TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI ẤP 3 XÃ MÃ ĐÀ HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI

65 24 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************** ĐINH VĂN ĐỨC TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CÁC HÌNH NƠNG LÂM KẾT HỢP TẠI ẤP ĐÀ HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NÔNG LÂM KẾT HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************** ĐINH VĂN ĐỨC TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CÁC HÌNH NƠNG LÂM KẾT HỢP TẠI ẤP ĐÀ HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Nông Lâm Kết Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S ĐẶNG HẢI PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011     i CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin cảm ơn cha mẹ sinh thành, nuôi nấng dạy giỗ nên người, cảm ơn người gia đình ln u thương chia tạo cho niềm tin sức mạnh có ngày hơm Xin cảm ơn ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu Tôi xin cảm ơn thầy cô tận tâm giảng dạy, hướng dẫn dìu dắt tơi suốt năm học Xin tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy Đặng Hải Phương tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn tới cô, chú, anh chị UBND Đà nhiêt tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực khóa luận Tơi đặc biệt cảm ơn Lê Quang Trung trưởng ấp tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi trình vấn hộ gia đình Cuối xin chân thành cảm ơn đến bạn bè tập thể lớp DH07NK bên cạnh giúp đỡ suốt chặng đường qua TP Hồ Chí Minh, tháng / 2011 SVTH: Đinh Văn Đức     ii TĨM TẮT Đề tài: “Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn hình nơng lâm kết hợp ấp 3, Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai” thực từ ngày 21 / 02 / 2011 đến ngày 21 / 07/ 2011 Luận văn nhằm đưa yếu tố ảnh hưởng đến định người dân việc áp dụng hệ thống nông lâm kết hợp ấp 3, Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Qua đó, đề giải pháp phát triển, cải thiện hiệu hình góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương Kết nghiên cứu cho thấy sản xuất nông nghiệp sinh kế chủ yếu người dân ấp Tại địa phương có hệ thống nơng lâm kết hợp sau: a) Xồi – Mì – Ni gà b) Xồi – Điều – Mì – Ni gà c) Xồi – Điều – Tiêu – Ni gà d) Xồi - Ớt e) Xoài – Điều - Ớt f) Xoài – Mít – Rau màu Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống bao gồm hai nhóm yếu tố: nhóm yếu tố bên nơng hộ nhóm yếu tố bên ngồi nơng hộ Dựa vào thực trạng nơi nghiên cứu nhu cầu người dân, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện phát triển hình kể     iii ABSTRACT Project: "Understanding the factors affecting the selection of agroforestry model of Hamlet 3, Ma Da ward, Vinh Cuu district, Dong Nai province" made from 21 / 02 / 2011 to date 21 / 07 / 2011 Dissertation to identify the factors that influence people's decisions in the application of agroforestry systems in Hamlet 3, Ma Da ward, Vinh Cuu district, Dong Nai province Thereby, the solution proposed development, improve the efficiency of these models contribute to improving the lives of local people Research results show that agriculture is the main livelihood of the people of three villages At the local six agroforestry systems as follows: a) Mango - tapioca - Farming chickens b) Mango - Cashew - Tapioca - Farming chickens c) Mango - Cashew - Pepper - Farming chickens d) Mango - Chili e) Mango - Article - Chilli f) Mango - jackfruit - Vegetables Factors affecting the application of this system consists of two groups of factors: group elements within the household and group factors outside the household Based on the situation where research and the needs of the people, the thesis has proposed some solutions to improve and develop the models listed above     iv MỤC LỤC TRANG TỰA i CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan NLKH số nghiên cứu NLKH 2.2 Tổng quan địa điểm nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.1.1 Vị trí địa lý 2.2.1.2 Đặc điểm khí hậu 2.2.1.3 Điều kiện thủy văn 2.2.1.4 Thảm thực vật 2.2.2 Đặc điểm dân số lao động 2.2.3 Đặc điểm kinh tế 2.2.3.1 Nônglâm – ngư nghiệp 2.2.4 Ngành tiểu thủ công nghiệp dịch vụ 2.2.4.1 Tiểu thủ công nghiệp 10 2.2.4.2 Dịch vụ 10 2.2.4.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa 10 2.2.5 Cơ sở hạ tầng 11 Chương MỤC TIÊU – NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 12     v 3.1 Nội dung nghiên cứu 12 3.2 Phương Pháp Nghiên Cứu 13 3.2.1 Quan sát kết hợp với vấn 13 3.2.1.1 Đối với thông tin thứ cấp: 13 3.2.1.2 Đối với thông tin sơ cấp: 14 3.2.3 Xử lý, phân tích tổng hợp thơng tin 16 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Các hình nơng lâm kết hợp địa phương 18 4.1.1 Các hình NLKH địa phương 18 4.1.1.1 hình Xồi – Mì – Ni gà 19 4.1.1.2 hình Xồi – Điều – Mì – Ni gà 20 4.1.1.3 hình Xồi – Điều – Tiêu – Ni gà 21 4.1.1.4 hình Xồi - Ớt 22 4.1.1.5 hình Xồi – Điều - Ớt 23 4.1.1.6 hình Xồi – Mít – Rau màu 24 4.1.2 Phân tích SWOT cho hình NLKH điạ phương 25 4.1.2.1 hình Xồi – Mì – Ni gà 26 4.1.2.2 hình Xồi – Điều – Mì – Ni gà 27 4.1.2.3 hình Xồi – Điều – Tiêu – Ni gà 28 4.1.2.4 hình Xồi - Ớt 29 4.1.2.5 hình Xồi – Điều - Ớt 29 4.1.2.6 hình Xồi – Mít – Rau màu 30 4.1.3 Kĩ thuật trồng loại trồng địa phương 30 4.1.3.1 Cây Mì 30 4.1.3.2 Cây điều 31 4.1.3.3 Cây xoài 31 4.1.3.4 Cây tiêu 32 4.1.3.5 Cây mít 32 4.1.3.6 Các loại hoa màu, ớt 33     vi 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kĩ thuật NLKH 33 4.2.1 Yếu tố bên nông hộ 33 4.2.1.1 Diện tích đất canh tác 33 4.2.1.2 Chế độ nước tưới 34 4.2.1.3 Nguồn lao động 36 4.2.1.4 Kiến thức chun mơn 37 4.2.2 Yếu tố bên ngồi nơng hộ 38 4.2.2.1 Giá sản phẩm, mức độ thu mua sản phẩm hình NLKH có địa phương 38 4.2.2.2 Thu nhập hình sản xuất NLKH với xồi trồng 39 4.2.2.3 Các sách nhà nước liên quan đến NLKH 41 4.2.2.4 Thời tiết dịch bệnh 42 4.3 Một số giải pháp nhằm cải thiện kĩ thuật NLKH địa phương 43 4.3.1 Giải pháp vốn 43 4.3.2 Giải pháp sách 44 4.3.3 Giải pháp kỹ thuật 44 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.1.1 Các hình NLKH địa phương 46 5.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến định áp dụng hình NLKH cấp hộ gia đình 46 5.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC     vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NLKH : Nông Lâm Kết Hợp UBND : Ủy Ban Nhân Dân KT – XH : Kinh Tế Hội MHSDĐ : Hình Sử Dụng Đất DTĐCT : Diện Tích Đất Canh Tác NT : Nước Tưới TN : Thu Nhập LĐ : Lao Động TT : Thị Trấn THCS : Trung Học Cơ Sở NNPTNT : Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn HTX : Hợp Tác KCN : Khu công nghiệp     viii DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1: Hiện Trạng Sản Xuất Nông Nghiệp Đà Năm 2010 Bảng 3.1: Khung logic 15 Bảng 4.1: Các hình nơng lâm kết hợp địa phương 18 Bảng 4.2 Tần số MHSDĐ DTĐCT 34 Bảng 4.3: Tần số NT với nguồn TN 35 Bảng 4.4: Tần số số LĐ với MHSDĐ 36 Bảng 4.5: Tần số kiến thức chuyên môn với MHSDĐ 37 Bảng 4.6 Tần số TN với MHSDĐ 40 Bảng 4.7: Mức độ hiểu biết sách địa phương người dân 41     ix Bảng 4.6 Tần số TN với MHSDĐ TN 10 – 15 triệu/ha/năm 16 – 30 triệu/ha/năm 31 – 50 triệu/ha/năm Trên 50 triệu/ha/năm (7,5%) (7,5%) (2,5%) (10%) (2,5%) (12,5%) (7,5%) 10 (25%) (0%) (0%) (0%) (5%) (0%) (0%) (2,5%) (5%) (0%) (2,5%) (0%) (5%) (0%) (0%) (5%) (0%) MHSDĐ (Nguồn: Điều tra thu thập thông tin) Qua xử lí thu kết P = 0,2 > 0,05 nên bác bỏ giả thiết cho thu nhập hình sử dụng đất độc lập với Vì thu nhập hình hình sử dụng đất phụ thuộc với Thực tế trình điều tra cho thấy thu nhập hình phụ thuộc nhiều vào hình người dân áp dụng Đối với hình sử dụng đất (hệ thống trồng Xồi – Mì – Ni gà) hình sử dụng đất (Xồi – Điều – Mì – Ni gà) người dân áp dụng nhiều thu nhập mang lại từ hình cao (14 hộ tổng số 20 hộ có hiệu kinh tế 50 triệu /năm)     40 4.2.2.3 Các sách nhà nước liên quan đến NLKH Bảng 4.7: Mức độ hiểu biết sách địa phương người dân Hiểu biết sách Số hộ Tỉ lệ phần trăm (%) Không biết 16 40% Biết rõ 14 35% Khơng rõ 10 25% Qua q trình vấn 40 hộ gia đình ấp kết thu hầu hết người dân ấp thường khơng hiểu rõ sách nhà nước theo người dân sách thường không quán triệt thường thực không thống Mặt khác theo vấn chủ tịch trưởng thôn, địa phương thực nhiều sách nhà nước có liên quan đến NLKH như: Chương trình 134 135 (hỗ trợ giống, phân bón… có sách hỗ trợ kinh phí cho hộ khó khăn) Chương trình trợ cước, trợ giá, mua phân bón thuốc vật tư trả chậm cho người dân.… Tuy nhiên, trình thực sách địa phương khơng có chặt chẽ khâu (nói hỗ trợ vốn cho dân hộ tiến hành trồng không nhận tiền hỗ trợ nhà nước) không hiệu (tiền trợ cước, trợ giá chủ thương lái địa phương hưởng lợi không đến tay người dân) quyền địa phương lại khơng có cách giải Nhiều chương trình hỗ trợ lâm nghiệp lúc phát động nhận ủng hộ nhiệt tình bà Nhưng trình thực sách khơng     41 qn, nhân dân khơng nhận kinh phí hỗ trợ ban đầu nên chương trình khơng nhân dân ủng hộ nên thường dẫn đến thất bại Như vậy, sách nhà nước liên quan đến NLKH yếu tố quan trọng việc khuyến khích người dân áp dụng hệ thống NLKH Ngồi ra, q trình tun truyền, phổ biến sách giữ vai trò quan trọng khơng 4.2.2.4 Thời tiết dịch bệnh Việt Nam nước nông nghiệp, với 70% dân số sống dựa vào sản xuất nơng lâm nghiệp, nước có mật độ dân cư đông số nước nông nghiệp giới, khoảng 245 người/km2, gấp khoảng lần so với mật độ dân số trung bình giới Chính vậy, tác động xấu nơng lâm nghiệp ảnh hưởng lớn đến đời sống đại đa số đồng bào ta tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế an ninh lương thực quốc gia Có nhiều yếu tố tác động xấu đến nông lâm nghiệp yếu tố biến đổi khí hậu Trong năm gần đây, tác động bất lợi thời tiết mưa trái mùa địa điểm nghiên cứu làm rụng hầu hết hoa điều nên làm điều khơng đậu trái, kèm theo sâu bệnh phát triển mạnh gây ảnh hưởng đến điều Hơn nhiều vườn điều già cỗi, thối hóa… làm cho suất điều địa phương miền Đơng Nam Bộ nói chung ấp Đà nói riêng tụt giảm làm “nản lòng” khơng hộ nơng dân Vì vậy, nhiều người chặt bỏ vườn điều chuyển sang trồng loại khác, làm cho diện tích điều giảm đáng kể Bên cạnh thời tiết Đà thuận lợi cho việc sinh trưởng, phát triển xoài ba mùa, ớt nên nhiều hộ dân mạnh dạn chặt bỏ điều thay xoài ba mùa vào hệ thống canh tác Kết mang lại hiệu kinh tế hình sau chặt điều cao so với hình trước Từ cải thiện sống gia đình     42 Từ kết phân tích trên, nhận thấy địa phương có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn lựa hình NLKH người dân, việc chọn lựa hình NLKH người dân tác động tổng hợp nhiều yếu tố Trong có hai nhóm yếu tố ảnh hưởng đến q trình chọn lựa hình NLKH người dân là: Nhóm yếu tố bên nơng hộ bao gồm: diện tích đất canh tác, chế độ nước tưới, nguồn lao động kiến thức chun mơn Nhóm yếu tố ngồi nơng hộ bao gồm: giá sản phẩm mức độ thu mua sản phẩm, thu nhập hình sản xuất NLKH với xồi trồng chính, sách nhà nước có liên quan đến canh tác NLKH q trình thực sách Ngoài thời tiết dịch bệnh yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc chọn lựa hình người dân 4.3 Một số giải pháp nhằm cải thiện kĩ thuật NLKH địa phương Dựa vào kết phân tích mối quan hệ tương quan yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kĩ thuật NLKH (mục 4.2) ưu nhược điểm hình NLKH (mục 4.1.2) nhận thấy địa phương có số giải pháp áp dụng sau: 4.3.1 Giải pháp vốn Qua trình thực đề tài nhận thấy người dân địa phương có số hộ dân thuộc diện nghèo vay vốn từ ngân hàng sách hội Còn phần lớn người dân nơi không ngân hàng hỗ trợ vay vốn đất canh tác người dân khơng có sổ đỏ nên không vay vốn từ ngân hàng NNPTNT Trước đây, người dân địa phương vay vốn từ ngân hàng NNPTNT phần người dân chưa trả hết nợ cũ phần người dân khơng có tài sản chấp nên ngân hàng ngưng cho vay vốn Chính cần có sách tạo điều kiện cho người dân vay vốn, cung ứng vật tư, giống trồng với giá hợp lý cho nông dân Tranh thủ     43 tận dụng nguồn vốn, khuyến khích tăng cường hỗ trợ nông dân sản xuất, tiếp tục dành nguồn vốn ưu đãi giúp nông dân sản xuất tốt Cần tạo điều kiện cho người nghèo, hộ khó khăn vay vốn với lãi suất thấp. Ngoài ra, nhà nước cần phải có sách hỗ trợ thu mua nông sản, giá loại nông sản năm mùa Hay phòng kinh tế UBND Đà liên hệ trực tiếp với công ty thu mua xồi điều để người dân khơng bị thương buôn ép giá Hội nông dân cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng thương hiệu xoài ba mùa để ổn định giá xoài năm tới 4.3.2 Giải pháp sách Theo vấn cán địa phương có nhiều sách thực hiệu mang lại chưa cao Do cơng tác chuẩn bị chưa tốt, q trình thực khơng làm tun truyền nên người dân ủng hộ Qua cần phải có sửa đổi phù hợp Đối với sách chương trình nhà nước cần phải phân cơng cán theo dõi trình thực địa phương nhằm có điều chỉnh phù hợp, kịp thời ngăn chặn phát sai sót tổ chức, cá nhân Hiện nông hộ không vay vốn khơng có sổ đỏ, nhà nước cần phải cấp giấy chứng nhận sử dụng đất để người dân mở rộng vốn sản xuất 4.3.3 Giải pháp kỹ thuật Hầu hết người dân nơi chưa hiểu rõ biện pháp chăm sóc loại trồng hình NLKH biện pháp kĩ thuật bón phân, phòng bệnh hay kĩ thuật trồng loại người dân hầu hết có từ kinh nghiệm sản xuất học hỏi người xung quanh có số hộ gia đình nắm bắt biện pháp kĩ thuật từ sách lớp khuyến nông     44 Giải pháp đề cần mở thêm nhiều buổi tập huấn kỹ thuật sản xuất vào thời gian rảnh rỗi người dân, cần tuyên truyền người dân tham gia đầy đủ buổi tập huấn giúp người dân nâng cao trình độ chun mơn, tránh tình trạng buổi tập huấn khơng mang hiệu quả, không đề cập đến vấn đề ngồi lề làm thời gian nản lòng người dân Cần phải có nhiều cán kĩ thuật hướng dẫn trực tiếp với trình sản xuất người dân, nắm bắt cụ thể tình hình địa phương để có hướng dẫn phù hợp Ngồi ra, địa phương có số hộ gia đình tham gia đầy đủ buổi tập huấn nguồn vốn chưa đáp ứng đầy đủ nên họ chưa thực tốt bước, quyền địa phương cần có biện pháp hỗ trợ kĩ thuật hỗ trợ cho người dân giảm bớt chi phí bước thực hiện, hỗ trợ nguồn giống, cắt bỏ bớt bước không cần thiết để phù hợp với tình hình địa phương     45 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Các hình NLKH địa phương Theo kết điều tra ấphình thức sử dụng đất theo phương thức NLKH Bao gồm: (1)Xoài – Mì – Ni gà; (2)Xồi – Điều – Mì – Ni gà; (3)Xồi – Điều – Tiêu – Ni gà; (4) Xoài – Ớt; (5) Xoài – Điều - Ớt; (6)Xồi – Mít – Rau màu Trong hình NLKH trên, xồi trồng chính, loại trồng khác trồng phụ trồng kết hợp để tăng thêm thu nhập 5.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến định áp dụng hình NLKH cấp hộ gia đình Nghiên cứu xác định yếu tốảnh hưởng đến hình NLKH địa phương đề tài tập trung nghiên cứu, yếu tốảnh hưởng đến định áp dụng kĩ thuật NLKH sau: Nhóm yếu tố bên nơng hộ: diện tích đất canh tác, chế độ nước tưới Nhóm yếu tố bên ngồi nơng hộ: giá sản phẩm mức độ thu mua sản phẩm hệ thống, thu nhập hình sản xuất NLKH với xồi trồng chính, sách nhà nước có liên quan đến NLKH việc thực sách 5.2 Kiến nghị Người dân cần tăng cường học hỏi nâng cao trình độ mình, cần tính tốn chọn lựa loại trồng, vật ni phát triển hình NLKH cấp hộ gia đình     46 phù hợp nhằm mang lại hiệu kinh tế cao để phát triển kinh tế hộ gia đình Nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân để họ vay vốn phục vụ cho sản xuất Cán khuyến nông cần phải bám sát tình hình sản xuất nơng nghiệp người dân, cần phải nắm bắt tình hình thị trường nơng sản giá cả, nhu cầu sản phẩm loại nông sản Cán khuyến nơng cần phải hồn thành tốt nhiệm vụ chuyển giao nguồn giống kĩ thuật cho người dân Cần hỗ trợ thêm cho người dân giá sản phẩm xoài, điều năm mùa Xây dựng trung tâm thu mua nông sản giúp giảm bớt tình trạng thương lái địa phương ép giá người dân Đối với địa bàn xa có phân bố dân cư thưa thớt đòi hỏi người thực cần phải nghiên cứu kĩ địa bàn chuẩn bị thời gian thích hợp để tránh lãng phí đế vấn không gặp người cần vấn     47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ KT – XH năm 2010 kế hoạch phát triển KT – XH năm 2011 Ủy ban nhân dân Đà Dương Thị Kim Hồng, 2010. Đánh giá hiệu hệ thống Nông Lâm Kết Hợp Xuân Tân, thị Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Nông Lâm Kết Hợp, Trường ĐH NL TPHCM Dương Văn Nam, 2009 Nghiên cứu q trình hình thành phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả lan rộng hình Nơng Lâm Kết Hợp thơn 1, thơn 2, Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Lâm Nghiệp, Trường ĐH NL TP.HCM Đào Thị Thúy Nga, 2009 Phân tích thay đổi thành phần hệ thống Nông Lâm Kết Hợp ấp Bầu Phụng, Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Nông Lâm Kết Hợp, Trường ĐH NL TPHCM Nguyễn Lê Nhung, 2007 Tìm hiểu trạng đề xuất số giải pháp nhằm trì phát triển bền vững hệ thống NLKH Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Nông Lâm Kết Hợp, Trường ĐH NL TPHCM Đặng Hải Phương ctv 2002 Giáo trình “Nơng Lâm Kết Hợp” Ngơ diệu Qun, 2008 Tìm hiểu yếu tốảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống Nông Lâm Kết Hợp người dân thôn Tân Tiến, DarSal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng Luận văn tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Lâm Nghiệp, Trường ĐH NL TP.HCM Mai Văn Thành ctv, 2004 Các nhân tố ảnh hưởng đến người dân việc định áp dụng hệ thống NLKH Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình Luận văn tốt nghiệp, Thư viện Đại học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Văn Sở, 1998 Kỹ thuật nông lâm kết hợp Trường ĐH Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 10 Nguyễn Văn Sở cộng tác viên, 2002 Bài giảng nông lâm kết hợp Tài liệu giảng dạy, Trường ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh     48 PHỤ LỤC Bảng Câu Hỏi Phỏng Vấn Chào Anh/Chị em Đinh Văn Đức sv trường ĐH Nông Lâm TPHCM em muốn vấn anh/chị số vấn đề liên quan đến việc chọn lựa hình NLKH có địa phương Nhằm phục vụ cho việc làm khóa luận tốt nghiệp thông tin anh/chị cung cấp nhằm phục vụ cho việc làm khóa luận mong anh/chị giành chút thời gian Em xin cảm ơn nhiều Họ tên chủ hộ ……………… …………………… tuổi…………………… Dân tộc…………… .số khẩu……………… 1.Gia đình Anh/chị có người độ tuổi lao động? a 1- người b 3- người c > người 2.Gia đình canh tác lâu chưa ? a < năm b - năm c -10 năm d > 10 năm 3.Trên diện tích đất canh tác gia đình trồng loại ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4.Diện tích đất canh tác gia đình ? a < b – c > 5.Các loại gia đình trồng có đặc điểm cần ý chăm sóc     ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 6.Trước gia đình anh/ chị trồng loại trồng ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 7.Nguyên nhân gia đình khơng trồng loại ? 8.Trong gia đình người đinh việc chọn lựa loại trồng ? a chồng b vợ c d vợ chồng e tất Gia đình thường tưới nước cho năm lần ? a – lần b – lần c > lần d khơng tưới 10 Khí hậu địa phương có ảnh hưởng đến trồng ? 11 Sản phẩm thu hoạch gia đình thường bán đâu ? a chợ b chủ buôn c công ty d nhà nước 12 Giá bán loại sản phẩm thu hoạch ? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………     13 Khi vận chuyển loại sản phẩm anh/ chị gặp khó khăn ? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………… 14 Hàng năm gia đình thu nhập từ việc làm vườn khoảng ? a < 15 triệu b 16 - 30 triệu c 31 – 50 triệu d > 51 triệu 15 Ngồi làm nơng gia đình có nguồn thu nhập khác khơng ? a không b buôn bán c làm thuê d.cán bộ, CNVC 16 Các kiến thức gia đình anh/chi có việc chăm sóc trồng có từ đâu ? a sách b người xung quanh c kinh nghiệm d lớp khuyến nông 17 Gia đình có thường hay tham gia buổi tập huấn khơng ? a khơng b.ít c đầy đủ 18 Nhà nước thường có sách hỗ trợ người dân địa phương sản xuất khơng ? a khơng b có c có khơng rõ 19 Anh chị có biết địa phương từ năm 2006 đến nhà nước có sách liên quan đến hỗ trợ nhân dân sản xuất NLKH không ? 20 Trong năm gần gia đình thường hay vay vốn để sản xuất khơng ? Nếu có gia đình thường vay từ nguồn ? ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………     PHỤ LỤC Lịch thời vụ loại trồng ấp                                                                                               Chú giải: thời gian thu hoạch thời gian chăm sóc thời gian trồng     PHỤ LỤC Dòng lịch sử Năm 1987       Sự kiện - Thành lập phân trường Đà - Thành lập trạm y tế 1990 - Phong trào trồng điều hàng loạt diễn 1995 - Khánh thành tổ máy số nhà máy thủy điện Trị An 1996 - Thành lập trường tiểu học Đà 2003 - Thành lập Đà tách từ thị trấn Vĩnh An 2005 - Xây dựng đường tỉnh lộ 761 2005 - 2006 - Người dân chuyển qua trồng xoài 2006 - Thành lập trường mầm non Đà phân hiệu ấp 2009 - Tại ấp xây dựng giếng nước công cộng phục vụ nhân dân theo chương trình 135       ... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************** ĐINH VĂN ĐỨC TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CÁC MƠ HÌNH NƠNG LÂM KẾT HỢP TẠI ẤP XÃ MÃ ĐÀ HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI. .. Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn mơ hình nơng lâm kết hợp ấp 3, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thực từ ngày 21 / 02 / 2011 đến ngày 21 / 07/ 2011 Luận văn nhằm đưa yếu tố. .. hiểu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn mơ hình nơng lâm kết hợp ấp xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Khóa luận bao gồm mục tiêu sau: 1) Mô tả kỹ thuật NLKH địa điểm nghiên cứu 2) Tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI ẤP 3 XÃ MÃ ĐÀ HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI , TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI ẤP 3 XÃ MÃ ĐÀ HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay