SKKN phương pháp giải bài tập di truyền và biến dị môn sinh học 9

49 48 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:55

SKKN Phương pháp giải bài tập Di truyền và Biến dị Môn Sinh học 9SKKN Phương pháp giải bài tập Di truyền và Biến dị Môn Sinh học 9SKKN Phương pháp giải bài tập Di truyền và Biến dị Môn Sinh học 9SKKN Phương pháp giải bài tập Di truyền và Biến dị Môn Sinh học 9SKKN Phương pháp giải bài tập Di truyền và Biến dị Môn Sinh học 9SKKN Phương pháp giải bài tập Di truyền và Biến dị Môn Sinh học 9 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Mơn Sinh học PHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ TRƯỜNG THCS GIA CẨM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN BIẾN DỊ MÔN SINH HỌC Người thực : Nguyễn Thị Mai Hương Chức vụ : Chuyên môn : Giáo viên Đại học Sinh Hoá Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học MỤC LỤC STT NỘI DUNG PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận Cơ sở thực tiễn Các biện pháp tiến hành 3.1 Trang 2-4 Phương pháp nghiên cứu 3.1.a Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục 4-5 3.1.b Phương pháp điều tra 3.1.c Phương pháp thống kê 3.1.d Phương pháp phối hợp 5-6 3.1.e Phương pháp tuyên dương khen thưởng 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.a Nghiên cứu cở lí luận 7-10 3.2.b Thực trạng dạy học 10-11 3.2.c Áp dụng SKKN vào thực tiễn 11-36 Hiệu đạt 36-38 PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ I Kết luận 39- 49 II Những ý kiến đề xuất 40-41 Tài liệu tham khảo 42 CÁC CHỮ VIẾT TẮT Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học THCS : Trung học sơ sở THPT : trung học phổ thông SGK : Sách giáo khoa BGD ĐT : Bộ Giáo dục – Đào tạo Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Việc dạy tốt, học tốt môn sinh học bậc THCS mong muốn toàn xã hội Sinh học môn khoa học nhà trường, góp phần hình thành nhân cách sở để học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất tạo cải vật chất cho xã hội Hiện kiến thức sinh học trở nên rộng hơn, sâu Do việc dạy tốt mơn sinh học trở thành nhiệm vụ quan trọng, song gặp nhiều khó khăn, trở ngại,… Với mong muốn góp phần nhỏ bé để thực tốt nhiệm vụ Tơi thiết nghĩ cần phải hình thành kĩ giải tập Di truyền Biến dị cho học sinh lớp Vì nội dung để học tốt, dạy tốt môn sinh học thiếu kĩ tảng để em học tốt mơn sinh học bậc THPT Do nội dung chủ yếu viết số kinh nghiệm thân rút q trình giảng dạy trực tiếp mơn sinh học nhiều năm trường THCS Gia Cẩm, với kinh nghiệm mong muốn giúp đỡ em để em có nhiều kĩ giải số dạng tập Di truyền Biến dị chương trình SGK sách nâng cao môn sinh học Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận Năm học 2011 – 2012 năm học tiếp tục triển khai đại trà chương trình giáo dục phổ thơng theo tinh thần nghị số 40/2000/QH10, ngày 09 tháng 12 năm 2000 Quốc hội khố X đổi chương trình giáo dục phổ thông, năm học thực chuẩn kiến thức - kĩ với việc thực điều chỉnh nội dung dạy học Đảng nhấn mạnh công tác giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ : “đổi tư giáo dục cách quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cấu hệ thống tổ chức chế quản lý để tạo dược chuyển biến toàn diện giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục khu vực giới; khắc phục cách đổi chắp vá, thiếu tầm nhìn tổng thể, thiếu kế hoạch đồng Xây dựng giáo dục dân, dân, dân; bảo đảm cơng hội học tập cho người, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập học tập suốt đời …”; năm triển khai thực kết luận hội nghị Trung ương VI ( khoá IX ) tiếp tục thực nghị Trung ương II ( khoá VIII ) “ Đổi phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh” Định hướng pháp chế hoá luật giáo dục2005 (Điều 5) qui định : “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động , tư sáng tạo người học ; bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên " Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học Với mục tiêu giáo dục " Giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ , phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam hội chủ nghĩa,xây dựng tư cách trách nhiệm công dân, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc" Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT nêu : Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động , sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc trưng môn, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện lớp học, môn học ; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả hợp tác; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập cho học sinh.” Năm học 2011 – 2012 năm thực thị số 3398 ngày 12 tháng năm 2011 BGDĐT với nhiệm vụ trọng tâm Một bốn nhiệm vụ là: “Nâng cao chất lượng hiệu hoạt động giáo dục” Hiện nay, thực tế giảng dạy tồn phương pháp truyền thụ kiến thức có sẵn, giáo viên lên lớp chủ yếu giảng giải , thuyết trình Học sinh chủ yếu nghe, ghi, trả lời số câu hỏi thầy học thuộc lòng điều thầy, truyền thụ Trong năm qua, với đổi phương pháp dạy học nước Mỗi thầy, cô giáo phải có nhiệm vụ xây dựng cho phương pháp giảng dạy tích cực để khắc phục phương pháp giảng dạy thụ động truyền thụ kiến thức chiều Qua thực tế giảng dạy thấy học sinh thường gặp khó khăn giải tập quy luật di truyền, biến dị do: Kiến thức sinh học trừu tượng, dạng tập khác đặc trưng riêng, khơng có Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học liên quan kĩ năng, phương pháp….Bên cạnh nội dung sách giáo khoa THCS khơng cung cấp cho em công thức để giải tập Một lí khách quan học sinh khơng có hứng thú với mơn sinh học nên việc nắm kiến thức lí thuyết, hiểu rõ công thức giải đựơc tập việc khó khăn Để em nắm kiến thức, có kĩ giải số tập phần Di truyền Biến dị nên mạnh dạn đưa vài kinh nghiệm “ Phương pháp giải tập Di truy ền Biến dị - Môn Sinh học " 2.Cơ sở thực tiễn Ở cấp THCS, học sinh lớp học đến phần Di truyền Biến dị, đa phần học sinh bị chững lại, loại kiến thức vừa mới, vừa trừu tượng khó học sinh, với kết cấu chương trình Sinh học từ lớp đến lớp phù hợp với mục tiêu giáo dục, bên cạnh giáo viên gặp khó khăn sở vật chất, phương tiện dạy học, tài liệu tham khảo … Như vậy, phương pháp dạy học tích cực để phần giúp học sinh vượt qua khó khăn dần khắc phục rút kinh nghiệm phương pháp dạy học để đạt kết năm học năm học Các biện pháp tiến hành 3.1 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài vận dụng phương pháp nghiên cứu sau : 3.1.a Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục : Qua dạy môn sinh học 6, thân đồng nghiệp áp dụng phương pháp dạy học tích cực , kết học tập học sinh nâng cao rõ rệt , dạy mục : “ loại rễ” ( sinh học ), tiến hành sau : Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học Giáo viên yêu cầu học sinh đặt lên bàn loại rễ chuẩn bị, để quan sát Học sinh trao đổi thảo luận nhóm để xếp loại rễ theo đặc điểm chúng Các nhóm báo cáo kết quả, cho biết rễ phân thành loại Sau nhóm khác bổ sung Giáo viên kết luận chung, minh hoạ qua tranh Với phương pháp dạy học này, học sinh nắm kiến thức cách chủ động hơn, chắn 3.1.b Phương pháp điều tra : Năm học 2010 - 2011, 2011- 2012 phân công dạy môn sinh khối lớp khối lớp 9.Để tìm hiểu sở thích học mơn học sinh, tơi cho em trả lời câu hỏi sau : Em có suy nghĩ học mơn sinh học ? Thích □ ; Khơng thích □ ; Học □ ; Khó học □ Qua kết điều tra cho thấy : Truyền thụ kiến thức theo phương pháp thụ động: số học sinh khơng thích học môn sinh chiếm tỉ lệ cao Truyền thụ kiến thức theo phương pháp tích cực: số học sinh yêu thích mơn sinh chiếm tỉ lệ cao 3.1.c Phương pháp thống kê tốn học Ngồi tơi sử dụng số phương pháp bổ trợ phương pháp trò chuyện, phương pháp giúp tơi hiểu học sinh phương diện, điểm để gắn chặt tình cảm thầy trò gần gũi để dạy học tốt 1.d Phương pháp phối hợp : Để thực hồn thành kinh nghiệm nêu tơi vận dụng vào sức mạnh tập thể : Tập thể hội đồng sư phạm hỗ trợ số kiến thức liên quan đến lĩnh vực khoa học, xã hội; vận dụng Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học phương pháp để xử lí tình bất ngờ nội dung kiến thức khó Đối với học sinh việc học bài, chuẩn bị nhà quan trọng, phần cố, dặn dò tiết học dành thời gian đủ cho việc trả lời câu hỏi cuối SGK, hướng dẫn học cũ, chuẩn bị cho : đọc trước thông tin SGK, phần kiến thức chưa biết, chưa hiểu nên dùng bút màu gạch chân để tới lớp làm việc, tiếp đến trả lời lệnh SGK … Tơi dành thời gian để thống kê số học sinh chưa học bài, chưa chuẩn bị bài, hoạt động tuần để thông báo với giáo viên chủ nhiệm ghi vào nhận xét sổ đầu để giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thơng báo kịp thời cho gia đình học sinh biết có phối hợp giáo dục kịp thời ….Bên cạnh tơi cần giúp đỡ hội cha mẹ học sinh : việc bỏ học học sinh,việc học sinh gây gỗ đánh nhau, học sinh có hồn cảnh khó khăn ….Với phối kết hợp giúp tình cảm thầy – trò gắn chặt kết học tập ngày tốt 3.1.e Biện pháp tuyên dương khen thưởng : Đây động lực để giúp em tăng thêm phần hứng thú học tập Vì vậy, tiết học,sau câu trả lời học sinh, cố gắng dành cho em lời khen hay lời động viên, tạo cho em có niềm tin học tập Trong kiểm tra miệng, học sinh xung phong trả lời câu hỏi cách xuất sắc điểm tối đa, học sinh trả lời câu hỏi chưa đạt yêu cầu kiểm tra lại lần nữa, hay tổng kết nhanh số liệu học sinh có điểm cao, hoạt động tích cực tiết học tuần kể học sinh chưa chịu khó học tập ….,về cho giáo viên chủ nhiệm, lớp trực tuần để khen thưởng, phê bình kịp thời trước lớp, trước cờ … Với hình thức khích lệ giúp học sinh có động lực học tập tốt chất lượng học tập ngày nâng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày cao xã hội Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.a Nghiên cứu sở lý luận phương pháp dạy học tích cực : Phương pháp tích cực thuật ngữ rút gọn dùng nhiều nước, để phương pháp giáo dục / dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học “ Tích cực” phương pháp tích cực dùng với nghĩa hoạt động, chủ động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực Phương pháp tích cực hướng tới việc hoạt động hố, tích cực hố hoạt động nhận thức người học nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học khơng phải tập trung vào phát huy tính tích cực người dạy Hình thành phát triển tích cực điều kiện, đồng thời kết phát triển nhân cách trình giáo dục Muốn đổi cách học phải đổi cách dạy Rõ ràng cách dạy đạo cách học ngược lại thói quen học tập trò có ảnh hưởng tới cách dạy thầy … Trong đổi phương pháp phải có hợp tác thầy trò, có phối hợp hoạt động dạy với hoạt động học thành cơng Thuật ngữ : “ phương pháp tích cực” hàm chứa phương pháp dạy phương pháp học.Phương pháp dạy học tích cực nêu đặc trưng sau : Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh Trong phương pháp tích cực, người học – đối tượng hoạt động dạy, đồng thời chủ thể hoạt động học – hút vào hoạt động học tập giáo viên tổ chức đạo, thơng qua tự lực khám phá điều chưa rõ khơng phải tự động tiếp thu tri thức giáo viên đặt Được đặt vào tình đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, thí nghiệm, giải vấn đề đặt theo cách suy nghĩ mình, từ vừa nắm kiến thức, kĩ mới, vừa Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 10 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học Qui định gen A tròn ; a qui định bầu dục gen B qui định ngọt; b qui định bầu dục Thế hệ P chủng, F1 dị hợp cặp gen, F2 (3 : 1) phân tính gồm kiểu tổ hợp giao tử đực F => F1 dị hợp cặp gen tạo loại giao tử có số lượng tương đương nghĩa cặp gen phải liên kết hồn tồn P t/c AB ab (tròn, ngọt) x (chua, bầu dục) AB ab GT AB ab AB (tròn, ngọt) ab F1 Kiểu hình: 100% (tròn, ngọt) AB (tròn, ngọt) x ♀ (chua, bầu dục) ab F1 ♂ G F2 AB ; ab AB ; ab AB AB ab : : AB ab ab Kiểu hình tròn, : bầu dục, chua D DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN CÁCH GIẢI BÀI TẬP - Bài tập phả hệ đề cập tới tính trạng liên kết giới tính tính trạng gen NST thường qui định Với tính trạng liên kết giới tính lập luận dựa vào di truyền chéo, gái nhận NST X từ bố mẹ, trai nhận X từ mẹ Y từ bố , từ suy kiểu gen P - Dùng sơ đồ phả hệ để xác định điều kiện cho điều kiện cần xác định Từ xác định kiểu gen cuả thành viên dòng họ tính chất di truyền tính trạng B GIẢI BÀI TẬP Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 35 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học Bài tập 1: Bệnh mù màu hồng lục người gen lặn a nằm NST X qui định.Người bình thường (phân biệt màu hồng lục) gen trội A qui định.Một cặp vợ chồng không mắc bệnh mù màu hồng lục họ sinh người trai mắc bệnh mù màu hồng lục Người trai lớn lên lấy vợ , người vợ bình thường, họ sinh người ( trai, gái) mắc bệnh mù màu hồng lục a Lập sơ đồ phả hệ gia đình b Biện luận viết sơ đồ lai để xác định kiểu gen người gia đình Giải a Sơ đồ phả hệ - Kí hiệu: o Con trai bình thường m n Con trai bị mù màu - Lập sơ đồ: l Con gái bình thường Con gái bị mù màu o——m n m n l b Biện luận : Theo đầu gen lặn a nằm NST X , gen A nằm NST X=> Sự di truyền tính trạng có kiên kết với giới tính: - Con trai : mắc bệnh : XaY , không mắc bệnh XAY - Con gái : mắc bệnh : XaXa , không mắc bệnh XAXA, XAXa Cặp vợ chồng không mắc bệnh sinh người trai có bệnh mang kiểu gen XaY Người trai nhận Xa từ mẹ Y từ bố => Suy kiểu gen bố XAY mẹ XAXa Sơ đồ lai 1: P mẹ XA Xa X bố XAY Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 36 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học G XA , Xa XA , Y F1 XA XA : XA Y : XA Xa : XaY Không mắc bệnh Mắc bệnh Người trai lấy vợ , người vợ không mắc bệnh sinh trai bị bệnh có kiểu gen XaY, người gái mắc bệnh có kiểu gen XaXa Người gái nhận Xa từ bố 1Xa từ mẹ => Mẹ không bị bệnh mang gen gây bệnh XAXa Sơ đồ lai 2: P G bố XaY X m ẹ XA Xa Xa , Y XA , Xa F1 XA Xa : Xa Xa : Xa Y : XAY Mắc bệnh Kiểu gen người gia đình trên: - Bố XAY ; mẹ XA Xa - Con trai XaY ; người vợ XA Xa - Cháu trai XaY ; Cháu gái Xa Xa Bài tập 2: người cho gen A qui định da bình th ường , gen a bạch tạng ,nằm NST thường Còn gen M mắt bình thường, gen m mù màu nằm NST X Một cặp vợ chồng bình thường tính trạng sinh người gái bình thường Người gái sau lấy chồng người chồng bình thường sinh người trai bị bạch tạng trai bị mù màu Xác định kiểu gen người nói Gi ải - Người trai bị bạch tạng có kiểu gen aaXMY phải nhận gen a bố gen a mẹ Cặp vợ chồng có da bình thường , chứng tỏ họ thể dị hợp Aa - Người trai bị mù màu có kiểu gen A-XmY phải nhận Xm mẹ Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 37 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học - Từ phân tích cho thấy kiểu gen : + Người gái AaXMXm + Chồng người gái AaXMY + Con trai bạch tạng aaXMY + Con trai mù màu AAXmY AaXmY - Từ kiểu gen người gái AaXMXm suy gen a nhận từ bố từ mẹ Xm nhận từ mẹ kiểu gen bố mẹ là: P mẹ AAXMXm X bố AaXMY Hoặc P mẹ AaXMXm X bố AaXMY Hoặc P mẹ AaXMXm X bố AAXMY E MỘT SỐ CHÚ Ý KHI LÀM BÀI TẬP DI TRUYỀN - BIẾN DỊ Công thức chung định luật Men Đen (trường hợp có tính trội hồn tồn) Số cặp Số loại Số Số Số Tỉ lệ kgen Tỉ lệ kiểu tính g.tử F1 hợp tử K.gen k.hình F2 hình trạng F2 F2 F2 1:2:1 F2 3:1 n 22 23 2n 42 43 4n 32 33 3n 22 23 2n (1 :2 :1)2 (1 :2 :1)3 (1 :2 :1)n ( :1)2 ( :1)3 ( :1)n Các tỉ lệ phân tính thường gặp lai phân tích ( lai với aa) Cặp gen dị hợp 1cặp : Aa Tỉ lệ lai phân tích : = (1 :1 )1 cặp: AaBb : : : = (1 :1 )2 cặp: AaBbCc n cặp : 1: : : : = (1 :1)3 (1 :1 )n Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 38 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học Cách viết giao tử : AaBb AaBbCC B -> AB B- C -> ABC A b -> Ab A b - C -> AbC a B -> aB a B - C -> aBC b -> ab b - C -> abC Hiệu đạt sau áp dụng: Đây tập áp dụng dạy khối dạy đội tuyển học sinh giỏi lớp Trong q trình dạy, tơi tham khảo ý kiến đồng nghiệp môn Sinh học tổ chuyên môn, người thống việc hướng dẫn học sinh cách giải tập trên, dạy cố gắng truyền thụ cho học sinh phân tích kiện liên quan đến tốn để học sinh tìm giải nhanh xác Sau tiết dạy, thống kê lại kết học tập em để lấy ý kiến khách quan từ em học sinh, kết đạt sau: Tổng số học sinh lớp 9: 165 em Kết kiểm tra lần 1: Lớp 9A 9B T.số Điểm Điểm HS Khá - Tốt Trung bình 34 37 T.số 15 17 % 44,1 45,9 T.số 18 18 % 52,9 48,7 Điểm yếu T.số % 3,0 5,4 Điểm T.số Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 39 % SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học 9C 27 9D 28 9E 30 9G 31 Tổng: 187 12 13 18 17 92 44,4 46,4 60,0 54,8 49,2 13 14 11 12 86 48,2 50,0 36,7 38,8 46,0 1 1 3,7 3,6 3,3 3,2 3,7 3,7 3,2 1,1 Kết kiểm tra lần 2: Lớp T.số Điểm Điểm HS Khá - Tốt Trung bình 9A 34 9B 37 9C 27 9D 28 9E 30 9G 31 Tổng: 187 T.số 22 25 15 19 20 21 122 % 64,7 67,6 55,6 67,9 66,7 67,7 65,3 T.số 11 10 11 9 58 % 32,4 27,0 40,7 28,6 30,0 29,0 31,0 Điểm yếu T.số 2` 1 1 % 2,9 5,4 3,7 3,5 3,3 3,3 3,7 Điểm T.số % So sánh kết lần kiểm tra: Kiểm tra Lần Lần T.số Điểm Điểm HS Khá - Tốt Trung bình 187 187 So.sánh Tăng L2 với Giảm T.số 92 122 30 % 49,2 65,3 16,1 T.số 86 58 % 46,0 31,0 28 15,0 Điểm yếu T.số 7 % 3,7 3,7 Điểm T.số % 1,1 1,1 L1 Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 40 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học Với việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực, qua điều tra sơ kết học tập học sinh môn sinh học 9, khối cho thấy ý thức ,tinh thần thái độ học tập học sinh có tiến rõ rệt, tỉ lệ HS u thích mơn sinh cao Với cách làm kết môn sinh học (về nhận thức, độ nhanh nhạy tìm hướng giải) học sinh tăng lên đáng kể Thời gian đầu tiếp xúc với dạng tập em lúng túng hoang mang hồn toàn kiến thức Nhưng sau thời gian hướng dẫn làm quen với dạng tập này, em tiến nhiều Đặc biệt lực tư học sinh, khả sử dụng thao tác tư để tìm lời biện luận Từ phương pháp 96% em vận dụng giải tập dạng SGK có 50% em giải thêm tập sách nâng cao, đề thi HSG cấp huyện tỉnh PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN : Ý nghĩa kinh nghiệm : Qua thực tế giảng dạy cho nhận thấy việc áp dụng "Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị " cơng tác giảng dạy mơn sinh học 9, có tác dụng lớn tới trình dạy- học, giúp cho học sinh dễ hiểu bài, biết cách làm tập nhớ lâu hơn, từ giúp học sinh phát triển lực nhận thức , đặc biệt lực tư (phân tích, tổng hợp d ữ kiện) , tìm cách giải , cách biện luận nhanh , phù hợp với dạng Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 41 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Mơn Sinh học Từ tạo cho học sinh niềm tin, say mê học môn sinh học 2.Nhận định việc áp dụng kinh nghiệm Cách làm vận dụng vào dạy học sinh học lớp trường THCS Gia Cẩm cho đối tượng giỏi, khá, trung bình Nhờ có áp dụng phương pháp với trao đổi kinh nghiệm thường xuyên với bạn đồng nghiệp thấy kết môn sinh học lớp dạy nâng lên rõ rệt, tạo cho học sinh say mê học tập môn 3.Bài học kinh nghiệm : Kinh nghiệm thực tiễn dạy học kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy để nâng cao chất lượng dạy học cần có điều kiện sau: - Tạo khơng khí học tập tích cực, Giáo viên phải tạo hứng thú học tậphọc sinh tích cực tham gia q trình học tập, ln hào hứng muốn biết tiến mình, liên tục tạo thử thách vừa sức, giáo viên phải biết tổ chức hoạt động tự lực học sinh - Mục tiêu nhiệm vụ học tập ln có ý nghĩa, giáo viên phải có khả triển khai cách hợp lí, hấp dẫn đồng thời ln giải nhu cầu đòi hỏi học sinh để em hăng hái học tập, sử dụng phương pháp đa dạng - Sử dụng phương tiện đại phù hợp với nội dung dạy - Kiến thức phải có tính thực tiễn, gần gũi với hoạt động ngày sống học sinh Biết vận dụng kiến thức học để giải thích số tượng thực tế có liên quan - Liên tục thay đổi hình thức động viên học tập, phát huy tối đa tính tư tích cực học sinh, tổ chức tình có vấn đề đòi hỏi dự đốn, nêu giả thiết, tranh luận trái ngược -Tiến hành dạy học mức độ thích hợp Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 42 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học II NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT : Qua thực tế áp dụng phương pháp giải tập di truyền biến dị cho học sinh , muốn đạt kết dạy học mong muốn theo người thầy cần phải có số yếu tố sau: - Người thầy phải có tâm huyết với nghề , đầu tư nhiều thời gian công sức khâu thiết kế giảng theo phương pháp tích cực - Nắm đđược mục tiêu, nội dung dạng để có cách giải phù hợp - Trang bị đầy đủ hệ thống tri thức di truyền học ứng dụng di truyền học cho học sinh - Phải hướng dẫn học sinh biết nhận dạng , biện luận dạng theo kiện cho - Người thầy phải nhận thức yêu cầu phát triển giáo dục nói riêng phát triển mặt xã hội nói chung Nên đòi hỏi việc đầu tư tốt cho tiết học cách áp dụng phương pháp dạy học tích cực phù hợp với đối tượng học sinh Bên cạnh cần hỗ trợ chun mơn nhà trường, gia đình, đồn thể…., để giáo dục học sinh phát triển đức, trí, thể, mĩ … - Nhà trường, phòng Giáo dục Sở Giáo dục cần tổ chức thường xuyên lớp học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo hệ thống chương trình nâng cao cho giáo viên - Bản thân phải cố gắng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tự tìm tài liệu để nghiên cứu, song hạn chế định Do tơi mong nhận góp ý, bổ sung bạn đồng nghiệp, đặc biệt ban lãnh đạo trường THCS Gia Cẩm lãnh đạo ngành Trên vài kinh nhận thấy trình dạy học xin trình bày để đồng nghiệp tham khảo, sáng kiến nhiều Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 43 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Mơn Sinh học điều chưa hồn thiện, nội dung chưa thật sâu sắc, mong đồng nghiệp đóng góp để thân tơi đồng nghiệp khác học hỏi để dạy ngày chất lượng , kết học tập học sinh ngày nâng cao hơn, ngành Giáo dục ngày vững mạnh Tôi mong quan tâm lãnh đạo ngành để đạt thành công nghiệp dạy học Tôi xin chân thành cảm ơn! Gia Cẩm, ngày 01 tháng 04 năm 2012 Người viết Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 44 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 45 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tư liệu sách: - Sách giáo khoa Sinh học - Sách Giáo viên Sinh học - Sách Thiết kế giảng Sinh học - Lí thuyết tập Sinh học PGS.TS Trịnh Nguyên Giao Lê Đình Trung - Tuyển chọn - Phân loại tập Di truyền hay khó Vũ Duy Lưu Các tư liệu đổi phương pháp dạy học Bộ giáo dục sách bồi dưỡng giáo dục thường xuyên chu kì 3 Sách đổi phương pháp dạy học sinh học Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 46 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 47 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 48 SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học PHẦN PHỤ LỤC : I Tài liệu tham khảo : - SGK sinh học 9, NXB Giáo dục – Bộ giáo dục Đào tạo - Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy SGK sinh Bộ GD – ĐT - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên – NXB GD - Tạp chí giáo dục – Tháng / 2005 II Mẫu phiếu điều tra : Em cho biết suy nghĩ em học môn sinh học ? Trước áp dụng đề tài : Thích Khơng thích Học Khó học Học Khó học Sau áp dụng đề tài : Thích Khơng thích Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm 49 ... nên mạnh dạn đưa vài kinh nghiệm “ Phương pháp giải tập Di truy ền Biến dị - Môn Sinh học " 2.Cơ sở thực tiễn Ở cấp THCS, học sinh lớp học đến phần Di truyền Biến dị, đa phần học sinh bị chững lại,... dạy học " Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn sinh học 9" theo phương pháp dạy học tích cực nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học nhà trường 3.2.c Việc áp dụng SKKN vào... Tổ SINH HÓA ĐỊA- Trường THCS Gia Cẩm SKKN - Phương pháp giải tập Di truyền Biến dị - Môn Sinh học PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Việc dạy tốt, học tốt môn sinh học bậc THCS mong muốn toàn xã hội Sinh học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phương pháp giải bài tập di truyền và biến dị môn sinh học 9, SKKN phương pháp giải bài tập di truyền và biến dị môn sinh học 9, PHẦN II .GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, Hiệu quả đạt được sau khi áp dụng:, PHẦN III . KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay