sang kien kinh nghiem dia ly 7 hằng Phương pháp dạy học và rèn kỹ năng ở kiểu bài thực hành Địa Lý 7

33 33 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:00

sang kien kinh nghiem dia ly 7 hằng Phương pháp dạy học và rèn kỹ năng ở kiểu bài thực hành Địa Lý 7sang kien kinh nghiem dia ly 7 hằng Phương pháp dạy học và rèn kỹ năng ở kiểu bài thực hành Địa Lý 7sang kien kinh nghiem dia ly 7 hằng Phương pháp dạy học và rèn kỹ năng ở kiểu bài thực hành Địa Lý 7sang kien kinh nghiem dia ly 7 hằng Phương pháp dạy học và rèn kỹ năng ở kiểu bài thực hành Địa Lý 7 Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa Phong gi¸o dơc đào tạo Viet Tri Trờng THCS Hạc Trì & - Sáng kiến kinh nghiệm "Phơng pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa Lí 7" Họ tên ngời viết SKKN: Nguyễn thị Thu Hằng Tổ : Sinh - Hoá - Địa- Ngoại Ngữ Ngày 01 tháng năm 2012 Ph Phng pháp dạy học rèn kỹ kiểu thc hnh a MC LC Trang A/ Đặt vấn đề B/ Giải vấn đề I/ Cơ sở luận thực tiễn 1- C¬ së luËn 2- C¬ së thùc tiƠn II/ Gi¶ thut……………………… III/ Quy tr×nh thùc hiƯn giải pháp 1- Quy trình thùc hiƯn s¸ng kiÕn 2- KÕt đạt đợc 13 3- KiÓm chøng 15 IV/ Hiệu mới- ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm 15 1- HiƯu qu¶ 15 2- ý nghÜa 15 Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa C/ Bµi häc nghiƯm kinh 16 1- Kinh nghiƯm thĨ 16 2- C¸ch sư dơng s¸ng kiÕn 16 3- Đề xuất hớng phát triĨn s¸ng kiÕn 16 4- KÕt ln kiÕn nghị 17 A Đăt vấn ®Ò Những năm gần đây, trước yêu cầu cấp thiết kinh tế tri thức đòi hỏi việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực nhằm bước cải tổ chấn hưng giáo dục Quốc gia, đáp ứng phù hợp với xu hội nhập tồn cầu Trong đó, định hướng chủ đạo xuyên suốt việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trọng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo, khơi gợi lực tự nghiên cứu, lòng say mê, ham hiểu biết học hỏi học sinh Thông qua đổi nội dung chương trình giáo dục, đổi phương pháp, phương tiện dạy học nhằm đào tạo lớp người động, linh hoạt có đủ lực, phẩm chất, trí tuệ hồn thiện nhân cách để đảm Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa đương sứ mệnh chủ nhân tương lai đất nước – đất nước thời kỳ vươn biển rộng, hội nhập vào sân chơi lớn mà ngồi việc đối xử bình đẳng, tiếp cận với tiến kinh tế tri thức, ta khẳng định vị phát triển nước ta trường Quốc tế lối riêng với sắc riêng dân tộc Đó vấn đề lớn, thách thức lớn đặt cho nhà chiến lược, nhà hoạch định sách Đảng, Nhà nước, Chính phủ Bộ, ban, ngành, mà đặt với cơng dân Việt Nam Dạy học nói chung dạy học mơn Địa lí nói riêng góp phần đáng kể sứ mnh chung ú Xuất phát từ mục tiêu môn đia nhµ trêng bËc THCS Gióp häc sinh có kiến thức phổ thông môi trờng địa , hoạt động ngời trái đất châu lục, góp phần hình thµnh cho häc sinh thÕ giíi quan khoa häc , giáo dục kiến thức địa để ứng xử, hành động với môi trờng tự nhiên, xã hội xung quanh, với cộng đồng, với thc tế Việt Nam giới Trong thực tiễn giảng dạy giáo dục học sinh, đặt cho giáo viên nhiêm vụ nặng nề Đòi hỏi ngời giáo viên phải biết tìm tòi học hỏi vấn đề để khám phá tìm tòi chi thức Bằng kinh nghiệm thực tiễn , chuyên môn nghiệp vụ thân qua thực tế giảng dạy nhiều năm trờng Hạc Trì Là xã nông nghiệp vùng ven thành phố, sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp trình độ dân trí cha cao nên việc đầu t cho học tập hạn chế Mặt khác nỗ lực cố gắng thân em học tập cha cao Điều ảnh hởng lớn đến chất lợng học sinh toµn tr4 Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa êng Chính nên việc đổi phơng pháp dạy học để phù hợp với khả nhận thức em thu hút hứng thú học tập điều mà chăn trở giảng Để đạt đợc mục tiêu vấn đề định phải đổi phơng pháp dạy thầy, phơng pháp học trò nh nào? Đây vấn đề then chốt mà ngời thầy phải suy nghĩ Muốn đạt đợc điều trớc hết ngời thầy phải hiểu thấu đáo đổi phơng pháp dạy học bao gồm phơng pháp ? Mỗi phơng pháp đợc ứng dụng để dạy phần dạy ? Đồng thời giáo viên phải biết vân dụng linh hoạt phơng pháp dạy học cho phù hợp tránh theo lối cũ, thuyết trình giảng giải .học sinh phải tiếp thu kiến thức thụ động Đặc biệt tiết thực hành việc đổi phơng pháp dạy học quan trọng đảm bảo yêu cầu thay đổi cấu trúc chơng trình -Tăng tính hàm dụng - Giảm tính hàn lâm Vì cấu trúc chơng trình Địa số tiết thực hành tăng so với chơng trình cũ ( gồm 10 tiết), nhằm tạo điều kiện cho học sinh đợc tiếp cận với nhiều kênh hình để rèn kỹ quan sát, nhận biết, phân tích thông tin Địa Với vai trò tiết thực hành quan trọng Trong thực tế trình độ nhân thức lực giáo viên không đồng đều, phần lớn nắm bắt phơng pháp dạy trình tự thực môt tiết thực hành đạt kết cha cao Tuy nhiên không giáo viªn cha hiĨu hÕt néi Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành a dung, yêu cầu môt thực hành nên dạy lúng túng phơng pháp hc coi nhĐ vỊ kiÕn thøc day qua loa theo lối thuyết trình, giáo viên làm việc nhiều, học sinh không chịu thao tác, ỉ lại cho thầy Để khắc phục bất cập định chọn chuyên đề " Các phơng pháp dạy học rèn ky kiểu thực hành môn địa 7" B Giải vấn đề: I Cơ sở ln thùc tiƠn c¬ së ln Xt phát từ dựa thực tế học sinh trờng qua nhiều năm giảng dạy nên đa số phơng pháp dạy học thực hành Nhằm khắc phục nhợc điểm phơng pháp dạy học chiều, rèn luyện khả làm việc độc lâp , nhóm, phát huy khả sáng tạo em thực hành khả tổng hợp kiến thức Muốn làm đợc điều đòi hỏi em phải có kỹ kỹ sảo định làm thực hành nên đa số khái niệm kỹ năng, kỹ sảo, đặc điểm môn địa nhà trờng phổ thông *Khỏi nim kĩ Địa lí: - Kĩ năng, kĩ xảo nói chung phương thức thực hành động đó, thích hợp với mục đích điều kiện hành động Kĩ năng, kĩ xảo thực chất hành động thực tiễn mà học sinh hoàn thành cách có ý thức sở kiến thức Địa lí Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa - Muốn có kĩ năng, kĩ xảo, trước hết học sinh phải có kiến thức biết cách vận dụng chúng vào thực tiễn - Kĩ lặp lặp lại nhiều lần trở thành kĩ xảo - Kĩ hồn thiện hình thành sau có kĩ xảo Kĩ hồn thiện đòi hỏi học sinh kinh nghiệm mức độ sáng tạo định hành động * Đặc điểm mơn Địa lí: - Mơn Địa lí nhà trường có khả bồi dưỡng cho học sinh khối lượng kiến thức phong phú địa lí tự nhiên, địakinh tế - xã hội kĩ năng, kĩ xảo cần thiết sống, đặc biệt kĩ đồ mà không môn học đề cập tới Vì vậy, để giúp học sinh hiểu, nắm vững kĩ kiến thức địadạy học Địa lí giáo viên cần đặc biệt coi trọng vấn đề sau: + Hình thành cho học sinh hệ thống biểu tượng, khái niệm địa lí, mối quan hệ địa lí, mối quan hệ nhân + Phát triển cho học sinh tư địa lí tư liên hệ tổng hợp xét đoán dựa đồ + Tận dụng triệt để thiết bị dạy học Địa lí tranh ảnh, đồ, biểu đồ, bảng thống kê, băng đĩa hình, quan trọng đồ Qua đồ, học sinh dễ dàng có biểu tượng không gian đồng thời phát triển tư địa lí + Tăng cường hướng dẫn học sinh quan sát, thu thập thông tin, vận dụng kiến thức, kĩ địa lí để giải vấn đề có liên quan sống c¬ së thực tiễn Dựa vào chơng trình môn Địa + Số tiết học năm 70 tiết/ 37 tuần Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa + Sè tiết thực hành: 10 tiết chiếm 1/7 chơng trình Vị trí tiết thực hành đợc bố trí sau phần, sau chơng Nhiệm vụ tiết thùc hµnh lµ: -Hướng dẫn học sinh có kĩ tự học, tự nghiên cứu, kết hợp sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học nhằm hình thành kĩ học tốt mơn Địa lí ë kiĨu bµi thùc hµnh - Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy v hc b mụn Địa *Đối với học sinh: + Gióp häc sinh cđng cè kiÕn thøc ®· học tuần, chơng + Học sinh đợc rèn kỹ năng: Quan sát, nhận biết ảnh, biểu đồ, lợc đồ + Củng cố nâng cao kỹ đọc, phân tích biểu đổ, lợc đồ, tranh ảnh địa + Sử dụng thành thạo đồ để trình bày số hiên tợng, vật địa nơi + Biết liên hệ, giải thích số hiên tợng địa địa phơng ®ang sèng Víi vai trß quan träng cđa mét tiÕt thực hành nêu nhiêm vụ giáo viên gì? *Đối với giáo viên: - Sử dụng phơng pháp dạy học: + Phơng pháp dạy học nêu vấn đề + Phơng pháp thảo luận ( cá nhân, cá nhân nhóm) + Phơng pháp trao đổi nhóm ( nhãm víi nhãm) Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa - Tuy nhiên phải vào nội dung cụ thể bài, đối tợng học sinh để vận dụng phơng pháp nêu cho phù hợp có hiệu Ngoài phơng pháp phải ý tới đánh giá học sinh Nh trình dạy học vai trò ngời thầy tổ chức hớng dẫn học sinh, học sinh ngời chủ đông khai thác, tìm tòi kiến thức kênh hình Tự rút nhận xét kết luận dới giúp đỡ thầy II/Giả thuyết Nếu áp dụng phơng pháp dạy học kiểu thực hành nhận thấy kết học tập em đồng , em làm việc nhiều , khả nhận biết sử thông tin đợc rõ ràng xác hơn, kỹ đọc đồ ,biểu đồ, tranh ảnh số liệu thống kê rõ ràng mạch lạc Góp phần vào phơng pháp giảng dạy môn Địa , phơng pháp day kiểu thực hành tìm phơng pháp mới, phù hợp thiết mà không mà bạn đồng nghiệp Trong giai đoạn hiên đổi phơng pháp dạy học mục tiêu hành đầu mà xã hội quan tâm hớng III/ Quy trình thực nghiêm giải pháp 1.Quy trình thực hiên sáng kiến: dạy thực hành Địa a/ Xác định loại thực hành: Ph Phng phỏp dạy học rèn kỹ kiểu thực hnh a Khi dạy thực hành giáo viên phải xác định thực hành thuộc thành phần ? thuộc thành phần mà chơng trình địa quy định : + Thành phần nhân văn môi trờng địa + Kiểu môi trờng địa + Kiểu phân bố môi trờng tự nhiên châu lục + Kiểu đặc điểm kinh tế vùng châu lục hay quốc gia Ta đa dạng sau đây: Loại 1: Nhận xét đặc điểm môi trờng, đọc phân tích biểu đồ nhiệt độ , lợng ma (T12,T20, T31, T51, T57.) Loại 2: So sánh đặc điểm kinh tế khu vực ë ch©u hay quèc gia gåm: (T32, T39, T45, T68) Riêng tiết xếp loại -Tiếp tục giáo viên phải xác định thực hành thuộc kỳ I hay kỳ II từ định phơng pháp dạy rèn kỹ cho học sinh Sở dĩ ta phải đặt vấn đề yêu cầu thực hành học kỳ có khác * Yêu cầu kỹ địa học kỳ I: Chỉ cần dừng lại mức độ: + Nhận biết nắm đợc trình tự đọc loại tháp tuổi, biểu đồ khí hậu, đồ,bản đồ, sơ đồ mối quan hệ lát cắt 10 Ph Phng phỏp dy hc rèn kỹ kiểu thực hành Địa Học sinh cần: Nắm vững phân bố môi trờng tự nhiên châu phi , giải thích nguyên nhân phân bố - Yêu cầu kỹ nắm vững cách phân tích biểu đồ khí hậu - Xác định đợc môi trờng tự nhiên lợc đồ châu phi - Xác định vị trí , địa điểm biểu đồ + Phơng pháp giảng dạy giáo viên: Phần I: Để đổi đánh giá kết học sinh trớc giáo viên mở đầu câu hỏi - Xác định phân bố môi trờng tự nhiên châu phi lợc đồ H27.2 - Tiếp phát huy hình thức học tập nhóm để trao đổi thảo luận tìm nguyên nhân hoang mạc châu phi ăn lan sát bờ biển - Bằng hớng dẫn học sinh quan sát hình 27.2 giáo viên học sinh tìm vị trí dòng biển lạnh - Vị trí đờng chí tuyến Nam để giải thích hình thành hoang mạc ven biển tây Nam Phi - Hoặc vận dụng kiến thức học " Thiên nhiên Châu Phi" để giải thích nguyên nhân hình thành hoang mạc Châu Phi Nh tập yêu cầu kỹ cao trớc tìm nguyên nhân để giải thích hình thành môi trờng tự nhiên châu lục Phần II: Phân tích biểu đồ nhiệt độ lợng ma 19 Ph Phng phỏp dạy học rèn kỹ kiểu thực hnh a Về phơng pháp hớng dẫn học sinh thực hành trình tự phân tích nhiệt, khí hậu Thông qua ví dụ ta rút bớc thực thực hành SGK địa học kỳ I Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại cách đọc trình tự đọc kênh hình ( đồ, sơ đồ lợc đồ, biểu đồ ) Cả lớp thực theo cá nhân hay theo nhóm ( Thảo luận trao đổi ) Giáo viên yêu cầu HS hay nhóm trình bày cho học sinh đóng góp ý kiến bổ xung, sửa lại kết cho - GV + Cách thực hành tốt Đầu tiên kiểm tra xem học sinh có nắm đợc kiến thức , liên quan ®Õn bµi tËp thùc hµnh - KÕ ®ã kiĨm tra học sinh có nắm đợc trình tự đọc kênh hình bµi tËp thùc hµnh - Cho tõng häc sinh tự làm trình bày trớc lớp cho tất HS phân tích sai, tìm nguyên nhân đề xuất đáp án cho - Giáo viên không giải tập thực hành mà hớng dẫn cho học sinh cách tự tìm lời giải Vì HS đề nhiều đáp án khác tập Loại 2: Phơng pháp hớng dẫn thực hành day : So sánh đặc điểm kinh tế khu vực ch©u hay quèc gia ë kú II :( B36, B40, B67) 20 Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa - Đối với dạy thực hành kỹ cần rèn cho học sinh kênh hình lợc đồ - Căn vào yêu cầu rèn kỹ cho học sinh học kỳ II giáo viên đa yêu cầu cụ thể : + Đối với học sinh : - Trong tập thực hành phải đọc nhanh kênh hình ( đồ, lợc đồ, sơ đồ) - Tự so sánh phân tích tìm quy luật đặc điểm đặc trng tự lập bảng so sánh viết báo cáo ngắn sau làm tập + Đối với giáo viên: - Có dự kiến cách tổ chức thực hành với hình thức học tập khác nhau( Nhóm, cá nhân ) - Dự kiến kết tập - Yêu cầu học sinh viết báo cáo sau ( Theo gợi ý giúp đỡ giáo viên) - Đánh giá kết thực hành - Thí dụ dạy thực hành( B34, B40, B67) + Phơng pháp chung: HS hoạt động nhóm phân tích nhanh lợc đồ để tìm đặc điểm kinh tÕ cđa tõng khu vùc ( B34) - T×m đặc điểm khu công nghịêp ( Vành đai mặt trời B40) - Lu ý: Trình tự phân tích lợc đồ: Đọc tên lợc đồ 21 Ph Phng phỏp dạy học rèn kỹ kiểu thực hnh a Đọc giải - Đối chiếu kí hiêu với lợc đồ để tìm ®Ỉc ®iĨm vỊ kinh tÕ ( gièng nh BT1, BT3 tiết 4) - Do vị trí loại thực hành bố trí học kỳ II kỹ phân tích , so sánh , tự vẽ biểu đồ hoc sinh phải tự làm lÊy V× vËy tỉ chøc h×nh thøc häc tËp nhóm phải phát huy * Thí dụ 34 tiÕt 39: " So s¸nh nỊn kinh tÕ cđa khu vực châu phi" Mục đích học nắm vững đợc đặc điểm khác biệt kinh tế cđa khu vùc ë ch©u phi BT1: Häc sinh nắm đợc vị trí khác biệt thu nhập bình quân, bình quân đầu ngời khu vực châu phi Từ học sinh lập đơc bảng so sánh đặc điểm kinh tế khu vùc Níc cã thu nhËp > 2500 USD /ngêi / năm 22 Ph Phng phỏp dy hc v rốn k kiểu thực hành Địa Thu nhập > 1000 - 2500 USD / ngời / năm Thu nhập > 200 - 1000 USD /ngời/ năm Thu nhập < 200 USD / ngời/ năm Từ bảng so sánh thống kê đợc nớc khu vực có mức thu nhập Sau rút nhận xét phân hoá thu nhập khu vc - Các nớc vùng địa trung hải cực nam châu Phi có mức thu nhập bình quân đầu ngời lớn so với nớc khu vực - Mức chênh lệch nớc có thu nhËp cao >2000 USD/ ngêi so víi c¸c níc cã thu nhập thấp < 200 USD/ ngời lớn chênh 10 lÇn - Khu vùc trung phi cã møc thu nhập bình quân đầu ngời thấp ba khu vực châu Phi BT2 : Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế khu vực châu phi Học sinh dựa kết luận tập đa nhận xét đặc điểm kinh tế cđa khu vùc: B¾c phi, Trung phi, Nam phi - Bắc Phi: Kinh tế tơng đối phát triển sở ngành dầu khí du lịch - Trung Phi: Kinh tế chậm phát triển, chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản trồng công nghiệp xuất khÈu 23 Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa - Nam Phi: nớc khu vực có trình độ phát triển chênh lệch, phát triển cộng hoà Nam Phi, lại nớc nông nghiệp lạc hậu + Thí dụ 40 tiết 45: nhằm rèn luyện kỹ đọc phân tích lợc đồ Học sinh có nhận thức chuyển dịch yếu tố làm thay đổi công nghiệp lãnh thổ Hoa Kỳ BT1: Học sinh đọc tên đô thị lớn Đông Bắc Hoa Kỳ? Tên ngành công nghiệp đây? Tại nghành công nghiệp truyền thống lại bị sa sút? BT2: Sự phát triển vành đai công nghiệp Hớng chuyển dịch vốn lao động Hoa Kỳ? Giải thích chuyển dịch đó? 24 Ph Phng phỏp dy học rèn kỹ kiểu thực hành a Vị trí vùng công nghiệp " Vành đai Mặt Trời" có thuận lợi gì? + Thí dụ 61 tiết 68: Nâng cao kỹ năng: Học sinh vào số liệu tự vẽ đợc biểu đồ cấu kinh tế số quốc gia Châu Âu BT1: Học sinh xác định vị trÝ cđa mét sè qc gia thc c¸c khu vùc Bắc Âu, Tây Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu Xác định vị trí quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu BT2 :Vẽ biểu đồ cấu kinh tế Xác định vị trí nớc Pháp U-Crai-na đồ Vẽ biểu đồ cấu kinh tế ( hình tròn) Nhận xét trình độ phát triển kinh tế nớc nói Sau học sinh làm báo cáo kết dới giúp đỡ giáo viên Từ thí dụ ta thấy nét chung để dạy học rèn kỹ cho học sinh ngời thầy ph¶i tỉ chøc , híng dÉn cho häc sinh theo trình tự từ chỗ HS cha biết đến làm đợc - lµm 25 Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa thành thạo - tự viết báo cáo- tự vẽ biểu đồ- tự nhận định quan hệ tự nhiên vµ kinh tÕ x· héi Cã thĨ rót : Các bớc thực thực hành SGK Địa học kỳ II Đọc nhanh lợc đồ, biểu đồ, sơ đồ So sánh phân tích đồ, biểu đồ, sơ đồ( tự làm) Tìm quy luật, nét đặc trng khác biệt vấn đề ( tính giáo dục thực hành) Cách thực hành tốt nhất: + Tất học sinh phải đợc làm thực hành lúc + Tất học sinh phải làm nhóm , tổ để tập cho em cách làm việc chung với nhau, biết tôn trọng lắng nghe ý kiến mạnh dạn giao tiếp + Giáo viên với vai trò ngời hớng dẫn điều kiển hoạt động học tập học sinh Đồng thời ngời chuẩn xác kiến thức học sinh, đánh giá kết học tập làm việc em sau thực hành Có đợc kết thầy trò nỗ lực phối hợp thực hành đạt kết cao 2/ Kết đạt đợc 26 Ph Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa - Qua việc thực hiện: "đổi phương pháp day học ë kiĨu bµi thùc hµnh" tơi thấy đạt kết tích cực sau: a/ Đối với giáo viên: - Giáo viên tích cực nghiên cứu, suy nghĩ, tìm phương pháp phù hợp với nội dung bài, phần, loại kiến thức - Trình độ chun mơn nghip v ngy mt nõng cao - Giáo viên làm việc nhiều lớp lối giảng dạy cũ theo kiểu đọc chép bị xoá bỏ b/ i với học sinh: - Phát huy tính tích cực sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học cho người học, bỏ thói quen học thụ động, ghi nhớ - Hc sinh ngoi vic t hc, tìm tòi kiến thøc biết trao đổi thảo luận với bạn nhóm, lớp, đề xuất ý kiến - RÌn cho học sinh thói quen đứng trớc tập thể trình bày ý kiÕn cđa m×nh tríc líp *Kết khảo sát c th nh sau: Năm học 2009- 2010 Khối lớp 7A 7B Tæng sè HS 25 24 7C 27 7D 26 Giái TS % 12 12 14 15 Kh¸ TS % 28 29 29 34 27 TB YÕu TS 14 12 % 56 50 TS % 8.3 13 48.2 7.4 11 42.4 7.6 Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ nng kiu bi thc hnh a Năm học 2010 - 2011 qua khảo sát học kỳ I Khèi líp 7A Tỉng sè HS 26 7B 28 7C 7D 25 25 Giái TS % 19 28 24 Kh¸ TS % 14 53 15 53 12 48 14 56 TB YÕu TS % 0 TS % 27 17.8 0 6 24 24 KiĨm chøng: Sau thùc hiƯn s¸ng kiÕn đơc ủng hộ nhiệt tình bạn đông nghiệp, giáo viên dạy môn địa trờng tán tởng với kết sáng kiến dạy học kiểu thực hành Đối với học sinh với cách dạy học làm tăng hứng thú học tập, em làm việc nhiều hơn, đợc làm chủ kiến thức mình, phụ thuộc nhiều vào thầy giáo, em đợc trao đổi bàn bạc với tự đa suy nghĩ Mặt khác rèn cho em kỹ địa : vẽ lợc đồ, biểu đồ, sơ đồ Nh hiệu phơng pháp dạy học mang lại hiệu thiết thực cho môn Địa IV/ Hiệu mới- ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm 1/ Hiệu 28 Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa Qua thùc hiÖn sáng kiến kinh nghiệm góp phần tích cực vào việc đổi phơng pháp dạy học nâng cao chất lợng giáo dục trờng THCS Hạc Trì Đối với giáo viên: 100% giáo viên giảng dạy Địa trờng nhận thức đợc đầy đủ, đắn cần thiết tất yếu việc đổi phơng pháp day học Đó trình phải đợc tiến hành đồng liên tục, từ khâu chuẩn bị bài, soạn bài, lên lớp, tổ chức cho học sinh tiếp cận tìm hiểu kiến thức khâu cuối kiểm tra đánh giá Đó qua trình thờng xuyên liên tục hiệu đạt đợc nh mong muốn Đối với học sinh: Chất lợng học tập học sinh đợc nâng lên rõ rệt: Giỏi tăng Khá tăng TB giảm Yếu giảm 2/ ý nghĩa Việc áp dụng phơng pháp dạy học đem lại hiệu rõ rệt thầy lẫn trò Giờ học đỡ bị nhàm chán , mặt khác tạo nên hứng thú học tập cho c¸c em RÌn ý thøc tù häc tù rÌn lun Tăng tính hàm dụng giảm tính hàn lâm C/ Bài häc kinh nghiƯm 1/Kinh nghiƯm thĨ Việc đổi phương pháp dạy học nói chung, phương pháp dạy Địa lí nói riêng u cầu cần thiết cấp bách, quan trọng việc áp dụng phương pháp dạy học hình thức tổ chức dạy học để đạt kết cao dạy học Vì vậy, đối tượng học sinh mà 29 Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa người giáo viên cần phải vận dụng linh hoạt, có hiệu phương pháp đặc trưng mơn, để thực q trình dạy học đạt kết cao Qua kinh nghiệm thân thấy áp dụng phương pháp dạy học đôi lúc khó khăn khơng phải khơng làm được, cần người giáo viên đủ lòng nhiệt tình, trách nhiệm mạnh dạn tiến hành bước, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp + Vừa làm vừa rút kinh nghiệm cho phương pháp dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm” khơng xa lạ, mẽ + Động viên khen thởng kịp thời, uốn nắm sai sót học sinh thực hành + Phải bồi dỡng nhận thức giáo viên đổi phơng pháp + Duy trì sinh hoạt chuyên đề, dự rút kinh nghiệm kịp thời + Chú trọng công tác bồi dỡng, tự bội dỡng nhiỊu h×nh thøc Vì vậy, tơi viết đề tài khơng ngồi mục đích nêu lại kinh nghiệm mà thân trải nghiệm qua thực tế giảng dạy để đồng nghiệp tham khảo Hy vọng với lòng nhiệt huyết u nghề tơi đội ngũ giáo viên đem lại nhiều cách dạy mới, hiệu hơn, để phục vụ tốt cho nghiệp giáo dục mà chọn 2/ C¸ch sư dơng s¸ng kiÕn S¸ng kiÕn kinh nghiệm đợc áp dụng cho trợng THCS Hạc trì tiếp tục áp dụng cho năm học tiếp theo,vận dụng linh hoạt sáng tạo phù hợp với tình hình cụ thể năm 30 Ph Phng phỏp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa Kinh nghiƯm nµy cã thĨ phỉ biến để áp dụng cho đơn vị bạn tham khảo sử dụng để phát huy lợi ích tối đa sáng kiến Khi áp dụng sáng kiến vận dụng linh hoạt phơng pháp nhóm cá nhân tuỳ cụ thể, víi ®iỊu kiƯn cđa tõng häc sinh tõng trêng 3/ Đề xuất hớng phát triển Đổi phơng pháp dạy học nói chung đổi môn Địa nói riêng thực tế vấn đề mẻ mà đợc nhiều giáo viên thực nhng cha đợc đề thành yêu cầu thiết, bắt buộc hoạt động dạy học nh giai đoạn giáo dục Vì để việc đổi phơng pháp dạy học Địa trờng THCS ngày đạt hiệu cao đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải đợc tiến hành đồng bộ, thờng xuyên, liên tục, có ý thức trau chuyên môn, tự học hỏi su tầm tài liệu, tăng cờng tự làm đồ dùng sử dụng vào giảng dạy để nâng cao hiệu dạy 4/ Kết luận kiến nghị Phòng giáo dục đào tạo thừơng xuyên mở lớp chuyên đề, hội giảng liên trờng để giáo viên trờng đợc cọ sát học hỏi lẫn nhau, giao lu trao đổi kinh nghiệm, nhằm nâng cao hiệu giảng dạy Giáo viên cần chủ động tích cực tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Cập nhật thông tin kiến thức Internet, sách báo,phơng tiên thông tin đại chúng mở rộng tầm nhìn đáp ứng yêu cầu chung xã hội 31 Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa HẾT Ngày 01 tháng năm 2012 Người thực Ngun ThÞ Thu H»ng TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/SGV, SGK Địa lí lớp 7(NXB Giáo dục): Nguyễn Dược, Phan Huy Xu, Mai Phú Thanh, Nguyễn Hữu Danh 2/Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học Trường THCS (Bộ Giao dục- Đào tạo.Xuất năm 2002) Nhóm tác giả: TS Nguyễn Thị Minh Phương, Th.S Phạm Thu Phương, Phạm Thị Sen, Nguyễn Việt Hùng, TS 32 Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa Nguyễn Hữu Chí, TS Vũ Ngọc Anh, TS Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Sĩ Quế, Đặng Thúy Anh, Nguyễn Thị Thanh Mai, TS Lưu Thu Thủy 3/ Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III (2004-2007) mơn Địa lí (NXB Giáo dục) Nhóm tác giả: Đặng Văn Đức, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Thị Thu Phương, Phạm Thị Sen,Phạm Thị Thanh 4/ Đề cơng , giảng bồi dỡng chơng trình SGK 5/ Tài liệu chuẩn kiến thức kỹ dạy học môn Địa NHN XẫT V NH GI¸ 33 ... :( B36, B40, B 67) 20 Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa Lý - Đối với dạy thực hành kỹ cần rèn cho học sinh kênh hình lợc đồ - Căn vào yêu cầu rèn kỹ cho học sinh học kỳ II giáo... quan sống sở thực tiễn Dựa vào chơng trình môn Địa Lý + Số tiết học năm 70 tiết/ 37 tuÇn Phư Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu thực hành Địa Lý + Số tiết thực hành: 10 tiết chiếm 1 /7 chơng trình... III/ Quy trình thực nghiêm giải pháp 1.Quy trình thực hiên sáng kiến: dạy thực hành Địa lý a/ Xác định loại thực hành: Ph Phương pháp dạy học rèn kỹ kiểu bi thc hnh a Lý Khi dạy thực hành giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: sang kien kinh nghiem dia ly 7 hằng Phương pháp dạy học và rèn kỹ năng ở kiểu bài thực hành Địa Lý 7, sang kien kinh nghiem dia ly 7 hằng Phương pháp dạy học và rèn kỹ năng ở kiểu bài thực hành Địa Lý 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay