Đề thi thử đại học môn hóa đề 1

26 30 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:57

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI THỬ THPT 2018 BỘ ĐỀ SỐ Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Câu 1: E este mạch không nhánh chứa C, H, O, khơng chứa nhóm chức khác Đun nóng lượng E với 150ml dung dịch NaOH 1M đến kết thúc phản ứng Để trung hòa dung dịch cần 60ml dung dịch HCl 0,5M Cơ cạn dung dịch sau trung hòa 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan 5,52 gam hỗn hợp ancol đơn chức Công thức cấu tạo este A C2H5  COO  C2H5 B CH3CH 2CH  OOC  CH 2CH 2COOCH3 C HCOOCH3 CH3COOC2H5 D CH3  CH2  OOC  CH2COOCH3 Câu 2: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm amin no đơn chức mạch hở thu 28,6 gam CO2 18,45 gam H 2O m có giá trị là: A 12,65gam B 11,95gam C 13gam D 13,35gam Câu 3: Chất hữu X mạch hở có dạng H N  R  COOR ' (R, R’là gốc hidrocacbon), thành phần % khối lượng Nito X 15,73% Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn lượng ancol sinh cho tác dụng hết với CuO (đun nóng) andehit Y (ancol bị oxi hóa thành andehit) Cho toàn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH thu 12,96 gam Ag kết tủa Giá trị m là: A 5,34 B 2,67 C 3,56 D 4,45 Câu : Cho chất hữu X có cơng thức phân tử C2H8O3 N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu chất hữu co đơn chức Y chất vô Khối lượng phân tử (theo đvC) Y A 68 B 46 C 45 D 85 Câu 5: Tính thể tích dung dịch HNO3 96%(D  1,52g / ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozo tạo 29,7 kg xenlulozo trinitrat A 15,00 lít B 1,439 lít C 24,39 lít D 12,952 lít Câu 6: Tripeptit hợp chất A mà phân tử có liên kết peptit B có liên kết peptit mà phân tử có gốc amino axit giống C có liên kết peptit mà phân tử có gốc amino axit khác Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D có liên kết peptit mà phân tử có gốc α-amino axit Câu 7: Loại dầu sau este axit béo glixerol? A Dầu luyn B Dầu lạc (đậu phộng) C Dầu dừa D Dầu vừng (mè) Câu 8: Phân tích este X người ta thu kết quả: %C  40 %H  6, 66 Este X A metyl axetat B etyl propionat C metyl fomat D metyl acrylat Câu 9: Ngun nhân Amin có tính bazo A Có khả nhường proton B Phản ứng với dung dịch axit C Trên N đơi electron tự có khả nhận H  D Xuất phát từ amoniac Câu 10: Tên gọi amin sau không đúng? A C6 H5 NH alanin B CH3  CH2  CH2 NH n  propylamin C CH3CH(CH3 )  NH2 isopropyla D CH3  NH  CH3 dimetylamin Câu 11: Để đốt cháy hết 1,62 gam hỗn hợp hai este mạch hở, đơn chức, no đồng đẳng cần vừa đủ 1,904 lít Oxi (đktc) CTPT hai este A C4H8O2 C5H10O2 B C2 H 4O2 C3H6O2 C C4 H8O2 C3H6O2 D C2H4O2 C5H10O2 Câu 12: Cặp chất sau đồng phân nhau? A Tinh bột xenlulozo B Fructozo glucozo C Metyl fomat axit axetic D Mantozo saccarozo Câu 13: Một dung dịch có tính chất sau: -Tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 Cu(OH)2 đun nóng -Hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam -Bị thủy phân nhờ axit enzim Dung dịch là: A Glucozo B Xenlulozo C Mantozo D Saccarozo Câu 14: Khi nói peptit protein, phát biểu sau sai? A Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 B Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu α-amino axit C Liên kết nhóm CO với nhóm NH hai đơn vị α-amino axit gọi liên kết peptit D Tất protein tan nước tạo thành dung dịch keo Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 15: Số đồng phân hợp chất este đơn chức có CTPT C4 H8O2 tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 sinh Ag A B C D Câu 16: Hợp chất hữu X có cơng thức C2 H8 N 2O4 Khi cho 12,4 gam X tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1,5M thu 4,48 lít (đktc) khí Y làm xanh quỳ tím ẩm Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 13,4 B 17,4 C 17,2 D 16,2 Câu 17: Cho dãy chuyển hóa: 1500o C H O H O C H  Y  2 2 M CH4   X  Z  T  Công thức cấu tạo M A CH3COOCH3 B CH  CHCOOCH3 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3  CH Câu 18: Thuốc thử dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala A Cu(OH)2 B Dung dịch HCl C Dung dịch NaOH D Dung dịch NaCl Ni Câu 19: AxitX  2H2  axitY Tên gọi axit X Y lần lượt: A Axit oleic axit stearic B Axit linoleic axit stearic C Axit panmitic; axit oleic D Axit linoleic axit oleic Câu 20: Phát biểu sau tính chất vật lý amin không đúng? A Độ tan nước amin giảm dần số nguyên tử bon phân tử tăng B Anilin chất lỏng khó tan nước, màu đen C Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc D Metyl amin, đimetyl amin, etyl amin chất khí, dễ tan nước Câu 21 : Lấy 14,6 g đipeptit tạo từ glixin alanin cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M Thể tích dung dịch HCl tham gia phản ứng: A 0,23 lít B 0,2 lít C 0,4 lít D 0,1 lít Câu 22: Thủy phân 1kg khoai (chứa 20% tinh bột) môi trường axit Nếu hiệu suất phản ứng 75% lượng glucozo thu là: A 150g B 166,6g C 120g D 200g Câu 23: Chất hữu X có cơng thức phân tử C4 H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đung nóng) theo phương trình phản ứng: C4 H6O4  2NaOH  2Z  Y Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Để oxi hóa hết a mol Y cần vừa đủ 2a mol CuO (đung nóng), sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y, Z, T hợp chất hữu cơ) Khối lượng phân tử T là: A 118 đvC B 44 đvC C 58 đvC D 82 đvC Câu 24: Hỗn hợp X gồm peptit A,B,C mạch hở có tổng khối lượng m có tỷ lệ số mol n A : n B : n C  : 3: Thủy phân hoàn toàn X thu 60 gam Glyxin; 80,1 gam Alanin 117 gam Valin Biết số liên kết peptit C, B, A theo thứ tự tạo nên cấp số cộng có tổng Giá trị m là: A 256,2 B 262,5 C 252,2 D 226,5 Câu 25: Glucozo khơng có tính chất đây? A Tính chất poliol B Lên men tạo anlcol etylic C Tính chất nhóm andehit D Tham gia phản ứng thủy phân Câu 26: Khi thủy phân trilinolein môi trường axit ta thu sản phẩm A C17 H31COOH glixerol B C15H31COOH glixerol C C17 H35COONa glixerol D C15H31COONa etanol Câu 27: Cacbonhidrat Z tham gia chuyển hóa: Cu(OH) /OH  to Z   dung dịch xanh lam  kết tủa đỏ gạch Vậy Z chất chất cho đây? A Saccarozo B Glucozo C Mantozo D Fructozo Câu 28 : Thủy phân 51,3 gam mantozo môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu hỗn hợp X Trung hòa X NaOH thu dung dịch Y ChoY tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH đun nóng, sinh m gam Ag Giá trị m là: A 58,82 B 58,32 C 32,40 D 51,84 Câu 29: Cho dung dịch chứa chất sau: X1 : C6H5  NH2 ; X2 : CH3  NH2 ; X3 : NH  CH  COOH; X4 : HOOC  CH2  CH2  CHNH2COOH; X5 : H N  CH  CH  CH  CHNH 2COOH Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh? A X2 , X3 , X B X , X5 C X1, X3 , X5 D X1, X , X5 Câu 30: Cho 23 gam C2 H5OH tác dụng với 24 gam CH3COOH (xúc tác H 2SO4 ) với hiệu suất phản ứng 60% Khối lượng este thu là: A 23,76 gam B 26,4 gam C 21,12 gam D 22 gam Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 31): Chất X có cơng thức phân tử C3H 6O , este axit axetic Công thức cấu tạo thu gọn X là: A HCOOC2 H5 B HO  C2 H  CHO C C2H5COOH D CH3COOCH3 Câu 32: Tính chất lipit liệt kê sau: (1) Chất lỏng (2) Chất rắn (3) Nhẹ nước (4) Tan nước (5) Tan xăng (6) Dễ bị thủy phân môi trường kiềm axit (7) Tác dụng với kim loại kiềm giải phóng H (8) Dễ cộng H vào gốc axit Số tính chất với loại lipit A B C D Câu 33: Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh thấy xuất màu xanh tím chuối xanh có chứa A Glucozo B Saccarozo C Tinh bột D Xenlulozo Câu 34 Chất sau có phản ứng tráng gương? A Tinh bột B Saccarozo C Xenlulozo D Glucozo Câu 35 : Đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam este X thu 13,44 lít CO2 (đktc) 10,8 gam H 2O CTPT X là: A C2 H 4O2 B C4 H8O2 C C5H10O2 D C3H 6O C HCOOCH  CH D CH3COOCH3 Câu 36: Este etyl fomat có cơng thức A HCOOC2 H5 B HCOOCH3 Câu 37: Amino axit sau có hai nhóm amino? A Lysin B Valin C Axit glutamic D Alanin Câu 38: Chất A có phần trăm nguyên tố C, H, N, O 40, 45%;7,86%;15,73%; lại O Khối lượng mol phân tử A nhỏ 100g/mol A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl, có nguồn gốc từ thiên nhiên Công thức cấu tạo A A H N  (CH )3  COOH B H N  CH  COOH C CH3  CH(NH )  COOH D H2 N  (CH )2  COOH Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 39: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X cần vừa đủ 0,2 mol NaOH thu 15 gam muối natri axit cacboxylic etylen glicol Phát biểu khơng nói X: A A este no, khơng có phản ứng tráng bạc B X este no, hai chức D X tham gia phản ứng tráng bạc C X có CTPT C5H8O4 Câu 40: Cho chất: X : Glucozo; Y : Saccarozo; Z : Tinh bột; T : Glixerin;H : Xenlulozo Những chất bị thủy phân là: A Y, Z, H B X, Y, Z C X, Z H D Y, T, H Đáp án 1-B 6-D 11-C 16-B 21-B 26-A 31-D 36-A 2-D 7-A 12-A 17-D 22-B 27-A 32-B 37-A 3-B 8-C 13-C 18-A 23-C 28-B 33-C 38-C Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 4-C 9-C 14-D 19-B 24-D 29-B 34-D 39-A 5-D 10-A 15-C 20-B 25-D 30-C 35-D 40-A HƯỚN DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Phương pháp: Bảo toàn khối lượng, xác định dạng cấu tạo este dựa vào sản phẩm phản ứng B1: Xác định dạng cấu tạo E Vì E + NaOH tạo alcol nên số nhóm COO có Mà E không phân nhánh ⟹E este chức có dạng R1OOC  R  COOR B2: Tìm M E  CTPT Xét trinnhf E  NaOH  HCl  muối khan + ancol đơn chức  H 2O n NaCl  n HCl  0, 03(mol)  n NaOH(puE)  0,15  0, 03  0,12(mol)  n E  n R(COONa)2  0, 06(mol)  n H2O  n HCl  0, 03(mol) Bảo toàn khối lượng: mE  m NaOH  m HCl  m muoi khan  mancol  m H2O  mE  10, 44g  ME  174g ⟹E có CTPT là: C8H14O4 B3: Tìm CTPT muối R(COONa)2 Hỗn hợp muối khan gồm 0,06 mol R(COONa)2 0,03 mol NaCl  0, 06.(R  134)  0, 03.58,5  11, 475  R  28(C2 H 4) ⟹Muối : C2 H (COONa)2 B4: Tìm CTPT E Từ CTPT muối hữu ⟹E có dạng C2H4 (COONa)2 C4H10 Vì tạo hỗn hợp ancol nên có cơng thức thỏa mãn là: C3H7OOCC2H 4COOCH3 Đáp án B Câu Phương pháp: Bảo toàn khối lượng; tương quan số mol sản phẩm phản ứng B1: Tìm số mol N2 O2 Amin đơn chức no có dạng: Cn H 2n 3 PT : Cn H2n 3 N  O2  nCO2  (n  1,5)H 2O  0,5N Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn n H2O  n CO2  3n N2  n N2  0,125mol Bảo toàn O: n O2  1/ 2(2n CO2  n H2O )  1,1625mol B2: Tìm m Bảo tồn khối lượng: m  mCO2  mH2O  m N2  mO2  m  13,35g Đáp án D Câu B1: Xác định CTPT X %m N  15, 73%  MX  89g  X H2 N  CH2COOCH3 B2: Xác định chất Y tính m Xét trình: H2 N  CH 2COOCH3  CH3OH  HCHO(Y) Lại có: mol HCHO tạo mol Ag  n Ag  4n HCHO  4n X  n X  0, 03mol  m  2, 67g Đáp án B Câu X + NaOH tạo chất hữu đơn chức chất vô X C2 H5 NH3 NO3 Vậy chất hữu Y C2 H5 NH có MY = 45 dvC Đáp án C Câu 5: C6H7O2 (OH)3 n  3nHNO3  C6H7O2 (NO3 )3 n  3nH2O 3n (mol) 297n (g) 300 mol ⟵ 29,7 kg = 29700 g  m HNO3  18900g  mddHNO3  19687,5g  VddHNO3 12952ml12,952lit Đáp án D Câu 6: Đáp án D Câu 7: Dầu luyn hidrocacbon Đáp án A Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 8: Phương pháp: Tìm CT dựa vào tỉ lệ mol nguyên tố có hợp chất B1: Tìm CTTQ este: %mC : %m H : %mO  40 : 6, 66 : 53,34  n C : n H : n O  3,33 : 6, 66 : 3,33  1: :1 X có CTQT (CH 2O) n B2: Biện luận để có CTPT phù hợp este Nếu este đơn chức  n   C2 H 4O2 Chỉ có este HCOOCH3  metyl fomat  Đáp án C Câu 9: Đáp án C Câu 10: C6 H5 NH có tên anilin Đáp án A Câu 11 Phương pháp: Bảo toàn khối lượng; Bảo toàn nguyên tố; tương quan số mol sản phẩm phản ứng cháy este no đơn chức mạch hở B1: Xác định số mol chất sản phẩm (CO2 , H 2O) Có: mCO2  mH2O  meste  mO2  1, 62  32.0, 085  4,34g Vì este no đơn chức mạch hở  n CO2  n H2O  0, 07mol B2: Xác định Mtrung bình este Bảo tồn O: n O(este)  2n CO2  n H2O  2n O2  0, 04mol  n este  1/ 2n O(este)  0, 02mol  Meste trung bình =81 ⟹2 este liên tiếp thỏa mãn C2 H 4O2 (M  60) C3H6O2 (M  74) Đáp án C Câu 12: Đồng phaann chất có M công thức cấu tạo khác Tinh bột xenlulozo khơng có M Đáp án A Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 13: Mantozo có nhóm CHO giống glucozo, có nhiều nhóm OH kề nhau, tạo thành từ phân tử glucozo Đáp án C Câu 14: Protein hình sợi hồn tồn khơng tan nước, protein hình cầu tan nước tạo dung dịch keo Đáp án D Câu 15: Este phản ứng với AgNO3 NH3 cần phản có nhóm HCOOCác CTPT phù hợp: HCOO  CH 2CH 2CH3 HCOO  CH(CH3 )2 Đáp án C Câu 16: B1: Xác định cơng thức cấu tạo X khí Y n X  0,1mol n NaOH  0,3mol  n Y  0, 2mol X + NaOH ⟶ Khí Y làm xanh quỳ tím ẩm  X (COONH )2 Vậy khí Y NH B2: Xác định chất chất rắn khan tính m Chất rắn gồm: 01 mol 0,1mol(COONa) 0,1 mol NaOH ⟹mrắn = 17,4 g Đáp án B Câu 17: Sơ đồ hoàn chỉnh: CH4  C2H2  CH3CHO  C2H5OH  CH3COOH  CH3COOH  CH Đáp án D Câu 18: Các tripeptit trở lên có phản ứng biure với Cu  OH 2 làm xuất màu tím đặc trưng 10 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A : 2a  aA  A  aH 2O   B : 3a  aB  B  B  2aH 2O   a.X n  9aH 2O C : 5a  aC  C  C  C  C  4aH 2O  (Vì A  A  B  B  B  A  A  B  B  B  H 2O ) * (X amino axit mắt xích trung bình) B2: Tính số mol peptit tổng hợp dựa số mol amino axit Có: n Gly  0,8 mol; n Ala  0,9 mol; n Val  1, mol Vì số liên kết peptit C, B, A theo thứ tự tạo nên cấp số cộng có tổng ⟹ số liên kết peptit C; B; A 1; 2; Vì ta quy CT peptit A  A  B  B  B  C  C  C  C  C(X n ) ⟹Số amino axit 2.(3  1)  3.(2  1)  5.(1  1)  27 Lại có: n X  2, 7mol  n Xn  0,1mol B3: Tìm m Nếu có phản ứng: A  A  B  B  B  C  C  C  C  C  26H 2O  amino axit **  m  m Xn  m H2O(*)  (mamino axit  m H2O(*)  257,1  26.0,1.18  9.0,1.18  m  226,5g Đáp án D Câu 25: Glucozo monosaccarit nên khơng có phản ứng thủy phân Đáp án D Câu 26: Đáp án A Câu 27: Saccarozo không phản ứng với Cu(OH)2 / OH Đáp án A Câu 28: mol mantozo thủy phân tạo mol glucozo Vì hiệu suất phản ứng 80%  n glucozo  0, 24mol; n mantozo  0,3mol Khi phản ứng với AgNO3 / NH3 : mol Glucozo ⟶2 mol Ag mol Mantozo ⟶2 mol Ag 12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn  n Ag  2n glucozo  2n mantozo  0,54mol  m Ag  58,32g Đáp án B Câu 29: Các chất có số nhóm NH > số nhóm COOH phân hủy nước tạo môi trường bazo Đáp án B Câu 30: Phương pháp: Bải tập tính hiệu suất phản ứng (nguyên tắc: tính theo chất tham gia thiếu) CH3COOH  C2H5OH  CH3COOC2H5  H 2O n C2H5OH  0,5mol  n CH3COOH  0, 4mol tỉ lệ mol chất phản ứng 1:1 ⟹Tính hiệu suất theo chất có số mol  n este  0, 4.60%  0, 24mol meste  21,12g Đáp án C Câu 31: Đáp án D Câu 32: Các tính chất với loại lipit là: (3); (5); (6) Đáp án B Câu 33: Nhỏ dung dịch Iod vào tinh bột xuất màu xanh tím Đáp án C Câu 34: Đáp án D Câu 35: Phương pháp: Bảo toàn khối lượng; bảo toàn nguyên tố; Tìm CTPT dựa vào lượng ngun tố có phân tử B1: Tìm số mol O2 Bảo tồn khối lượng: m X  mO2  mCO2  m H 2O  n O2  0, 7mol B2: Xác định số mol O phân tử X Bảo toàn nguyên tố: n O(X)  2n CO2  n H2O  2n O2  0, 4mol 13 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B3: Xác định CTPT X: Có n C : n H : n O  0, :1, : 0,  3: : ⟹X có CTTQ (C3H6O2 )n Vì: số H ≤ Số C + ⟹ 6n  4n   n   n  Vậy X C3H 6O Đáp án D Câu 36: Đáp án A Câu 37: Đáp án A Câu 38: Phương pháp: Tìm CTPT dựa vào tỉ lệ mol nguyên tố M B1: Xác định CTTQ: %n C : %n H : %n O : %n N  40, 45 : 7,86 : 35,96 :15, 73  n C : n H : n O : n CN  3,37 : 7,86 : 2, 25 :1,12  : : :1 CTQT A là: (C3H7O2 N)n B2: Xác định CTPT A: MA  89n  100g  n  1,12  n  Vậy A C3H7O2 N B3: Xác định CTCT A A vừa tác dụng với NaOH HCl nên A amino axit Mà A có nguồn gốc từ thiên nhiên ⟹A α-amino axit Vậy CTCT phù hợp: CH3  CH(NH )  COOH Đáp án C Câu 39: B1: Xác định dạng cấu tạo X: X + NaOH ⟶ muối hữu + C2 H4 (OH)2 ⟹X có CT: (R1COO)(R 2COO)C2H B2: Xác định CTCT X  n R1COONa  n R 2COONa  0,1mol  m muoi  0,1.(R1  67)  0,1.(R  67)  15  R1  R  16  R1  1; R  15 14 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn X : HCOOC2H 4OOCH3C ⟹X có khả phản ứng tráng bạc nhờ gốc HCOOĐáp án A Câu 40: Đáp án A ĐỀ SỐ Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Câu 1: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 72% Lượng CO2 sinh hấp thụ toàn toàn vào 500 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH )2 0,2M sinh 9,85 gam kết tủa Giá trị m A 25,00 gam B 15,00 gam C 12,96 gam D 13,00 gam Câu 2: Thủy phân 324 g tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu là: A 360 gam B 270 gam C 250 gam D 300 gam Câu 3: Phương án phân biệt saccarozơ, tinh bột xenlulozơ dạng bột? A Cho chất tác dụng với dung dịch iot B Cho chất tác dụng với dung dịch C Hồ tan chất vào nước, sau đun nóng thử với dung dịch iot D Cho chất tác dụng với vôi sữa Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức, no, bậc thu CO2 H2O với tỷ lệ mol tương ứng 2:3 Tên gọi amin A đimetylamin B đietylamin C metyl iso-propylamin D etyl metylamin Câu 5: Rượu sau dùng để điều chế andehit propionic: A etylic B i-propylic C n-butylic D n-propylic Câu 6: Ion OH  phản ứng với ion sau đây: A Fe3 ; Mg 2 ; Cu 2 ; HSO4 B Fe2 ; Zn2 ; HS  ; SO42 C Ca 2 ; Mg 2 ; Al 3 ; Cu 2 D H  ; NH 4 ; HCO3 ; CO32 15 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 7: Tổng số p, e, n hai nguyên tử A B 142, tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 42 Số hạt mang điện B nhiều A 12 Số hiệu nguyên tử A B A 17 29 B 20 26 C 43 49 D 40 52 Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol (rượu) đơn chức X thu 4,4 gam CO2 3,6 gam H2O Oxi hoá m gam X (có xúc tác) thu hỗn hợp Y (h = 100%) Cho Y tác dụng hết với dung dịch AgNO3 NH3 thu 30,24 gam Ag Số mol anđehit Y A 0,04 mol B 0,05 mol C 0,06 mol D 0,07 mol Câu 9: Cho 360 g glucozơ lên men thành ancol etylic cho tồn khí CO2 sinh hấp thụ vào dd NaOH dư 318 g muối Hiệu suất phản ứng lên men A 75,0% B 80,0% C 62,5% D 50,0% Câu 10: Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom Để trung hòan tồn 3,15 gam hỗn hợp X cần 90 ml dd NaOH 0,5M Thành phần phần trăm khối lượng axit axetic hỗn hợp X A 35,24% B 45,71% C 19,05% D 23,49% Câu 11: Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp Mg, Al 500ml dung dịch HCl 1M H2SO4 loãng 0,28 M thu dung dịch X va 8,736 lít H2 Cơ cạn dung dịch X thu khối lương muối A 25,95 gam B 38,93 gam C 103,85 gam D 77,86 gam Câu 12: Cho 10,0 lít H2 6,72 lít Cl2 (đktc) tác dụng với hồ tan sản phẩm vào 385,4 gam nước ta thu dung dịch X Lấy 50,000g dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu 7,175 gam kết tủa Hiệu suất phản ứng H2 Cl2 là: A 33,33% B 45% C 50% D 66,67% Câu 13: Cho 6,4 gam Cu vào bình chứa 500 ml dung dịch HCl 1M, sau cho tiếp 17 gam NaNO3 thấy V lít khí NO (đktc) Tính V A 1,12lít B 11,2lít C 22,4 lít D 1,49 lít Câu 14: Có este mạch hở có cơng thức phân tử C5H8O2 bị xà phòng hóa tạo anđêhit? (Khơng tính đồng phân lập thể) A B C D  NH3  H 2O t t  Y   Z   T  X Câu 15: Cho sơ đồ : X  0 Các chất X, T (đều có chứa nguyên tố C phân tử) A CO2 , NH , HCO3 B CO, NH HCO3 C CO2 ,  NH 2 CO3 D CO2 , Ca  HCO3 2 Câu 16: Một pentapeptit tạo từ glyxin alanin có phân tử khối 345 đvc Số gốc glyxin alanin chuỗi peptit là: A B C D Câu 17: Dãy chất có phản ứng thuỷ phân 16 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE B tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, lipit C tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ D tinh bột, xenlulozơ, fructozơ Câu 18: Có ancol thơm, cơng thức C8H10O5 tác dụṇg với CuO đun nóng cho anđehit ? A B C D Các ancol thơm, công thức C8H10O tác dụṇg với CuO đun nóng cho anđehit : C6 H  CH  CH 2OH  o, m, p   ; C6 HCH 2CH 2OH Câu 19: Dãy gồm chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh A amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit B anilin, metyl amin, amoniac C anilin, amoniac, natri hidroxit D metyl amin, amoniac, natri axetat Câu 20: Có cặp chất sau: Cu dung dịch FeCl3 ; H 2O dung dịch CuSO4; H2S dung dịch FeCl3; dung dịch AgNO3 dung dịch FeCl3 Số cặp chất xảy phản ứng điều kiện thường: A B C D Câu 21: Để phân biệt dung dịch glucozơ, saccarozơ anđehit axetic dùng chất chất sau làm thuốc thử ? A Cu  OH 2 / OH B NaOH C HNO3 D AgNO3 / NH Câu 22: Thủy phân 34,2 gam mantozo môi trường axit (hiệu suất 80%) sau trung hòa axit dư thu dung dịch X Lấy X đem tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 / NH thu gam bạc: A 21,16 gam B 17,28 gam C 38,88 gam D 34,56 gam Câu 23: Cho 5,76 gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu 7,28 gam muối axit hữu Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH  CHCOOH HC  CCOOH B CH 2CH 3COOH C CH 3COOH D Câu 24: Hiđrat hóa anken tạo thành ancol Hai anken là: A 2-metylpropen but-1-en C eten but-2-en B propen but-2-en D eten but-1-en Câu 25: Hỗn hợp khí X gồm C2 H , C3 H C4 H Tỉ khối X so với H2 24 Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X oxi dư cho toàn sản phẩm cháy vào lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 13,79 gam B 9,85 gam C 7,88 gam D 5,91 gam 17 Gia sư Tài Năng Việt nCO  3,5nx  0,07 mol ta https://giasudaykem.com.vn nBaOH   0,05 mol  nBaCO3  0,03 mol có nBa HCO3   0,02 mol  m  0,03.197  5,91 gam Câu 26: Có ankin ứng với công thức phân tử C5H8 A B C D Câu 27: Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 lỗng thu hỗn hợp gồm 0,015 mol khí NO2 0,01mol khí NO (phản ứng khơng tạo NH4NO3) Giá trị m A 0,81 gam B 8,1 gam C 13,5 gam D 1,35 gam Câu 28: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là: A B C D Câu 29: Có chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng riêng biệt lọ nhãn Thuốc thử để phân biệt chất lỏng là: A dd phenolphtalein B dd NaOH C dd Br2 D Quỳ tím Câu 30: Cho loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni axit cacboxylic (Y), amin (Z), este aminoaxit (T) Dãy gồm loại hợp chất tác dụng với dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T Câu 31: Đun nóng 13,875 gam ankyl clorua Y với dung dic ̣h NaOH, tách bỏ lớp hữu cơ, axit hóa phần lại dung dicḥ HNO3, nhỏ tiếp vào dd AgNO3 thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa CTPT Y A C4H9Cl B.C2H5Cl C C3H7Cl D C5H11Cl Câu 32: Hấp thụ tồn 0,896 lít CO2 vào lít dd Ca(OH)2 0,01M được: A 1g kết tủa B 2g kết tủa C 3g kết tủa D 4g kết tủa Câu 33: Cho phản ứng sau: e, HCHO  Br2  H 2O  a Cu(HNO3)2 loãng → men f, glucozo  b Fe2O3+ H2SO4 → askt g, C2 H  Cl2  c FeS + dung dịch HCl → h, glixerol + Cu  OH 2  d NO2 + dung dịch NaOh → Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: A B C D Câu 34: Trong thí nghiệm sau: (1) Thêm lượng nhỏ bột MnO2 vào dung dịch hiđro peoxit (2) Sục khí SO2 vào dung dịch Br2 đun nóng (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đốt nóng 18 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn (4) Cho KClO3 tác dụng với dung dịch HCl đặc (5) Cho khí O3 tác dụng với dung dịch KI (6) Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 (7) Cho dung dịch Na2S vào dung dịch AlCl3 Số thí nghiệm tạo đơn chất A B C D Câu 35: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) 3,6 gam nước Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 4,8 gam muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X là: A isopropyl axetat B etyl axetat C metyl propionate D etyl propionat Câu 36: Trong phân tử benzen, nguyên tử C trạng thái lai hoá: A sp B sp D sp d C sp Câu 37: Dãy gồm chất phản ứng với phenol là: A nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH B nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH C dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na D nước brôm, anhidrit axetic, dung dịch NaOH Câu 38: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá là: A 75% B 62,5% C 50% D 55% Câu 39: Cho 0,94 g hỗn hợp hai anđehit đơn chức, no, dãy đồng đẳng tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 thu 3,24 gam Ag CTPT hai anđehit A butanal pentanal B etanal propanal C propanal butanal D etanal metanal Câu 40: Chất sau có tên gọi vinyl axetat? A CH  CH  COOCH B CH 3COO  CH  CH C CH 3COOC2 H D CH  C  CH   COOCH 19 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI Câu 1: Đáp án : A Hướng dẫn : n OH   nNaOH  2nBaOH   0, 05  0,1.2  0, 25mol n  nBaCO3  9,85  0, 05mol  nBa HCO3   nBaOH   nBaCO3  0,1  0, 05  0, 05mol 2 197    nNaHCO3  nCO2  2nBa HCO3   nBaCO3  nNaOH  nCO2  0, 05   2.0, 05  0, 05   0, 2mol leâ n men Ta có: C6 H12O6  2C2 H5OH  2CO2   nGlu  nCO2 0,1 5mol   mGlu  25 gam H % 0, 72 35 Câu 2: Đáp án : B Hướng dẫn : nC H mol  2 10O5 n  C6 H10O5 n  nH 2O  nC6 H12O6  nC6 H12O6  2.0,75  1,5mol  mC6 H12O6  1,5.180  270gam Câu 3: Đáp án : C Hướng dẫn : - Hòa tan chất vào nước, xenlulozo khơng tan, tinh bột saccarozo tan(Tinh bột tan phần) - Cho I2 vào, tinh bột bị hóa xanh Câu 4: Đáp án : D Hướng dẫn : nCO2 : nH2O  :  nC : nH  1: → admin thỏa mãn : C3 H N  CH NHCH 2CH : etyl metylamin Câu 5: Đáp án : D Hướng dẫn : CH 3CH 2CH 2OH  CuO  CH 3CH 2CHO  Cu  OH 2 Câu 6: 20 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đáp án : A Fe3  3OH   Fe  OH 3 Hướng dẫn : Mg 2  2OH   Mg (OH ) Cu 2  2OH   Cu  OH 2 HSO4 + OH   SO42 + H 2O Câu 7: Đáp án : B Hướng dẫn : Đặt số p n A; số p n B : x, y; z, t  x  y    z  t   142 2 x  z  92  z   Ta có :  x  z    y  t   42   y  t  50    x  20 2 z  x  12 z  x    → Số hiệu nguyên tử A B 20 26 Câu 8: Đáp án : A Hướng dẫn : nCO2  0,1 mol;nH2O  0, 2mol  Ancol no, đơn chức  nancol  nH2O  nCO2  0,1mol  CH3OH Ta có 4nCH3OH  nAg  0, 28 mol >2nCH3OH nên oxi hóa CH3OH ta thu HCHO HCOOOH  nHCHO  0, 04 nHCHO  nHCOOH  nCH 3OH  0,1    4nHCHO  2nHCOOH  nAg  0, 28 nHCOOH  0, 06 Câu 9: Đáp án : A Hướng dẫn : nGlu  mol; nNa2CO3  318  mol (Vì NaOH dư nên sinh Na2CO3) 106 Câu 10: Đáp án : C Hướng dẫn: nBr2  0,02 mol mCH3COOH  mCH 2CHCOOH  mCH3CH 2COOH  3,15  Ta có : nCH 2CHCOOH  nBr2  0, 02 mol  nCH3COOH  nCH 2CHCOOH  nCH3CH 2COOH  nNaOH  0, 045 mol 21 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 60nCH3COOH  72nCH2CHCOOH  74nCH3CH2COO  3,15 nCH3COOH  0, 01    nCH 2CHCOOH  nBr2  0, 02 mol  nCH2CHCOOH  0, 02   nCH3COOH  nCH2CHCOOH  nCH3CH2COOH  0, 045 mol nCH3CH2COOH  0, 015  mCH COOH  0,6 gam  %CH3COOH x  19,05% Câu 11: Đáp án : B Hướng dẫn : nH  0,39 mol ,  nH   nHCl  2nH SO4  0, 78 mol =2nH  mx  mkim loaïi  mCl   mSO2  38,93 gam Câu 12: Đáp án : D Hướng dẫn : Ta có nAgCl  7.175  0, 05 mol  nHCl  0, 05 mol 143.5 Mặt khác , 50g hỗn hợp A có 0,05 mol HCl, nghĩa 48,175g H2O Vậy 48,175g H2O có 0,05 mol HCl => 385,4g H2O có 0,4 mol HCl Ta có ∶ H2 + Cl2 → 2HCl VH2  VCl2  H dư tính H% theo Cl2  H %  0,  66, 67% 0,56 Câu 13: Đáp án : D Hướng dẫn : nNaNO  0, mol; nCu  0,1 mol 3Cu  8H   NO3  3Cu 2  NO  4H 2O Ban đầu Phản ứng 0,1 0,1 0,5 0,2 15 15 → VNO = 1,49l Câu 14: Đáp án : B Hướng dẫn : C5 H 8O2    Các este mạch hở có cơng thức phân tử C5H8O2 bị xà phòng hóa tạo anđêhit (Khơng tính đồng phân lập thể) : HCOOCH=CHCH2CH3 HCOOCH=C(CH3)CH3 , CH3COOCH=CHCH3, CH3CH2COOCH=CH2, 22 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 15: Đáp án : A Hướng dẫn : CO2  NH   NH 2 CO2  H 2O  NH 2 CO2  H 2O   NH 2 CO3  NH 2 CO3  NH HCO3  NH NH HCO3  NH  CO2  H 2O Câu 16: Đáp án : D Hướng dẫn : Gọi số gốc glyxin alanin chuỗi peptit a, b Ta có : 345  75a  89b  4.18  75a  89b  72 a  b  →a=2 b=3 Câu 17: Đáp án : B Câu 18: Đáp án : C Hướng dẫn : C8 H10O    Câu 19: Đáp án : D Hướng dẫn : A loại amoni clorua, B C loại anilin Câu 20: Đáp án : D Hướng dẫn : Các cặp chất xảy phản ứng điều kiện thường: Cu dung dịch FeCl3; H2S dung dịch CuSO4 dung dịch AgNO3 dung dịch FeCl3 Câu 21: Đáp án : A Hướng dẫn : - Saccarozơ , glucozơ : dung dịch màu xanh lam ; anđêhit axetic : kết tủa đỏ gạch → nhận anđêhit axetic - Đun nóng dung dịch màu xanh lam, lọ cho kết tủa đỏ gạch đun nóng glucozơ Câu 22: Đáp án : C Hướng dẫn : nman  3, 42 : 342  0,1 mol Mantozơ→ 2Glucozơ , nên 23 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn nGlu  0,1.2.0,8  0,16 mol  nAg  2nGlu  2nman dö  0,36 mol  mAg  38,88 gam Câu 23: Đáp án : A Hướng dẫn : Gọi axit hữu X đơn chức, mạch hở RCOOH Ta có 2RCOOH + CaCO3 → (RCOO)2Ca + H2O + CO2  5, 76 7, 28   R  45 40   R  44  Câu 24: Đáp án : C Câu 25: Đáp án :D Hướng dẫn : MX = 48, nên công thức chung X C C3,5H6 Câu 26: Đáp án : B Hướng dẫn : Các ankin ứng với công thức phân tử C5H8: CH ≡ C − CH2− CH2− CH3, CH ≡ C − CH(CH3) − CH3, CH3− C ≡ C − CH2− CH3 Câu 27: Đáp án : D Hướng dẫn : Áp dụng phương pháp bảo tồn e, ta có : 3nAl  8nN2O  3nNO  8.0,015  3.0,01  0,15  nAl  0,05 mol  mAl  1,35 gam Câu 28: Đáp án :D Hướng dẫn : ClCH 2CH 2CH 2CH , ClCH 2CH  CH  CH Câu 29: Đáp án : C Hướng dẫn : - Bezen không làm màu nước Br2 đun nóng - Stiren làm màu nước Br2 nhiệt độ thường - Anilin tạo kết tủa trắng với Br2 Câu 30: Đáp án : B 24 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Hướng dẫn: Amin không tác dung với NaOH Câu 31: Đáp án : A Hướng dẫn : n  nAgCl  0,15 mol  nY  0,15  MY  92,5 CTPT Y C4H9Cl Câu 32: Đáp án : B Hướng dẫn : nCO2  0,04 mol; nCaOH   0,03 mol Gọi số mol CaCO3 a, số mol Ca(HCO3)2 b, ta có:  2a  2b  0, 06 a  0, 02 nOH   nHCO3  2co32    n  n  n a  b  0, 04    b  0, 01  HCO3 CO3  CO2 Vậy khối lượng kết tủa 2g Câu 33: Đáp án : C Hướng dẫn : Các phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử a, d, e, f,g Câu 34: Đáp án : C Hướng dẫn : 1, 3,4,5 Câu 35: Đáp án : C Hướng dẫn nCO2  nH2O  0, mol; mO2 phản ứng  mCO2  mH2O  mX  gam  nO2 phaûn öùng  0, 25 : nO X   0,1 mol  Trong X, nC : nH : nO  : :1 hay X C4H8O (metyl propionat) Câu 36: Đáp án : A Hướng dẫn : Trong phân tử benzen, nguyên tử C trạng thái lai hoá sp2 liên kết với với nguyên tử H thành mặt phẳng phân tử benzen Câu 37: Đáp án : D Câu 38: Đáp án : B Hướng dẫn : nCH3COOH  0, mol; nC2 H5OH  0,3 mol, nCH3COOC2 H5  0,125 mol 25 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Vì nCH3COOH  nC2 H5OH nên ta tính H% theo nCH3COOH  H %  0,125  62,5% 0, Câu 39: Đáp án : C Hướng dẫn : nAg  0,03 mol  nCHO  0,015 M anđêhit  0,94  62, 67  CTPT hai anđêhit C3H6O C4H8O 0, 015 Câu 40: Đáp án : B 1A 2B 3C 4D 5D 6A 7B 8A 9A 10C 11B 12D 13D 14B 15A 16D 17B 18C 19D 20D 21A 22C 23A 24C 25D 26B 27D 28D 29C 30B 31A 32B 33C 34C 35C 36A 37D 38B 39C 40B 26 ... mol  nCHO  0, 015 M anđêhit  0,94  62, 67  CTPT hai anđêhit C3H6O C4H8O 0, 015 Câu 40: Đáp án : B 1A 2B 3C 4D 5D 6A 7B 8A 9A 10 C 11 B 12 D 13 D 14 B 15 A 16 D 17 B 18 C 19 D 20D 21A 22C 23A 24C 25D... H Đáp án 1- B 6-D 11 -C 16 -B 21- B 26-A 31- D 36-A 2-D 7-A 12 -A 17 -D 22-B 27-A 32-B 37-A 3-B 8-C 13 -C 18 -A 23-C 28-B 33-C 38-C Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 4-C 9-C 14 -D 19 -B 24-D...  nCO2 0 ,1 5mol   mGlu  25 gam H % 0, 72 35 Câu 2: Đáp án : B Hướng dẫn : nC H mol  2 10 O5 n  C6 H10O5 n  nH 2O  nC6 H12O6  nC6 H12O6  2.0,75  1, 5mol  mC6 H12O6  1, 5 .18 0  270gam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn hóa đề 1 , Đề thi thử đại học môn hóa đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay