LẬP BIỂU THỂ TÍCH CÂY ĐỨNG CHO LOÀI CAO SU Hevea brasiliensis Muell. Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU CÙ BỊ, HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

71 46 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP BIỂU THỂ TÍCH CÂY ĐỨNG CHO LỒI CAO SU (Hevea brasiliensis Muell - Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU BỊ, HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH RỊA VŨNG TÀU Họ tên sinh viên: DOÃN THỊ THU HẰNG Ngành: Lâm nghiệp Niên khóa: 2007 – 2011 Tp Hồ Chí Minh, 06/2011 LẬP BIỂU THỂ TÍCH CÂY ĐỨNG CHO LOÀI CAO SU (Hevea brasiliensis Muell - Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU BỊ, HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH RỊA VŨNG TÀU Tác giả DOÃN THỊ THU HẰNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu Cấp Kỹ ngành LÂM NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Minh Cảnh Tp Hồ Chí Minh, 06/2011 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, tác giả nhận hỗ trợ giúp đỡ Ban Chủ nhiệm Khoa Lâm nghiệp, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng, quý Thầy Cô giáo tận tình giảng dạy suốt năm tháng học tập trường Nhân dịp này, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến: Quý Thầy Cô giáo Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Khoa Lâm nghiệp truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, tơi xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thầy ThS Nguyễn Minh Cảnh tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn Tập thể Ban lãnh đạo Nông trường Cao su Bị gia đình anh Đinh Ngọc Ánh – Trưởng phòng kỹ thuật Nông trường tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thu thập số liệu thực tế Xin chân thành cảm ơn đến bạn bè thân hữu gần xa giúp đỡ, động viên tơi q trình học tập thời gian thực hồn thành khóa luận Cuối cùng, xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha Mẹ, gia đình sinh thành ni dưỡng, dạy dỗ nguồn động viên lớn để trưởng thành đến ngày hôm Tp.HCM, ngày 20 tháng năm 2011 Sinh viên thực Doãn Thị Thu Hằng i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Lập biểu thể tích đứng cho lồi Cao su (Hevea brasiliensis Muell, - Arg) trồng Nông trường Cao su Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu” tiến hành Nông trường Cao su Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu khoảng thời gian từ tháng năm 2011 đến tháng năm 2011 - Mục tiêu đề tài là: + Tìm hiểu số đặc điểm cấu trúc rừng làm sở cho việc xác định kiểu biểu lập, số nhân tố đưa vào biểu + Xây dựng phương trình tương quan yếu tố tạo thành thể tích thân tương quan thể tích thân với nhân tố cấu thành thể tích thân làm sở khoa học cho việc lập biểu thể tích đứng cho loài Cao su với độ tin cậy định + Phương pháp nghiên cứu đề tài điều tra thu thập số liệu thực địa, lấy diện tích rừng trồng cao su Nơng trường Cao su Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu giống cao su (PB235, RRIM600 VM515) theo cấp tuổi làm đối tượng thu thập Sử dụng phần mềm Excel Statgraphics Centurion V 15.1 để xử lý số liệu xác lập mơ hình tương quan Kết thu đề tài bao gồm: Nghiên cứu quy luật cấu trúc rừng cao su trồng Nông trường Cao su Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu Mô tả quy luật phân bố số theo cấp đường kính D1,3 chiều cao vút H Nông trường Cao su Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu 2.Việc lập biểu thể tích đứng đề tài theo phương hướng nghiên cứu tổng hợp quy luật tương quan thể tích thân với đường kính chiều cao Phương trình tốn học thích hợp để mơ mối tương quan chiều cao đường kính rừng Cao su trồng Nông trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu là: ii H = - 10,5412 + 8,43742 * ln(D1,3) Tương quan nhân tố cấu thành thể tích thân mơ tốt phương trình sau: + Tương quan hình số f1,3 với đường kính D1,3 gf1,3 = 0,001 + 0,6515.g + Tương quan hình số f1,3 với chiều cao H Hf1,3 = 0,9293 + 0,6214.H Việc lập biểu thể tích nhân tố D1,3 cấp chiều cao cho loài Cao su trồng Nông trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu thích hợp đáp ứng yêu cầu tính khoa học thực tiễn quản lý kinh doanh lâm nghiệp nói chung lồi Cao su nói riêng Tương quan thể tích với nhân tố tạo thành thể tích cho lồi Cao su trồng Nông trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu cho kết cụ thể sau: LogV = - 4,1482 + 1,9545*log(D1,3) + 0,9466*log(H) iii MỤC LỤC Trang tựa Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Mục lục - iv Danh sách chữ viết tắt - vi Danh sách hình vii Danh sách bảng - viii CHƯƠNG MỞ ĐẦU - 1.1 Đặt vấn đề - 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - 1.3 Những đóng góp đề tài 1.4 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU - 2.1 Khái niệm chung biểu thể tích đứng 2.2 Những phương hướng xây dựng biểu thể tích đứng giới - 2.3 Tổng quan vấn đề nghiên cứu lập biểu thể tích nước ta - 2.4 Tình hình nghiên cứu cấu trúc rừng giới Việt Nam 2.5 Nghiên cứu nhân tố tạo thành thể tích thân 11 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 17 3.1 Đặc điểm khu vực đối tượng nghiên cứu 17 3.1.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên khu vực nghiên cứu - 17 3.1.2 Tình hình dân sinh, kinh tế - xã hội 18 3.1.3 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 19 3.1.4 Đặc điểm tổng qt dòng vơ tính: PB235, RRIM600, VM515 - 23 3.2 Nội dung nghiên cứu - 24 iv 3.3 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3.1 Ngoại nghiệp 25 3.3.2 Nội nghiệp - 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN - 31 4.1 Quy luật phân bố số theo số tiêu sinh trưởng 31 4.1.1 Quy luật phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) 31 4.1.2 Quy luật phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,3) - 35 4.2 Tương quan nhân tố cấu thành thể tích - 39 4.2.1 Thiết lập mơ hình tương quan chiều cao H đường kính D1,3 phân cấp chiều cao cho rừng trồng cao su Nông trường Cao su Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu 39 4.2.2 Tương quan hình số f1,3 với đường kính D1,3 - 49 4.2.3 Tương quan hình số f1,3 với chiều cao H 49 4.3 Kiểm tra dạng phân bố tiêu hình dạng thân 49 4.4 Xác định kiểu biểu thể tích lập - 50 4.5 Quy luật tương quan thể tích với nhân tố tạo thành thể tích - 51 4.6 Thiết lập biểu thể tích cho lồi Cao su trồng Nông trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu - 51 4.7 Kiểm tra mức độ phù hợp biểu thể tích xây dựng - 54 4.8 Cách sử dụng phạm vi áp dụng biểu - 54 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 v NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU a, b, c Các tham số phương trình Cv % Hệ số biến động, % D1,3 Đường kính thân tầm cao 1,3 m, cm D1,3_tn Đường kính 1,3 m thực nghiệm, cm D1,3_lt Đường kính 1,3 m tính theo lý thuyết, cm Ex Hệ số biểu thị cho độ nhọn phân bố f1,3 Hình số thân tầm cao 1,3 m H Chiều cao cây, m Hvn Chiều cao vút ngọn, m H_tn Chiều cao thực nghiệm , m H_lt Chiều cao lý thuyết, m Log Logarit thập phân (cơ số 10) Ln Logarit tự nhiên (cơ số e) P_value Mức ý nghĩa (xác suất) Pa, Pb, Pc, Pd Mức ý nghĩa (xác suất) tham số a, b, c, d 4.1 Số hiệu bảng hay hình theo chương (4.1) Số hiệu hàm thử nghiệm r Hệ số tương quan R Biên độ biến động R2 Hệ số xác định mức độ tương quan S Độ lệch tiêu chuẩn Sk Hệ số biểu thị cho độ lệch phân bố Sodb Diện tích dạng Sy/x Sai số phương trình hồi quy V Thể tích cây, m3/cây V_lt Thể tích lý thuyết, m3/cây V_tn Thể tích thực nghiệm, m3/cây vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1 Đồ thị biểu diễn quy luật phân bố % số theo cấp chiều cao (N/Hvn) ba giống cao su (PB235, RRIM600, VM515) qua năm trồng - 32 Hình 4.2 Đồ thị biểu diễn quy luật phân bố % số theo cấp đường kính (N/D1,3) ba giống cao su (PB235, RRIM600, VM515) qua năm trồng - 36 Hình 4.3 Đường biểu diễn tương quan H/D1,3 rừng trồng Cao su theo giống (PB235, RRIM600, VM515) từ phương trình thử nghiệm 42 Hình 4.4 Đường biểu diễn tương quan H/D1,3 rừng trồng Cao su theo giống (PB235, RRIM600, VM515) khu vực nghiên cứu 44 Hình 4.5 Đường biểu diễn tương quan H/D1,3 chung cho rừng cao su trồng khu vực nghiên cứu - 45 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Bảng tóm tắt đặc trưng mẫu phân bố N/Hvn 34 Bảng 4.2 Bảng tóm tắt đặc trưng mẫu phân bố N/D1,3 - 38 Bảng 4.3 So sánh tiêu thống kê từ hàm thử nghiệm – Tương quan H D1,3 (ở giống Cao su) - 40 Bảng 4.4 Kết kiểm tra hệ số hồi quy (quy luật H/D1,3) giống (PB235, RRIM600, VM515) 45 Bảng 4.5 Số liệu lý thuyết suy từ đường biểu diễn H/D1,3 loài cao su trồng Nông trường Cao su Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu - 46 Bảng 4.6 Biểu cấp chiều cao rừng trồng cao su trồng Nông trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu - 48 Bảng 4.7 Kết kiểm tra f1,3 ba giống cao su - 50 Bảng 4.8 Biểu thể tích đứng theo cấp chiều cao loài Cao su trồng Nông trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu 52 viii Phương trình giới hạn cấp cấp II cấp III: H = - 9,8385 + 7,8749 * Ln(D1,3) Phương trình trị số cấp III: H = - 9,1357 + 7, 3124 * Ln(D1,3) Phương trình giới hạn cấp cấp III: H = - 8,4330 + 6,7499 * Ln(D1,3) Từ phương trình đường cong bình quân đường cong giới hạn cấp chiều cao, thiết lập biểu cấp chiều cao cho rừng trồng cao su Nông trường Cao su Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu trình bày bảng 4.6 đây: 47 Bảng 4.6 Biểu cấp chiều cao rừng trồng cao su trồng Nông trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu H(m) D1,3 (cm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 GH cấp I Trị số cấp I GH cấp I & II Trị số cấp II GH cấp II & III Trị số cấp III GH cấp III 8,4 9,6 10,7 11,6 12,5 13,3 14,1 14,8 15,4 16,0 16,6 17,2 17,7 18,2 18,6 19,1 19,5 19,9 20,3 20,7 21,1 21,4 21,8 22,1 22,4 22,8 23,1 7,9 9,1 10,1 11,0 11,8 12,6 13,3 13,9 14,6 15,1 15,7 16,2 16,7 17,2 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 19,6 19,9 20,3 20,6 20,9 21,2 21,5 21,8 7,5 8,5 9,5 10,3 11,1 11,8 12,5 13,1 13,7 14,3 14,8 15,3 15,7 16,2 16,6 17,0 17,4 17,7 18,1 18,4 18,7 19,1 19,4 19,7 19,9 20,2 20,5 7,0 8,0 8,9 9,7 10,4 11,1 11,7 12,3 12,9 13,4 13,8 14,3 14,7 15,1 15,5 15,9 16,3 16,6 16,9 17,3 17,6 17,9 18,2 18,4 18,7 19,0 19,2 6,5 7,5 8,3 9,0 9,7 10,4 10,9 11,5 12,0 12,5 12,9 13,3 13,8 14,1 14,5 14,9 15,2 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7 16,9 17,2 17,5 17,7 17,9 6,1 6,9 7,7 8,4 9,0 9,6 10,2 10,7 11,1 11,6 12,0 12,4 12,8 13,1 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7 15,0 15,2 15,5 15,7 16,0 16,2 16,4 16,7 5,6 6,4 7,1 7,8 8,3 8,9 9,4 9,8 10,3 10,7 11,1 11,4 11,8 12,1 12,4 12,7 13,0 13,3 13,6 13,8 14,1 14,3 14,5 14,7 15,0 15,2 15,4 48 4.2.2 Tương quan hình số f1,3 với đường kính D1,3 Dạng phương trình mà đề tài sử dụng để biểu diễn mối tương quan hình số f1,3 với đường kính D1,3 có dạng: gf1,3 = a + b.g Qua kết tính tốn (được trình bày phụ biểu 5) có phương trình cụ thể sau: gf1,3 = 0,001 + 0,6515.g Với r = 0,98; Sy/x = 0,0007; Ftính = 753 > F0,05; χ2tính = 0,0004 < χ2bảng = 24,99 Với hệ số tương quan cao r = 0,98 cho thấy hình số thân f1,3 tiêu đường kính D1,3 (tính thơng qua g) có mối quan hệ chặt chẽ Sai số phương trình nhỏ (0,0007), tham số phương trình tồn cho thấy phương trình tương quan hình số f1,3 đường kính D1,3 thiết lập tồn mức ý nghĩa cao (95 %) 4.2.3 Tương quan hình số f1,3 với chiều cao H Để xác định mối tương quan hình số f1,3 với chiều cao H, đề tài tiến hành thử nghiệm số dạng phương trình sau: Hf1,3 = a + b.H f1,3 = a + b.H f1,3 = a + b.logH Qua q trình thử nghiệm tính tốn nhận thấy dạng phương trình Hf1,3 = a + b.H phù hợp để biểu thị tương quan hình số f1,3 với chiều cao H loài cao su trồng khu vực nghiên cứu (xem phụ biểu 5) Kết tính tốn cụ thể: Hf1,3 = 0,9293 + 0,6214.H Với r = 0,97; Sy/x = 0,33; Ftính = 304 > F0,05; χ2tính = 0,1716 < χ2bảng = 24,99 Với tiêu thống kê cho thấy mối quan hệ hình số f1,3 với chiều cao H chặt sai số phương trình nhỏ cho phép kết luận phương trình thiết lập tồn mức ý nghĩa cao 4.3 Kiểm tra dạng phân bố tiêu hình dạng thân Để xây dựng biểu thể tích đứng cho loài cao su trồng khu vực nghiên cứu, đề tài tiến hành thu thập số liệu giải tích theo giống trình bày phần phụ biểu Việc kiểm tra tiêu hình số f1,3 giống cao su sở để định nên lập biểu thể tích chung cho giống 49 hay phải lập biểu thể tích riêng theo giống Việc kiểm tra tiêu f1,3 tiến hành thơng qua phương pháp phân tích phương sai thực dựa phần mềm Statgraphics Centurion V 15.1 Qua phân tích, f1,3 giống cao su khác nhất, trị số f1,3 chúng tuân theo luật phân bố chuẩn cho phép lập biểu thể tích chung giống cao su Ngược lại, phải lập biểu thể tích riêng cho giống riêng biệt Kết kiểm tra tiêu f1,3 ba giống cao su phương pháp phân tích phương sai trình bày bảng 4.7 đây: Bảng 4.7 Kết kiểm tra f1,3 ba giống cao su Nguồn biến thiên Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương Ftính Xác suất P Giữa giống Sai số 15 0,001893 0,007396 0,000946 0,000493 1,92 0,1811 Tổng cộng 17 0,009289 Qua kết tính tốn bảng 4.7 cho thấy, giá trị Ftính = 1,92 < Fbảng = 3,68 (ứng với P = 0,1811 > 0,05) nên giả thuyết H0 (f1,3 ba giống cao su khác giống nhau) chấp nhận, nghĩa khơng có khác hình dạng thân giống cao su Hay nói cách khác, tham gia lập biểu thể tích thu thập theo giống khác có hình dạng 4.4 Xác định kiểu biểu thể tích lập Trong thực tiễn sản xuất kinh doanh rừng cao su, người ta muốn biết thể tích bình qn đứng rừng để từ tính tốn trữ lượng rừng phương pháp đơn giản, nhanh gọn đảm bảo yêu cầu độ xác định, biểu thể tích đứng cho lồi cao su trồng Nơng thường Cao su Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu lập sau xác định quy luật tương quan tiêu hình dạng với D1,3 H; đồng thời qua kiểm tra tiêu hình dạng thân cây, cho thấy hình dạng thân giống khác khơng có khác Kết nghiên cứu cho kết luận, chiều cao đường kính rừng cao su trồng khu vực nghiên 50 cứu có quan hệ chặt, cỡ kính bình qn, chiều cao cao su có biến động lớn, chiều cao chia làm ba cấp chiều cao khác Tất kết trên, đề tài có sở khoa học để tiến hành lập biểu thể tích nhân tố theo cấp chiều cao cho rừng cao su trồng khu vực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu tính khoa học, thực tiễn quản lý kinh doanh lâm nghiệp nói chung cao su nói riêng 4.5 Quy luật tương quan thể tích với nhân tố tạo thành thể tích Từ số liệu thu thập giải tích, qua chỉnh lý, tính tốn thử nghiệm số dạng phương trình (như đề cập mục 2.1.5) biểu diễn tương quan thể tích với nhân tố tạo thành thể tích Kết thử nghiệm (được trình bày phụ biểu 6) cho thấy, dạng phương trình logV = a + blogD1,3 + c.logH biểu thị tốt mối quan hệ Phương trình cụ thể: LogV = - 4,1482 + 1,9545*log(D1,3) + 0,9466*log(H) Với r = 0,99; Sy/x = 0,01; Ftính = 1197 > F0,05; χ2tính = 0,005 < χ2bảng = 24,99 Kết phân tích hồi quy tương quan thể tích với nhân tố tạo thành thể tích (D1,3, H) cho hệ số tương quan r = 0,99; sai số phương trình Sy/x = 0,01 chứng tỏ sai khác trị số thể tích tính từ lý thuyết trị số quan sát (thể tích tính trực tiếp từ giải tích) nhỏ; tham số phương trình tồn mức ý nghĩa cao (ttính < t0,05); giá trị Ftính > F0,05, cho thấy phương trình tồn mức ý nghĩa cao Kết kiểm tra phù hợp dạng phương trình cho giá trị χ2tính < χ2bảng chứng tỏ phương trình lựa chọn phù hợp Đây phương trình mà đề tài sử dụng để thiết kế biểu thể tích đứng cho lồi cao su trồng Nơng trường Cao su Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Ria Vũng Tàu 4.6 Thiết lập biểu thể tích cho lồi Cao su trồng Nông trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu Biểu thể tích đứng lồi cao su trồng Nơng trường Bị thiết lập từ phương trình: LogV = - 4,1482 + 1,9545*log(D1,3) + 0,9466*log(H) Trong chiều cao phân thành cấp, kết cụ thể phương trình cấp giới hạn cấp trình bày mục 4.2.1 Sau biểu thể tích đứng cho lồi cao su trồng Nơng trường Bị: 51 Bảng 4.8 Biểu thể tích đứng theo cấp chiều cao loài Cao su trồng Nông trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu Cỡ H (m) V (m / cây) D1,3 (cm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8,4 7,9 7,5 7,0 6,5 6,1 5,6 0,0310 0,0293 0,0279 0,0261 0,0243 0,0229 0,0211 9,6 9,1 8,5 8,0 7,5 6,9 6,4 0,0443 0,0421 0,0395 0,0373 0,0351 0,0324 0,0302 10,7 10,1 9,5 8,9 8,3 7,7 7,1 0,0604 0,0572 0,0539 0,0507 0,0475 0,0442 0,0409 11,6 11,0 10,3 9,7 9,0 8,4 7,8 0,0785 0,0747 0,0702 0,0663 0,0617 0,0578 0,0539 12,5 11,8 11,1 10,4 9,7 9,0 8,3 0,0999 0,0946 0,0893 0,0839 0,0786 0,0732 0,0678 13,3 12,6 11,8 11,1 10,4 9,6 8,9 0,1239 0,1177 0,1106 0,1044 0,0981 0,0910 0,0847 14,1 13,3 12,5 11,7 10,9 10,2 9,4 0,1513 0,1432 0,1350 0,1268 0,1186 0,1114 0,1031 14,8 13,9 13,1 12,3 11,5 10,7 9,8 0,1813 0,1708 0,1615 0,1521 0,1428 0,1333 0,1227 15,4 14,6 13,7 12,9 12,0 11,1 10,3 0,2135 0,2030 0,1911 0,1806 0,1686 0,1566 0,1459 16,0 15,1 14,3 13,4 12,5 11,6 10,7 0,2492 0,2360 0,2241 0,2107 0,1973 0,1838 0,1703 16,6 15,7 14,8 13,8 12,9 12,0 11,1 0,2886 0,2738 0,2589 0,2423 0,2273 0,2123 0,1972 17,2 16,2 15,3 14,3 13,3 12,4 11,4 0,3317 0,3134 0,2969 0,2785 0,2601 0,2434 0,2247 17,7 16,7 15,7 14,7 13,8 12,8 11,8 0,3768 0,3566 0,3364 0,3160 0,2977 0,2772 0,2567 52 Cỡ H (m) V (m / caây) D1,3 (cm) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 18,2 17,2 16,2 15,1 14,1 13,1 12,1 0,4256 0,4034 0,3812 0,3566 0,3342 0,3117 0,2892 18,6 17,6 16,6 15,5 14,5 13,5 12,4 0,4758 0,4515 0,4272 0,4003 0,3759 0,3513 0,3241 19,1 18,0 17,0 15,9 14,9 13,8 12,7 0,5321 0,5031 0,4766 0,4473 0,4207 0,3912 0,3616 19,5 18,4 17,4 16,3 15,2 14,1 13,0 0,5898 0,5582 0,5295 0,4977 0,4659 0,4339 0,4018 19,9 18,8 17,7 16,6 15,5 14,4 13,3 0,6511 0,6170 0,5828 0,5484 0,5140 0,4794 0,4446 20,3 19,2 18,1 16,9 15,8 14,7 13,6 0,7164 0,6796 0,6427 0,6023 0,5651 0,5278 0,4903 20,7 19,6 18,4 17,3 16,1 15,0 13,8 0,7856 0,7460 0,7027 0,6629 0,6193 0,5792 0,5352 21,1 19,9 18,7 17,6 16,4 15,2 14,1 0,8589 0,8126 0,7661 0,7234 0,6766 0,6297 0,5864 21,4 20,3 19,1 17,9 16,7 15,5 14,3 0,9323 0,8868 0,8371 0,7873 0,7372 0,6870 0,6365 21,8 20,6 19,4 18,2 16,9 15,7 14,5 1,0137 0,9608 0,9078 0,8545 0,7966 0,7430 0,6891 22,1 20,9 19,7 18,4 17,2 16,0 14,7 1,0949 1,0386 0,9820 0,9206 0,8636 0,8065 0,7443 22,4 21,2 19,9 18,7 17,5 16,2 15,0 1,1800 1,1200 1,0549 0,9946 0,9341 0,8683 0,8073 22,8 21,5 20,2 19,0 17,7 16,4 15,2 1,2743 1,2054 1,1363 1,0723 1,0027 0,9329 0,8681 23,1 21,8 20,5 19,2 17,9 16,7 15,4 1,3677 1,2947 1,2215 1,1480 1,0743 1,0060 0,9317 53 4.7 Kiểm tra mức độ phù hợp biểu thể tích xây dựng Để kiểm tra mức độ phù hợp biểu thể tích xây dựng cách có sở khoa học, đề tài sử dụng phương pháp kiểm tra sai khác hai mẫu bố trí theo cặp (hay hai mẫu liên hệ) dựa nguyên lý thống kê trắc nghiệm t, với giả thuyết H0: chênh lệch trị số thể tích lý thuyết trị số thể tích thực nghiệm không Cụ thể kiểm tra giả thuyết sai khác thể tích thân tính theo cơng thức kép tiết diện với phân đoạn m (như trình bày chương 3) thể tích lý thuyết tra từ biểu (hay tính từ phương trình: LogV = - 4,1482 + 1,9545*log(D1,3) + 0,9466*log(H)) Việc kiểm tra giả thuyết thực phần mềm Excel Số liệu dùng để kiểm tra kết kiểm tra trình bày (phụ biểu 7) Kết trắc nghiệm so sánh hai mẫu cho thấy giá trị ttính < t0,05 (với mức xác suất P = 0,9742 > 0,05) nên giả thuyết H0 chấp nhận, nghĩa khác biệt khơng có ý nghĩa phương diện thống kê mức ý nghĩa % Từ cho phép ta kết luận: trị số bình quân chênh lệch trị số lý thuyết trị số thực nghiệm không với độ tin cậy 95 % Như biểu thể tích lập hồn tồn phù hợp sử dụng để tính tốn thể tích đứng cho lồi Cao su trồng Nông trường Cao su Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu 4.8 Cách sử dụng phạm vi áp dụng biểu Biểu thể tích đứng loài cao su trồng thiết lập dựa sở phương pháp lập biểu điều tra rừng số liệu điều tra từ ô tiêu chuẩn tạm thời từ tiêu chuẩn chặt hạ để phục vụ tính tốn thể tích ngả số tiêu cần thiết Song, thời gian thực đề tài có hạn, số lượng tiêu chuẩn số lượng giải tích chưa đủ lớn để đảm bảo độ xác cao phạm vi áp dụng rộng sử dụng biểu Tuy nhiên, nhờ biểu thiết lập sở khảo sát, phân tích tình hình sinh trưởng thực tế rừng trồng, thông qua việc phân bố số theo số tiêu sinh trưởng bản, việc phân tích tương quan nhân tố cấu thành thể tích thân cây, thể tích với nhân tố cấu thành thể tích, nên biểu thể tích đứng cho lồi cao su xây dựng 54 ứng dụng công tác kiểm kê vườn rừng cao su, tính tốn nhanh trữ lượng gỗ cao su, dự báo sản lượng phục vụ công tác quản lý bảo vệ Nông trường Cao su Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu nói riêng khu vực có điều kiện tự nhiên, điều kiện lập địa tương tự nói chung Trong biểu tương ứng với cỡ đường kính, cấp chiều cao tích giới hạn dưới, thể tích giới hạn thể tích trung bình cao su cụ thể, tiến hành lập ô tiêu chuẩn đại diện cho diện tích rừng cần điều tra, sau đo đường kính tiêu chuẩn, cỡ đường kính, đo chiều cao từ đến ba để xác định chiều cao bình quân dựa vào biểu cấp chiều cao để xem đối tượng điều tra nằm cấp chiều cao để xác định thể tích tương ứng với cỡ đường kính biểu thể tích thiết lập 55 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết thu ứng với nội dung nghiên cứu xác định, đề tài rút số kết luận rừng Cao su trồng Nông trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu sau: (1) Về quy luật phân bố + Phân bố số theo cấp chiều cao Đặc điểm phân bố số theo cấp chiều cao nhìn chung phức tạp, nhiên chúng có quy luật khơng có biến động lớn chiều cao bình quân rừng trồng giống cấp tuổi Biên độ biến động chiều cao dao động khoảng từ 2,5 – 7,5 m, thấp giống VM515, cao giống PB235 Hệ số biến động dao động khoảng từ 4,9 – 11,9 %, thấp giống VM515, cao giống PB235 cho thấy rừng sinh trưởng đồng Đường biểu diễn có dạng đỉnh nhiều đỉnh đỉnh có xu hướng lệch phải giống tất cấp tuổi (với hệ số độ lệch Sk < 0) + Phân bố số theo cấp đường kính Cấu trúc thực nghiệm số theo đường kính D1,3 rừng trồng Cao su khu vực nghiên cứu giống nhìn chung có dạng đường gấp khúc có hai nhiều đỉnh mà đỉnh lệch trái lệch phải năm từ 1991 đến 2003, đường biểu diễn có dạng đỉnh lệch phải năm 2005 Đường kính bình qn lâm phần năm trồng có xu hướng tăng theo tuổi tăng chậm (trừ năm 1993) Tuy nhiên, cỡ tuổi năm 2003, 2005, 1995 đường kính bình qn lâm phần giống khơng có biến động lớn Sau đường kính bình qn có khác biệt rõ rệt giống PB235 > RRIM600 > VM515 năm 1991, 1997, 1999, 2001 Ở năm 1997 đường kính bình qn lâm 56 phần giống RRIM600 > PB235 Hệ số biến động dao động khoảng 19,1 %, thấp giống VM515, cao giống RRIM600 (2) Phương trình tốn học thích hợp để mơ mối tương quan chiều cao đường kính làm sở để phân cấp chiều cao cho rừng Cao su trồng Nông trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu là: H = - 10,5412 + 8,43742 * ln(D) Các phương trình đường cong bình quân đường cong giới hạn cấp chiều cao khu vực nghiên cứu là: Phương trình giới hạn cấp cấp I: H = - 12,6494 + 10,1249 * ln(D) Phương trình trị số cấp I: H = - 11,9567 + 9,5624 * ln(D) Phương trình giới hạn cấp cấp I cấp II: H = - 11,2439 + 8.9999 * ln(D) Phương trình trị số cấp II: H = - 10,5412 + 8,4374 * ln(D) Phương trình giới hạn cấp cấp II cấp III: H = - 9,8385 + 7,8749 * ln(D) Phương trình trị số cấp III: H = - 9,1357 + 7, 3124 * ln(D) Phương trình giới hạn cấp cấp III: H = - 8,4330 + 6,7499 * ln(D) (3) Mơ hình tương quan nhân tố cấu thành thể tích thân mơ tốt phương trình sau: + Tương quan hình số f1,3 với đường kính D1,3 gf1,3 = 0,001 + 0,6515.g + Tương quan hình số f1,3 với chiều cao H Hf1,3 = 0,9293 + 0,6214.H (4) Việc lập biểu thể tích hai nhân tố D1,3 cấp chiều cao cho loài Cao su trồng Nông trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu thích hợp đáp ứng yêu cầu tính khoa học thực tiễn quản lý kinh doanh lâm nghiệp (5) Kết phân tích hồi quy tương quan thể tích với nhân tố tạo thành thể tích cho lồi Cao su trồng Nông trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu cho thấy, dạng phương trình logV = a + blogD + clogH biểu thị tốt mối quan hệ Phương trình cụ thể: LogV = - 4,1482 + 1,9545*log(D) + 0,9466*log(H) 57 Đây phương trình mà đề tài sử dụng để thiết kế biểu thể tích đứng cho lồi Cao su trồng Nông trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu (6) Đã thiết lập biểu thể tích (V) theo đường kính D1,3 cấp chiều cao lồi Cao su trồng Nơng trường Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Rịa Vũng Tàu, chiều cao phân thành cấp, đường kính trải dài từ cỡ 34 cm 5.2 Kiến nghị Cần thực số biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động vào rừng phù hợp với độ tuổi, giống Cần phải có phận chuyên trách theo dõi định kỳ tiêu sinh trưởng hàng năm để có biện pháp tác động phù hợp, kịp thời Cần có sách, chế độ, quyền lợi cho cán Ban lâm nghiệp xã, thôn, tổ, đội quần chúng làm công tác bảo vệ quần chúng làm cơng tác bảo vệ phòng chống cháy rừng Đẩy mạnh cơng tác phòng chống cháy rừng, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cán nhân viên quần chúng nhân dân thực tốt luật bảo vệ phát triển rừng 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Cảnh, 2009 Tài liệu hướng dẫn thực hành máy vi tính: Sử dụng phần mềm M Excel 2003 Statgraphics Plus 3.0 Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 99 trang Nguyễn Minh Cảnh, 2009 Bài giảng Thống kê lâm nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, 212 trang Nguyễn Minh Cảnh, 2003 Lập biểu thể tích đứng cho rừng trồng đen (Hopea odorata) vùng Đông Nam Bộ Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Nguyễn Văn Đơng, 2007 Lập biểu thể tích đứng cho rừng trồng dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb) Lâm trường Batỉnh Quãng Ngãi Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM, 80 trang Nguyễn Thượng Hiền, 1999 Bài giảng Thực vật rừng Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM, 186 trang Đồng Sĩ Hiền, 1974 Lập biểu thể tích biểu độ thon đứng cho rừng Việt Nam Nxb khoa học kỹ thuật Hà Nội, 308 trang Trần Quốc Khái, 2007 Lập biểu thể tích đứng cho rừng tràm (Melaleuca cajuputy Powell) trồng Lâm ngư trường U Minh I, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 56 trang Giang Văn Thắng, 2003 Giáo trình Điều tra rừng Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.HCM, 160 trang Vũ Văn Trường, 2004 Xây dựng phương pháp tính trữ lượng gỗ giống cao su phổ biến Đông Nam Bộ Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM, 76 trang 59 10 Website http://dateh.lamdong.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=23: k-thut-trng-va-chm-soc-cay-cao-su&catid=9:khoa-hc-k-thut&Itemid=16: Kỹ thuật trồng chăm sóc cao su Thứ năm, 15/01/2009 http://business.tiepthi24h.vn/CompanyDetail.aspx?catId=25&itemId=746: Đức Trung Quảng doanh nghiệp http://www.baruco.com.vn/index.php?op=branch&id=3: Giới thiệu Nông trường cao su Bị http://www.vinafor.com.vn/Desktop.aspx/News/Tin-tong-congty/Theo_Chinhphuvn-Cong_bo_hien_trang_rung_toan_quoc_2009/: Chinhphu.vn Công bố trạng rừng toàn quốc, ngày 07/09/2010 60 ... Lập biểu thể tích đứng cho loài Cao su (Hevea brasiliensis Muell, - Arg) trồng Nông trường Cao su Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành Nông trường Cao su Cù Bị, huyện Châu Đức,. .. cao su trồng Nông trường Cao su Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mô tả quy luật phân bố số theo cấp đường kính D1,3 chiều cao vút H Nông trường Cao su Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà. .. đường biểu diễn H/D1,3 lồi cao su trồng Nơng trường Cao su Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 46 Bảng 4.6 Biểu cấp chiều cao rừng trồng cao su trồng Nông trường Cù Bị, huyện Châu
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP BIỂU THỂ TÍCH CÂY ĐỨNG CHO LOÀI CAO SU Hevea brasiliensis Muell. Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU CÙ BỊ, HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU , LẬP BIỂU THỂ TÍCH CÂY ĐỨNG CHO LOÀI CAO SU Hevea brasiliensis Muell. Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU CÙ BỊ, HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay