SKKN môn tiếng anh THCS

29 27 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:56

SKKN môn tiếng anh THCS SKKN môn tiếng anh THCS SKKN môn tiếng anh THCS SKKN môn tiếng anh THCS SKKN môn tiếng anh THCS SKKN môn tiếng anh THCS SKKN môn tiếng anh THCS SKKN môn tiếng anh THCS SKKN môn tiếng anh THCS SKKN môn tiếng anh THCS SKKN môn tiếng anh THCS SKKN môn tiếng anh THCS Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn Đặt vấn ®Ị Chóng ta ®ang thêi kú c«ng nghiƯp hãa, đại hoá.Trên giới diễn bùng nổ tri thức khoa học công nghệ Xã hội phồn vinh phải xã hội dựa vào tri thức khoa học công nghệ, vào t sáng tạo, vào tài sáng chế ngời.Trong hoà nhập với cộng đồng quốc tế, để đứng vững vơn lên đợc học hỏi kinh nghiệm mà phải sáng tạo, tìm đờng riêng phù hợp với hoàn cảnh cụ thể đất nớc, ngời Việt Nam Để tiếp cận với thành tựu khoa học mới, với tri thức nhân loại giao lu văn hoá ngoại ngữ nói chung, Tiếng Anh nói riêng công cụ giao tiếp thiếu Trớc tình hình đòi hỏi giáo dục phải đổi toàn diện sâu sắc Mục đích giáo dục ngày nớc ta toàn giới không dừng lại ë viƯc trun thơ cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc mà loài ngời tích luỹ đợc trớc mà đặc biệt quan tâm đến việc bồi dỡng hệ trẻ lực sáng tạo, lực hành động thực tiễn để tạo tri thức mới, phơng pháp mới, cách giải vấn đề Hơn Giáo dục ý đến việc thực yêu cầu xã hội cá nhân ngời lao động mà phải quan tâm đến quyền lợi, nguyện vọng, lực, sở trờng cá nhân Sự phát triển đa dạng cá nhân dẫn đến phát triển mau lẹ, toàn diện hài hoà xã hội Mục tiêu chủ yếu giáo dục giáo dục toàn diện, đạo đức, trí dục, thể dục, mỹ dục tất bậc học, khả t sáng tạo sản phẩm giáo dục ngời thầy giáo Bởi việc ngời thầy lựa chọn áp dụng phơng pháp giáo dục, dạy học nh có tác dụng Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn định đến chất lợng giáo dục Vậy đổi phơng pháp giáo dục yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lợng dạy học Đổi giáo dục diễn quy mô toàn cầu quốc gia từ nớc phát triển đến nớc phát triển nhận thức đợc vai trò vị trí quan trọng giáo dục phát triển kinh tế xã hội Hơn nửa kỷ qua giáo dục nớc ta trải qua lần cải cách nhằm bớc đáp ứng mục tiêu giáo dục nhng chủ yếu xác định mục tiêu, đổi nội dung mà cha trọng nhiều đổi phơng pháp dạy học Do phơng pháp dạy học phận lạc hậu nhất, chậm đổi đặc biệt vùng nông thôn Mặc dù năm qua giáo dục đạt đợc thành tựu quan trọng nhng đáp ứng cha đợc nhiều với yêu cầu đổi nghiệp đào tạo hệ trẻ giai đoạn Thực tế nhiều nhà trờng Việt Nam tình trạng lạc hậu phơng pháp dạy học, cha giải đợc yêu cầu mang tính toàn diện lâu dài Về đổi nội dung, chơng trình, sách giáo khoa, đặc biệt việc đổi PPDH trở nên quan trọng cần thiết Măc dù nhiều năm Phòng giáo dục - đào tạo thành phố Việt Trì thờng xuyên tổ chức thi giáo viên giỏi buổi tập huấn đổi phơng pháp dạy học cho môn học nói chung môn học Tiếng Anh nói riêng nhằm nâng cao nhận thức cho giáo viên tầm quan trọng việc đổi phơng pháp dạy học Song có số giáo viên tiến hành đợc việc đổi phơng pháp dạy học, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh học Tiếng Anh Nhiều giáo viên chậm đổi phơng pháp dạy học nhận thức đổi giáo dục phổ thông, đổi phơng pháp dạy học cha đắn, cha toàn diện, giữ phơng Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng pháp Nguyễn dạy học truyền thống, quen với cách truyền thụ chiều Trong giảng dạy giáo viên làm thay học sinh nhiều, không tạo tình cho học sinh thực hành luỵên kỹ giao tiếp Học sinh thơ ®éng tiÕp thu kiÕn thøc, nhiỊu lêi suy nghĩ ỷ lại Đổi phơng pháp dạy học để làm gì? Một câu hỏi quan trọng ngời giáo viên phải suy nghĩ tìm câu trả lời: Đổi phơng pháp dạy học phát huy lực nội sinh ngời học, tìm cách phát triển sức mạnh trí tuệ, tâm hồn ngời học Học sinh trở thành trung tâm trình dạy học, ngời chủ động tiếp thu tri thức Thầy, cô giáo ngời hớng dÉn viƯc tiÕp thu tri thøc øng dơng c«ng nghƯ thông tin, tổ chức hớng dẫn sử dụng phần mềm dạy học tạo phần mềm dạy học phù hợp với nội dung chơng trình môn cấp học Tăng cờng sử dụng phơng tiện kỹ thuật đại vào việc dạy học Những nơi có điều kiện thực theo hớng lớp học phòng học môn Đổi hình thức kiểm tra đánh giá học sinh theo kết hợp tự luận với trắc nghiệm khách quan Đổi cách đề kiểm tra theo hớng ngời học phải hiểu bài, vận dụng đợc kiến thức Đổi tính chất hoạt động nhận thức học sinh Phải chuyển tõ viƯc ghi nhí t¸i hiƯn sang viƯc rÌn lun cho học sinh t tởng tợng sáng tạo để phát triển trí thông minh học sinh Tăng cờng tù häc cđa häc sinh, ®Ĩ häc sinh suy nghÜ nhiỊu h¬n viƯc lÜnh héi tri thøc rÌn lun kỹ sống để đủ lĩnh giải vấn đề phức tạp sống Hiện tất trờng THCS thành phố Việt Trì, môn Tiếng Anh đợc coi ba môn đ3 Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn ợc chọn ba môn thi vào THPT Do Lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo thành phố quan tâm đến chất lợng việc dạy học môn Đã có nhiều giáo viên đạt giải cao kỳ thi giáo viên giỏi cấp đổi phơng pháp dạy học môn Tiếng Anh theo phơng pháp giao tiếp, song nhiều giáo cha tiến hành việc đổi mới, tình trạng dạy chay Do việc phát triển kỹ giao tiếp môn hạn chế, đặc biệt dạy kỹ nghe Ai biết kỹ nghe kỹ khó bốn kỹ Nghe - Nói - Đọc - Viết Ngôn ngữ thờng đợc nói ngời ngữ Nhiều giáo viên dạy kỹ lúng túng việc tìm phơng pháp dạy phù hợp có hiệu quả, đôi lúc thiếu tự tin dạy kỹ Cha kể đến nhiều trờng thiếu thiết bị dạy học nh băng đài, tranh, ảnh để hỗ trợ cho việc dạy giáo viên Câu hỏi đặt làm để học sinh không sợ học kỹ này, tiếp cận với kỹ nghe cách nhanh nhất, đỡ nhàm chán Chính lý cần phải có thủ thuật dạy kỹ nghe theo phơng pháp giao tiếp nhằm giúp cho ngời dạy tự tìm cho phơng pháp phù hợp, áp dụng với loại nghe khác nhau, giúp cho học sinh tự tin, thoải mái tham gia vào hoạt động học tập, nâng cao chất lợng dạy học Giáo viên chuyển việc truyền đạt tri thức chiều sang viƯc híng dÉn häc sinh chđ ®éng t trính tiếp cận tri thức, dạy cho học sinh phơng pháp tự học, tự thu nhận thông tin cách hệ thống, phát triển lực cá nhân, tăng cờng tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho ngời học Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn Giải vấn đề Cơ sở lý ln Qc héi níc céng hßa x· héi chđ nghÜa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ nghị số 40/2000/QH10 Về đổi chơng trình giáo dục phổ thông Theo Nghị quyết, mục đích việc đổi chơng trình giáo dục phổ thông xây dựng nội dung chơng trình, phơng pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông nhằm nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, phục vụ công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, phù hợp với truyền thống thực tiễn Việt Nam Thực Nghị qut cđa Qc héi, Thđ tíng ChÝnh phđ chØ thị số: 14/2001/CT-TTg việc đổi chơng trình giáo dục phổ thông Thủ tuớng thị cho Bộ giáo dục chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng khẩn trơng thực việc đổi chơng trình giáo dục phổ thông, coi nhiệm vụ trung tâm giáo dục để nâng cao chất lợng giáo dục phổ thông nói riêng hệ thống giáo dục đào tạo nói chung Chỉ thị nêu rõ mục tiêu việc đổi chơng trình giáo dục phổ thông là: 1/ Nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, tăng cờng bồi dỡng cho hệ trẻ lòng yêu nớc, yêu quê hơng gia đình, tinh thần tự tôn dân tộc, lý tởng XHCN, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, tinh thần hiếu học, chí tiến thủ lập thân, lập nghiệp 2/ Đổi phơng pháp dạy học, phát huy t sáng tạo lực tự học học sinh Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn 3/ Tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông nớc phát triển khu vực giới 4/ Tạo điều kiện cho việc tổ chức phân luồng sau THCS THPT, chuẩn bị tốt cho häc sinh häc tËp tiÕp tôc ë bËc sau trung học tham gia lao động xã hội Vì phải đổi phơng pháp dạy học? Vì đổi yêu cầu tất yếu để tồn phát triển Đổi phơng pháp dạy học yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lợng dạy học Nghị Trung ơng II khoá VIII tiếp tục khẳng định đổi phơng pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp t sáng tạo cho ngời học Từng bớc áp dụng phơng pháp tiên tiến phơng tiện đại vào trình dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh Đổi phơng pháp dạy học đợc pháp chế điều 24 Luật giáo dục nh sau: Phơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm môn học, lớp học, bồi dỡng phơng pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thó häc tËp cho häc sinh” Trong mơc tiªu giáo dục tập trung hớng vào việc phát triển tính động, sáng tạo tích cực học sinh nhằm tạo khả nhận biết giải vấn đề cho em Vì việc coi học sinh chủ thể hoạt động, khuyến khích hoạt động học tập tích cực, chủ động sáng tạo học sinh trình dạy học cần thiết, không thay ngời học việc nắm phơng tiện ngoại ngữ biến ngôn ngữ thành công cụ giao tiếp Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn Nội dung kỹ giao tiếp Tiếng Anh nhà trờng bao gồm dạng hoạt động giao tiếp là: Nghe - Nói - Đọc - Viết Cả phần nội dung đợc lồng ghép xuyên suốt chơng trình THCS, song cấp độ khác dạng hoạt động giao tiếp lại đợc u tiên khác chơng trình Tiếng Anh đầu cấp ( lớp 6, ) kỹ giao tiếp đợc u tiên nghe nói nghe - đọc Kỹ nghe thật có tầm quan trọng việc hình thành phát triển kỹ nh nói, viết đọc r»ng ngêi ta chØ cã thĨ nghe song råi míi tập nói nh tự nhiên ngời Kỹ nghe kỹ khó học sinh Để dạy nghe thành công, giáo viên phải biết tìm tòi, lựa chọn phơng pháp giảng dạy cho phù hợp với kiểu bài, với đối tợng học sinh từ giúp em có hứng thú học tập kỹ Thực trạng vấn đề Trong trình giảng dạy môn Tiếng Anh trờng THCS, có dạy mà tâm đắc với thân nhiều Đó điều làm băn khuăn trăn trở phơng pháp để dạy nghe nhiều đa dạng, áp dụng với đối tợng học sinh thành công, nhng với đối tợng khác kết lại không đợc nh mong muốn Qua trình giảng dạy nhận thấy có số vấn đề sau: * Về phía giáo viên: - Đã vận dụng phơng pháp vào giảng dạy song bớc tiến hành lúng túng, lộn xộn - Nhiều giáo viên cha biết khai thác phơng tiện dạy học, cha phát huy đợc tính tích cực, tự giác học tập cđa häc sinh - Cha biÕt thiÕt kÕ mét bµi dạy nghe có hiệu - Đôi chất lợng băng đài không chuẩn giáo viên đọc cho học sinh nghe cha đúng, cha hay Sáng kiÕn kinh nghiƯm ThÞ Minh H»ng Ngun * VỊ phÝa học sinh: - tiết học nghe học sinh thờng tỏ sợ nghe thờ với kỹ ( không tập trung nghe ) - Đa số học sinh nghe mà không xác định đợc mục đích nghe - Nghe nhng vận dụng vào tình giao tiếp cụ thể Nhận thức đợc vấn đề tồn trên, để giúp học sinh học môn nghe dễ dàng hơn, đạt kết cao đồng thời giúp cho việc giảng dạy kỹ nghe đồng nghiệp đợc thuận lợi hơn, khuôn khổ sáng kiến kinh nghiệm xin đợc nêu lên số kinh nghiệm thân việc Kỹ thuật dạy kỹ nghe môn Tiếng Anh theo phơng ph¸p giao tiÕp cho häc sinh líp 6,7 ” ViƯc đổi phơng pháp dạy học môn Tiếng Anh theo phơng pháp giao tiếp nói chung kỹ nghe nói riêng đợc áp dụng từ năm học 2002-2003 Nếu đợc thực cách đồng bộ, quy trình bớc tổ chức hoạt động dạy kỹ nghe theo phơng pháp giao tiếp nêu sáng kiến kinh nghiệm chất lợng giảng dạy kỹ nghe trờng THCS đợc cao, kích thích tính tích cực, chủ động, sáng tạo hứng thú học tập môn Tiếng Anh học sinh Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề A- Quy trình tiến hành: A 1- Kỹ thuật dạy nghe nhằm giới thiệu ngữ liệu thực nhiệm vụ giao tiếp tiếp theo: Quy trình dạy nghe nhằm giới thiệu ngữ liệu thực nhiệm vụ giao tiÕp tiÕp theo gåm bíc sau: - Bíc 1: Dẫn dắt vào ( Lead in ) Sáng kiÕn kinh nghiƯm ThÞ Minh H»ng Ngun - Bíc 2: Ra yêu cầu, nhiệm vụ cho nghe - Bớc 3: Giới thiệu ngữ liệu thực hành ngữ liệu - Bớc 4: Chuyển đổi kỹ thực hành ( Performance ) A.1.1- Bớc 1: Dẫn dắt vào ( Lead in ) Có nhiều cách khác để dẫn dắt học sinh vào nghe Giáo viên cã thĨ sư dơng mét sè thđ tht sau: a- Dùng phơng tiện trực quan giúp học sinh đoán nội dung nghe ( tranh vẽ, đồ vật thật, nét phác hoạ ) Mục đích việc sư dơng thđ tht nµy lµ gióp häc sinh cã liên tởng tốt em nghe, đoán trớc đợc thông tin nghe, hớng học sinh vào hoạt động Ví dụ: Giáo viên dùng tranh để yêu cầu học sinh đoán tình huống, ngữ cảnh, nội dung hội thoại mà em nghe Giáo viên khai thác kiến thức học sinh câu hỏi đơn giản nh là: Who are the people in the picture? Where are they? VÝ dô: ë Unit : Big or small B1 ( English 6) giáo viên dẫn dắt học sinh vào nghe việc đặt câu hỏi hội thoại nh: Teacher: Who are they ? Students: They are Nga, Ba and Hoa Teacher: Where are they? Students: They are at school b- Dự đoán câu sai ( True/False predictions ): Giáo viên đa số câu phát biểu thông tin nghe, thông tin thông tin sai Cho học sinh đọc qua lợt dự đoán xem thông tin đúng, thông tin sai Giáo viên ý khuyến khích học sinh dự đoán thoải mái không sợ sai Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn Mục đích: - Giúp học sinh tập trung vào nội dung nghe - Phát triển khả suy đoán thông tin cđa häc sinh - Gióp häc sinh cã thĨ h×nh dung néi dung cđa cc héi tho¹i - KÝch thÝch tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c cđa häc sinh tham gia hoạt động Ví dụ: Unit 3: At home C1 (English 6) Giáo viên giới thiệu tình nghe qua tranh gia đình Cho học sinh dự đoán số câu nói nội dung nghe xem hay sai Giáo viên giới thiệu số từ nghe nh: Engineer, Exercise: True/False predictions There are four people in her family Her father is a teacher He is forty years old Her mother is a teacher, too 10 Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn + Viết tóm tắt nội dung hội thoại Ví dụ: Unit : Out and about C4 ( (English 6) Sau học sinh làm xong yêu cầu nghe Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo cặp hỏi trả lời biển báo ®êng bé a) b) d) c) e) g) f) h) S1: What does the road sign in pictrure (a) mean/ say ? S2: This sign says “ You must slow down There’s an intersection ahead - Do the same B Các kỹ thuật dạy nghe hiểu Thông thờng dạy nghe hiểu, giáo viên phải tiến hành theo giai đoạn nhiệm vụ để giúp học sinh khai thác nghe có 15 Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn hiệu việc học nghe học sinh trở nên dễ dàng giai đoạn là: - Giai đoạn trớc nghe (Pre - listening) - Giai đoạn nghe (While - listening) - Giai đoạn sau nghe (Post - listening) B.1 Giai đoạn trớc nghe (Pre - listening): Mục đích hoạt động giai đoạn nhằm giúp cho học sinh tập trung ý vào chủ điểm hay nội dung tình em nghe, đặc biệt đoán trớc đợc nghe Các hoạt động giai đoạn thờng có liên hệ đến kiến thức đơn vị kiến thức học Tùy vào nội dung yêu cầu nghe mà giáo viên lựa chọn hoạt động cho phù hợp Các hoạt động là: a - Giíi thiƯu tõ míi bµi: - NÕu nh nghe tới học sinh có từ liên quan đến kiến thức nghe giáo viên phải giới thiệu từ nh nghĩa từ , cho cách đọc luyện cách phát âm cho học sinh lấy ví dụ cho từ Hoạt động giới thiệu từ giúp học sinh nhận biết đợc thông tin cần thiết theo yêu cầu Ví dô : Unit 8- Out and about ( English 6) Listen and number the picture as you hear - Giáo viên phải giới thiệu số từ xuất hiƯn bµi nghe nh: + a businessman (n) : thơng gia + angry (a) : cáu giận + station (n) : nhà ga b- Giới thiệu ngữ cảnh, thiết lập tình huống: 16 Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn - Giáo viên sử dụng tranh ảnh để giới thiệu ngữ cảnh thiết lập tình cảu nghe Điều giúp học sinh nắm đợc ý tởng nghe nhiệm vụ phải nghe Ví dụ: Unit 9: The body –B5( English 6) B5: Listen and write the letters of the pictures in your exercise book Bíc 1: Gi¸o viên treo tranh lên yêu cầu học sinh quan sát đặc điểm ngời tranh Bớc 2: Giáo viên hỏi số câu hỏi tranh Bớc 3: Học sinh nghe băng theo dõi tranh sách làm tập c- Dự đoán trứơc nội dung nghe: - Đối với nghe có yêu cầu ghép nối tên với tranh ghép nối tên với hoạt động tơng ứng xếp lại trật tự hội thoại theo tranh giáo viên sử dụng hoạt động - Học sinh ghép nối xếp theo dự đoán cđa m×nh VÝ dơ1: Unit 10 – Staying healthy -A5 (English 6) Listen and match the names with the right pictures Phơng Nhan Ba Huong 17 Sáng kiến kinh nghiệm ThÞ Minh H»ng Ngun VÝ dơ : Unit – Out and about.( English 6) Listen and number the picture as you hear d- Câu hỏi gợi ý trớc nghe: VÝ dô: Unit –Places –C2 ( English 6) - Dạng tập học sinh phải biết xác định thông tin cần nghe làm hớng mục đích nghe vào Giáo viên gợi ý số câu hỏi sau: What is near Ba’s house? What is near Lan’s house? What is near Tuan’s house? B.2- Giai đoạn nghe ( While Listening) Giai đoạn giáo viên tiến hành theo bớc sau : 18 Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn Bớc 1: Cho học sinh nghe theo băng đĩa lần thứ để nắm bắt thông tin chung Bớc 2: Cho học sinh nghe lại lần để lấy th«ng tin chi tiÕt thĨ Bíc 3: Cho học sinh so sánh kết qủa tập bạn bên cạnh Bớc 4: Giáo viên lấy câu trả lời vài học sinh viết lên bảng cho học sinh nghe với dự đoán ban đầu Bớc 5: Giáo viên cho câu trả lời Chú ý: học sinh yếu , giáo viên cho nghe thêm số lần song cần đảm bảo bớc nêu Các hoạt động giai đoạn gồm yêu cầu tập giúp học sinh thực hành, phát triển kỹ nghe, tức qua lời nói rút đợc thông tin cần truyền đạt chơng trình TiÕng Anh 6,7 hiƯn nay, ta thêng thÊy cã c¸c dạng tập nghe nh sau: a Nghe ghép tên với tranh Đây dạng tập nghe phổ biến mà học sinh thờng gặp lớp 6,7 Với dạng tập học sinh phải nghe xem tên với tranh tơng ứng VÝ dô: Unit 10 – Staying healthy A (English 6) Listen and match the names with the right pictures Phơng Nhan Ba Huong 19 Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn Với dạng tập giáo viên yêu cầu học sinh vừa nghe vừa theo dõi tranh để ghép cho xác Hơn giáo viên phải giải thích yêu cầu tập thật rõ ràng đảm bảo học sinh nắm đợc yêu cầu đảm bảo đợc kết tập b Nghe ghép tên với hoạt động tơng ứng Dạng tập nghe thờng không khó với đối tợng học sinh nên em rÊt thÝch VÝ dô: Unit – B4 (English 7) Listen Match each name to an activity Mai go to the circus Nam go to the school cafeteria Ba watch a movie Lan tidy the room Kien rehearse a play Sau em vừa tìm hiểu xong hoạt động sau học, vận dụng vào tập nghe giúp học sinh vừa củng cố đợc từ 20 Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn vựng vừa học, vừa phát triển kỹ nghe cách dễ dàng có hiệu c Nghe ®iỊn th«ng tin Exercise 2: Listen Complete the forms for the three people on the tape (Unit – B4 – English 7) Name: Name: Ege: Ege: Job: Job: Place of work: Place of work: d Nghe ®Ĩ ®iỊn thông tin với từ cụm từ cho sẵn VÝ dô: Unit Back to school – A4 Exercise: Listen Complete these dialogues How are you today ? Just fine So am I How are you ? Not bad Me, too How is everything ? Pretty good How about you ? a Mr Tan: Hello, Lien ? Miss Lien: , thankyou , Tan ? Mr Tan: , but I´m very busy Miss Lien: b Nam: Good afternoon, Nga ? 21 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm ThÞ Minh H»ng Ngun Nga: thanks , Nam ? Nam: thanks Nga I´m going to the lunch room Nam: Yes, e.Nghe để xếp lại tranh theo tứ tự đợc nhắc đến hội thoại Ví dụ : Unit10: Health and hygiene – A2 ( English 7) Listen and put the picture in the order you hear f.Nghe để chọn câu - sai 22 Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn Các dạng tập nghe ngày thờng khó học sinh lớp 6.7 nên gặp chơng trình C Giai ®o¹n sau nghe : ( Post –Listening) Mơc ®Ých hoạt động sau nghe nhằm kiểm tra xem học sinh có hiểu thông tin đơc nghe theo yêu cầu hay không có hoàn thành đợc yêu cầu giai đoạn nghe hay không giáo viên tìm nguyên nhân làm cho học sinh không nghe đựơc không hiểu đợc số phần tập nghe Chuyển đổi học hoạt động nghe sang hoạt động khác Một số hoạt động giai đoạn bao gồm : C.1 - Luyện tập hỏi đáp theo cặp: Ví dụ : Unit : Your house -B3 ( English 6) Listen and check Complete this table in your exercise book Name City Town Country Apartme House nt Minh V X X Tuan X V Nga Ss work in pairs to ask and answer about where they live Example exchange: S1: Where does Minh live? S2: Minh lives in city S1: C2: Nghe nhắc lại câu băng Ví dô : Unit2 : At school –A2( English 6) Listen and repeat - Giáo viên cho học sinh nghe nhắc lại từ vừa nghe đợc 23 Sáng kiến kinh nghiƯm ThÞ Minh H»ng a) a door b) a window NguyÔn c) a board d) a clock e) a waste basket f) a school bag g) a pencil h) a pen i) a ruler j) an eraser k) a desk l) a classroom m ) a school C3 Tái tạo lại hội thoại vừa nghe - Giáo viên cho học sinh dựa vào cá kết qủa vừa nghe đợc để yêu cầu hoc sinh tái tạo lại hội thoại vừa nghe - Giáo viên ý thiết lập tình thật cụ thể để giúp học sinh nắm đợc nội dung hội thoại - Cho học sinh làm việc theo nhóm để hỗ trợ - Giáo viên gợi ý học sinh tái tạo Mapped dialogue Ví dụ: Unit -Things I Do -C1 ( English 6) Nga Hung What to day? History What time start? 7: 50 Do we .literature 8:40 ? No .English What time finish ? 9:25 Do we .Math? Yes C4 Mô tả lại tranh theo nội dung nghe dễ nội dung tranh phù hợp với lợng từ vựng kiến thøc c¸c em võa häc Example : Unit : Out and about –A4( English 6) - Häc sinh cã thể mô tả đợc ngời tranh làm phơng tiện nào, sử dụng từ vựng em vừa học tiết học trớc 24 Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn - Kiến thức đợc sử dụng phần đại tiếp diễn từ phơng tiện - Học sinh miêu tả: S1: Viet is a student He is riding his bike to school S2: Viet is going to school by bike ect - Giáo viên khuyến khích học sinh miêu tả theo lời nói ngôn ngữ C5: Writing ( viÕt ) VÝ dô: Unit Around the house –C2(p 69) - Sau nghe vµ lµm bµi tập xong C2 học sinh viết miêu tả ba Ba,Tuấn, Lan vào D Giáo viên giúp đỡ học sinh tháo gỡ khó khăn học kỹ nghe - Khi giải thích yêu cầu tập nghe: Giáo viên sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu tránh làm học sinh dối không nắm đợc yêu cầu nghe, cần khuyến khích động viên em tham gia vào hoạt động - Giáo viên chuẩn bị giáo cụ trực quan (tranh, ảnh) thiết bị dạy học chu đáo Đây khâu quan trọng giúp cho dạy nghe thành 25 Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn công chúng hỗ trợ tốt việc làm rõ ngữ cảnh, nội dung nghe - Cho học sinh làm việc theo cặp nhóm giúp học sinh giải khó khăn lo lắng, giúp cho học sinh có nhiều hội tham gia vào hoạt động Giáo viên ý phân cặp, nhóm bao gồm lẫn học sinh giỏi lẫn yếu cốt để em giúp đỡ, hỗ trợ nghe Nh em cảm thấy tự tin học tập đợc học hỏi nhiều qua bạn bè Tuy nhiên, làm việc theo cặp, nhóm giáo viên khó quản lý, bao quát lớp nh lớp đông học sinh - Nếu học sinh làm việc cá nhân nghe học sinh có hội đợc so sánh kết lần nghe thứ nhÊt víi Nh vËy c¸c em cã thĨ xem xét nghe lần sau tốt Hiệu qủa sáng kiến kinh nghiệm: * Kết khảo sát kỹ nghe: a/ Kết kiểm tra kỹ nghe học sinh lớp 7E, 7G cha áp dụng kỹ thuật dạy nghe theo sáng kiến kinh nghiƯm nµy Khèi Tỉng sè líp häc sinh Giái 7E 38 TS 06 7G 34 08 b/ % 16, 23, Kh¸ TS 10 11 % 27, 32, Trung b×nh TS % 16 42 TS 06 10 05 29, YÕu % 16, 14, Kết kiểm tra kỹ nghe học sinh lớp 7E, 7G cha áp dụng kỹ thuật dạy nghe theo sáng kiến kinh nghiệm Khối Tổng số Giỏi Khá 26 Trung bình Yếu Sáng kiến kinh nghiệm ThÞ Minh H»ng líp häc sinh 7E 7G Ngun 38 TS 12 % 32 TS 14 34 12 35, 14 % 38, 41, TS 10 % 27, 23, TS 02 % 5,5 0 - Kết khảo sát cho thấy tiến bé râ rƯt cđa c¸c em häc sinh qu¸ trình học tập rèn luyện kỹ nghe theo phơng pháp giao tiếp Số lợng học sinh giỏi tăng lên, số lợng học sinh yếu giảm Học sinh có nhiều tự tin, mạnh rạn việc tiếp thu kiến thức ngôn ngữ không sợ học kỹ nghe nh trớc - Đối với giáo viên, áp dụng kỹ thuật dạy nghe sáng kiến kinh nghiệm vào giảng cảm thấy tự tin học sinh tích cực, chủ động tham gia vào trình học tập, hăng hái thực hoạt động mà thầy đa Ngời thầy thực vai trò ngời tỉ chøc híng dÉn viƯc tiÕp thu tri thøc - Sáng kiến kinh nghiệm giúp cho việc giảng dạy kỹ nghe giáo viên thuận lợi hơn, có tính thiết thực, thuyết phục cao hơn,nâng cao đợc chất lợng giảng dạy , thực đợc mục tiêu, định hớng đổi phơng pháp dạy học nhằm phát huy đợc tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh việc lĩnh hội tri thức phát triển trí tuệ học sinh - Quá trình áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy có quan s¸t kiĨm tra cđa Ban gi¸m hiƯu, cđa tỉ chuyên môn đợc đánh giá có kết tốt, thúc đẩy trình học tập môn Tiếng Anh nói chung kỹ nghe nói riêng Hơn kinh nghiệm mà phổ biến rộng rãi tổ chuyên môn trờng, cho trờng THCS thành phố nhằm không ngừng nâng cao chất lợng giảng dạy môn 27 Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn - Các kỹ thuật dạy nghe theo phơng pháp giao tiếp sáng kiến kinh nghiệm phát triển cho lớp khối 8,9 Kết luận Là giáo viên, cần phải hiểu rõ đựơc mục tiêu, định hớng đổi phơng pháp giảng dạy môn Tiếng Anh theo phơng pháp giao tiếp nhằm tích cực hoá hoạt động học tập học sinh giúp học sinh biến kiến thức sách thành kỹ thực tiễn Trong dạy giáo viên sử dụng kỹ thuật dạy nghe theo trình tự nh sáng kiến kinh nghiệm chất lợng học cao hơn, học sinh tích cực học tập sáng kiến kinh nghiệm có nhiều u điểm là: - G©y høng thó häc tËp cho häc sinh, tËp trung ý học sinh vào hoạt động em cảm thấy tự tin giao tiếp - Phơng pháp giúp học sinh học nghe dễ dàng hiểu Các em rèn luyện kỹ nghe thật chi tiết, khai thác triệt để với kiến thức em dạy nghe giáo viên thật có hiệu - Tuy nhiên để học đạt đợc hiệu nh mong muốn đòi hỏi giáo viên chuẩn bị chu đáo giáo án, giáo cụ trực quan (tranh, ảnh), thiết bị dạy học (băng, đài) mà áp dụng kỹ thuật dạy nghe phù hợp với kiểu với đối tợng học sinh 28 Sáng kiến kinh nghiệm Thị Minh Hằng Nguyễn - Giáo viên phải tích cực tự học tập, tự bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ thờng xuyên, dự đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm giảng dạy cho thân - Phòng giáo dục - đào tạo Việt Trì nên thờng xuyên tổ chức lớp tập huấn chuyên đề phơng pháp giảng dạy thờng xuyên để có giáo viên có điều kiện học tập, rút kinh nghiệm lẫn giúp cho việc giảng dạy đợc tốt Việt trì, ngày 02 tháng năm 2012 Ngời viết Nguyễn Thị MinhHằng Tài liệu tham khảo Luật giáo dục Nghị số 40/2000 /QH10 Về đổi chơng trình giáo dục phổ thông Tài liệu tập huấn giáo viên Tiếng Anh THCS( BGĐT-2006) Sách Giáo häc Ph¸p( Teach English) Híng dÉn chn kiÕn thøc kỹ môn Tiếng Anh THCS Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6,7 Sách giáo viên Tiếng Anh 6,7 29 ... huấn giáo viên Tiếng Anh THCS( BGĐT-2006) Sách Giáo học Pháp( Teach English) Hớng dẫn chuẩn kiến thức kỹ môn Tiếng Anh THCS S¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh líp 6,7 Sách giáo viên Tiếng Anh 6,7 29 ... số kinh nghiệm thân việc Kỹ thuật dạy kỹ nghe môn Tiếng Anh theo phơng pháp giao tiếp cho học sinh lớp 6,7 Việc đổi phơng pháp dạy học môn Tiếng Anh theo phơng pháp giao tiếp nói chung kỹ nghe... hiệu, tổ chuyên môn đợc đánh giá có kết tốt, thúc đẩy trình học tập môn Tiếng Anh nói chung kỹ nghe nói riêng Hơn kinh nghiệm mà phổ biến rộng rãi tổ chuyên môn trờng, cho trờng THCS thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN môn tiếng anh THCS, SKKN môn tiếng anh THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay