệ số vào trước NH3 NO, hệ số vào trước H2O, hệ số vào trước O2và quy đồng mẫu số chung 2, ta phương trình hồn chỉnh t NH  5O2  NO  6H 2O QUYẾT 2: Cân phản ứng theo phương pháp "CHẴN LẺ" Phương pháp: Xét hợp chất trước sau phản ứng Nếu số nguyên tử nguyên tố số cơng thức hóa học số chẵn, cơng thức khác lại số lẻ cần đặt hệ số trước cơng thức có số ngun tử số lẻ, sau tìm hệ số lại Ví dụ 1: Cân phản ứng sau: t FeS  O2  2Fe2O3  So2 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Cách làm: Ta thấy số nguyên tử oxi O2 CO2 số chẵn Fe2O3 số le nên cần đặt hệ số trước công thức Fe2O3 t FeS  O2  2Fe2O3  SO2 - Tiếp theo cân số nguyên tử Fe nên đặt hệ số vào trước FeS2 t 4FeS  O2  2Fe2O3  SO2 - Cân số nguyên tử S nên đặt hệ số trước SO2 t 4FeS  O2  2Fe2O3  8SO2 - Cuối cân số nguyên tử oxi nên đặt hệ số 11 trước O2 t 4FeS  11O2  2Fe2O3  8SO2 Ví dụ 2: Cân phản ứng sau: t Al  O2  Al2O3 Cách làm: Số nguyên tử oxi Al2O3 số lẻ nên thêm hệ số vào trước t Al  O2  Al 2O3 Tiếp theo cân số nguyên tử nhôm, ta đặt hệ số vào trước Al t A4l  O2  Al 2O3 Cuối cân số nguyên tử oxi, ta thêm hệ số trước O2 t Al  3O2  Al 2O3 QUYẾT 3: Cân phản ứng theo phương pháp "ĐẠI SỐ" Gồm bước sau: Phương pháp: Bước 1: Đưa hệ số hợp thức a, b, c, d, e, f, vào công thức hai vế phương trình phản ứng Bước 2: Cân số nguyên tử vế phương trình hệ phương trình chứa ẩn a, b, c, d, e, f, Bước 3: Giải hệ phương trình vừa lập, để tìm hệ số Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Ví dụ 1: Cân phản ứng sau: t Cu  H SO4  CuSO4  SO2  H 2O (1) Bước 1: Điền cá hệ số hợp thức a, b, c, d, e, f, vào chất trước sau phản ứng (1) Bước 2: Tiếp theo lập hệ phương trình dựa vào mối quan hệ khối lượng chất trước sau phản ứng (khối lượng nguyên tử nguyên tố vế phải nhau) Cu: a = c (1) S: b = c+ d (2) H: 2b = 2e (3) O: 4b = 4c + 2d + (4) Bước 3: Giải hệ phương trình cách: Từ phương trình (3): Chọn e = b = Từ phương trình (2), (4) (1): c = a = d = 1/2 Từ phương trình (1) (2): a = c = 1/2 Bước 4: Đưa hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng: t / 2Cu  H SO4  / 2CuSO4  / 2SO2  H 2O Hoặc t Cu  H SO4  2CuSO4  SO2  2H 2O Ví dụ 2: Cân phản ứng oxi hóa khử sau: t Al  HNO3  Al NO3 3  NO2  H 2O Bước 1: Đưa hệ số hợp thức vào phản ứng: t aAl  bHNO3  cAl NO3 3  dNO2  eH 2O Bước 2: Cân số nguyên tử vế phản ứng, ta có hệ phương trình: Al: a = c (1) N: b = 3c + d (2) H: b = 2e (3) O: 3b = 9c + 2d + e (4) Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bước 3: Giải hệ phương trình cách: Từ phương trình (3), chọn e = 1; b = Từ phương trình (2) (4): e = d = Từ phương trình (1) (2): a = c = 1/3 Bước 4: Đưa hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng: t / Al  2HNO3  / Al NO3 3  NO2  H 2O Hoặc t Al  6HNO3  Al NO3 3  3NO2  3H 2O ... 3: Giải hệ phương trình cách: Từ phương trình (3): Chọn e = b = Từ phương trình (2), (4) (1): c = a = d = 1/2 Từ phương trình (1) (2): a = c = 1/2 Bước 4: Đưa hệ số vừa tìm vào phương trình phản... d, e, f, vào công thức hai vế phương trình phản ứng Bước 2: Cân số nguyên tử vế phương trình hệ phương trình chứa ẩn a, b, c, d, e, f, Bước 3: Giải hệ phương trình vừa lập, để tìm hệ số Trung... Al t A4l  O2  Al 2O3 Cuối cân số nguyên tử oxi, ta thêm hệ số trước O2 t Al  3O2  Al 2O3 BÍ QUYẾT 3: Cân phản ứng theo phương pháp "ĐẠI SỐ" Gồm bước sau: Phương pháp: Bước 1: Đưa hệ số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bí quyết cân bằng nhanh phương trình hóa học , Bí quyết cân bằng nhanh phương trình hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay