Tài liệu môn hóa lớp 12 bài tập về chương halogen clo

14 20 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:57

Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP LUYỆN TẬP CÁC HALOGEN CLO 1) Vì clo ẩm có tính tẩy trắng clo khơ khơng? Cl 02 + H2O HCl+ HClO (Axit hipo clorơ) HClO có tính tẩy trắng 2) Viết phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính oxi hóa, phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính khử * phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính oxi hóa: t 2Na + Cl2  2NaCl t 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 as H2 + Cl2  2HCl phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính khử: HCl+ HClO (Axit hipo clorơ) Cl 02 + H2O TÁC DỤNG VỚI NaOH tạo nước Javen  NaCl + NaClO + H2O Cl2 + 2NaOH  3) Clo tác dụng với chất sau đây? Viết phương trình phản ứng xảy ra: Al (to) ; Fe (to) ; H2O ; KOH ; KBr; Au (tO) ; NaI ; dung dịch SO2 t 2Al + 3Cl2  2AlCl3 t 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 Cl 02 + H2O HCl+ HClO  KCl + KClO + H2O Cl2 + 2KOH   KCl Cl2 + KBr  + Br2 4) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: a)MnO2  Cl2  HCl  Cl2  CaCl2  Ca(OH)2  Clorua vôi t MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2  + 2H2O as H2 + Cl2  2HCl  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2  + 8H2O 2KMnO4 + 16HCl  Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn t Ca + Cl2  CaCl2  Ca(OH)2 + NaCl CaCl2 + NaOH   CaOCl2 + H2O Cl2 + Ca(OH)2  b) KMnO4  Cl2  KCl  Cl2  axit hipoclorơ  NaClO  NaCl  Cl2  FeCl3  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2  + 8H2O 2KMnO4 + 16HCl   KCl Cl2 + 2K  NC   2K+ Cl2  2KCl ÑP Cl 02 + H2O HCl+ HClO  NaCl + NaClO + H2O Cl2 + 2NaOH   Cl2 + NaCl +H2O NaClO + 2HCl  2NaCl + 2H2O ÑP DD CMN   H2  + 2NaOH + Cl2 t 2Fe + 3Cl2  2FeCl3  HClO  HCl  NaCl c) Cl2  Br2  I2  HCl  FeCl2  Fe(OH)2 Cl 02 + H2O HCl+ HClO HCl +NaOH → NaCl +H2O Cl2 + NaBr → NaCl + Br2 Br2 + NaI → NaBr + I2 as H2 + Cl2  2HCl Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ 5) Cân phản ứng oxi hóa – khử sau: a) KMnO4 + HCl  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O b) KClO3 + HCl  KCl + Cl2 + H2O c) KOH + Cl2  KCl + KClO3 + H2O Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d) Cl2 + SO2 + H2O  HCl + H2SO4 e) Fe3O4 + HCl  FeCl2 + FeCl3 + H2O f) CrO3 + HCl  CrCl3 + Cl2 + H2O g) Cl2 + Ca(OH)2  CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O 6) a) Từ MnO2, HCl đặc, Fe viết phương trình phản ứng điều chế Cl 2, FeCl2 FeCl3 MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O Fe + HCl → FeCl2 + H2↑ FeCl2 + 2Cl2 →2FeCl3 b) Từ muối ăn, nước thiết bị cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế Cl2 , HCl nước Javel 2NaCl + 2H2O ÑP DD CMN   H2  + 2NaOH + Cl2 Cl2 + H2 → 2HCl Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O 7) Đốt nhôm bình đựng khí clo thu 26,7 (g) muối Tìm khối lượng nhơm thể tích khí Cl2 tham gia phản ứng? nAlCl  m 26,   0.2 mol M 133,5 2Al + 3Cl2 → AlCl3 0,2 0,3 0,2 mAl  n.M  0.2.27  5.4 g VCl  n.22,  0,3.22,  6,72l 8) Tính thể tích clo thu (đkc) cho 15,8 (g) kali pemanganat (KMnO4) tác dụng axit clohiđric đậm đặc nKMnO  m 15,8   0.1 mol M 158  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2  + 8H2O 2KMnO4 + 16HCl  0,1 0.25 Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn VCl  n.22,  0, 25.22,  5,6l 9) Điều chế dung dịch axit clohiđric cách hòa tan (mol) hiđro clorua vào nước Đun axit thu với mangan đioxit có dư Hỏi khí clo thu sau phản ứng có đủ tác dụng với 28 (g) sắt hay không? nFe  m 28   0,5 mol M 56 t MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2  + 2H2O 0.5 t 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 0.5 0.5 Ta có: 0.5 0,5 → Fe dư  10) Cho 3,9 (g) kali tác dụng hoàn toàn với clo Sản phẩm thu hòa tan vào nước thành 250 (g) dung dịch a) Tính thể tích clo phản ứng (đkc) b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu ĐS: a) 1,12 (l) ; b) 2,98% a) nK  m 3.9   0,1 mol M 39 Cl2 +  KCl 2K  0.05 0.,1 0,1 VCl  n.22,  0,05.22,  1,12l mKCl  n.M  0,1.74,5  7.45g C%  mct 100 mKCl 100 7, 45.100    2,98% mdd mdd 250 11) Cho 10,44 (g) MnO2 tác dụng axit HCl đặc Khí sinh (đkc) cho tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH (M) a) Tính thể tích khí sinh (đkc) Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) Tính thể tích dung dịch NaOH phản ứng nồng độ (mol/l) chất dung dịch thu ĐS: a) 2,688 (l) ; b) 0,12 (l) ; (M) ; (M) nMnO  m 10, 44   0.12 mol M 87 t MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2  + 2H2O 0.12 0,12 VCl  n.22,  0,12.22,  2.688l  NaCl + NaClO + H2O Cl2 + 2NaOH  0,12 CM  0,24 0,12 0,12 n n 0, 24  Vdd    0.12l  120ml Vdd CM CM ( NaCl )  n 0,12   1M Vdd 0,12 CM ( NaClO)  n 0,12   1M Vdd 0,12 Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIĐRIC – MUỐI CLORUA 1) Hãy viết phương trình phản ứng chứng minh axit clohiđric có đầy đủ tính chất hóa học axit TÁC DỤNG CHẤT CHỈ THỊ dung dịch HCl làm q tím hoá đỏ (nhận biết axit)  H+ + ClHCl  TÁC DỤNG KIM LOẠI (đứng trước H dãy Bêkêtôp) tạo muối (với hóa trị thấp kim loại) giải phóng khí hidrơ Fe + t 2HCl  FeCl2 + H2 t Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 Cu + HCl  khơng có phản ứng TÁC DỤNG OXIT BAZƠ , BAZƠ tạo muối nước  NaCl + H2O NaOH + HCl  t CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O t Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O TÁC DỤNG MUỐI (theo điều kiện phản ứng trao đổi)  CaCl2 + H2O + CO2  CaCO3 + 2HCl   AgCl  + HNO3 AgNO3 + HCl  2) Viết phương trình phản ứng chứng tỏ axit HCl có tính oxi hóa, phương trình phản ứng chúng tỏ HCl có tính khử HCl có tính oxi hóa Fe + t 2HCl  FeCl2 + H2 HCl có tính khử t MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2  + 2H2O 3) Viết phương trình phản ứng điều chế sắt (III) clorua Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn FeCl2 + 2Cl2 →2FeCl3 t 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O 4) Nêu tượng xảy đưa ánh sáng ống nghiệm chứa bạc clorua có nhỏ thêm giọt dung dịch quỳ tím Giải thích 5) Axit HCl tác dụng chất sau đây? Viết phản ứng xảy ra: Al, Mg(OH)2 , Na2SO4 , FeS, Fe2O3 , Ag2SO4 , K2O, CaCO3 , Mg(NO3)2 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 Mg(OH)2 + HCl → MgCl2 + H2O Na2SO4 + HCl → không xảy FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O Ag2SO4 + HCl → AgCl↓ + H2SO4 K2O + HCl → KCl + H2O CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O Mg(NO3)2 + HCl → khơng xảy 6) Viết phương trình phản ứng xảy cho chất nhóm A {HCl, Cl 2} tác dụng với chất nhóm B {Cu, AgNO3 , NaOH, CaCO3} Với HCl: Cu + HCl → không xảy AgNO3 + HCl → AgCl↓ + H2O NaOH + HCl → NaCl + H2O CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O Với Cl2 t Cu + Cl2  CuCl2 AgNO3 + Cl2 2NaOH + Cl2 → không xảy → NaCl + NaClO + H2O CaCO3 + Cl2 → khơng xảy Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 7) Từ KCl, H2SO4 đặc, MnO2 , Fe, CuO, Zn, điều chế FeCl3 , CuCl2 , ZnCl2 Điều chế FeCl3 cao 2KCltt + H2SO4 t   K2SO4 + 2HCl t MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2  + 2H2O t 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 Điều chế CuCl2 t Cu + Cl2  CuCl2 Điều chế ZnCl2 t Zn + Cl2  ZnCl2 8) Từ NaCl, H2O, Fe thiết bị cần thiết, điều chế FeCl3 , FeCl2 , Fe(OH)2 , Fe(OH)3 DD CMN   H2  + 2NaOH + Cl2  2NaCl + 2H2O ÑP t 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 as H2 + Cl2  2HCl Fe + t 2HCl  FeCl2 + H2 FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl FeCl3 +3 NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl 9) Nhận biết dung dịch sau phương pháp hóa học: a) NaNO3 , NaCl, HCl NaNO3 NaCl HCl Q tím 0 Đỏ AgNO3 ↓ Trắng X AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + b) HNO3 NaCl, HCl, H2SO4 NaCl HCl H2SO4 Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Q tím Đỏ Đỏ AgNO3 X ↓ Trắng AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + HNO3 10) Hòa tan (mol) hiđro clorua vào nước cho vào dung dịch 300 (g) dung dịch NaOH 10% Dung dịch thu có phản ứng gì? Axit, bazơ hay trung hòa? C%= mdd NaOH C % 300.10 mct.100  mNaOH    10 g mdd 100 100 nNaOH  mNaOH 10   0.25 mol M NaOH 40 HCl + NaOH Bd: 0.25 Pứ 0.25 0.25 S pứ: 0.75 → NaCl + H2O → Dung dịch thu sau phản ứng có tính axit (vì HCl dư) 11) Cho axit H2SO4 đặc tác dụng hết với 58,5 (g) NaCl, đun nóng Hòa tan khí tạo thành vào 146 (g) nước Tính C% dung dịch thu nNaCl  mNaCl 58,5   mol M NaCl 58,5 H2SO4 + t NaCl  NaHSO4 + HCl↑ mHCl  nHCl M HCl  1.36,5  36,5g Khí 36,5 g HCl hòa tan vào 146g H2O thu 182,5 dung dịch C %( HCl )  mHCl 100 36,5.100   20% mddHCl 182,5 12) Có dung dịch chứa đồng thời HCl H2SO4 Cho 200 (g) dung dịch tác dụng dung dịch BaCl2 dư tạo 46,6 (g) kết tủa Lọc kết tủa, trung hoà nước lọc phải dùng 500 (ml) dung dịch NaOH 1,6 (M) Tính C% axit dung dịch đầu Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn * Cho 200 (g) dung dịch tác dụng dung dịch BaCl2 dư nBaSO  BaCl2 + mBaSO 46,   0.2 mol M BaSO4 233 H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl 0,2 0,2 0,4 mH SO  nH SO M H SO  0, 2.98  19.6 g C %( H 2SO4)  mH SO 100 19, 6.100   9.8% mddH SO 200 nước lọc gồm HCl có sẵn 0,4 mol HCl tạo thành nNaOH  CM ( NaOH ) Vdd( NaOH )  1,6.0,5  0,9 mol HCl + NaOH 0.9 → NaCl + H 2O 0,9 → nHCl có sẵn hh= 0.9 – 0.4 =0.5 mol mHCl  nHCl M HCl  0.5.36,5  18, 25g C %( HCl )  mHCl 100 18, 25.100   9,125% mddHCl 200 ĐS: H2SO4 9,8% ; HCl 7,3% 13) Điền hợp chất chứa clo vào ký tự A, B cho phù hợp: a) A1 + H2SO4 → B1 + Na2SO4 b) A2 + CuO → B2 + CuCl2 c) A3 + CuSO4 → B3 + BaSO4 d) A4 + AgNO3 → B4 + HNO3 e) A5 + Na2S → B5 + H2S f) A6 + Pb(NO3)2 →B6 + KNO3 g) A7 + Mg(OH)2 → B7 + H2O h) A8 + CaCO3 →B8 + H2O + CO2 i) A9 + FeS → B9 + H2S 14) Thực chuỗi phản ứng sau: Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) NaCl  HCl  Cl2  HClO  HCl   AgCl  Ag CuCl2  HCl b) KMnO4  Cl2  CuCl2  FeCl2  HCl  HCl  CaCl2  Ca(OH)2 c) KCl  HCl  Cl2  Br2  I2  FeCl3  AgCl  Ag 15) Hòa tan 31,2 (g) hỗn hợp A gồm Na2CO3 CaCO3 vào dung dịch HCl dư thu 6,72 (l) CO2 (đkc) Tính khối lượng chất A  Na 2CO3 x mol 32, g hhA  + CaCO3 y mol HCl → 6,72l CO2↑ mhhA  mNa 2CO3  mCaCO3 106 x  100 y  31, g (1) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O x x CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O y y nCO2  x  y  V 6, 72   0.3 mol 22, 22, (2) 106 x  100 y  31,  x  y  0.3 Từ (1) (2) ta có hệ phương trình:   x  0.2  mNa2CO3  106, 0.2  21.2 g    y  0.1  mCaCO3  100.0.1  10 g 16) Cho 27,8 (g) hỗn hợp B gồm Al Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu 15,68 (l) H2 (đkc) Tính % khối lượng chất B  Al x mol 27,8 g hhB   HCldu  15, 68 l H  Fe y mol mhhB  mAl  mFe  27 x  56 y  27,8 g (1) Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 2Al + 6HCl → AlCl3 + 3H2 3x x Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 y y nH  3x V 15, 68 y   0.7 mol (2) 22, 22, 27 x  56 y  27,8  Từ (1) (2) ta có hệ phương trình:  3x   y  0.7 mAl   x     y  mFe  %mAl  mAl 100 =  mhh 27,8 %mFe  mFe 100 =  mhh 27,8 ĐS: 19,42% Al ; 80,58% Fe 17) Cho 24 (g) hỗn hợp G gồm Mg MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu 11,2 (l) hỗn hợp khí gồm H2 CO2 (đkc) Tính % khối lượng chất G H  Mg x mol 24 g hhG   HCldu  11, l   MgCO3 y mol CO2 mhhG  mMg  mMgCO3  24 x  84 y  24 g Mg + 2HCl → MgCl2 + x (1) H2 ↑ x MgCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O y nhh  nH  nCO2  x  y  y V 11,   0.5 mol 22, 22, (2) Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 24 x  84 y  24  x  y  0.5 Từ (1) (2) ta có hệ phương trình:    x  mMg     y   mMgCO3  %mMg  mMg 100 mhh %mMgCO3   = 24 mMgCO3 100 mhh  = 24 18) Hòa tan 34 (g) hỗn hợp G gồm MgO Zn vào dung dịch HCl dư thu 73,4 (g) hỗn hợp muối G’ Tính % khối lượng chất G ĐS: 23,53% MgO ; 76,47% Zn  MgCl2  MgO x mol 34 g hhG   HCldu  73, ghh G '   Zn y mol ZnCl2 mhhG  mMgO  mZn  40 x  65 y  24 g MgO + 2HCl → MgCl2 + x (1) H2 O ↑ x Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ y y nhh G '  nMgCl2  nZnCl2  95x  136 y  73, g (2) 40 x  65 y  34 95 x  136 y  73, Từ (1) (2) ta có hệ phương trình:  mMgO   x      y   mZn  %mMgO  %mZn  mMgO 100 mhh  = 24 mZn 100  = mhh 34 Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 19) Cho 31,4 (g) hỗn hợp G gồm Al Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl (M) thu 15,68 (l) H2 (đkc) a) Tính % khối lượng chất G b) Tính thể tích HCl dùng  Al x mol 31, g hhG   d d HCl 2M  15, 68l H  Zn y mol mhhG  mAl  mZn  27 x  65 y  31, g (1) 2Al + 6HCl → AlCl3 + 3H2 x 3x 3x Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ y nH  2y y 3x V 15, 68 y   0.7 mol 22, 22, (2) 27 x  65 y  31,  Từ (1) (2) ta có hệ phương trình:  3x   y  0.7 mAl   x     y  mZn  %mAl  mAl 100  = mhh 27,8 %mFe  mFe 100  = mhh 27,8 b) Tính thể tích HCl dùng nHCl da dung  3x  y  CM  n n  Vd d ( HCl )  HCl   Vd d CM ( HCl ) ... 0 .12 0 ,12 VCl  n.22,  0 ,12. 22,  2.688l  NaCl + NaClO + H2O Cl2 + 2NaOH  0 ,12 CM  0,24 0 ,12 0 ,12 n n 0, 24  Vdd    0.12l  120 ml Vdd CM CM ( NaCl )  n 0 ,12   1M Vdd 0 ,12 CM ( NaClO)... ( NaClO)  n 0 ,12   1M Vdd 0 ,12 Gía sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIĐRIC – MUỐI CLORUA 1) Hãy viết phương trình phản ứng chứng minh axit clohiđric có đầy... ÑP Cl 02 + H2O HCl+ HClO  NaCl + NaClO + H2O Cl2 + 2NaOH   Cl2 + NaCl +H2O NaClO + 2HCl  2NaCl + 2H2O ÑP DD CMN   H2  + 2NaOH + Cl2 t 2Fe + 3Cl2  2FeCl3  HClO  HCl  NaCl c)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn hóa lớp 12 bài tập về chương halogen clo , Tài liệu môn hóa lớp 12 bài tập về chương halogen clo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay