Tài liệu môn hóa lớp 12 lý thuyết và bài tập vể crom

10 35 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:57

Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CROM HỢP CHẤT CỦA CROM CROM I VỊ TRÍ CẤU TẠO Crom kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm VIB, chu kì 4, số hiệu nguyên tử 24 Sự phân bố electron vào mức lượng: 1s22s22p63s23p64s13d5 Cấu hình electron nguyên tử: 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar] 3d54s1 Biểu diễn cấu hình electron qua lượng tử: Crom có số oxi hóa +1 đến +6 Phổ biến số oxi hóa +2, +3 +6 Độ âm điện: 1,61 Bán kính nguyên tử Cr 0,13 nm (1 nm = 1×10−9 m = 1×10−3 μm) Bán kính ion Cr2+ 0,084 nm Cr3+ 0,069 nm II TÍNH CHẤT VẬT LÍ Crom có màu trắng ánh bạc, cứng (cứng số kim loại), khó nóng chảy (18900C) Crom kim loại nặng, có khối lượng riêng 7,2 g/cm3 III TÍNH CHẤT HĨA HỌC Tác dụng với phi kim Ở nhiệt độ cao, crom tác dụng với nhiều phi kim t 4Cr  3O   2Cr2O3 t 2Cr  3Cl2   2CrCl3 Tác dụng với nước Trang Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Crom điện cực chuẩn nhỏ ( E0Cr3 / Cr  0, 74V ) âm so với điện cực hidro pH = ( E H2O / H2  0, 74V ) Tuy nhiên, thực tế crom không phản ứng với nước Tác dụng với axit Khi tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng tạo muối Cr(II) Cr  2HCl   CrCl2  H Cr  H 2SO4   CrSO4  H Cr không phản ứng với HNO3 H2SO4 đặc nguội IV ỨNG DỤNG Thép chứa 2,8-3,8% crom có độ cứng cao, bền, có khả chống gỉ Thép chứa 18% crom thép không gỉ (thép inox) Thép chứa 25-30% crom siêu cứng dù nhiệt độ cao Crom dùng để mạ thép Thép mạ crom bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn tạo vẻ đẹp cho đồ vật V SẢN XUẤT Phương pháp nhiệt nhôm: Cr2O3 tách từ quặng cromit FeO.Cr2O3 FeCr2O4 + Na2CO3 + O2 → Na2CrO4 + Fe2O3 + CO2 Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O Na2Cr2O7 + C → Cr2O3 + Na2CO3 + CO t Cr2O3  2Al   2Cr  Al2O3 MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CROM I HỢP CHẤT CROM (II) CrO CrO oxit bazơ CrO  2HCl   CrCl2  H 2O CrO  H 2SO4   CrSO4  H 2O CrO có tính khử, khơng khí CrO dễ bị oxi hóa thành Cr2O3 Cr(OH)2 Cr(OH)2 chất rắn, màu vàng Cr(OH)2 có tính khử, khơng khí oxi hóa thành Cr(OH)3 4Cr(OH)  O  2H 2O   4Cr(OH)3 Cr(OH)2 bazơ Trang Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Cr(OH)  2HCl   CrCl  2H 2O Muối crom (II) Muối crom (II) có tính khử mạnh 2CrCl2  Cl2   2CrCl3 III HỢP CHẤT CROM (III) Cr2O3 Cr2O3 oxit lưỡng tính, tan axit kiềm đặc Cr2 O3  6HCl   2CrCl3  3H O Cr2O3  2NaOH   2NaCrO2  H 2O Cr2O3  2NaOH  3H 2O   2Na[Cr(OH) ] Cr2O3 dùng tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh Cr(OH)3 Cr(OH)3 hiroxit lưỡng tính, tan dung dịch axit dung dịch kiềm Cr(OH)3  3HCl   CrCl3  3H 2O Cr(OH)3  NaOH   Na[Cr(OH) ] Cr(OH)3  NaOH   NaCrO  2H 2O Muối crom (III) Muối crom (III) có tính khử tính oxi hóa Trong mơi trường axit, muối crom (III) có tính oxi hóa bị Zn khử thành muối crom (II) 2CrCl3  Zn   2CrCl2  ZnCl2 Cr2 (SO4 )3  Zn   2CrSO4  ZnSO4 Trong mơi trường kiềm, muối crom (III) có tính khử bị chất oxi hóa mạnh oxi hóa thành muối crom (VI) 2CrBr3  3Br2  16KOH  2K 2CrO4  12KBr  8H2O 2CrCl3  3Br2  16KOH  2K 2CrO4  6KBr  6KCl  8H2O Cr2 (SO4 )3  3Br2  16KOH  2K 2CrO4  6KBr  3K 2SO4  8H2O 2Cr(NO3 )3  3Br2  16KOH  2K 2CrO4  6KBr  6KNO3  8H2O Phương trình ion: 2Cr 3  3Br2  16OH    2CrO 42  6Br   8H 2O Phèn crom-kali K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có màu xanh tính, dùng để thuộc da, làm chất cầm màu ngành nhuộm vải Trang Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn III HỢP CHẤT CROM (VI) CrO3 CrO3 chất oxi hóa mạnh Một số chất vô hữu S, P, C, NH3, C2H5OH … bốc cháy tiếp xúc với CrO3, CrO3 bị khử thành Cr2O3 4CrO3  3S   3SO2  2Cr2O3 10CrO3  6P   3P2O5  5Cr2O3 4CrO3  3C   3CO2  2Cr2O3 C2 H5OH  4CrO3   2CO2  3H 2O  2Cr2O3 2CrO3  2NH   Cr2O3  N  3H 2O CrO3 oxit axit, tác dụng với nước tạo thành hỗn hợp axit cromic H2CrO4 axit đicromic H2Cr2O7 Hai axit tách dạng tự do, tồn dung dịch Nếu tách khỏi dung dịch, chúng bị phân hủy thành CrO3 Muối cromat đicromat 2 2 Ion cromat CrO có màu vàng Ion đicromat Cr2 O có màu da cam Trong mơi trường axit, cromat chuyển hóa thành đicromat 2K CrO  H 2SO   K 2Cr2O7  K 2SO  H 2O Trong môi trường kiềm đicromat chuyển hóa thành cromat K Cr2 O7  2KOH   2K 2CrO  H 2O 2    Cr2O72  H 2O  Tổng quát: 2CrO4  2H  Muối cromat đicromat có tính oxi hóa mạnh, chúng bị khử thành muối Cr(III) K 2Cr2O7  6FeSO4  7H2SO4  Cr2 (SO4 )3  3Fe2 (SO4 )3  K 2SO4  7H 2O K 2Cr2O7  6KI  7H2SO4  Cr2 (SO4 )3  4K 2SO4  3I  7H 2O K 2Cr2O7  14HCl  2KCl  3CrCl3  3Cl2  7H2O K 2Cr2O7  3H2S  4H2SO4  Cr2 (SO4 )3  K 2SO4  7H2O  3S (NH4)2Cr2O7 bị nhiệt phân theo phản ứng: t (NH ) Cr 2O7   N  Cr2O3  4H 2O BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt loại 60, số hạt mang điện hạt nhân số hạt không mang điện Nguyên tử nguyên tố Y có 11 electron p Nguyên tử nguyên tố Z có lớp electron electron độc thân Chất không tồn tại: A XY2 B XY3 C ZY2 D ZY3 Trang Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 3+ Câu 2: Ion X có phân lớp electron lớp ngoài cùng là 3d X có số electron độc thân là: A B C D Câu 3: Trong số kim loại: Cu, Fe, Al, Ag, Cr Nhận định sau KHÔNG đúng? A Kim loại có tính khử mạnh Al D Kim loại có độ cứng cao Cr B Kim loại dẫn điện tốt Cu C Kim loại không phản ứng với oxi Ag Câu 4: Các hợp chất dãy chất có tính lưỡng tính? A Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2 C Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2 B Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2 D Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2 Câu 5: Khi cho dung dịch H2SO4 loãng vào cốc X đựng dung dịch K2CrO4 màu dung dịch cốc X đổi từ màu A Xanh sang màu hồng C Màu da cam sang màu vàng B Màu da cam sang màu hồng D Màu vàng sang màu da cam Câu 6: Phát biểu không là: A Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng hợp chất Cr(VI) có tính oxi hố mạnh B Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl CrO3 tác dụng với dung dịch NaOH C Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối chuyển thành muối cromat D Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 có tính chất lưỡng tính Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm Cr Fe vào dung dịch HCl 15M đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y Chất tan có dung dịch Y là: A CrCl2, FeCl2 B CrCl2, CrCl3 C CrCl3, FeCl2 D CrCl3, FeCl3 Câu 8: Lượng kim loại kẽm cần thiết để khử hết ion Cr3+ dung dịch chứa 0,02 mol CrCl3 môi trường axit : A 0,325 gam B 0,650 gam C 0,975 gam D 1,300 gam Câu 9: Xét hai phản ứng: 2Cr3+ + Zn  2Cr2+ + Zn2+ 2Cr3+ + 3Br2 + 16OH-  2CrO42- + 6Br- + 8H2O Nhận xét sau đúng: A Cr3+ có tính oxi hóa B Cr3+ có tính khử Trang Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Cr3 có+ tính khử mạnh tính oxi hóa D Trong mơi trường kiềm Cr3+ có tính khử bị Br2 oxi hóa thành muối crom (VI) Câu 10: Cho dãy chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Cr, Cr(OH)2, CrCl3 CrO3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 11: X kim loại Hòa tan hết 3,24 gam X 100 ml dung dịch NaOH 1,5M, thu 4,032 lít H2 (đktc) dung dịch D X là: A Zn B Al D K C Cr Câu 12: Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2 để khơng khí đến phản ứng hồn tồn Khối lượng kết tủa thu A 0,86 gam B 1,03 gam C 1,72 gam D 2,06 gam Câu 13: Khi hòa tan lượng kim loại R vào dung dịch HNO3 loãng vào dung dịch H2SO4 lỗng thu khí NO H2 tích (đo đk) Biết khối lượng muối nitrat thu 159,21% khối lượng muối sunphat Kim loại R là: A Al B Fe D Mg C Cr Câu 14: Khi 101,05 gam hợp kim gồm có Fe, Cr Al tác dụng với lượng dư dung dịch kiềm, thu 5,04 L (đktc) khí Lấy bã rắn không tan cho tác dụng với lượng dư axit clohidric (khi khơng có khơng khí) thu 39,2 L (đktc) khí Thành phần phần trăm khối lượng Cr hợp kim A 77,19% B 12,86% C 7,72% D 6,43% Câu 15: Lượng H2O2 KOH tương ứng sử dụng để oxi hóa hồn tồn 0,01 mol KCr(OH)4 thành K2CrO4 : A 0,015 mol 0,01 mol C 0,015 mol 0,04 mol B 0,030 mol 0,04 mol D 0,030 mol 0,04 mol Câu 16: Dãy gồm phân tử ion vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ? A HCl, SO2, HNO3, CO2 C Cl2, H2O, HNO2, Cr3+ B F2, SO32-, NO2, Fe2+ D Br2, H2S, H3PO4, Ca Câu 17: Dãy so sánh tính chất vật lí kim loại KHÔNG ? A Khả dẫn điện nhiệt Ag > Cu > Au > Al > Fe B Tỉ khối Li < Fe < Os C Nhiệt độ nóng chảy Hg < Al < W D Tính cứng Cs > Fe > Cr * Trang Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 18: Lượng Cl2 NaOH tương ứng sử dụng để oxi hóa hồn tồn 0,01 mol CrCl3 thành CrO24 : A.0,015 mol 0,10 mol C 0,015 mol 0,08 mol B 0,030 mol 0,16 mol D 0,030 mol 0,14 mol Câu 19: Nhận định KHÔNG ? A Sản xuất CuSO4 cách ngâm Cu dung dịch H2SO4 lỗng có thổi khơng khí liên tục, có lợi cho Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng B Sản xuất H3PO4 từ P sản phẩm có độ tinh khiết cao sản xuất từ quặng photphorit qua phản ứng Ca3(PO4)2 H2SO4 C Điều chế Cr từ Cr2O3 nên dùng phản ứng nhiệt nhơm dùng phản ứng nhiệt phi kim khác D Tuy điều chế từ quặng photphorit, suppephotphat đơn có độ tinh khiết cao so với suppephotphat kép Câu 20: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 muối X; cho kim loại M tác dụng với dd HCl muối Y Nếu dung dịch X dung dịch Y tác dụng với Br2/NaOH tạo thành dung dịch Z Kim loại M A Cr B Fe C Zn D Al Câu 21: Cho dãy chất: Na2S, KHCO3, KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2CrO4 Số chất dãy tạo thành kết tủa phản ứng với dung dịch BaCl2 A B C D Câu 22: Thể tích dung dịch NaOH 0,1M tối thiểu cần cho vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,03 mol HCl 0,02 mol CrBr3 để lượng kết tủa thu cực đại A 900 ml B 600 ml C 800 ml D 300 ml Câu 23: Thêm KOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,02 mol HCl, 0,01 mol NiCl2 0,01 mol CrCl3 Số mol NaOH tối thiểu dùng để kết tủa thu nhỏ lớn A 0,05 mol 0,06 mol C 0,03 mol 0,04 mol B 0,07 mol 0,08 mol D 0,07 mol 0,10 mol Câu 24: Hiện tượng mô tả không ? A Thêm dư NaOH Cl2 vào dung dịch CrCl3 dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng B Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch K[Cr(OH)4] thấy xuất kết tủa lục xám, sau tan lại C Thêm dư KOH vào dung dịch K2Cr2O7 dung dịch chuyển từ màu vàng thành màu da cam * Trang Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy xuất kết tủa lục xám kết tủa tan lại NaOH dư Câu 25: Khi cho dd NaOH dư vào dung dịch cho đây, trường hợp tạo kết tủa không màu: A CuSO4 B CrCl3 C Fe(NO3)3 2+ 3+ D MgSO4 Câu 26: Phản ứng hóa học pin điện hóa 2Cr + 3Ni  2Cr + 3Ni, Biết E pin điện hóa là: A 1,0 V B 0,78 V C 0,96 V D 0,48 V Câu 27: Hiện tượng mô tả KHƠNG ? A Đốt CrO khơng khí thấy chất rắn chuyển từ màu đen sang màu lục thẫm B Đun nóng S với K2Cr2O7 thấy chất rắn chuyển từ màu da cam sang màu lục thẫm C Thổi khí NH3 qua CrO3 đun nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đỏ sang màu lục thẫm D Nung Cr(OH)2 khơng khí thấy chất rắn chuyển từ màu vàng nâu sang màu đen * Câu 28: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu chất rắn có khối lượng 16 gam Để khử hoàn toàn 41,4 gam X phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al Thành phần phần trăm theo khối lượng Cr2O3 hỗn hợp X (Cho hiệu suất phản ứng 100%) A 20,33% B 66,67% D 36,71% C 50,67% Câu 29: Khi cho dung dịch H2SO4 loãng vào cốc X đựng dung dịch K2CrO4 màu dung dịch cốc X đổi từ màu A xanh sang màu hồng C màu da cam sang màu vàng B màu da cam sang màu hồng D màu vàng sang màu da cam Câu 30: Dãy cho mà tất chất phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng: A Mg, Na2SO3, Al(OH)3, Fe3O4 C MgCl2, BaCl2, Cr, Cu(OH)2 B Cu, NaHCO3, Fe(OH)2, CuO D FeO, Na2S, NaOH, C Câu 31: Thêm KOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,02 mol HCl, 0,01 mol NiCl2 0,01 mol CrCl3 Số mol NaOH tối thiểu dùng để kết tủa thu nhỏ lớn A 0,05 mol 0,06 mol C 0,03 mol 0,04 mol B 0,07 mol 0,08 mol D 0,07 mol 0,10 mol Câu 32: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 muối X; cho kim loại M tác dụng với dd HCl muối Y Nếu dung dịch X dung dịch Y tác dụng với Br2/NaOH tạo thành dung dịch Z Kim loại M A Cr B Fe C Zn D Al Trang Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 33: Cho hỗn hợp X gồm Cr Fe vào dung dịch HCl 15M đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y Chất tan có dung dịch Y là: A CrCl2, FeCl2 C CrCl3, FeCl2 B CrCl2, CrCl3 D CrCl3, FeCl3 Câu 34: Để oxi hóa hồn tồn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 Cl2 có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 KOH tương ứng A 0,015 mol 0,04 mol C 0,03 mol 0,08 mol D 0,015 mol 0,08 mol B 0,03 mol 0,04 mol Câu 35: Lượng H2O2 KOH tương ứng sử dụng để oxi hóa hồn tồn 0,01 mol KCr(OH)4 thành K2CrO4 : A 0,015 mol 0,01 mol C 0,015 mol 0,04 mol B 0,030 mol 0,04 mol D 0,030 mol 0,04 mol Câu 36: Lượng Cl2 ,NaOH tương ứng sử dụng để oxi hóa hồn tồn 0,01 mol CrCl3 thành CrO 24  là: A.0,015 mol 0,10 mol C 0,015 mol 0,08 mol B 0,030 mol 0,16 mol D 0,030 mol 0,14 mol Câu 37: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 m gam Al nhiệt độ cao Sau phản ứng hoàn toàn, thu 23,3 gam hỗn hợp rắn X Cho toàn hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát V lít khí H2 (ở đktc) Giá trị V (cho O = 16, Al = 27, Cr = 52) A 7,84 B 4,48 C 3,36 D 10,08 Câu 38: Lượng kim loại kẽm cần thiết để khử hết dd chứa 0,02 mol CrCl3 môi trường axit là: A 0,325 gam B 0,650 gam C 0,975 gam D 1,300 gam Câu 39: Thổi khí NH3 dư qua gam CrO3 đốt nóng đến phản ứng hồn tồn thu lượng chất rắn bằng: A 0,52 gam B 0,68 gam C 0,76 gam D 1,52 gam Câu 40: Hòa tan hết 1,08 gam hỗn hợp Cr Fe dung dịch HCl lỗng, nóng thu 448 mL khí (đktc) Khối lượng crom có hỗn hợp : A gam 0,065 B 0,520 gam C 0,560 gam D 1,015 gam Câu 41: Tính khối lượng bột nhơm cần dùng để điều chế 78 gam crom phương pháp nhiệt nhôm A gam 20,250 B 35,695 gam C 40,500 gam D 81,000 gam Trang Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 42: Cho lượng dư Cl2 NaOH vào dung dịch mẫu thử chứa cation kim loại Dung dịch sau phản ứng có màu vàng, mẫu thử chứa ion : A Fe2+ B Fe3+ C Cr3+ D Al3+ Trên đường thành cơng khơng có dấu chân kẻ lười biếng!!! Trang 10 ... cromic H2CrO4 axit đicromic H2Cr2O7 Hai axit tách dạng tự do, tồn dung dịch Nếu tách khỏi dung dịch, chúng bị phân hủy thành CrO3 Muối cromat đicromat 2 2 Ion cromat CrO có màu vàng Ion đicromat...  NaOH   NaCrO  2H 2O Muối crom (III) Muối crom (III) có tính khử tính oxi hóa Trong mơi trường axit, muối crom (III) có tính oxi hóa bị Zn khử thành muối crom (II) 2CrCl3  Zn   2CrCl2... màu da cam Trong mơi trường axit, cromat chuyển hóa thành đicromat 2K CrO  H 2SO   K 2Cr2O7  K 2SO  H 2O Trong môi trường kiềm đicromat chuyển hóa thành cromat K Cr2 O7  2KOH   2K 2CrO
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn hóa lớp 12 lý thuyết và bài tập vể crom , Tài liệu môn hóa lớp 12 lý thuyết và bài tập vể crom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay