CHUYỂN ĐỔI RỪNG SẢN XUẤT KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis )THÀNH RỪNG GIỐNG TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HỒNG PHÚ, HÀM THUẬN BẮC, BÌNH THUẬN.

93 15 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** ĐẶNG THỊ BỀN VỮNG CHUYỂN ĐỔI RỪNG SẢN XUẤT KEO TRÀM (Acacia auriculiformis )THÀNH RỪNG GIỐNG TẠI BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ HỒNG PHÚ, HÀM THUẬN BẮC, BÌNH THUẬN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TÀI NGUYÊN RỪNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** ĐẶNG THỊ BỀN VỮNG CHUYỂN ĐỔI RỪNG SẢN XUẤT KEO TRÀM (Acacia auriculiformis )THÀNH RỪNG GIỐNG TẠI BAN QUẢN RỪNG PHỊNG HỘ HỒNG PHÚ, HÀM THUẬN BẮC, BÌNH THUẬN Ngành: Quản Tài Nguyên Rừng LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS Lê Huỳnh Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 i    CẢM TẠ Tơi xin chân thành cảm ơn: Gia đình ln động viên, quan tâm, lo lắng tạo đủ điều kiện vật chất cho suốt năm học vừa qua Quý thầy cô trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh thầy thuộc Khoa Lâm Nghiệp truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm sống vô quý giá suốt khóa học 2007-2011 Thầy ThS Lê Huỳnh tận tình dẫn tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Tất cô ban quản rừng phòng hộ Hồng Phú, Hàm Thuận Bắc tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ suốt thời gian thực tập quan, để làm sở hoàn thành luận văn Tất bạn lớp DH07QR quan tâm, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! TP, Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên Đặng Thị Bền Vững ii    TÓM TẮT Đề tài “Chuyển đổi rừng sản xuất keo tràm (Acacia auriculiformis) thành rừng giống” thực Ban quản rừng phòng hộ Hồng Phú, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, thời gian từ tháng năm 2011 đến tháng năm 2011 Đề tài tiến hành điều tra khu rừng có diện tích 30 với cấp tuổi với năm trồng 1997, 1999, 2001, 2005 Ngồi ra, đề tài tiến hành điều tra khu rừng khác có diện tích ha, rừng trồng năm 1999 (ký hiệu 1999b), nhìn bên ngồi khu rừng có đường kính chiều cao lớn so với khu rừng tuổi diện tích 30 Đề tài thực phương pháp lập ô tiêu chuẩn, cấp tuổi lập với diện tích 500 m2/ơ (20 m x 25 m) Kết thu sau: - Xét quy luật phân bố số theo tiêu sinh trưởng (đường kính, chiều cao, độ thon) khu rừng 30 chuyển hóa thành rừng giống đa số tập trung nhiều mức đường kính, chiều cao, độ thon trung bình khu rừng theo cấp tuổi Quy luật phân bố số theo đường kính, chiều cao, độ thon năm 1999b tốt quy luật phân bố số theo đường kính, chiều cao, độ thon rừng keo tràm trồng năm (1999) Vì vậy, xét đặc điểm rừng keo tràm trồng năm 1999b chuyển hóa thành rừng giống - Tương quan đường kính chiều cao: đường kính chiều cao có mối quan hệ chặt chẽ chúng tỷ lệ thuận với - Q trình tăng trưởng đường kính, chiều cao, thể tích rừng trồng keo tràm: qua trình tăng trưởng đường kính, chiều cao, thể tích rừng keo tràm trồng năm 1999b có q trình phát triển tốt rừng keo tràm tuổi (1999) nơi trồng hai khu rừng gần Vì khu rừng 1999b tốt cho việc chuyển hóa thành rừng giống - Chọn đủ tiêu chuẩn khu rừng chuyển hóa thành rừng giống để làm giống: chọn tổng số điều tra diện tích 2000 m2 để làm gống iii    SUMMARY Thread “Conversion of forest produce Acacia auriculiformis to seed” made in the management of forests Hong Phu, Ham Thuan Bac, Binh Thuan, the period from February 2011 to July 2011 Topics investigated in a forest area is 30 with levels in growing old with the 1997, 1999, 2001, 2005 In addition, the subject was investigated on the other a forest area is ha, planted forests in 1999 (denoted 1999b), look outside the rainforest in diameter and a height greater than the same old forests in the area of 30 Threads made by method of sample plots, each age class up to cell area of 500 m2 /box (20 mx 25 m) The results were as follows: -  In terms of law of distribution according to the criteria of tree growth (diameter, height, of slim), the 30 of forest area can be transformed into seed production because most of the plants are concentrated in the diameter height, the average taper of forest in each age level The law distributions of tree diameter, height, tapering of the better rule 1999b year distribution of tree diameter, height, the forest of acacia thon severe that year (1999) So, in terms of this characteristic is severe in forest 1999b glue can turn into seed production -  Correlation between diameter and height: the diameter and height is very close relationship and we directly proportional to each other -  The process of growth of the diameter, height, volume of acacia plantation indigo: through the growth of the diameter, height, volume, the acacia forests are seriously in the process of developing 1999b better forest melaleuca leaf gel of the same age (1999), although the two forests where the plant is quite close So good for forests 1999b converted into seed -  Select a qualified tree in the forest is converted to seedling seed: choose trees of the tree survey on the area of 2000 m2 to the tree frame iv    MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách hình x Danh sách bảng xi Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 2:TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình chung chuyển hóa rừng Việt Nam 2.2 Kỹ thuật xây dựng rừng giống chuyển hóa 2.2.1 Tiêu chuẩn chọn rừng để chuyển thành rừng giống 2.2.2 Tiêu chuẩn chọn giống 2.2.3 Điều kiện gây trồng rừng giống, vườn giống 2.2.4 Kỹ thuật điều tra rừng sản xuất để chuyển hóa thành rừng giống 2.3 Đặc điểm keo tràm (Acacia auriculiformis) 2.3.1 Đặc điểm sinh học 2.3.2 Công dụng 2.3.3 Trồng rừng 2.4 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 2.4.1 Đặc điểm Ban quản rừng phòng hộ Hồng Phú 4.4.2 Đặc điểm chung huyện Hàm Thuận Bắc 10 2.4.3 Đặc điểm chung khu vực điều tra (Tiểu khu 237) 12 Chương 3:MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 14 3.2 Nội dung nghiên cứu 14 v    3.3 Phương pháp nghiên cứu 15 3.3.1Vật liệu để thực đề tài 15 3.3.2 Phương pháp điều tra ngoại nghiệp 16 3.3.3 Phương pháp điều tra nội nghiệp 18 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Quy luật phân bố số theo số tiêu sinh trưởng rừng trồng keo tràm diện tích 30 20 4.1.1 Quy luật phân bố số theo đường kính qua năm 20 4.1.2 Quy luật phân bố số theo chiều cao rừng trồng keo tràm qua năm 24 4.1.3 Quy luật phân bố số theo độ thon 28 4.2 Tương quan đường kính chiều cao 32 4.3 Tỷ trọng gỗ keo tràm qua năm 34 4.4 Quy luật phân bố số theo số tiêu sinh trưởng rừng trồng keo tràm diện tích (năm 1999b) 36 4.4.1 Quy luật phân bố số theo đường kính rừng trồng keo tràm năm 1999b 36 4.4.2 Quy luật phân bố số theo chiều cao rừng trồng keo tràm năm 1999b 37 4.4.3 Quy luật phân bố số theo độ thon rừng trồng keo tràm năm 1999b 39 4.4.4 Nhận xét chung quy luật phân bố số theo số tiêu sinh trưởng rừng trồng keo tràm diện tích 40 4.5 Quá trình tăng trưởng đường kính, chiều cao thể tích 41 4.5.1 Quá trình tăng trưởng đường kính 41 4.5.2 Quá trình tăng trưởng chiều cao 43 4.5.3 Quá trình tăng trưởng thể tích 46 4.5.4 Nhận xét chung trình tăng trưởng đường kính, chiều cao, thể tích 48 4.6 Chọn để làm giống 49 vi    Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Tồn kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤC LỤC 57 vii    DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT D1,3 : đường kính vị trí 1,3 m D0,0 : đường kính vị trí gốc D2,0 : đường kính vị trí 2,0 m Dt : đường kính tán D 1,3 :đường kính trung bình vị trí 1,3 m tất cấp tuổi D1,3_i: giá trị đường kính lớp đường kính vị trí 1,3 m D1,3_ tn : đường kính thực nghiệm vị trí 1,3 D1,3_lt : đường kính thuyết vị trí 1,3 m D1,3_g : đường kính vị trí 1,3 m khu rừng có ý định chuyển hóa thành rừng giống D1,3 max: giá trị đường kính lớn vị trí 1,3 m D1,3 min: giá trị đường kính nhỏ vị trí 1,3 m Hvn : chiều cao vút Hvn_tn : chiều cao vút thực nghiệm Hvn_lt : chiều cao vút thuyết Hvn_i: chiều cao vút lớp Hvn : chiều cao vút trung bình cấp tuổi Hvn_g: chiều cao vút khu rừng có ý định chuyển hóa thành rừng giống Hvn max: giá trị chiều cao vút lớn Hvn min: giá trị chiều cao vút nhỏ N : Số S : độ lệch tiêu chuẩn S2 : phương sai mẫu Me: số trung vị k : hệ số thon k_i: hệ số thon lớp viii    k: hệ số thon trung bình cấp tuổi kmax: hệ số thon lớn kmin: hệ số thon nhỏ Cv : hệ số biến động R : biên độ biến động D : khối lượng thể tích (tỷ trọng gỗ) m : khối lượng mẫu gỗ v : thể tích mẫu gỗ Sk : độ lệch phân bố Ex : độ nhọn phân bố V_tn: thể tích thực nghiệm V_lt : thể tích thuyết V_g : thể tích khu rừng có ý định chuyển hóa thành rừng giống ix    Năm trồng: 2001 TT ô: Diện tích: 500 m2 Ngày điều tra: 7/3/2011 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 C 1,3 (cm) 64 74 63 55 95 61 69 88 64 64 96 52 100 58 76 67 65 52 63 70 89 38 64 72 77 76 80 63 37 91 58 51 56 99 76 66 48 89 80 92 61 69 80 65 D 1,3 (cm) 20,38 23,57 20,06 17,52 30,25 19,43 21,97 28,03 20,38 20,38 30,57 16,56 31,85 18,47 24,2 21,34 20,7 16,56 20,06 22,29 28,34 12,1 20,38 22,93 24,52 24,2 25,48 20,06 11,78 28,98 18,47 16,24 17,83 31,53 24,2 21,02 15,29 28,34 25,48 29,3 19,43 21,97 25,48 20,7 C 0,0 (cm) 120 90 78 64 124 71 72 95 80 65 128 130 124 70 94 80 70 76 77 74 90 56 68 83 87 92 87 84 45 120 76 61 70 117 89 79 64 103 99 115 74 81 95 67 D 0,0 (cm) 38,22 28,66 24,84 20,38 39,49 22,61 22,93 30,25 25,48 20,7 40,76 41,4 39,49 22,29 29,94 25,48 22,29 24,2 24,52 23,57 28,66 17,83 21,66 26,43 27,71 29,3 27,71 26,75 14,33 38,22 24,2 19,43 22,29 37,26 28,34 25,16 20,38 32,8 31,53 36,62 23,57 25,8 30,25 21,34 C 2,0 (cm) 61 70 60 53 89 60 56 77 62 61 92 48 98 54 73 63 60 50 59 67 60 37 63 65 73 74 81 60 35 84 56 49 55 93 74 64 45 82 77 91 59 58 75 60 D 2,0 (cm) 19,43 22,29 19,11 16,88 28,34 19,11 17,83 24,52 19,75 19,43 29,3 15,29 31,21 17,2 23,25 20,06 19,11 15,92 18,79 21,34 19,11 11,78 20,06 20,7 23,25 23,57 25,8 19,11 11,15 26,75 17,83 15,61 17,52 29,62 23,57 20,38 14,33 26,11 24,52 28,98 18,79 18,47 23,89 19,11 67   Hvn (m) 19 18 18 16 20 18,5 18 20 16 16,5 10,5 18 22 18 18 17 17,5 17 18 18,5 19 15 17 18,5 18 19,5 20 18 17 20 18 18 18,5 21 19 17 16 19 18,5 19,5 17 18 19 18,5 Hdc (m) 10 10 10 10 10,5 10,5 7,5 11 11 8,5 8 8,5 8,5 10 11 10 10 7,5 9 11 8,5 9 11 10 8 9,5 8,5 8,5 9,5 Dt(m) ĐT NB 2,8 3,2 3,1 3,2 2,5 2,2 3,7 2,8 3,5 2,7 3,5 2,5 2,7 3,5 2,2 1,8 3,8 2,5 2,7 2,7 2,6 2,5 2,3 1,8 2,2 2,3 2,6 2,1 3,2 1,8 1,7 2,3 2,5 2,6 2,2 2,7 2,8 2,7 2,6 2,8 2,8 2,2 1,8 1,7 3,5 3,2 2,5 2,3 2,5 2,6 2,4 3,5 3,7 2,8 2,6 2,7 2,4 2,1 3,4 3,5 3,4 3,4 2,5 2,7 2,9 2,6 3,1 2,7 2,2 Dttb (m) 2,9 3,15 3,1 2,35 3,85 2,9 3,1 3,75 2,75 2,85 3,75 3,9 2,25 2,85 2,65 2,4 1,9 2,25 2,35 3,1 1,75 2,4 2,4 2,75 2,65 2,9 2,5 1,75 3,35 2,4 2,25 2,5 3,6 2,7 2,55 2,05 3,2 3,45 3,7 2,6 2,75 3,05 2,45 Năm trồng: 2001 TT ơ: Ngày điều tra: 17/3/2011 Diện tích: 500 m2 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 C 1,3 (cm) 81 79 68 63 78 52 67 41 65 63 76 82 97 59 60 55 71 54 84 70 83 98 56 78 44 77 66 53 60 54 53 68 75 108 63 56 74 87 81 94 65 D 1,3 (cm) 25,8 25,16 21,66 20,06 24,84 16,56 21,34 13,06 20,7 20,06 24,2 26,11 30,89 18,79 19,11 17,52 22,61 17,2 26,75 22,29 26,43 31,21 17,83 24,84 14,01 24,52 21,02 16,88 19,11 17,2 16,88 21,66 23,89 34,39 20,06 17,83 23,57 27,71 25,8 29,94 20,7 C 0,0 (cm) 97 92 81 75 83 71 94 53 74 72 85 98 114 75 74 71 78 60 90 74 92 118 64 91 52 90 77 62 74 76 65 76 91 120 71 59 75 102 90 98 72 D 0,0 (cm) 30,89 29,3 25,8 23,89 26,43 22,61 29,94 16,88 23,57 22,93 27,07 31,21 36,31 23,89 23,57 22,61 24,84 19,11 28,66 23,57 29,3 37,58 20,38 28,98 16,56 28,66 24,52 19,75 23,57 24,2 20,7 24,2 28,98 38,22 22,61 18,79 23,89 32,48 28,66 31,21 22,93 C 2,0 (cm) 80 77 66 61 73 48 83 39 60 62 74 80 96 51 65 49 75 50 77 61 80 92 50 70 41 72 61 52 56 47 50 64 69 100 61 53 73 85 78 90 61 D 2,0 (cm) 25,48 24,52 21,02 19,43 23,25 15,29 26,43 12,42 19,11 19,75 23,57 25,48 30,57 16,24 20,7 15,61 23,89 15,92 24,52 19,43 25,48 29,3 15,92 22,29 13,06 22,93 19,43 16,56 17,83 14,97 15,92 20,38 21,97 31,85 19,43 16,88 23,25 27,07 24,84 28,66 19,43 68   Hvn (m) 20 20 18 17,5 19 16,5 18 16 17,5 17,5 18 19 21 17,5 18 17,5 19 16 19,5 18,5 18 21 17 18,5 16 18 17 16 17,5 16 17,5 18 19 20 17 17 18 19,5 19 20 18 Hdc (m) 11 10,5 10 9,5 7,5 8,5 8,5 11 7,5 7,5 10 8,5 10,5 8 7,5 8,5 6,5 8,5 8,5 11 7,5 8,5 10,5 9,5 10 Dt(m) ĐT NB 3,5 4,4 4,5 3,6 2,8 2,9 2,5 3,9 2,8 2,2 2,7 3,1 2,1 1,8 2,8 2,3 2,9 2,4 3,8 3,1 3,9 3,4 4,2 2,9 2,5 2,8 2,3 2,7 2,1 2,9 3,5 2,7 2,2 3,4 4,1 2,9 3,5 4,1 5,2 2,1 2,7 2,5 1,8 3,3 2,8 2,5 3,3 2,3 2,7 2,6 3,4 2,3 3,1 2,3 2,8 3,5 3,3 4,5 5,1 2,7 3,4 2,5 2,1 2,8 3,4 3,7 4,1 3,8 2,9 4,3 2,5 3,1 Dttb (m) 3,95 4,05 2,9 2,7 3,45 2,5 2,9 1,95 2,55 2,65 3,45 3,45 3,8 2,7 2,55 2,4 3,2 2,45 3,75 2,95 3,8 4,6 2,4 2,75 1,9 3,05 2,9 2,5 2,7 2,65 3,15 3,65 4,8 3,05 2,3 3,1 3,9 3,35 4,15 2,8 Năm trồng: 2001 TT ô: Ngày điều tra: 17/3/2011 Diện tích: 500 m2 STT C 1,3 (cm) D 1,3 (cm) C 0,0 (cm) D 0,0 (cm) C 2,0 (cm) D 2,0 (cm) Hvn (m) 78 24,84 87 27,71 74 23,57 66 21,02 75 23,89 65 20,7 64 20,38 67 21,34 60 19,11 58 18,47 61 19,43 56 77 24,52 84 26,75 71 60 19,11 79 25,16 57 84 26,75 97 30,89 72 22,93 85 27,07 65 20,7 77 10 57 18,15 71 ĐT NB 19 11 3,5 2,9 3,2 17 7,5 2,8 2,6 2,7 18 2,7 2,85 17,83 17,5 8,5 2,5 2,75 22,61 18,5 3,2 3,6 3,4 18,15 17 8,5 2,5 2,75 82 26,11 20 11 3,4 3,7 3,55 69 21,97 18 2,6 2,8 24,52 60 19,11 16 6,5 3,1 2,8 2,95 22,61 56 17,83 17 2,5 2,4 2,45 Dttb (m) 11 48 15,29 65 20,7 44 14,01 15 2,5 2,25 12 63 20,06 72 22,93 60 19,11 17,5 2,7 2,85 13 68 21,66 77 24,52 64 20,38 17,5 7,5 4,3 3,65 14 71 22,61 85 27,07 69 21,97 18 3,2 2,9 3,05 15 97 30,89 115 36,62 95 30,25 20 4,8 4,2 4,5 16 50 15,92 61 19,43 47 14,97 16 2,5 2,2 2,35 17 65 20,7 81 25,8 61 19,43 17,5 7,5 2,7 2,5 2,6 18 84 26,75 96 30,57 81 25,8 18,5 8,5 3,2 3,6 3,4 19 74 23,57 89 28,34 69 21,97 18 2,9 2,95 20 54 17,2 58 18,47 52 16,56 17 2,5 2,3 2,4 21 68 21,66 71 22,61 65 20,7 18,5 9,5 2,8 2,9 22 47 14,97 52 16,56 46 14,65 17 2,3 2,6 2,45 23 55 17,52 67 21,34 50 15,92 17 7,5 2,5 2,1 2,3 24 66 21,02 70 22,29 64 20,38 17,5 8,5 2,9 2,7 2,8 25 72 22,93 81 25,8 68 21,66 18 2,7 2,85 26 88 28,03 92 29,3 85 27,07 20 10,5 3,5 3,2 3,35 27 64 20,38 73 23,25 59 18,79 18 8,5 2,8 2,4 2,6 28 65 20,7 76 24,2 61 19,43 17,5 2,9 2,95 29 78 24,84 90 28,66 76 24,2 17,5 3,5 3,25 30 69 21,97 77 24,52 67 21,34 18 3,6 3,1 3,35 31 54 17,2 63 20,06 52 16,56 17 7,5 2,7 2,6 2,65 32 42 13,38 55 17,52 40 12,74 15 7,5 1,8 1,9 33 61 19,43 73 23,25 59 18,79 17 2,8 3,1 2,95 34 75 23,89 82 26,11 73 23,25 18,5 3,3 2,7 35 59 18,79 72 22,93 57 18,15 17 2,5 2,75 69   Dt(m) Hdc (m) Năm trồng: 2005 TT ơ: Ngày điều tra: 9/3/2011 Diện tích: 500 m2 D 1,3 C 0,0 D 0,0 C 2,0 D 2,0 Hvn Hdc (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m) ĐT NB 20 6,37 38 12,1 28 8,92 6,5 1,8 1,5 1,1 1,3 42 13,38 56 17,83 39 12,42 8,5 2,3 1,6 1,95 42 13,38 55 17,52 39 12,42 2,5 2,5 1,9 2,2 19 6,05 28 8,92 17 5,41 6,5 0,8 1,1 0,95 26 8,28 43 13,69 25 7,96 7,5 1,5 1,75 23 7,32 33 10,51 20 6,37 6,5 1,8 1,3 1,55 43 13,69 57 18,15 35 11,15 8,5 2,5 1,8 2,15 26 8,28 38 12,1 23 7,32 6,5 1,9 1,5 1,7 41 13,06 57 18,15 37 11,78 9,5 2,5 2,3 1,8 2,05 10 25 7,96 35 11,15 19 6,05 6,5 2,5 1,5 1,75 11 38 12,1 49 15,61 28 8,92 7,5 2,5 2,5 2,1 2,3 12 22 7,01 37 11,78 21 6,69 6,5 1,8 1,4 1,6 13 43 13,69 55 17,52 32 10,19 7,5 2,2 1,7 1,95 14 32 10,19 46 14,65 31 9,87 1,5 1,2 1,6 15 26 8,28 40 12,74 25 7,96 1,5 1,6 1,1 1,35 16 24 7,64 57 18,15 25 7,96 1,5 1,2 1,35 17 30 9,55 43 13,69 28 8,92 7,5 2,5 1,8 2,5 2,15 18 29 9,24 28 8,92 25 7,96 7,5 1,8 2,1 1,95 19 28 8,92 39 12,42 24 7,64 7,5 2,2 1,5 1,85 20 29 9,24 41 13,06 27 8,6 1,5 2,3 1,9 21 23 7,32 34 10,83 20 6,37 7,5 1,5 1,2 2,1 1,65 22 20 6,37 30 9,55 18 5,73 1,5 0,9 1,2 23 43 13,69 55 17,52 33 10,51 8,5 2,5 2,5 1,7 2,1 24 23 7,32 34 10,83 21 6,69 2,5 1,1 0,6 0,85 25 23 7,32 33 10,51 21 6,69 7,5 1,4 0,7 1,05 70   Dt(m) C 1,3 STT Dttb Năm trồng: 2005 TT ô: Ngày điều tra: 9/3/2011 Diện tích: 500 m2 STT C 1,3 (cm) C 0,0 (cm) D 0,0 (cm) C 2,0 (cm) Hvn (m) Hdc (m) 26 8,28 32 10,19 19 62 19,75 81 25,8 55 6,05 2,5 1,9 1,3 1,6 17,52 9,5 2,5 3,2 2,85 62 19,75 83 26,43 60 19,11 7,5 3 2,5 2,75 50 15,92 72 22,93 45 14,33 10 2,5 1,8 2,15 27 8,6 39 12,42 25 7,96 23 7,32 39 12,42 21 6,69 1,9 1,5 1,7 1,8 1,4 21 6,69 28 8,92 19 6,05 5,5 2,5 1,6 1,3 43 13,69 60 19,11 35 11,15 1,8 2,2 26 8,28 37 11,78 24 7,64 1,7 1,3 1,5 10 53 16,88 64 20,38 44 14,01 8,5 2,5 2,8 2,2 2,5 11 18 5,73 26 8,28 16 5,1 1,6 1,3 12 29 9,24 42 13,38 28 8,92 1,4 2,1 1,75 13 28 8,92 43 13,69 25 7,96 1,5 1,9 2,4 2,15 14 50 15,92 65 20,7 46 14,65 1,8 1,8 1,4 1,6 15 43 13,69 45 14,33 38 12,1 7,5 2,7 1,8 2,25 16 26 8,28 38 12,1 24 7,64 5,5 1,7 1,1 1,4 17 30 9,55 44 14,01 29 9,24 2,5 2,25 18 26 8,28 37 11,78 23 7,32 6,5 2,5 2,5 1,8 2,15 D 2,0 (cm) ĐT NB Dttb 19 19 6,05 26 8,28 17 5,41 1,5 1,1 1,7 1,4 20 34 10,83 45 14,33 31 9,87 2,5 2,2 2,1 2,15 21 31 9,87 44 14,01 29 9,24 2,5 2,5 2,25 22 30 9,55 42 13,38 27 8,6 8,5 3,5 1,9 1,5 1,7 23 42 13,38 63 20,06 40 12,74 8,5 3,5 2,8 2,3 2,55 24 18 5,73 25 7,96 16 5,1 1,6 1,1 1,35 25 36 11,46 53 16,88 33 10,51 7,5 1,8 2,6 2,2 26 37 11,78 53 16,88 33 10,51 2,5 2,3 2,5 2,4 27 30 9,55 42 13,38 29 9,24 7,5 2,5 2,3 1,9 2,1 28 20 6,37 25 7,96 18 5,73 2,5 1,8 1,6 1,7 29 18 5,73 24 7,64 16 5,1 1,4 1,9 1,65 30 19 6,05 26 8,28 17 5,41 6,5 2,1 1,4 1,75 31 28 8,92 37 11,78 17 5,41 3 2,5 2,75 32 27 8,6 38 12,1 25 7,96 7,5 2,5 2,5 2,75 33 47 14,97 63 20,06 47 14,97 7,5 2,5 2,7 2,6 34 47 14,97 74 23,57 45 14,33 3 2,1 2,55 35 45 14,33 60 19,11 44 14,01 8,5 1,8 1,9 71   Dt(m) D 1,3 (cm) Năm trồng: 2005 TT ô: Ngày điều tra: 16/3/2011 Diện tích: 500 m2 C 1,3 (cm) D 1,3 (cm) C 0,0 (cm) D 0,0 (cm) C 2,0 (cm) D 2,0 (cm) Hvn (m) Hdc (m) ĐT NB 50 15,92 67 21,34 41 13,06 10 2,3 3,1 2,7 28 8,92 41 13,06 26 8,28 7,5 2,5 1,5 2,6 2,05 32 10,19 43 13,69 25 7,96 8,5 2,5 2,3 1,9 2,1 24 7,64 37 11,78 23 7,32 1,8 1,3 1,55 21 6,69 30 9,55 19 6,05 1,6 1,3 1,45 33 10,51 45 14,33 27 8,6 8,5 2,5 2,3 1,8 2,05 40 12,74 53 16,88 31 9,87 2,5 2,25 19 6,05 36 11,46 15 4,78 6,5 1,8 1,8 1,3 1,55 25 7,96 41 13,06 22 7,01 2,1 1,8 1,95 10 29 9,24 43 13,69 21 6,69 7,5 2 1,7 1,85 11 33 10,51 45 14,33 25 7,96 2,2 1,8 12 28 8,92 44 14,01 24 7,64 1,9 1,5 1,7 13 26 8,28 41 13,06 23 7,32 1,5 1,9 1,7 14 20 6,37 35 11,15 17 5,41 1,9 1,5 1,7 15 43 13,69 50 15,92 38 12,1 9,5 3,5 1,7 2,6 2,15 16 35 11,15 44 14,01 29 9,24 8,5 2,1 1,7 1,9 17 24 7,64 41 13,06 22 7,01 7,5 2,5 1,7 1,5 1,6 18 38 12,1 49 15,61 33 10,51 8,5 2,1 1,8 1,95 19 41 13,06 55 17,52 37 11,78 9,5 2,3 1,8 2,05 20 19 6,05 32 10,19 16 5,1 1,8 1,4 1,6 21 17 5,41 31 9,87 15 4,78 6,5 2,5 1,6 2,05 22 25 7,96 34 10,83 21 6,69 7,5 2,5 1,9 1,8 1,85 23 27 8,6 42 13,38 26 8,28 7,5 2,5 1,6 1,8 24 24 7,64 40 12,74 20 6,37 2,5 2,1 1,6 1,85 25 31 9,87 42 13,38 29 9,24 2,5 2,5 1,8 2,15 26 39 12,42 53 16,88 35 11,15 2,5 2,5 2,25 27 43 13,69 54 17,2 39 12,42 8,5 2,7 1,9 2,3 28 27 8,6 45 14,33 24 7,64 1,4 2,1 1,75 29 37 11,78 45 14,33 35 11,15 7,5 1,9 2,5 2,2 30 30 9,55 41 13,06 33 10,51 2,4 1,8 2,1 31 29 9,24 42 13,38 25 7,96 1,6 1,8 32 28 8,92 37 11,78 23 7,32 7,5 2,5 1,3 1,65 33 34 10,83 41 13,06 29 9,24 8,5 2 2,6 2,3 72   Dt(m) STT Dttb Năm trồng: 2005 TT ô: Ngày điều tra : 16/3/2011 Diện tích: 500 m2 D 1,3 C 0,0 D 0,0 C 2,0 D 2,0 Hvn Hdc (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m) ĐT NB 26 8,28 37 11,78 23 7,32 7,5 2,1 1,5 1,8 24 7,64 38 12,1 20 6,37 2,5 1,8 1,4 1,6 33 10,51 45 14,33 25 7,96 7,5 2,5 1,6 2,8 2,2 41 13,06 60 19,11 35 11,15 2,5 2,3 2,65 58 18,47 71 22,61 51 16,24 9,5 3,5 2,6 3,3 2,95 23 7,32 39 12,42 18 5,73 7,5 2,5 1,9 1,5 1,7 24 7,64 37 11,78 20 6,37 7,5 1,7 1,4 1,55 33 10,51 56 17,83 29 9,24 8,5 2,2 1,9 2,05 21 6,69 30 9,55 19 6,05 1,6 1,9 1,75 10 18 5,73 27 8,6 15 4,78 6,5 1,3 1,7 1,5 11 19 6,05 33 10,51 17 5,41 6,5 1,5 1,4 1,9 1,65 12 27 8,6 41 13,06 21 6,69 7,5 2,5 1,5 1,75 13 33 10,51 49 15,61 29 9,24 8,5 2,4 1,9 2,15 14 42 13,38 53 16,88 39 12,42 9,5 2,5 2,1 2,3 15 39 12,42 51 16,24 37 11,78 2,5 2,4 2,2 16 47 14,97 60 19,11 43 13,69 9,5 3,5 2,5 2,7 2,6 17 51 16,24 65 20,7 48 15,29 10 2,6 2,9 2,75 18 33 10,51 48 15,29 28 8,92 8,5 2,5 2,3 1,7 19 27 8,6 39 12,42 25 7,96 7,5 1,5 2,5 20 21 6,69 36 11,46 18 5,73 1,8 1,3 1,9 1,6 21 29 9,24 41 13,06 27 8,6 1,9 2,4 2,15 22 25 7,96 37 11,78 19 6,05 1,8 1,4 1,6 23 24 7,64 32 10,19 18 5,73 7,5 2,5 1,6 1,9 1,75 24 35 11,15 46 14,65 27 8,6 8,5 2,5 3,1 2,55 25 36 11,46 50 15,92 29 9,24 8,5 2,4 2,2 26 19 6,05 35 11,15 16 5,1 6,5 1,8 1,5 1,9 1,7 27 28 8,92 41 13,06 21 6,69 2,5 2,2 1,8 28 25 7,96 38 12,1 19 6,05 2,1 1,8 1,95 29 45 14,33 61 19,43 38 12,1 9,5 2,8 2,3 2,55 30 25 7,96 36 11,46 17 5,41 7,5 1,7 1,85 31 20 6,37 35 11,15 19 6,05 6,5 2,5 1,4 1,9 1,65 73   Dt(m) C 1,3 STT Dttb Năm trồng: 1999b TT ô: Ngày điều tra: 21/3/2011 Diện tích: 500 m2 STT C 1,3 (cm) D 1,3 (cm) C 0,0 (cm) D 0,0 (cm) C 2,0 (cm) D 2,0 (cm) Hvn (m) Hdc (m) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 67 63 64 63 61 78 70 46 50 50 41 55 50 55 47 60 42 48 50 67 55 54 47 48 47 47 45 35 55 51 44 51 59 57 34 45 70 61 48 21,34 20,06 20,38 20,06 19,43 24,84 22,29 14,65 15,92 15,92 13,06 17,52 15,92 17,52 14,97 19,11 13,38 15,29 15,92 21,34 17,52 17,2 14,97 15,29 14,97 14,97 14,33 11,15 17,52 16,24 14,01 16,24 18,79 18,15 10,83 14,33 22,29 19,43 15,29 82 80 82 73 74 86 83 58 54 83 45 68 58 71 56 77 48 57 64 87 66 63 60 60 60 58 53 42 58 84 46 63 73 71 38 61 85 75 57 26,11 25,48 26,11 23,25 23,57 27,39 26,43 18,47 17,2 26,43 14,33 21,66 18,47 22,61 17,83 24,52 15,29 18,15 20,38 27,71 21,02 20,06 19,11 19,11 19,11 18,47 16,88 13,38 18,47 26,75 14,65 20,06 23,25 22,61 12,1 19,43 27,07 23,89 18,15 66 62 51 57 60 71 66 45 46 49 40 49 47 55 44 58 39 46 50 65 52 53 47 46 46 47 43 34 53 49 34 50 59 57 30 45 64 61 56 21,02 19,75 16,24 18,15 19,11 22,61 21,02 14,33 14,65 15,61 12,74 15,61 14,97 17,52 14,01 18,47 12,42 14,65 15,92 20,7 16,56 16,88 14,97 14,65 14,65 14,97 13,69 10,83 16,88 15,61 10,83 15,92 18,79 18,15 9,55 14,33 20,38 19,43 17,83 16 15 15 15,5 14,5 16,5 16,5 15 15 15,5 14,5 15 15 15,5 14,5 16 14,5 14 14,5 16 15,5 15 13,5 14 14 14,5 14 13 14,5 15 14 14,5 16 16 13 14,5 16 15,5 15 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 4,5 5,5 6,5 4,5 3,5 4 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 4,5 3,5 5,5 74   Dt(m) ĐT NB 3,7 3,4 2,9 3,5 3,4 3,6 3,8 3,3 3,8 3,2 2,9 2,5 3,3 2,5 2,7 2,3 2,9 3,4 2,6 3,6 3,4 2,9 2,8 2,2 3,6 2,9 3,2 2,4 2,6 2,3 2,6 3,4 3,5 2,9 3,9 2,9 3,8 2,8 2,9 2,7 2,5 3,1 2,6 2,5 3,2 2,6 2,4 2,5 2,1 2,7 3,3 2,8 2,7 2,9 2,6 3,1 2,8 3,4 2,6 2,6 3,4 2,5 2,1 2,8 2,2 3,3 3,8 2,6 2,4 2,9 Dttb (m) 3,35 3,15 3,25 3,2 3,3 3,55 3,5 2,7 2,9 2,85 2,6 3,3 3,15 2,5 3,25 2,8 2,45 3,2 3,4 3,3 2,8 2,75 2,85 2,85 2,5 2,3 2,75 2,75 2,95 3 2,3 2,5 3,55 2,8 2,65 Năm trồng: 1999b TT ô: Ngày điều tra: 21/3/2011 Diện tích: 500 m2 STT C 1,3 (cm) D 1,3 (cm) C 0,0 (cm) D 0,0 (cm) C 2,0 (cm) D 2,0 (cm) Hvn (m) Hdc (m) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 53 48 47 64 58 72 45 44 32 63 59 42 75 50 47 56 43 38 45 59 62 70 46 48 54 62 47 54 56 63 78 41 54 61 47 50 45 64 49 16,88 15,29 14,97 20,38 18,47 22,93 14,33 14,01 10,19 20,06 18,79 13,38 23,89 15,92 14,97 17,83 13,69 12,1 14,33 18,79 19,75 22,29 14,65 15,29 17,2 19,75 14,97 17,2 17,83 20,06 24,84 13,06 17,2 19,43 14,97 15,92 14,33 20,38 15,61 70 61 63 73 71 86 49 61 49 81 65 51 79 62 61 69 57 51 62 71 76 85 51 65 66 66 64 61 60 75 90 49 61 72 55 57 56 73 51 22,29 19,43 20,06 23,25 22,61 27,39 15,61 19,43 15,61 25,8 20,7 16,24 25,16 19,75 19,43 21,97 18,15 16,24 19,75 22,61 24,2 27,07 16,24 20,7 21,02 21,02 20,38 19,43 19,11 23,89 28,66 15,61 19,43 22,93 17,52 18,15 17,83 23,25 16,24 50 46 54 59 51 71 41 43 30 58 53 40 71 45 45 56 42 36 42 58 55 66 45 47 53 62 41 49 55 62 75 40 53 58 42 47 44 60 47 15,92 14,65 17,2 18,79 16,24 22,61 13,06 13,69 9,55 18,47 16,88 12,74 22,61 14,33 14,33 17,83 13,38 11,46 13,38 18,47 17,52 21,02 14,33 14,97 16,88 19,75 13,06 15,61 17,52 19,75 23,89 12,74 16,88 18,47 13,38 14,97 14,01 19,11 14,97 14 13,5 14 15 15,5 16 14 13 13 14,5 15 14 16 14,5 14,5 15 14 13,5 15 15 15,5 16,5 14,5 14,5 15 16 14 14,5 14,5 15,5 16,5 14 15 14,5 14,5 15 14 15,5 15 4,5 3,5 5,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 5,5 4,5 4 3,5 3,5 4,5 3,5 4,5 3,5 3,5 5,5 75   Dt(m) ĐT NB 3,3 2,7 2,4 2,7 3,1 4,4 3,2 3,6 3,3 4,6 3,6 2,5 2,8 2,9 2,5 2,5 2,2 3,6 3,4 2,6 2,3 3,5 2,9 3,3 2,8 2,2 3,6 2,7 2,7 2,4 2,6 2,6 2,2 3,6 2,9 3,7 2,8 4,2 3,4 2,9 2,5 3,1 2,7 3,2 3,6 3,5 2,4 2,9 3,2 2,1 3,2 2,5 3,8 4,1 3,7 2,3 2,6 2,9 3,2 3,3 4,1 2,8 2,4 3,5 2,8 2,9 3,6 3,1 2,7 2,1 Dttb (m) 2,7 2,9 3,8 3,45 4,1 2,65 2,7 2,35 3,3 3,2 2,45 3,75 3,1 2,5 3,15 2,55 2,3 2,4 3,25 3,25 3,8 2,7 2,9 3,6 3,55 2,65 2,65 2,85 3,4 3,9 2,45 3,05 3,7 2,6 3,15 2,45 3,35 2,4 Năm trồng: 1999b TT ô: Ngày điều tra: 21/3/2011 Diện tích: 500 m2 STT C 1,3 (cm) D 1,3 (cm) C 0,0 (cm) D 0,0 (cm) C 2,0 (cm) D 2,0 (cm) Hvn (m) Hdc (m) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 38 42 56 58 44 68 45 59 78 41 58 62 45 70 64 42 48 52 60 32 43 58 63 46 59 43 58 62 78 43 63 55 80 47 43 51 62 74 50 12,1 13,38 17,83 18,47 14,01 21,66 14,33 18,79 24,84 13,06 18,47 19,75 14,33 22,29 20,38 13,38 15,29 16,56 19,11 10,19 13,69 18,47 20,06 14,65 18,79 13,69 18,47 19,75 24,84 13,69 20,06 17,52 25,48 14,97 13,69 16,24 19,75 23,57 15,92 51 53 65 63 60 81 59 72 90 55 71 73 56 79 78 50 54 60 68 45 80 67 69 49 68 55 73 75 84 48 79 66 97 62 51 65 68 83 56 16,24 16,88 20,7 20,06 19,11 25,8 18,79 22,93 28,66 17,52 22,61 23,25 17,83 25,16 24,84 15,92 17,2 19,11 21,66 14,33 25,48 21,34 21,97 15,61 21,66 17,52 23,25 23,89 26,75 15,29 25,16 21,02 30,89 19,75 16,24 20,7 21,66 26,43 17,83 33 41 53 55 42 64 41 55 77 38 56 59 40 77 61 38 45 48 56 30 40 53 62 45 55 39 53 61 77 40 60 54 79 45 40 49 61 71 46 10,51 13,06 16,88 17,52 13,38 20,38 13,06 17,52 24,52 12,1 17,83 18,79 12,74 24,52 19,43 12,1 14,33 15,29 17,83 9,55 12,74 16,88 19,75 14,33 17,52 12,42 16,88 19,43 24,52 12,74 19,11 17,2 25,16 14,33 12,74 15,61 19,43 22,61 14,65 13,5 14,5 15 15 14,5 16 14 15,5 16,5 13 13,5 15,5 12,5 17 14,5 14 15 15,5 14,5 12,5 13,5 14 15,5 14,5 15,5 14 15 15 17 13 14 14,5 16,5 14 13,5 14,5 15 16 15,5 4,5 4,5 4,5 3,5 6,5 4 4,5 6,5 5,5 4,5 3,5 5,5 3,5 3,5 4,5 3,5 4,5 76   Dt(m) ĐT NB 2,6 2,1 2,6 2,1 3,2 4,1 3,5 2,9 3,7 4,5 3,2 3,5 4,1 3,3 2,6 2,2 3,1 2,7 3,5 2,9 2,3 4,4 3,5 3,7 3,1 2,5 3,2 2,5 3,5 2,4 3,4 2,6 4,5 3,6 2,9 3,8 2,9 2,4 3,3 2,8 2,6 3,1 3,8 3,6 3,1 3,6 4,1 2,9 2,5 5,5 4,9 2,4 4,4 3,6 2,5 2,8 2,6 3,4 2,7 3,3 2,8 3,4 3,2 2,7 Dttb (m) 2,35 2,35 3,65 3,25 2,45 4,1 2,6 3,25 3,7 2,4 2,9 3,25 2,6 3,95 3,4 2,75 2,85 2,95 3,2 2,3 4,75 3,25 3,35 2,7 3,05 2,85 3,4 3,35 3,85 2,7 5,2 2,7 2,75 2,7 3,05 3,05 3,7 2,95 Năm trồng: 1999b TT ô: Ngày điều tra: 21/3/2011 Diện tích: 500 m2 STT C 1,3 (cm) D 1,3 (cm) C 0,0 (cm) D 0,0 (cm) C 2,0 (cm) D 2,0 (cm) Hvn (m) Hdc (m) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 55 63 60 48 51 77 53 60 72 49 37 52 43 59 37 49 32 53 45 79 48 56 48 68 54 44 63 59 64 66 55 69 47 46 45 56 68 48 57 17,52 20,06 19,11 15,29 16,24 24,52 16,88 19,11 22,93 15,61 11,78 16,56 13,69 18,79 11,78 15,61 10,19 16,88 14,33 25,16 15,29 17,83 15,29 21,66 17,2 14,01 20,06 18,79 20,38 21,02 17,52 21,97 14,97 14,65 14,33 17,83 21,66 15,29 18,15 67 71 72 63 67 85 62 71 90 58 49 63 52 71 51 57 41 60 58 85 56 59 55 74 63 60 70 65 69 75 63 78 54 55 67 65 76 63 61 21,34 22,61 22,93 20,06 21,34 27,07 19,75 22,61 28,66 18,47 15,61 20,06 16,56 22,61 16,24 18,15 13,06 19,11 18,47 27,07 17,83 18,79 17,52 23,57 20,06 19,11 22,29 20,7 21,97 23,89 20,06 24,84 17,2 17,52 21,34 20,7 24,2 20,06 19,43 54 60 58 45 49 76 50 56 71 47 35 48 39 58 36 44 29 53 41 76 41 55 46 62 52 40 59 54 60 63 52 68 44 40 38 54 66 47 57 17,2 19,11 18,47 14,33 15,61 24,2 15,92 17,83 22,61 14,97 11,15 15,29 12,42 18,47 11,46 14,01 9,24 16,88 13,06 24,2 13,06 17,52 14,65 19,75 16,56 12,74 18,79 17,2 19,11 20,06 16,56 21,66 14,01 12,74 12,1 17,2 21,02 14,97 18,15 15 15,5 15 14 14 16,5 14 15,5 16 14 13 14 14,5 15,5 13,5 14 13 14,5 14 17 13,5 14 14 15,5 15 14,5 16 15,5 16,5 16 15,5 16,5 14 13 13,5 13,5 14,5 14 15,5 4,5 4 3,5 4,5 3,5 5,5 3,5 6,5 4,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 4,5 4,5 5,5 4,5 6,5 6,5 4,5 5,5 4,5 4,5 5,5 77   Dt(m) ĐT NB 3,2 2,7 3,6 3,1 3,5 3 2,5 3,3 2,6 4,5 3,6 3,7 2,9 3,4 2,6 2,3 2,8 3,4 2,9 2,9 2,4 3,2 2,8 2,7 2,3 3,1 2,6 2,5 2,4 3,4 2,8 2,7 3,2 4,2 3,5 2,6 3,4 2,9 2,8 3,1 4,1 3,5 3,4 3 2,4 3,6 3,1 3,3 3,4 4,2 3,2 4,3 3,2 2,8 3,7 3,1 2,8 3,2 3,1 2,6 2,4 3,3 2,9 3,7 3 2,5 3,3 2,7 Dttb (m) 2,95 3,35 3,25 2,75 2,95 4,25 3,3 3,3 3,7 2,8 2,55 3,15 2,65 2,5 2,85 2,45 3,1 2,95 3,85 2,8 3,15 2,95 3,8 3,2 2,7 3,35 3,65 3,8 3,75 3,4 2,85 2,7 3,1 3,35 2,75 Phụ Biểu 2: Tương Quan Đường Kính Và Chiều Cao       78   Phụ Biểu 3: Tương Quan Giữa Tuổi Và Đường Kính Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Reciprocal-Y -0,9931 98,63% Exponential 0,9740 94,86% Double reciprocal 0,9724 94,55% Square root-Y 0,9592 92,02% Multiplicative 0,9572 91,62% Linear 0,9415 88,64% S-curve -0,9405 88,45% 0,9295 86,40% Logarithmic-X 0,9176 84,20% Reciprocal-X -0,8951 80,13% Square root-X     79   Phụ Biểu 4: Tương Quan Giữa Tuổi Và Chiều Cao     80   Phụ Biểu 5: Tương Quan Giữa Tuổi Và Thể Tích     81   ... THỊ BỀN VỮNG CHUYỂN ĐỔI RỪNG SẢN XUẤT KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis )THÀNH RỪNG GIỐNG TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HỒNG PHÚ, HÀM THUẬN BẮC, BÌNH THUẬN Ngành: Quản Lý Tài Nguyên Rừng LUẬN VĂN... Vững ii    TÓM TẮT Đề tài Chuyển đổi rừng sản xuất keo tràm (Acacia auriculiformis) thành rừng giống thực Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, thời gian từ tháng năm... hành nghiên cứu đề tài chuyển đổi rừng sản xuất keo tràm (Acacia auriculiformis) thành rừng giống Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 2    Chương TỔNG QUAN
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYỂN ĐỔI RỪNG SẢN XUẤT KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis )THÀNH RỪNG GIỐNG TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HỒNG PHÚ, HÀM THUẬN BẮC, BÌNH THUẬN. , CHUYỂN ĐỔI RỪNG SẢN XUẤT KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis )THÀNH RỪNG GIỐNG TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HỒNG PHÚ, HÀM THUẬN BẮC, BÌNH THUẬN.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay