ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC 2018 TRUNG TÂM GIA SƯ LƯƠNG KHÁNH THIỆN

6 57 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:06

TRUNG TÂM LUYỆN THI 25/6 LƯƠNG KHÁNH THIỆN ĐÔNG HÀ – QUẢNG TRỊ Mã đề thi: 01 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP PHỔ THƠNG 2018 MƠN HĨA HỌC – THỜI GIAN 50 PHÚT Họ, tên thí sinh:…………………………………Lớp….…………… Câu Kim loại M điều chế phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện, điện phân Kim loại M là: A Mg B Cu C Na D Al Câu Dãy sau gồm polime dùng làm chất dẻo ? A Polietilen, poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat) B Nilon-6; xenlulozo triaxetat; poli(phenol-fomandehit) C Polibuta-1,3-dien; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat) D Polietilen, Polistiren; nilon-6,6 E Câu 3.Cho 5,6 gam Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu dung dịch Y,và V lít khí H2 (đktc) Giá trị V là: A 0,84 B 1,68 C 2,24 D 6,72 E Câu 4.Thành phần supephotphat đơn : A Ca3(PO4)2 C Ca(H2PO4)2 B CaHPO4 D Ca(H2PO4)2 CaSO4 E Câu 5.Kim loại cứng ? A Cr B Fe C W D Pb F Câu Amin sau thuộc loại amin bậc hai: A Phenylamin B Metylamin C Etylmetylamin D Trimetylamin E Câu Vào nhũng năm 1925-1930 số nhà khoa học phát khí Etylen khơng thúc đẩy sớm nhiều loại quả, mà kích thích khoai tây nảy mầm, làm cho dứa hoa trái vụ… công thức Etylen C 2H4 Vậy Etylen thuộc loại hydrocacbon nào? A Ankan B Ankin C Anken D Xicloankan E Câu Thủy phân hoàn tồn 8,8 gam este có cơng thức C4H8O2 (mạch thẳng) dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng thu 6,8 gam muối Tên gọi este : A Propylfomat C Metylpropionat B Etylaxetat D Isopropylfomat E Câu 9.Chất tác dụng với dung dịch Cu(OH) nhiệt độ thường không tạo phức màu xanh lam là: A Glucozo B Tinh bột C Saccarozo D fructozo E Câu 10.Hợp chất Sắt sau không tác dụng NaOH: A Fe(OH)3 B FeCl3 C FeCl2 D Fe(NO3)3 E Câu 11.Đun nóng axit stearic với ancol glixerol có mặt H2SO4 làm xúc tác thu este có công thức cấu tạo là: A CH3COOC2H5 C (C17H35COO)3C3H5 B (C15H31COO)3C3H5 D C17H35COOC3H5 E Câu 12 Đun nóng 13,35 gam Alanin với 120 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 13,32 B 15,99 C 15,24 D 17,91 E Câu 13 Nhỏ từ từ dung dịch chứa 0,2 mol HCl vào dung dịch chứa 0,06 mol Na 2CO3 0,08 mol NaHCO3 thu V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V là: A 2,688 B 3,136 C 2,912 D 2,240 E Câu 14.Cho dung dịch sau: saccarozo, glucozo, andehit axetic, glixerol, ancol etylic, fructozo Số chất tham gia phản ứng tráng gương là: Đề số Trang / A B C D E Câu 15 Từ tinh dầu hoa nhài, người ta tách hợp chất A có chứa cacbon, hidro A E A E A B C D F A B C D E A B C D E A B C D F A B E A E F A B E Đề số oxi Phân tích định lượng cho kết : 73,14% C ; 7,24% H lại Oxi Biết phân tử khối A 164 Công thức phân tử A là: C5H6O B C10H12O2 C C9H8O3 D C11H16O Câu 16 Dung dịch sau có pH = ? Na2CO3 B NaHCO3 C NaCl D NaHSO4 Câu 17 Ứng dụng sau không ? Đá vơi ngun liệu để sản xuất xi măng Đá phấn dùng làm phụ gia cho kem đánh Kim loại kiềm sử dụng để chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy cao Natricacbonat sử dụng công nghiệp thủy tinh hữu Câu 18 Chọn phát biểu SAI: Chất béo trieste glixerol axit béo Ở động vật, lipit tập trung nhiều mô mỡ Ở thực vật, lipit tập trung nhiều hạt, Chất béo động vật thường dạng rắn Axit panmitit, axit stearic axit béo chủ yếu thường gặp chất béo từ quả, hạt Câu 19 Trong dung dịch ion cromat đicromat cho cân thuận nghịch sau: F Hãy chọn phát biểu đúng: Dung dịch có màu da cam môi trường bazo Ion bền môi trường axit Ion bền mơi trường bazo Dung dịch có màu da cam môi trường axit Câu 20.Phát biểu sau đúng? Este phản ứng với dung dịch axit, với dung dịch kiềm khơng có tính lưỡng tính Khơng có oxit kim loại oxit axit Tất phản ứng nhiệt phân phản ứng oxi hóa khử Các oxit lưỡng tính tác dụng với dung dịch HCl NaOH loãng Câu 21 Hỗn hợp X gồm Fe 3O4 Al có tỉ lệ mol tương ứng 1:3 Thực phản ứng nhiệt nhơm (khơng có khơng khí) đến phản ứng xảy hồn tồn thu chất rắn gồm: Al2O3 ; Fe C Al ; Fe ; Fe3O4 ; Al2O3 Al ; Fe ; Al2O3 D Al2O3 ; Fe ; Fe3O4 Câu 22 Có dung dịch đựng riêng biệt ống nghiệm: ZnCl (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)2, K2CO3, Al(NO3)3 Cho Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Sau phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là: B C D Câu 23 Trong phản ứng sau: Điện phân nóng chảy NaOH Điện phân nóng chảy NaCl Điện phân dung dịch NaCl Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl Phản ứng ion Na+ bị khử ? Phản ứng C Phản ứng 2,3,4 Phản ứng D Phản ứng 1,2 Câu 24 Thực thí nghiệm sau: Cho bột Fe đến dư vào dung dịch H2SO4 loãng Cho bột Fe đến dư vào dung dịch CuCl2 Cho bột Fe đến dư vào dung dịch FeCl3 Trang / A E (a) (b) (c) (d) (e) (f) F A E A B Cho bột Fe đến dư vào dung dịch AgNO3 Đốt cháy bột Fe đến dư vào khí Clo Cho bột Fe(OH)3 vào dung dịch HNO3 lỗng dư Đốt cháy bột Fe với bột Lưu huỳnh điều kiện khơng có khơng khí Số thí nghiệm thu muối Fe(II) là: B C D Câu 25.Thủy phân 34,2 gam saccarozơ 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu dung dịch X Trung hòa lượng axit sau phản ứng NaOH cho AgNO 3/NH3 dư vào thấy xuất m gam kết tủa Giá trị m là: 46,07 B 43,2 C 24,47 D 21,6 Câu 26 Đun nóng triglyxerit X với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch Y chứa muối Natri axit stearic oleic Chia Y phần nhau: Phần làm màu vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol Br2 Phần đem cô cạn thu 54,84 gam muối Vậy khối lượng phân tử X là: 886 B 888 C 884 D 890 Câu 27.Cho hỗn hợp X gồm amin no, đơn chức, mạch hở, ankan anken Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 1,03 mol O , thu sản phẩm cháy có chứa 0,56 mol CO2 0,06 mol N2 Phần trăm khối lượng anken X gần : 35,5% B 30,3% C 28,2% D 32,7% Câu 28 Hòa tan hết 15,4 gam hỗn hợp gồm Al Al 2O3 dung dịch NaOH dư, thu V lít khí H2 (đktc) dung dịch X Sục khí CO đến dư vào dung dịch X, thu 26,0 gam kết tủa Giá trị V : 1,792 B 0,896 C 2,24 D 2,688 Câu 29 Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam bột Fe khí Clo thu 14,12 gam chất rắn X Hòa tan hết X lượng dư nước cất thu 200 gam dung dịch Y Các phản ứng xảy hoàn toàn Nồng độ % FeCl3 có dung dịch Y : 5,2 % B 6,5 % C 7,8 % D 3,25 % Câu 30 X hỗn hợp gồm có hai este đơn chức mạch hở tạo ancol Đốt cháy hoàn toàn 10,14 gam X O2 vừa đủ, thu 0,27 mol H2O Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng X NaOH thu 11,1 gam muối Nếu cho toàn X vào dung dịch nước Br2 dư số mol Br2 phản ứng : 0,18 B 0,21 C 0,23 D 0,2 Câu 31.Cho phát biểu sau: Glucozo gọi đường nho có nhiều nho chín Chất béo đieste glixerol với axit béo Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh nhiệt độ thường, triolein trạng thái rắn mật ong chứa nhiều fructozo tinh bột lương thực người số phát biểu là: B C D Câu 32 Tinh dầu chuối este isoamyl axetat có cơng thức cấu tạo là: CH3COOCH2-C6H5 C CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)2 CH3COOCH(CH3)2 D (CH3)2CH-CH2-CH2COOCH3 Đề số Trang / 6 F A E A E F G H A E A E A E A E E F G H Câu 33 Sục từ từ đến dư khí CO2 vào vào dung dịch chứa Ba(OH)2 NaAlO2 khối lượng kết tủa thu sau phản ứng biểu diễn đồ thị sau: I J K Giá trị m là: A 57,71 B 47,86 C 49,05 D 35,3 L Câu 34 Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO b mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến nước bị điện phân hai điện cực ngừng điện phân Thể tích khí anot sinh gấp 1,5 lần thể tích khí catot điều kiện nhiệt độ áp suất Quan hệ a b : A a=6b B 6a=b C a=1,5b D b=1,5a E Câu 35 Cho hỗn hợp X gồm Al Mg tác dụng với lít dung dịch gồm AgNO a mol/l Cu(NO3)2 2a mol/l, thu 45,2 gam chất rắn Y Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu 7,84 lít khí SO (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a là: A 0,25 B 0,3 C 0,15 D 0,2 E Câu 36 Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí X cho dung dịch axit tác dụng với chất rắn (kim loại muối): F G Hình vẽ minh họa phản ứng sau đây? A Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 B CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O C 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O D Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Đề số Trang / E Câu 37.X, Y (Mx
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC 2018 TRUNG TÂM GIA SƯ LƯƠNG KHÁNH THIỆN, ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC 2018 TRUNG TÂM GIA SƯ LƯƠNG KHÁNH THIỆN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay