Chuyên đề hidrocacbon no môn hóa 12

13 18 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:51

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON NO Câu 1: Hợp chất hữu X có tên gọi là: - clo - - metylpentan Công thức cấu tạo X là: A CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2 B CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3 C CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl D CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3 - clo - – metylpentan “Đánh số gần halogen trước” => Cl số ; Metyl số ; pentan => Mạch có 5C “SGK 11- nâng cao 109 ; Câu thần : Mẹ - Em – Phải – Bón – Phân – Hóa – Hợp - Ở - Ngồi – Đồng CH3 – CH(Cl) – CH(CH3) – CH2 – CH3 Câu 2: Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C5H12 ? A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân “SGK 11 nâng cao – 139” “Nhớ thằng đầu tiên” => C5H12 có đồng phân CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 ; CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 ; CH3 – (CH3)C(CH3) – CH3; Câu 3: Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C6H14 ? A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân “SGK 11 nc – 139” => C6H14 có đồng phân => C CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 ; CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2 –CH3 ; CH3 – CH2 – CH(CH3) – CH2 – CH3; CH3 – CH(CH3) – CH(CH3)-CH3 ; CH3 – (CH3)C(CH3) - CH2 –CH3 => đp => C Xem lại file viết đồng phân + CT tính đồng phân : Down load file Câu 4: Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C4H9Cl ? A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân C4H9Cl có k = (2.4 – +2 -1)/2 = “Tính liên kết pi + vòng – độ bất bão hòa” CxHyOzNtXuNav… k =(2x-y+t+2 – u – v )/2 “X halogen”  khơng có liên kết pi hay vòng CH2(Cl) – CH2 – CH2 – CH3 ; CH3 – CH(Cl) – CH2 – CH3 ; CH2Cl – CH(CH3) – CH3 ; CH3 – (CH3)CCl – CH3 ; => đp => B Xem lại file viết đồng phân + CT tính đồng phân : Down load file Câu 5: Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C5H11Cl ? A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân C5H11Cl có k = (2.5 – 11 + – 1)/2 = => khơng có liên kết pi hay vòng; CH2(Cl) – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 ; CH3 – CH(Cl) – CH2 – CH2 – CH3 ; CH3 – CH2 – CH(Cl) – CH2 – CH3 ; CH2(Cl) – CH(CH3) – CH2 – CH3 ; CH2(Cl) – CH2 – (CH3)CH – CH3 ; CH2(Cl) – CH2 – CH(CH3) – CH3 ; CH3 – CH(Cl) – CH(CH3) – CH3 ; CH2(Cl) – (CH3)C(CH3) – CH3 ; “Xem theo thứ tự từ trái sang phải” Câu 6: Phần trăm khối lượng cacbon phân tử ankan Y 83,33% Công thức phân tử Y là: A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Cách mẹo mò đáp án : % C = MC / MY Thấy D thỏa mãn : %C = 12.5.100%/(12.5 + 12) = 83,33 % Cách 2: Ankan => CTTQ: CnH2n+2 => %C = MC/MY = 12n 100% / (14n+2) = 83,33%  14,4n = 14n +2  n = => C5H12 “Lấy 100% / 83,33% 12 cho dễ” Câu 7: Công thức đơn giản hiđrocacbon M CnH2n+1 M thuộc dãy đồng đẳng ? A ankan B không đủ kiện để xác định C ankan xicloankan D xicloankan (CnH2n+1)m  CnmH2nm + m => với m = => CnmH2nm+2 => Ankan => A Câu 8: a 2,2,3,3-tetrametylbutan có nguyên tử C H phân tử ? A 8C,16H B 8C,14H C 6C, 12H D 8C,18H 2,2,3,3 – tetrametyl butan ; tetrametyl => CH3 ; butan => 4C mạch ; 2,2,3,3 => Vị trí CH3 CH3 – (CH3)C(CH3) – (CH3)C(CH3) – CH3 Đếm => 8C 18H => D Cách khác thấy đuôi an => CnH2n+2 “K = “ko chứa liên kết pi” => D thỏa mãn b Cho ankan có CTCT là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3 Tên gọi ankan là: A 2,2,4-trimetylpentan B 2,4-trimetylpetan -1- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C 2,4,4-trimetylpentan D 2-đimetyl-4-metylpentan (CH3)2CHCH2C(CH3)3 Hay CH3 – (CH3)CH – CH2 – (CH3)C(CH3) – CH3 Quy tắc đọc tên SGK 11 nc- 138 “Đánh số thứ tự gần C phân nhánh nhiều nhất” Số vị trí – Tên nhánh Tên mạch + an Vị trí nhánh 2,2,4 có CH3 => 3metyl => Trimetyl “1 mono ; ; tri ; tetra” Mạch C => penta => 2,2,4 – trimetyl pentan =>A Câu 9: Phản ứng đặc trưng hiđrocacbon no A Phản ứng tách B Phản ứng C Phản ứng cộng D Cả A, B C Hidrocacbon no có pứ tách , , cộng đặc trưng phản ứng => B Câu 10: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu là: A B C D Iso – pentan : iso dạng : CH3 – CH(CH3) – ; pentan => có 5C “Tính mạch nhánh – Nếu danh pháp thay mạch chính” CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 tác dụng với Cl2 => Tạo mono hay 1Cl 1H Sp tạo thành là: CH3 – CH – CH2 – CH3 “4 mũi tên hay chỗ Cl được” => tối đa sp => D CH3 Chú ý số trường hợp giống : “2 vị trí giống nhau” Mẹo : Dạng iso - … “Của ankan => Số monoclo monobrom tạo thành = số C – Số C số C chất Câu 11: Iso-hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) tạo tối đa dẫn xuất monoclo ? A B C D Iso – hexan => CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH –CH3 “Tương tự 10” CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH3 => Tối đa sản phẩm => C “Hoặc ADCT 10 = – = “6C” CH3 Câu 12: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm là: A 1-clo-2-metylbutan B 2-clo-2-metylbutan C 2-clo-3-metylbutan D.1-clo-3-metylbutan Sản phẩm => Cl vào H C bậc cao “SGK 11 nc – 144” – metyl butan : CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 I III II I Viết lại:CH3 – CH – CH2 – CH3 Cl CH3 => Cl vào C bậc III => CH3 – C – CH2 – CH3 CH3 => – clo – – metyl butan => B Câu 13: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu sản phẩm monoclo Danh pháp IUPAC ankan là: A 2,2-đimetylpropan B 2-metylbutan C pentan D.2-đimetylpropan C5H12 clo tỉ lệ : thu sản phẩm monoclo “Tối đa” Xét đáp án : “Làm nhiều quen dạng loại đáp án” A 2,2 – đimetyl propan : CH3 – (CH3)C(CH3)-CH3 “Chỉ tạo monoclo” CH3 CH3 – C – CH3 “Thế vào CH3 hết” CH3 B – metylbutan : CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 “iso – pentan => sp 10 “ADCT” C Pentan : CH3 – CH2 – CH2 – CH2 –CH3 => sp “Thỏa mãn” => C D – đimetyl propan “Đáp án cho nhầm” C5H12 có đp “SGK nâng cao 11- 139 Câu 14: Khi clo hóa metan thu sản phẩm chứa 89,12% clo khối lượng Công thức sản phẩm là: -2- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A CH3Cl B CH2Cl2 C CHCl3 D CCl4 Metan “CH4” Pứ clo hóa tổng quát : ankan : CnH2n+2 +xCl2 => CnH2n+2-xClx + xHCl  CH4 + xCl2 => CH4-xClx + xHCl => Sản phẩm : CH4-xClx  % Cl(CH4-xClx) = 35,5.x 100% / (16 + 34,5x) = 89,12%  x =  Cách bấm : Lấy 35,5.100/89,12 - 34,5 sau lấy 16 chia cho số => C Câu 15: Cho chất: metan, etan, propan n-butan Số lượng chất tạo sản phẩm monoclo là: A B C D Metan “CH4” tạo sản phẩm Etan “C2H6 hay CH3 – CH3 tạo 1sp “ Propan “C3H8” hay CH3 – CH2 – CH3 tạo sp n – butan “ n ký hiệu mạch thẳng” CH3 – CH2 – CH2 – CH3 tạo sản phẩm => Chỉ có chất “metan etan tạo sản phẩm” => B Câu 16: clo hóa ankan có cơng thức phân tử C6H14, người ta thu sản phẩm monoclo Danh pháp IUPAC ankan là: A 2,2-đimetylbutan B 2-metylpentan C n-hexan D.2,3đimetylbutan Xét A 2,2 – đimetylbutan : CH3 – (CH3)C(CH3) – CH2 – CH3 CH3 CH3 – C – CH2 – CH3 => sản phẩm thế.=> Loại CH3 B.2 – metyl pentan : CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2 – CH3 “iso – hexan => sp = – =5 “ADCT” => Loại C n – hexan : CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 => sản phẩm => Loại  D “A,B,C sai”  D 2,3 đimetylbutan ; CH3 – CH – CH– CH3 => sản phẩm => D CH3 CH3 Câu 17: Khi clo hóa hỗn hợp ankan, người ta thu sản phẩm monoclo Tên gọi ankan là: A etan propan B propan iso-butan C iso-butan n-pentan D neo-pentan etan Xét A Etan => Thu ; propan thu => sản phẩm => A “ Xem 15” Câu 18: Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom có tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan là: A 3,3-đimetylhecxan C isopentan B 2,2-đimetylpropan D 2,2,3-trimetylpentan Xem 13 => B 2,2 – đimetylpropan => B Câu 19: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X là: A 3-metylpentan B 2,3-đimetylbutan C 2-metylpropan D butan Ankan : CnH2n+2 =>%C = MC / MX = 12n 100% / (14n + 2) = 83,72%  n = => C6H14  Loại C D Xét A – metylpentan : CH3 – CH2 – CH – CH2 – CH3 => sản phẩm => Loại CH3 B.2,3 – đimetylbutan : CH3 – CH – CH – CH3 => sản phẩm => B CH3 CH3 Câu 20: Hiđrocacbon mạch hở X phân tử chứa liên kết σ có hai nguyên tử cacbon bậc ba phân tử Đốt cháy hoàn tồn thể tích X sinh thể tích CO2 (ở điều kiện nhiệt độ, áp suất) Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh là: A B C D Chỉ chứa liên kết σ + mạch hở => Ankan CnH2n+2 ; n = VCO2 / VX = => C6H14 Có nguyên tử C bậc => Có dạng 2,3 – đimetylbutan : CH3 – CH – CH – CH3 => sản phẩm => B “Bài 19” -3- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CH3 CH3 Câu 21: Khi tiến hành phản ứng ankan X với khí clo có chiếu sáng người ta thu hỗn hợp Y chứa hai chất sản phẩm Tỉ khối Y so với hiđro 35,75 Tên X A 2,2-đimetylpropan B 2-metylbutan C pentan D etan PT : CnH2n+2 +xCl2 => CnH2n+2-xClx + xHCl “Xem 14” => sản phẩm : CnH2n+2-xClx HCl Chọn 1mol CnH2n +2  nCnH2n+2-xCl = ; nHCl = x mol  M hh Y = (mCnH2n+2-xClx + mHCl) / (nCnH2n+2 – xClx + nHCl)  35,75.2 = (14n+2 +34,5x + 35,5x) / (1 + x)  0,5x + 69,5 = 14n => n> 69,5/14 =4,96 Đáp án => n = “Vì A,B,C có n =5” => n =5 => x =1 => C5H12 Do tạo sản phẩm mono => A: 2,2 – đimetylpropan “Tên khác neo-pentan” CH3 CH3 – C – CH3 “Thế vào CH3 hết” CH3 => A Câu 22: Ankan sau cho sản phẩm tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol (1 : 1): CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH3(e) A (a), (e), (d) B (b), (c), (d) C (c), (d), (e) D (a), (b), (c), (e), (d) CH4(b) ; c neo-pentan “Bài 21” CH3CH3(d) tạo sản phẩm => B (a) tạo ; e tạo Câu 23: Khi monoclo ankan A người ta thu sản phẩm Vậy A là: A metan B etan C neo-pentan D Cả A, B, C Chính 22 => D Câu 24: Sản phẩm phản ứng clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan : (1) CH3C(CH3)2CH2Cl; (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ; (3) CH3ClC(CH3)3 A (1); (2) B (2); (3) C (2) D (1) Chính neo – pentan => sản phẩm 21 ; Thể 4CH3 => thỏa mãn : CH3 – (CH3)C(CH3)-CH2CL => D Câu 25: Có ankan chất khí điều kiện thường phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo dẫn xuất monoclo ? A B C D Chất khí => C từ đến “SGK 11 nâng cao - 141” Xem 15: CH4 => có ; C2H6 có ; C3H8 có ;C4H10 có n – butan có ; CH3 – CH(CH3)-CH3 có => có chất cho sản phẩm => D Câu 26: Ankan Y phản ứng với brom tạo dẫn xuất monobrom có tỷ khối so với H2 61,5 Tên Y là: A butan B propan C Iso-butan D 2-metylbutan PT : 2CnH2n+2 + 2xBr2 => CnH2n+2 – xBrx + CnH2n+2-xBrx + 2xHBr Ta có tạo monobrom => x = => Sản phẩm CnH2n+1Br “2 sản phẩm có khối lượng phân tử”  M CnH2n+1Br= 61,5.2  14n + 81 = 123  n = => Y C3H8 hay propan => B “Thỏa mãn tạo dẫn xuất monobrom” Câu 27: Đốt cháy hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon dãy đồng đẳng ta thu số mol H2O > số mol CO2 CTPT chung dãy là: A CnHn, n ≥ B CnH2n+2, n ≥1 (các giá trị n nguyên) C CnH2n-2, n≥ D Tất sai Ta ln có x : y = nCO2 : 2nH2O  2x : y = nCO2 : nH2O Đề cho nH2O > nCO2 => 2x : y < Đáp án A CnHn => 2x : y = 2n / n = >1 “Loại” B.CnH2n+2 => 2x : y = 2n / (2n+2) < => Thỏa mãn => B “Thực chất ankan” C.CnH2n-2 => 2x : y = 2n / (2n-2) > 1=> Loại => B Tổng hợp thêm : Đối với chất CxHyOz “Dựa vào cách phần xác định công thức chuyên đề – 36” TH1 : CT : CnH2n+2Oz có k = “k = (2x – y + 2)/2 => nH2O > nCO2 nX = nH2O – nCO2 “VD: C2H6 ; C2H5O ; C4H9O2 - thay n z vào ” “Miễn k = với chất” TH2 : CT : CnHnOz có k =1 => nH2O = nCO2 “VD: C4H8 ; CnH2nOz có k =1” “VD : C3H6 ; C3H6O ; C4H8O2 … thay n z “ “Miễn k = với chất” -4- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn TH3 : CT : CnH2n-2Oz ; có k =2 => nH2O < nCO2 nX = nCO2 – nH2O “VD: C3H4 ; C6H10O3; C5H8O…” “Miễn k =2 với chất” Chứng minh công thức: nX = nH2O – nCO2 nH2O = nCO2 ; nX = nCO2 – nH2O TH1 : CnH2n+2Oz + O2 => nCO2 + (n+1)H2O Gọi x mol =>nx mol (n+1)x mol => nH2O > nCO2 Lấy nH2O – nCO2 = (n+1)x – nx = x = nCnH2n+2Oz TH2 : CnH2nOz + O2 => nCO2 + nH2O Gọi x =>nx mol nx mol => nH2O = nCO2 = nx mol hay nH2O = nCO2 TH3: CnH2n-2Oz + O2 => nCO2 + (n-1)H2O Gọi x => nx mol (n-1)x mol => nCO2 > nH2O Lấy nCO2 – nH2O = nx -(n-1)x = x = nCnH2n-2Oz “Ngồi chứng minh trường hợp k =4 aren CnH2n – 6Oz: nX = (nCO2 – nH2O)/3 Câu 28: Đốt cháy hiđrocacbon dãy đồng đẳng tỉ lệ mol H2O : mol CO2 giảm số cacbon tăng A ankan B anken C ankin D aren nH2O : nCO2 giảm số C tăng “Lấy số liệu 27” Xét A.Ankan “k=0” => nH2O / nCO2 = (n+1)x/nx = + 1/n => n tăng => Tỉ lệ giảm 1/n giảm => A ankan Xét thêm trường hợp khác để thấy rõ B.Anken “k = 1” => nH2O / nCO2 = nx / nx =1 “Ko tăng ko giảm – Không thay đổi” C.Ankin “k=2” => nH2O / nCO2 = (n-1)x / nx = – 1/n => n tăng => Tỉ lệ tăng “-1/n” D tương tự C => – 3/n Câu 29: Khi đốt cháy ankan thu H2O CO2 với tỷ lệ tương ứng biến đổi sau: A tăng từ đến +  B giảm từ đến C tăng từ đến D giảm từ đến Bài 28 => Tỉ lệ = + 1/n “Ta biết n ≥ 1” => với n =1 => Tỉ lệ = => với n đến vô => Tỉ lệ ~ Giảm từ đến => B Câu 30: Không thể điều chế CH4 phản ứng ? A Nung muối natri malonat với vôi xút B Canxicacbua tác dụng với nước C Nung natri axetat với vôi xút D Điện phân dung dịch natri axetat t Na  O  C  CH  C  O  Na  NaOH   CH  Na2CO3 o Pứ A O O Pứ C CaO ,t CH3COONa  NaOH   CH  Na2CO3 Pứ D dpdd 2CH 3COONa  H 2O   2CH  2CO2  NaOH  H  o Thấy B : CaC2 + H2O => Ca(OH)2 + C2H2 “SGK 11 nâng cao – 178”  B khơng có pứ tạo CH4 => B  Một số pứ khơng có SGK “Mọi người mua sách: Giúp trí nhớ chuỗi phản ứng hóa học => Rất hay bổ ích”  Ngồi có phần mềm phương trình : http://www.mediafire.com/?fncjommhrz2#1 “Nhưng phải điền chất tham gia => Nếu có phương trình có kết cho bạn – Cái thử nghiệm “Khơng nhiều phản ứng” Câu 31: Trong phòng thí nghiệm điều chế metan cách sau ? A Nhiệt phân natri axetat với vôi xút B Crackinh butan C Từ phản ứng nhôm cacbua với nước D A, C SGK 11 nâng cao – 146 => D “2 pứ có SGK” Câu 32: Thành phần “khí thiên nhiên” là: A metan B etan C propan D n-butan SGK 11 nâng cao – 202 => A.Metan => 70 – 95% Câu 33: Xicloankan (chỉ có vòng) A có tỉ khối so với nitơ A tác dụng với clo có chiếu sáng cho dẫn xuất monoclo nhất, xác định công thức cấu tạo A ? -5- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CH3 CH3 CH3 A B C H3C Xicloankan :CnH2n MA = 28.3 = 84 “Vì tỉ khối với N2 = 3” = 14n => n= D H3C CH3 CH3 => Có thể tạo sản phẩm Xét A => Loại => Có thể tạo sản phẩm “Thế vị trí giống nhau” => B Xét B CH3 Xét C H3C => Có thể tạo sản phẩm => Loại “1 CH3 , CH2” CH3 CH3 Xét D H3C => Có thể tạo sản phẩm => Loại “1 CH3 , CH” Câu 34: Hai xicloankan M N có tỉ khối so với metan 5,25 Khi tham gia phản ứng clo (as, tỉ lệ mol 1:1) M cho sản phẩm N cho sản phẩm Tên gọi xicloankan N M là: A metyl xiclopentan đimetyl xiclobutan B Xiclohexan metyl xiclopentan C Xiclohexan n-propyl xiclopropan D Cả A, B, C M “xicloankan” = 5,25.16 = 84 = 14n => n = “Vì tỉ khối với CH4 = 5,25” Xét A metyl xiclopentan”N” đimetyl xiclobutan”M” N : CH3 - CH2 – CH2 – CH2 => Tạo sản phẩm mono => Loại “Vì đề tạo 1” CH2 – CH2 M : CH3 – CH – CH - CH3 “Hoặc trường hợp CH3 chéo nhau” => Tạo sản phẩm CH2 – CH2 Xét B Xiclohexan”N” metyl xiclopentan”M” N => Có thể tạo sản phẩm “Thế vị trí giống nhau” => B “Bài 33” CH3 M Xét A => Có thể tạo sản phẩm Xét C Xiclohexan”N” n-propyl xiclopropan “M” N thỏa mãn “ý B” M CH3 – CH2 – CH2 – CH => Loại “Bài 33” => Thỏa mãn => B – CH2 => sản phẩm => Loại “Đề sp” CH2 Câu 35: (A) chất phản ứng sau ? A + Br2  Br-CH2-CH2-CH2-Br A propan B 1-brompropan C xiclopropan D A B Thấy ngày: A , B loại pứ cộng Br2 ko phải phản ứng “Thế phải tạo Axit HX “X halogen” => D loại “Vì A,B sai” => C “SGK 11 nc – 149”  Chú ý có vòng cạnh có phản ứng cộng mở vòng “ Cộng Br2 , HBr, X2 ,H2”  Trường hợp đặc biệt vòng cạnh cộng H2 “SGK” Câu 36: Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan xiclopropan vào dung dịch brom quan sát tượng sau : A Màu dung dịch nhạt dần, khơng có khí B Màu dung dịch nhạt dần, có khí C Màu dung dịch hẳn, khơng khí D Màu dung dịch không đổi -6- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Propan pứ ; xiclopropan “Vòng cạnh” pứ cộng “Cả pứ khơng tạo khí” “Pứ SGK ankan xicloankan” Câu 37: Cho hỗn hợp ankan A B thể khí, có tỉ lệ số mol hỗn hợp: nA : nB = : Khối lượng phân tử trung bình 52,4 Cơng thức phân tử hai ankan A B là: A C2H6 C4H10 B C5H12 C6H14 C C2H6 C3H8 D C4H10 C3H8 Tỉ lệ nA : nB = : => chọn nA = x => nB = 4x “Mình thường lấy x nhân với tỉ lệ => PT ẩn“ M mA + mB x.MA + 4x.MB MA + 4.MB    52,  MA+ 4MB = 262 nA + nB x +4x Mẹo : Thế đáp án => A C2H6 “30” C4H10 “58” vào (I) => Thỏa mãn => A B,C,D sai “Mình ngại viết – thử” Hoặc gọi A , B CnH2n+2 ; CmH2m+2 => 14n + + 4.(14m + 2) = 262  14n + 64m = 252 rùi n,m từ đáp án Câu 38: Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 C4H10 dư Đốt cháy hoàn toàn A thu x gam CO2 y gam H2O Giá trị x y tương ứng là: A 176 180 B 44 18 C 44 72 D 176 90 BT nguyên tố chất trước sau pứ không quan trọng trung gian Ban đầu C4H10 cuối CO2 ; H2O BT Nguyên tố C : 4nC4H10 = nCO2  nCO2 = mol => m = 176 g “Vì C4H10 có 4C => 4nC4H10 ; CO2 có 1C => nCO2” BT Nguyên tố H : 10nC4H10 = 2nH2O  nH2O = mol => m = 90 g => D “Vì C4H10 có 10H => 10nC4H10 ; H2O có 2H => 2nH2O” Câu 39: Craking n-butan thu 35 mol hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 phần butan chưa bị craking Giả sử có phản ứng tạo sản phẩm Cho A qua bình nước brom dư thấy lại 20 mol khí Nếu đốt cháy hồn tồn A thu x mol CO2 a Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là: A 57,14% B 75,00% C 42,86% D 25,00% PP giải số cracking : Có thể tải : http://www.mediafire.com/?sgp3nooxhs76y4y “Bạn nên down đọc file hay” Mình ko thể nói hết file chuyên đề Dạng hay nâng cao chút cho thêm” “Trong file có lời giải Bài 4” Đề cho đẹp tạo thành chất H2 , CH4 , C2H4, C2H6,C3H6,C4H8 PT cracking “SGK 11 nâng cao – 145 “Phản ứng tách” Tổng quát : Ankan => Ankan’ + Anken CnH2n+2 => CmH2m +2 + Cn-mH2(n-m) (1) Hoặc CnH2n+2=> CnH2n + H2 (2) Trường hợp đặc biệt : 2CH4 => C2H2 + 3H2 “Pứ điều chế axetilen” Cracking ankan tạo anken “Trừ CH4” “CnH2n” VD: VD: C4H8 => C2H6 + C2H4 Hoặc C4H8 => CH4 + C3H6 ; C4H8 => H2 + C4H8 Và nAnkan cracking = nAnken tạo thành (cái áp dụng) Ngồi CT dX  Y M X nY  "Vì mX = mY" “X trước pứ , Y sau pứ” “Bảo tồn khối lượng” M Y nX Số mol khí tăng sau pứ số mol ankan tham gia pứ “Vì Theo PT : “  Lấy mol hỗn hợp sau pứ - mol hỗn hợp trước pứ = n hỗn hợp cracking  VD : C4H10 => CH4 + C3H6 Giả sử ban đầu có mol C4H8 Ban đầu: 1mol Pứ : x mol => xmol xmol Sau pứ : – x => x x => n Sau pứ = 1-x + x + x = +x n trước pứ = mol => nSau pứ - n Trước pứ = (1+x) – = x = nAnkan cracking Giải: Khi cracking sản phẩm phương trình chứa anken Khi cho hỗn hợp qua nước Br2 => Chỉ có anken pứ  nAnken pứ = nhỗn hợp – n lại = 35 – 20 = 15 mol = nAnkan Cracking “Công thức”  Từ CT : nsau – n trước = n cracking  35 – n trước = 15  n Trước = 20  H% = n cracking.100% / n ban đầu = 15.100%/20 = 75% -7- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Phần có CT đề giải dạng n sau – n trước = n cracking ; dX  Y M X nY  "Vì mX = mY" ; n cracking = n anken M Y nX H% = ncracking 100% / n ban đầu “Tỉ lệ thể tích = tỉ lệ số mol => CĨ thể thay mol Thể tích “ b Giá trị x là: A 140 B 70 C 80 Bảo toàn nguyên tốt C : 4nC4H10 “ban đầu” = nCO2 = 20.4 = 80 mol “Vì nC (trong C4H10) =  nC(trong hỗn hợp A) mà  D 40 nC = nCO2 => 4nC4H10 = nCO2 “Vì C4H10 có 4C => 4nC4H10 ; CO2 có 1C => nCO2” Câu 40: Khi crackinh hồn tồn thể tích ankan X thu ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 12 Công thức phân tử X là: A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Ta có mX = mY “BT khối lượng” Tỉ lệ thể tích tỉ lệ số mol Đề => 3VX = VY  3nX = nY  mX mY   MX = 3MY “vì mX = mY” MX MY Mà MY = 12.2 = 24 “Tỉ khối với H2 = 12” => MX = 72 = 14n+2 “Ankan : CnH2n+2”  n = => D :C5H12 Câu 41: Khi crackinh hoàn toàn ankan X thu hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 29 Công thức phân tử X là: A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Bài thiếu kiện : Cracking hoàn toàn ankan X thu hỗn hợp Y ; Thể tích X tích Y Làm 40 => MX = MY = 58 = 14n+2  n = => C : C4H10 Câu 42: Craking 8,8 gam propan thu hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 phần propan chưa bị craking Biết hiệu suất phản ứng 90% Khối lượng phân tử trung bình A là: A 39,6 B 23,16 C 2,315 D 3,96 n propan “C3H8” “ban đầu” = 0,2 mol ; nPropan cracking = 0,2.90%/100% = 0,18 mol “Vì H% = 90%” AD: n sau pứ – n trước pứ = n craking  n sau = n trước + ncracking = 0,2 + 0,18 = 0,38 mol m sau = m trước = 8,8g => M sau = 8,8/0,38 = 23,16 => B Câu 43: Craking 40 lít n-butan thu 56 lít hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 phần n-butan chưa bị craking (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Giả sử có phản ứng tạo sản phẩm Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là: A 40% B 20% C 80% D 20% ADCT : Vsau pứ - V trước pứ = V cracking  V cracking = 56 – 40 = 16 lít => H% = V cracking.100% / V ban đầu “Hay V trước” = 16.100% / 40 = 40% Câu 44: Craking m gam n-butan thu hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 phần butan chưa bị craking Đốt cháy hoàn toàn A thu gam H2O 17,6 gam CO2 Giá trị m A 5,8 B 11,6 C 2,6 D 23,2 Ta ln có mhidrocabon = 12.nCO2 + nH2O “Vì nC CxHy = nCO2 ; nH CxHy = 2nH2O “Bảo toàn nguyên tố C, H” ÁP dụng công thức => m = 12.0,4 + 2.0,5 = 5,8 g => A “Công thức xem thêm file down load số pp giải nhanh soạn + tài liệu: http://www.mediafire.com/?veboxpwbw8to8vy Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan oxi khơng khí (trong khơng khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) 9,9 gam nước Thể tích khơng khí (ở đktc) nhỏ cần dùng để đốt cháy hồn tồn lượng khí thiên nhiên A 70,0 lít B 78,4 lít C 84,0 lít D 56,0 lít Bảo tồn ngun tố O trước sau pứ : 2nO2 = 2nCO2 + nH2O “trong O2 có 2O ; CO2 có 2O ; H2O có 1O”  2nO2 = 2.0,35 + 0,55  nO2 = 0,625 mol => VO2 pứ = 14 lít => Vkk = 5VO2 = 70 lít “Vì Oxi chiếm 20% kk hay 1/5 khơng khí” -8- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 46: Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon ta thu 2,24 lít CO2 (đktc) 2,7 gam H2O thể tích O2 tham gia phản ứng cháy (đktc) là: A 5,6 lít B 2,8 lít C 4,48 lít D 3,92 lít Tương tự 45 => D Câu 47: Hỗn hợp khí A gồm etan propan Đốt cháy hỗn hợp A thu khí CO2 H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15 Thành phần % theo khối lượng hỗn hợp là: A 18,52% ; 81,48% B 45% ; 55% C 28,13% ; 71,87% D 25% ; 75% Xem lại 27 => Ankan có k = => nhỗn hợp ankan = nH2O – nCO2 CT ankan = CnH2n+2 => n = nCO2/nankan = nCO2/(nH2O – nCO2) Khi hỗn hợp ankan n = nCO2/(nH2O – nCO2) Tỉ lệ nCO2 : nH2O = 11 : 15 => Chọn nCO2 =11 mol => nH2O = 15mol => n = 11/(15 – 11) = 2,75 => 0,25n Propan = 0,75n Etan hay nPropan = 3nEtan Chọn netan = => nPropan = => % theo khối lượng Propan = 3.44.100%/ (1.30 + 3.44) =81,48%  A  Mọi người nên xem qua phần phương pháp giải nhanh đề => Tỉ lệ số mol %V nhanh từ “Đối với chất liên tiếp” n n = n,… => Số … đừng sau => %V Chất có C lớn – 0,… n B (C lớn) = … nA (C nhỏ) Vì n = 3,4 => n = n = “Vì liên tiếp” – cụ thể ankan => %V C4H10 = 40% => %V C3H8 = 60 % ; ( 1- 0,4).nC4H10 = 0,4nC3H8  0,6 nC4H10 = 0,4 nC3H8  nC4H10 = 2nC3H8 “Tỉ lệ” “Mình hay dùng cách nảy” - “Chẳng biết có hay với bạn ko – tham khảo thêm nhé” Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu 0,11 mol CO2 0,132 mol H2O Khi X tác dụng với khí clo thu sản phẩm monoclo Tên gọi X là: A 2-metylbutan B etan C 2,2-đimetylpropan D 2-metylpropan Gọi CT : CxHy => x : y = nC : nH = nCO2 : 2nH2O = 0,11 : 0,264 = : 12 => X C5H12 (đáp án 5C ) X tác dụng tạo sản phẩm monoclo Xét A – metyl butan : CH3 – CH – CH2 – CH3 => Tạo sp => A CH3 B , C , D tạo Câu 49: Một hỗn hợp ankan liên tiếp dãy đồng đẳng có tỉ khối với H2 24,8 a Công thức phân tử ankan là: A C2H6 C3H8 B C4H10 C5H12 C C3H8 C4H10 D Kết khác Ankan => CT trung bình : Cn H2n +2 => M = 14n  = 24,8.2 Do liên tiếp => C3H8 C4H10 b Thành phần phần trăm thể tích ankan là: A 30% 70% B 35% 65% C 60% 40% n  3,4 =>n = n =4 D 50% 50% AD 47 => n  3,4 => %V C4H10 “C lớn” = 40% ; %V C3H8 = 60% Câu 50: Ở điều kiện tiêu chuẩn có hỗn hợp khí gồm hiđrocacbon no A B, tỉ khối hỗn hợp H2 12 a Khối lượng CO2 H2O sinh đốt cháy 15,68 lít hỗn hợp (ở đktc) A 24,2 gam 16,2 gam.B 48,4 gam 32,4 gam.C 40 gam 30 gam D Kết khác Hỗn hợp hidrocacbon no => CT: C n H 2n +2 M = 12.2 = 24 “Do tỉ khối với H2 = 12” = 14 n + => n =; => CT : C11 H 36 7 11 18 Mẹo: PT pứ : C11 H 36 + O2 => CO2 + H2O 7 7 Ta có 0,7 mol => 1,1mol 1,8 mol => mCO2 = 48,4g ; mH2O = 32,4 g => B b Công thức phân tử A B là: A CH4 C2H6 B CH4 C3H8 C CH4 C4H10 D Cả A, B C Ta có < n = 11/7 => Chắc chắn hỗn hợp có CH4 => A , B , C thỏa mãn “Đừng bị lừa – không nha” -9- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 51: Đốt 10 cm3 hiđrocacbon 80 cm3 oxi (lấy dư) Sản phẩm thu sau cho nước ngưng tụ 65 cm3 có 25 cm3 oxi dư Các thể tích điều kiện CTPT hiđrocacbon là: A C4H10 B C4H6 C C5H10 D C3H8 Gọi CT : CxHy Ngưng tụ nước => Còn 65cm3 mà có 25cm3 oxi dư => 65 cm3 CO2 O2 dư  VCO2 = 65 – 25 = 40 cm3 => x = VCO2 / Vhidrocacbon = 40 / 10 =  VO2 pứ = 80 – 25 = 65 cm3 => x + y/4 = VO2 / Vhidrocacbon = 65 / 10  + y/4 = 6,5  y = => C4H6 => B Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan dãy đồng đẳng 24,2 gam CO2 12,6 gam H2O Công thức phân tử ankan là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 nCO2 0,55 = =3,67=> n =3 (C3H8) n =4 (C4H10) =>C Ankan => ADCT : n= nH2O - nCO2 0,7-0,55 “Xem tờ phương pháp giải nhanh hóa hữu Down load file Câu 53: X hỗn hợp ankan Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc) Hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào nước vôi dư m gam kết tủa a Giá trị m là: A 30,8 gam B 70 gam C 55 gam D 15 gam Mẹo Mình hay dùng cách bấm máy tính : Gọi x ,y số mol CO2 H2O => m hỗn hợp X = 12.nCO2 + 2.nH2O = 12x + 2y = 10,2 “CT xem pp giải nhanh => m hỗn hợp X = mC + mH “Mà nC = nCO2 ; nH = 2nH2O” BT nguyên tố Oxi trước sau pứ => 2nO2 = 2nCO2 + nH2O  2x + y = 2,3 Giải hệ => x = 0,7 ; y = 0,9 => nCO2 = nCaCO3 “Kết tủa” = 0,7 => m kết tủa = 70g b Công thức phân tử A B là: A CH4 C4H10 B C2H6 C4H10 C C3H8 C4H10 D Cả A, B C nCO2 0,7 =  3,5 A, B , C phù hợp n nằm số C chất ADCT : n= nH2O - nCO2 0,9-0,7  D Cách khác viết PT : (3n+1) CnH2n+2 + O2 => n CO2 + (n+1)H2O ; PT : 2,3 mol M CnH2n+2 = 14n +2 =  2,3.(14n +2) = 10,2(3n+1) n = 3,5 2,3 3n+1 Thế vào PT : C3,5H9 + 5,75O2 => 3,5 CO2 + 4,5H2O 1,15 => 0,7 =>0,9 => … “Cách tìm đc n ln” nhiều cơng => Mình nghĩ làm cách bấm máy tính nhanh Câu 54: Hiđrocacbon X cháy cho thể tích nước gấp 1,2 lần thể tích CO2 (đo đk) Khi tác dụng với clo tạo dẫn xuất monoclo X có tên là: A isobutan B propan C etan D 2,2- đimetylpropan Gọi CT : CxHy => x : y = nC : nH = nCO2 : 2nH2O = VCO2 : VH2O = : 2,4 = : 12 => C5H12 => Loại B C Chỉ tạo dẫn xuất monoclo => D “Gặp nhiều rùi” A tạo thành dẫn xuất monoclo “ CT : iso = số C – Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp, sau phản ứng thu VCO2:VH2O =1:1,6 (đo đk) X gồm: A CH4 C2H6 B C2H4 C3H6 C C2H2 C3H6 D C3H8 C4H10 VCO2 : VH2O = : 1,6  nCO2 : nH2O = : 1,6 Chọn nCO2 = => nH2O = 1,6 nCO2 = =1,67=>n=1và n = => A “Tỉ lệ thể tích = tỉ lệ số mol => Thay n = V” ADCT : n= nH2O - nCO2 1,6- - 10 - Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hiđrocacbon X Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào nước vôi 20 gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa đun nóng phần nước lọc lại có 10 gam kết tủa Vậy X là: A C2H6 B C2H4 C CH4 D C2H2 Xem 97 chuyên đề => nCO2 = nCaCO3 + 2nCaCO3 “nung” = 0,2 + 2.0,1 = 0,4 => x = nCO2 / nX = “Số C X” => A , B , D thỏa mãn => C sai “Không thể 1C” Câu 57: Để đơn giản ta xem xăng hỗn hợp đồng phân hexan khơng khí gồm 80% N2 20% O2 (theo thể tích) Tỉ lệ thể tích xăng (hơi) khơng khí cần lấy để xăng cháy hoàn toàn động đốt ? A 1: 9,5 B 1: 47,5 C 1:48 D 1:50 Đồng phân hexan => Tổng hexan : có CT : C6H14 x + y/4 = nO2 / nC6H14  + 14/4 = nO2 / nC6H14 = 9,5  nkk / nC6H14 = 5.9,5 = 47,5 => B “Vì Vkk = 5VO2  VO2 = Vkk / hay nO2 = nkk /5= nkk / 5.nC6H14 = 9,5 => nkk / nC6H14 = 47,5” =>B “Tỉ lệ V = tỉ lệ số mol” Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon đồng đẳng có khối lượng phân tử 28 đvC, ta thu 4,48 l CO2 (đktc) 5,4 gam H2O CTPT hiđrocacbon là: A C2H4 C4H8 B C2H2 C4H6 C C3H4 C5H8 D CH4 C3H8 Mẹo : Ta có nH2O > nCO2 “0,3 > 0,2” => k = => Loại A , B , C “A có k =1 ; B C có k = 2” => D nCO2 0,2 = =2 => Chắc chắn có n =1 “Khơng thể có n =2 đc chất Cách khác: ADCT : n= nH2O - nCO2 0,3- 0,2 28đvc ; chất đồng phân” Với n = => CH4 C3H8 “vì 28” => D Câu 59: Cho 224,00 lít metan (đktc) qua hồ quang V lít hỗn hợp A (đktc) chứa 12% C 2H2 ;10% CH4 ; 78%H2 (về thể tích) Giả sử xảy phản ứng: 2CH4  C2H2 + 3H2 (1) CH4  C + 2H2 (2) Giá trị V là: A 407,27 B 448,00 C 520,18 D 472,64 Câu 60: Đốt cháy hồn tồn 2,24 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4, C2H6 C3H8 thu V lít khí CO2 (đktc) 7,2 gam H2O Giá trị V là: A 5,60 B 6,72 C 4,48 D 2,24 Hỗn hợp A ankan hay có k =  nH2O – nCO2 = nhỗn hợp  0,4 – nCO2 = 0,1  nCO2 = 0,3 => V = 6,72 lít => B  “Xem lại CT 27” Câu 61: Đốt cháy hồn tồn 6,72 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4, C2H6, C3H8, C2H4 C3H6, thu 11,2 lít khí CO2 (đktc) 12,6 gam H2O Tổng thể tích C2H4 C3H6 (đktc) hỗn hợp A là: A 5,60 B 3,36 C 4,48 D 2,24 Hỗn hợp A gồm ankan “CH4;C2H6;C3H8” anken “C2H4 C3H6”  nH2O – nCO2 = nhỗn hợp ankan “Vì nH2O = nCO2 trường hợp anken đốt cháy => trừ cho triệt tiêu => lại nH2O – nCO2 = n ankan” => nhỗn hợp ankan = 0,7 – 0,5 = 0,2 mol  n hỗn hợp anken = nhỗn hợp A – nhỗn hợp Ankan = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol => V = 2,24 lít  “Bài tập tương tự tờ phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ” Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm CH4, C2H2, C3H4, C4H6 thu x mol CO2 18x gam H2O Phần trăm thể tích CH4 A là: A 30% B 40% C 50% D 60% Thu x mol CO2 18x g H2O => nCO2 = nH2O = x mol => giống trường hợp k = Hỗn hợp A chứa ankan CH4 “k=0” ankin :C2H2 ; C3H4 ; C4H6 “k=2” Để thành k =1 => nCH4 = nC2H2 + nC3H4 + nC4H6 => %CH4 = 50% “Một nửa” Câu mày khơng rõ cách giải thích Câu 63: Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon A B đồng đẳng thu 96,8 gam CO 57,6 gam H2O Công thức phân tử A B là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 nH2O > nCO2 => k = “ankan” ADCT => n => B Câu 64: Hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon A B đồng đẳng Đốt cháy X với 64 gam O2 (dư) dẫn sản phẩm thu qua bình đựng Ca(OH)2 dư thu 100 gam kết tủa Khí khỏi bình tích 11,2 lít 0oC 0,4 atm Công thức phân tử A B là: - 11 - Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Khí khỏi bình O2 dư “Vì sản phẩm có CO2 H2O bị hấp thụ hết qua Ca(OH)2 lại O2”  nO2 dư = PV/T.0,082 = 0,4.11,2 / 273.0,082 = 0,2 mol => nO2 pứ = – 0,2 = 1,8 mol Đáp án => A, B Ankan ; nCO2 = nCaCO3 = mol (3n+1) PT : CnH2n+2 + O2 => n CO2 + (n+1)H2O Ta có: 1,8 (3n+1) => = 1,8n n=1,67=>n=1và n =2 =>A “Nhân chéo” Câu 65: Khi đốt cháy hồn tồn V lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu 44 gam CO2 28,8 gam H2O Giá t là: A 8,96 B 11,20 C 13,44 D 15,68 Hỗn hợp khí ankan => n hỗn hợp = nH2O – nCO2 = 1,6 – = 0,6 => V = 13,44 lít = > C Câu 66: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu 16,8 lít khí CO2 (đktc) x gam H2O Giá trị x là: A 6,3 B 13,5 C 18,0 D 19,8 Tương tụ 65 => D “nH2O = nhỗn hợp ankan + nCO2” Câu 67: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ankan đồng đẳng thu 7,84 lít khí CO2 (đktc) 9,0 gam H2O Công thức phân tử ankan là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 nCO2 Ankan => ADCT tính n= => B nH2O - nCO2 Câu 68: Nạp hỗn hợp khí có 20% thể tích ankan A 80% thể tích O2 (dư) vào khí nhiên kế Sau cho nổ cho nước ngưng tụ nhiệt độ ban đầu áp suất khí nhiên kế giảm lần Thiết lập công thức phân tử ankan A A CH4 B C2H6 C C3H8 D.C4H10 Hỗn hợp 20% V ankan A 80% V O2 => Tỉ lệ thể tích = tỉ lệ số mol => 4nA = nO2  chọn nA = mol => nO2 = mol (3n+1) CnH2n+2 + O2 => n CO2 + (n+1)H2O PT : Ban đầu: mol 4mol (3n+1) Pứ mol => mol => n mol n+1 mol (3n+1) n mol n+1 mol Sau pứ 4– (3n+1) Sau ngưng tụ nước => n hỗn hợp sau = nO2 dư + nCO2 tạo thành = – + n n trước pứ = nAnkan + nO2 = + = mol Ta có : n hỗn hợp ban đâu / n hỗn hợp sau = P1.V n1 T.0,082 P1 P1 = = = =2 P2.V n2 P2 P1 T.0,082 “Vì thể tích khơng thay đổi + Nhiệt độ không thay đổi + Áp suất giảm nửa” 10 =2 =2 n= => C2H6 “Bài tổng quát quên chất => n mà => (3n+1) 7-n 4+n n nhé” Câu 69: Đốt cháy số mol cua hiđrocacbon K, L, M ta thu lượng CO2 tỉ lệ số mol nước CO2 số mol K, L, M tương ứng 0,5 : : 1,5 Xác định CT K, L, M (viết theo thứ tự tương ứng): A C2H4 , C2H6 , C3H4 B C3H8 , C3H4 , C2H4 C C3H4 , C3H6 , C3H8.D C2H2 , C2H4 , C2H6 Ta thấy đốt số mol tạo lượng CO2 => K, L , M số C - 12 - Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn K => nH2O / nCO2 = 1/2 => chọn nH2O = => nCO2 = “nCO2 > nH2O” “Ankin” CnH2n-2 ADCT : => n = nCO2 / (nCO2 – nH2O) = / (2 -1) = => C2H2 TH2 : nH2O / nCO2 = => nH2O = nCO2 => anken => C2H4 “vì K,L,M số C” TH3 : nH2O / nCO2 =3/2 => chọn nH2O = => nCO2 = “nH2O > nCO2” Ankan “CnH2n+2 ADCT => n = nCO2 / (nH2O – nCO2) = / (3-2) =2 => C2H6 “Hoặc thấy số C => n=2” =>D Câu 70: Nung m gam hỗn hợp X gồm muối natri axit no đơn chức với NaOH dư thu chất rắn D hỗn hợp Y gồm ankan Tỷ khối Y so với H2 11,5 Cho D tác dụng với H2SO4 dư thu 17,92 lít CO2 (đktc) a Giá trị m là: A 42,0 B 84,8 C 42,4 D 71,2 Axit no đơn chức => k = “Gốc hidrocabon” ; m = “Số chức” => CnH2n +2 - COOH “ Xác định theo cách 1” Hay CnH2n +1 COOH => Muối : CnH2n +1 COONa “SGK 11 nc – 252” “Tính chất hóa học axit” PT : CnH2n +1 COONa +NaOH => CnH2n +2 (hhY) + Na2CO3 (D) (1) “Pứ điều chế ankan –SGK 11nc – 146” Ta có Na2CO3 + H2SO4 => Na2SO4 + CO2 + H2O nNa2CO3 = nCO2 = 0,8 mol Thế vào PT => nNa2CO3 = nhhY = nNaOH = 0,8 mol BT khối lượng => m + mNaOH = mhh Y + mNa2CO3  m + 0,8.40 = 0,8.11,5.2 + 0,8.106 “Vì tỉ lệ khối Y so với H2 = 11,5” => m = 71,2 g => D b Tên gọi ankan thu là: A metan B etan C propan D butan Ta có M hh Y = 11,5 = 23 = 14n +2 => n = 1,5 => Chắc chắn phải có n =1 => CH4 => A CHUYÊN ĐỀ : 1B 11C 21A 31D 41C 51B 61D 2A 12B 22B 32A 42B 52C 62C 3C 13C 23D 33B 43A 53BD 63B 4B 14C 24D 34B 44A 54D 64A 5D 15B 25D 35C 45A 55A 65C HIĐROCACBON NO 6D 16D 26C 36A 46D 56C 66D 7A 17A 27B 37A 47A 57B 67B 8DA 18B 28A 38D 48A 58D 68B 9B 19B 29B 39BC 49CC 59A 69D “Đáp án 100% đâu – số đáp án sai” Bạn cho ý kiến câu Mình số người xem lại Cảm ơn bạn giúp đỡ Chúc bạn thành công - 13 - 10D 20C 30B 40D 50BD 60B 70DA ... 13: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu sản phẩm monoclo Danh pháp IUPAC ankan là: A 2,2-đimetylpropan B 2-metylbutan C pentan D.2-đimetylpropan C5H12 clo tỉ lệ : thu sản phẩm monoclo “Tối... Trimetyl “1 mono ; ; tri ; tetra” Mạch C => penta => 2,2,4 – trimetyl pentan =>A Câu 9: Phản ứng đặc trưng hiđrocacbon no A Phản ứng tách B Phản ứng C Phản ứng cộng D Cả A, B C Hidrocacbon no có pứ... 12 Công thức phân tử X là: A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Ta có mX = mY “BT khối lượng” Tỉ lệ thể tích tỉ lệ số mol Đề => 3VX = VY  3nX = nY  mX mY   MX = 3MY “vì mX = mY” MX MY Mà MY = 12. 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề hidrocacbon no môn hóa 12 , Chuyên đề hidrocacbon no môn hóa 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay