Tổng hợp đề thi thử vào 10 toán trường lương thế vinh 2017 2018 có đáp án chi tiết

12 44 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:07

Tổng hợp 3 ĐỀ THI THỬ VÀO 10 TOÁN TRƯỜNG THCS Lương Thế vinh hà nội trong năm học 2017 2018 có đáp án chi tiết ĐỀ THI THỬ VÀO 10TRƯỜNG THCSTHPT LƯƠNG THẾ VINHMôn: Toán(lần 2) Thời gian làm bài: 120 phútNgày thi 20 tháng 5 năm 2018Câu 1. (2 điểm) Cho biểu thức 1) Tính giá trị biểu thức B khi 2) Rút gọn biểu thức A.3) Tìm các số nguyên x để .Câu 2. (2 điểm) Lúc 12 giờ 30 phút bạn Sơn đạp xe từ nhà đến trường cách nhau 5 km. Đi được 1 km thì xe hỏng phải dừng lại sửa, sau 5 phút bạn thấy chưa sửa xong nên gửi xe lại và gọi xe GrabBike. Đúng 2 phút sau xe đến và đưa bạn đi với vận tốc lớn hơn vận tốc của bạn lúc đầu 18kmh. Bạn đến trường lúc 12 giờ 50 phút vừa kịp vào giờ lớp. Tính vận tốc lúc đầu của Sơn.Câu 3. (2 điểm) 1) Giải hệ phương trình: 2) Cho parabol (P) : y = x2 và đường thẳng (d) : y = (m+1)x – 4. a) Xác định tọa độ giao điểm của (d) và (P) khi m = 4.b) Tìm giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt M(x1 ;y1) , N(x2 ;y2) sao cho y1 + y2 = 2(x1 + x2) + 7.Câu 4. (3,5 điểm)Cho một điểm A cố định ở ngoài đường tròn (O ;R), đoạn OA cắt (O ;R) tại H. Qua A kẻ cát tuyến d cắt đường tròn tại hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Kẻ AM, AN tiếp xúc với đường tròn tại M và N, gọi I là trung điểm của BC.1. Chứng minh 5 điểm A, M, N, O, I cùng thuộc một đường tròn2. Khi OA = 2R, tính diện tích phần tam giác AMO nằm ngoài (O:R) theo R. 3. Gọi K là giao điểm của HC và MN. CHứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác MKC tiếp xúc với MH.4. Khi cát tuyến d quay quanh điểm A thì trọng tâm G của tam giác MBC chạy trên đường nào?Câu 5. (0,5 điểm) Cho a, b, c là ba số thực thỏa mãn:1x; y; z 2 và x2 + y2 + z2 = 9. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của ………………………………………HẾT……………………………………… TRƯỜNG THCSTHPT LƯƠNG THẾ VINHGỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VÀO 10Môn: ToánThời gian làm bài: 120 phútNgày thi 20 tháng 5 năm 2018Bài 1. 1) Thay x = 16 (tmđk) vào B ta có .2) 3) Với x> 0, x  4: Điều kiện: Vậy mà x Z nên x  {1;2;3;5;6}.Bài 2. Đổi 2 phút = giờ; 5 phút = giờ;Gọi vận tốc của Sơn đi xe đạp là: x (kmh, x > 0)thời gian Sơn đi 1 km đầu là: (h)Vận tốc của Sơn khi đi xe GrabBike là: x + 18 (kmh)Quãng đường còn lại Sơn đi xe GrabBike là: 5 – 1 = 4 km.Thời gian Sơn đi xe GrabBike là: (h)Thời gian Sơn đi từ nhà đến trường là: 12 giờ 50 phút – 12 giờ 30 phút = 20 phút = giờTheo đề bài ta có phương trình: Vậy vận tốc lúc đầu của Sơn là 12kmh.Bài 3. 1) Điều kiện: x  2 , 2x – y  0. 2) Phương trình hoành độ giao điểm của (d): y = (m+1)x – 4 và (P): y = x2 là Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt thì (1) có hai nghiệm phân biệt hay Δ > 0  m2 + 2m – 15 > 0  Theo định lý Viet : Điểm M(x1; y1)  (P)  y1 = x12 , điểm N(x2; y2)  (P)  y2 = x22 y1 + y2 = 2(x1 + x2) + 7 Bài 4. 1) (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) I là trung điểm của dây BC  (liên hệ giữa đk và dc)  A, M, N, I, O cùng thuộc đường tròn đường kính AO. 2) + Ta có OA = 2R, OH= R  H là trung điểm của OA mà ΔAMO vuông tại M  OH = AH = MH = R  Δ OMH đều   Squạt OMH = + Tính được AM = Diện tích tam giác OMA nằm ngoài (O;R) là: S = SAMO¬ Squạt OMH = 3) AM, AN là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại A của (O) nên OA là phân giác của góc MON  H là điểm chính giữa cung MN  Kẻ Mx là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác MKC (Mx và C thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ MK)    MH  Mx  MH là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp ΔMKC4) Gọi J là trung điểm của OA  IJ = AO2 và J cố định Kẻ GS IJ cắt MJ tại S   S cố định và không đổi G chạy trên đường tròn tâm S bán kính AO3.Câu 5. (0,5 điểm) Cho a, b, c là ba số thực thỏa mãn:1x; y; z 2 và x2 + y2 + z2 = 9. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của .+) Ta có (x +1)(2 x)  0  x2 – x – 2  0chứng minh tương tự: y2 – y – 2  0; z2 – z – 2  0 x2 + y2 + z2 – (x + y + z ) – 6  0  P  3.Dấu “=” xảy ra  Vậy giá trị nhỏ nhất của P = 3 khi x = 1; y = z = 2 hoặc …+) Áp dụng bất đẳng thức cô si ta có: Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VÀO 10 (lầ n 1) – TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH Năm 2018 – 2019 Bài a) Với x0; x  x −2 + x −3 P= = ( x −2 )( x +1 x − x − + 9− x x +3 ) ( x + 1)( x − 3) − ( x − ( x − 3)( x + 3) x +3 + x −9 )= x x −3 x 81 =  x =  x = (tm) x −3 x x +5 − x c) M = P : Q = : = x −3 3− x x +5 b) P =  M  − x    x +5 x x −5     x  25 x +5 2 x +5 ( ) Bài Đổi 12 phút = giờ, 30 phút = Kết hợp điều kiện ta có  x < 25 M  Gọi thời gian vòi chảy đầy bể x (h) (x > 0) Gọi thời gian vòi chảy đầy bể y (h) (y > 0) (bể) x Trong giờ, vòi chảy (bể) y Trong giờ, hai vòi chảy (bể) 1 Ta có phương trình: + = x y 1 Trong giờ, vòi chảy (bể) 2x Trong giờ, vòi chảy Nếu mở vòi chảy trình: vòi (bể) nên ta có phương 12 1 + = x y 12 1 1 =  x + y =  x  x = ( tm )   Khi ta có hệ phương trình:   y = ( tm ) 1 +1= 1 =  x y 12  y Bài 1) Điều kiện: 2x – y > 0, x + y  21 21    2x − y − x + y =  2x − y − x + y =   ( I )  7−x− y  + =1  + =2  x − y  x − y x + y x+ y 1 =a, = b (a > 0, b  0) Hệ (I) có dạng Đặt x+ y 2x − y  a = (tm)  4a − 21b =  (I ) 2 3a + 7b = b = (tm)  14   2x − y = 2 x − y =  x = 6(tm)  Khi đó:    x + y = 14 1   y = 8(tm)  =   x + y 14 2) a)Phương trình hồnh độ giao điểm (d): y = 2x – (d’): y = − x + 2x − = − x +  x = 2 Với x = y = Vậy tọa độ giao điểm đồ thị hai hàm số cho M(2;3) b) Giao điểm (d) (d’) với trục tung N(0; -1) P(0;4) 1 SMPN = MH PN = 2.5 = (đvdt) 2 Bài E a) OAD = OMD = 900  O, A, D, M thuộc đường tròn đường kính OD b) MBA = DOA = sd AM  OD // BM N mà O trung điểm AB  D trung điểm AN c) ΔOBM cân O có OK ⊥BM nên MOK = BOK ΔOME = ΔOBE (c.g.c)  OMK = OBK = 90  BE tiếp tuyến (O) B d) Kẻ JH ⊥ AB, J trọng tâm ΔABN M  I D J K B A H O AH AJ = =  H không đổi AO AI  J thuộc đường thẳng qua H vng góc với AB Bài Đặt b = -a (b > 0) P = a + 4a + 15 + 36a + 81 81 − 36b 81 36 = b − 4b + 15 + = b − 4b + 15 + − 2 a b b b 2 9 9     =  b +  − 4 b +  − =  b + −  − b b b     9   Ta có b +    b + −  −  với b > b b   Dấu “=” xảy b =  b = 3(tm) hay a = -3 b Vậy giá trị nhỏ P a = -3 TRƯỜNG THCS&THPT LƯƠNG THẾ VINH (lầ n 2) Câu (2 điể m) Cho biể u thức A = ĐỀ THI THỬ VÀ O 10 Môn: Toán Thời gian làm bài: 120 phút Ngày thi 20 tháng năm 2018 x −6 x −3 − + ;B = x−2 x 2− x x 1) Tính giá tri biể ̣ u thức B x = ( x −2 ( x  0, x  4) x +1 ) 9+4 − 9−4 2) Rút go ̣n biể u thức A 3) Tìm các số nguyên x để AB  Câu (2 điể m) Lúc 12 giờ 30 phút ba ̣n Sơn đa ̣p xe từ nhà đế n trường cách km Đi đươ ̣c km thì xe hỏng phải dừng la ̣i sửa, sau phút ba ̣n thấ y chưa sửa xong nên gửi xe la ̣i và go ̣i xe Grab-Bike Đúng phút sau xe đế n và đưa ba ̣n với vâ ̣n tố c lớn vâ ̣n tố c của ba ̣n lúc đầ u 18km/h Ba ̣n đế n trường lúc 12 giờ 50 phút vừa kip̣ vào giờ lớp Tiń h vâ ̣n tố c lúc đầ u của Sơn Câu (2 điể m)  x−2 + =  2x − y  1) Giải ̣ phương trình:   x − − = 17  y − 2x  2) Cho parabol (P) : y = x2 và đường thẳ ng (d) : y = -(m+1)x – a) Xác đinh ̣ to ̣a đô ̣ giao điể m của (d) và (P) m = b) Tìm giá tri ̣của m để (d) cắ t (P) ta ̣i hai điể m phân biê ̣t M(x1 ;y1) , N(x2 ;y2) cho y1 + y2 = 2(x1 + x2) + Câu (3,5 điể m) Cho mô ̣t điể m A cố đinh ̣ ở ngoài đường tròn (O ;R), đoa ̣n OA cắ t (O ;R) ta ̣i H Qua A kẻ cát tuyế n d cắ t đường tròn ta ̣i hai điể m B và C (B nằ m giữa A và C) Kẻ AM, AN tiế p xúc với đường tròn ta ̣i M và N, go ̣i I là trung điể m của BC Chứng minh điể m A, M, N, O, I cùng thuô ̣c mô ̣t đường tròn Khi OA = 2R, tiń h diê ̣n tích phầ n tam giác AMO nằ m ngoài (O:R) theo R Go ̣i K là giao điể m của HC và MN CHứng minh đường tròn ngoa ̣i tiế p tam giác MKC tiế p xúc với MH Khi cát tuyế n d quay quanh điể m A thì tro ̣ng tâm G của tam giác MBC cha ̣y đường nào? Câu (0,5 điể m) Cho a, b, c là ba số thực thỏa mañ :-1x; y; z 2 và x2 + y2 + z2 = Tìm giá tri ̣nhỏ nhấ t và giá tri ̣lớn nhấ t của P = x + y + z ………………………………………HẾT……………………………………… TRƯỜNG THCS&THPT LƯƠNG THẾ VINH GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VÀ O 10 Môn: Toán Thời gian làm bài: 120 phút Ngày thi 20 tháng năm 2018 Bài A = 1) x = ( x −6 x −3 − + ;B = x−2 x 2− x x ) 9+4 − 9−4 =4 ( x −2 ( x  0, x  4) x +1 ) + − + = 16 4−2 = +1 x −3 x −6+ x + x−5 x +6 = = x x x −2 Thay x = 16 (tmđk) vào B ta có B = 2) A = x −6 − + x−2 x 2− x 3) Với x> 0, x  4: A.B = ( ) x −1 x −2 x −1 x − x −1 = x − x +1 x +1 Điề u kiê ̣n: A.B   x  x −1 x −1 13 169      x   x 25 x +1 x +1 169 ; x  mà x Z nên x  {1;2;3;5;6} Vâ ̣y  x  25 AB  Bài Đổi phút = 1 giờ; phút = giờ; 30 12 Gọi vâ ̣n tố c của Sơn xe đa ̣p là: x (km/h, x > 0) thời gian Sơn km đầ u là: (h) x Vâ ̣n tố c của Sơn xe Grab-Bike là: x + 18 (km/h) Quañ g đường còn la ̣i Sơn xe Grab-Bike là: – = km Thời gian Sơn xe Grab-Bike là: (h) x + 18 Thời gian Sơn từ nhà đế n trường là: 12 giờ 50 phút – 12 giờ 30 phút = 20 phút = Theo đề bài ta có phương trình:  x = 12(tm) 1 + + + =  13x − 66 x − 1080 =   90  x = − (ktm) x x + 18 30 12 13  Vâ ̣y vâ ̣n tố c lúc đầ u của Sơn là 12km/h giờ Bài 1) Điều kiện: x  , 2x – y   x−2 3  x−2 + =4 + =    2x − y 2x − y        x − − = 17  x − + = 17 2    2x − y y − 2x     x = 3(tm)   y = 5(tm) x−2  x − =1 = 5   x−2 17  2x − y = + =  2x − y 2) Phương trình hồnh độ giao điểm (d): y = -(m+1)x – (P): y = x2 x + ( m + 1) x + = Để (d) cắ t (P) ta ̣i hai điể m phân biê ̣t thì (1) có hai nghiê ̣m phân biê ̣t hay Δ > m   m2 + 2m – 15 >    m  −5  x1 + x2 = −m −  Theo đinh ̣ lý Viet :  x1.x2 = Điể m M(x1; y1)  (P)  y1 = x12 , điể m N(x2; y2)  (P)  y2 = x22 y1 + y2 = 2(x1 + x2) +  x12 + x22 = ( x1 + x2 ) +  ( x1 + x2 ) − x1 x2 = ( x1 + x2 ) +  m = 2(ktm)  m + 4m − 12 =    m = −6(tm) Bài 1) AMO = ANO = 900 (góc nô ̣i tiế p chắ n nửa đường tròn) I là trung điể m của dây BC  AIO = 900  (liên ̣ giữa đk và dc)  AMO = ANO = AIO = 900  A, M, N, I, O cùng thuô ̣c đường tròn đường kính AO 2) + Ta có OA = 2R, OH= R  H là trung điể m của OA mà ΔAMO vuông ta ̣i M  OH = AH = MH = R  Δ OMH đề u  MOH = 600  R 60  R =  Squa ̣t OMH = 360 AM MO R = + Tin ́ h đươ ̣c AM = R  S AMO = 2 Diê ̣n tích tam giác OMA nằ m ngoài (O;R) là: S = SAMO - Squa ̣t OMH = ( R2  R2 R 3 −  − = 6 ) 3) AM, AN là tiế p tuyế n cắ t ta ̣i A của (O) nên OA là phân giác của góc MON  H là điể m chiń h giữa cung MN  MHN = MCH Kẻ Mx là tiế p tuyế n của đường tròn ngoa ̣i tiế p tam giác MKC (Mx và C thuô ̣c hai nửa mă ̣t phẳ ng đố i bờ MK)  xMK = MCK  xMK = HMK  MH  Mx  MH là tiế p tuyế n của đường tròn ngoa ̣i tiế p ΔMKC 4) Go ̣i J là trung điể m của OA  IJ = AO/2 và J cố đinh ̣ MS MG SG = = = Kẻ GS // IJ cắ t MJ ta ̣i S  MJ MI IJ 2IJ AO SG = =  S cố đinh ̣ và 3 không đổ i  G cha ̣y đường tròn tâm S bán kiń h AO/3 Câu (0,5 điể m) Cho a, b, c là ba số thực thỏa mañ :-1x; y; z 2 và x2 + y2 + z2 = Tìm giá tri ̣nhỏ nhấ t và giá tri ̣lớn nhấ t của P = x + y + z +) Ta có (x +1)(2 - x)   x2 – x –  chứng minh tương tự: y2 – y –  0; z2 – z –   x2 + y2 + z2 – (x + y + z ) –   P  (x + 1)(2 − x) = ( y + 1)(2 − y ) =  x = −1; y = z =    y = −1; x = z = Dấ u “=” xảy    ( z + 1)(2 − z ) =  z = −1; x = y =  x + y + z = Vâ ̣y giá tri ̣nhỏ nhấ t của P = x = -1; y = z = hoă ̣c … +) Áp du ̣ng bấ t đẳ ng thức cô si ta có: x +  3x y2 +  3y z +  3z x2 + y + z + P =3 3 Dấ u “=” xảy và chỉ x = y = z = Đề thi thử vào lớp 10 mơn Tốn - Trường THCS Lương Thế Vinh Năm học 2017 - 2018 (vòng 3) BÀI I ( 2,0 điểm) Cho biể u thức A =  2−5 x x x 3x +   x −  B =  + − + 1   x − x +1 x + x −    với x >0, x ≠ 1) Tính giá tri biể ̣ u thức A x = 19 + + 19 − 2) Rút go ̣n biể u thức B 3) Go ̣i M = A.B So sánh M và M BÀI II ( 2,0 điểm) Giải toán cách lập phương trình hệ phương trình: Để chở hế t 60 tấ n hàng, mô ̣t đô ̣i xe dự đinh ̣ dùng mô ̣t số xe cùng loa ̣i Lúc sắ p khởi hành, có xe phải điề u làm viê ̣c khác vì vâ ̣y mỗi xe còn la ̣i phải chở thêm tấ n hàng mới hế t số tấ n hàng đó Tính số xe lúc đầ u của đô ̣i , biế t rằ ng số lươ ̣ng mỗi xe phải chở là BÀI III ( 2,0 điểm)  x + + y − = 1) Giải ̣ phương trình  3 x + − y − = 2) Cho phương trình x2 – mx + 2m – = (*) a) Giải phương trình m = b) Tìm m để phương trình có hai nghiê ̣m phân biê ̣t x1; x2 cho |x1| + |x2 | = BÀI IV ( 3,5 điểm) Cho tứ giác ABCD nơ ̣i tiế p đường tròn ( O), (AB < CD) Go ̣i I là điể m chiń h giữa cung nhỏ AB Hai dây DI và CI cắ t AB lầ n lươ ̣t ta ̣i M và N Các tia DA và CI cắ t ta ̣i E Các tia CB và DI cắ t ta ̣i F 1) Chứng CDEF nội tiếp 2) Chứng minh EF song song với MN 3) Chứng minh AI2 = IM ID và IA tiế p xúc với đường tròn ngoa ̣i tiế p tam giác AMD 4) Cho AB cố đinh, ̣ CD di đô ̣ng Go ̣i R1 là bán kiń h đường tròn ngoa ̣i tiế p tam giác AMD và R2 là bán kính đường tròn ngoa ̣i tiế p tam giác BMD Chứng minh R1 và R2 có tổ ng không đổ i BÀI V ( 0,5 điểm) Cho x, y, z là các số thực dương Chứng minh: ( x + y )( y + z )( x + z ) ( ) x + y + y + z + z + x  ( xy + yz + xz ) Hết - ĐÁP ÁN Đề thi thử vào lớp 10 mơn Tốn - Trường THCS Lương Thế Vinh Năm học 2017 - 2018 (vòng 3) BÀI I ( 2,0 điểm) Cho biể u thức A =  2−5 x x x 3x +  x −  ;B =  + + + 1 ( x  0, x  )  − x x +1 x + x −    1) x = 19 + + 19 − = + + − = 8(tm) − 8 − 42 = =2 −6 +1  x x 3x +  x −  x − x + x +1 + + + 1 = = 2) B =   x−9 x − − x  x +3  x +3  − x x +1 − x 3) M = A.B = = x +1 x + x +3 2−5 x Điề u kiê ̣n M có nghiã là: M  , kế t hơ ̣p điề u kiê ̣n ta có  x   x 25 25 x +3 Thay x =8 (tm) vào A ta có: A = Xét M − = 2−5 x −6 x − −1 =  với  x  4/25  M   M −  x +3 x +3 đó M − M = M ( ) M  0, M −  M −  Vâ ̣y M  M BÀI II ( 2,0 điểm) Go ̣i số xe dự đinh ̣ của đô ̣i là x (xe) (x > 3, x  N) Khi đó số tấ n hàng mỗi xe dự đinh ̣ chở là 60 (tấ n) x Số xe thực tế của đô ̣i là x – (xe) Số tấ n hàng mỗi xe thực tế chở là Theo đề bài ta có PT 60 (tấ n) x−3 60 60 − =  x2 – 3x –180 =0  x−3 x Vậy số xe lúc đầ u của đô ̣i là 15 xe  x = 15(TM )  x = −12( KTM )  BÀI III ( 2,0 điểm) 1) Điề u kiê ̣n: y1  x + + y − =  x + + y − =  x + + y − =   (*)  x + − y − = x + − y − = 7 x + =     x = −1    y −1 =   x = −3 2   x + =1  y = (tm)    Vậy hệ (*) có nghiệm (x;y) = (-1;5/4); (x;y)=(-3;5/4) 2) 2) Cho phương trình x2 – mx + 2m – = (*) a) Giải phương trình m = b) Tìm m để phương trình có hai nghiê ̣m phân biê ̣t x1; x2 cho |x1| + |x2 | =  x = −1 a) Với m = 1; ta có PT: x2 – x – =  (x+1)(x – 2) =   x = Với m = thì (*) có nghiê ̣m x = -1; x = b) Để (*) có nghiệm phân biệt thì >0  m2 – 8m + 16 >  (m – 4)2 >  m   x1 + x2 = m  x1 x2 = 2m − Theo viet ta có:  x1 + x2 =  x12 + x2 + x1 x2 =  ( x1 + x2 ) − x1 x2 + x1 x2 =  m − 4m + + 2m − =  m − 4m − + 2 m − = TH1: m  2, m  ta có phương trình: m2 =  m = 3(tm) hoă ̣c m = -3 (ktm) TH2: m < ta có phương trình: m2 – 8m + =  m = 1(tm) hoă ̣c m = (ktm) Vâ ̣y m  {1; 3} BÀI IV ( 3,5 điểm) 1) ADI = BCI (hai góc nô ̣i tiế p chắ n hai cung bằ ng nhau)  CDEF nô ̣i tiế p 2) CDEF nô ̣i tiế p  DFE = DCE sd AD + sd AI DCE = sdDI = 2 sd AD + sdBI AMD =  DCE = AMD  AMD = DFE  AB // EF hay MN // EF 3) ( +) IDA ∽ IAM (g.g) chungI , IDA = IAM  ) IA ID =  IA2 = ID.IM IM IA +) Go ̣i Ax là tia tiế p tuyế n của đtron ngoa ̣i tiế p tam giác AMD  xAM = ADM mà IAM = ADM (cmt)  IAM = xAM  AI  Ax Vâ ̣y AI là tia tiế p tuyế n của đường tròn ngoa ̣i tiế p tam giác AMD 4) Go ̣i O1; O2 lầ n lươ ̣t là tâm đường tròn ngoa ̣i tiế p tam giác AMD và tam giác BMD Ta có ADM = AO1M ;2BDM = BO2 M mà ADM = BDM  AO1M = BO2 M  O1 AM = O1MA = O2 BM = O2 MB (*) ΔO1AM cân ta ̣i O1 và ΔO2BM cân ta ̣i O2  ΔABJ cân ta ̣i J với J là giao điể m của AO1 và BO2  O, I, J thẳ ng hàng La ̣i có AI là tiế p tuyế n của đường tròn ngoa ̣i tiế p tam giác AMD nên AI ⊥ AO1  IAJ = 90o  IJ là đường kính (O)  J cố đinh ̣ Từ (*) suy AJ // MO2, BJ // O1M  O1MO2N là hình biǹ h hành  O1M = O2J  R1 + R2 = O1A + O2 B = O1M + O2 B = O2J + O2 B = JB không đổ i BÀI V ( 0,5 điểm) A = ( x + y) ( y + z )( x + z ) + ( y + z ) ( x + y )( x + z ) + ( x + z ) ( x + y )( y + z ) 2 2 Áp du ̣ng BĐT (a + b )(c + d )  (a c + bd ) với a, b, c, d không âm ( x + y )( x + z )  x + ( yz ; ) ( x + y )( y + z )  y + ( ) xz ; ( ( y + z )( x + z )  z +  H  ( x + y ) z + xy + ( y + z ) x + yz + ( x + z ) y + xz )  H  ( x + y ) xy + ( y + z ) yz + ( x + z ) xz + ( xy + yz + xz )  H  xy xy + yz yz + xz xz + ( xy + yz + xz ) = ( xy + yz + xz ) Dấ u “=” xảy và chỉ x = y = z = xy ... ………………………………………HẾT……………………………………… TRƯỜNG THCS&THPT LƯƠNG THẾ VINH GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VÀ O 10 Môn: Toán Thời gian làm bài: 120 phút Ngày thi 20 tháng năm 2018 Bài A = 1) x = ( x −6... nhỏ P a = -3 TRƯỜNG THCS&THPT LƯƠNG THẾ VINH (lầ n 2) Câu (2 điể m) Cho biể u thức A = ĐỀ THI THỬ VÀ O 10 Môn: Toán Thời gian làm bài: 120 phút Ngày thi 20 tháng năm 2018 x −6 x... thức cô si ta có: x +  3x y2 +  3y z +  3z x2 + y + z + P =3 3 Dấ u “=” xảy và chi x = y = z = Đề thi thử vào lớp 10 mơn Tốn - Trường THCS Lương Thế Vinh Năm học 2017 - 2018 (vòng 3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi thử vào 10 toán trường lương thế vinh 2017 2018 có đáp án chi tiết, Tổng hợp đề thi thử vào 10 toán trường lương thế vinh 2017 2018 có đáp án chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay