Tài liệu nhận biết các chất

8 28 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:45

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP NHẬN BIẾT A LÝ THUYẾT I Với chất khí CO2: Nước vơi dư -> Đục nước vôi SO2(Mùi hắc): Dung dịch brom(Br2) -> màu vàng dung dịch brom (SO2 + Br2 +2H2O-> HBr + H2SO4) NH3(mùi khai): Quỳ tím ẩm hóa xanh Cl2(màu vàng): Dung dịch KI hồ tinh bột -> Dung dịch màu xanh; Quỳ tím ẩm -> Đỏ, sau màu H2S(mùi trứng thối): Dung dịch Pb(NO3)2 -> Kết tủa đen HCl: Quỳ tím ẩm -> Hóa đỏ Dung dịch AgNO3 -> Kết tủa trắng N2:Que diêm có tàn đỏ -> Tắt NO: Để ngồi khơng khí hóa màu nâu đỏ NO2: Màu nâu đỏ, quỳ tím ẩm hóa đỏ II Dung dịch bazơ Ca(OH)2: Dùng CO2, SO2: Có kết tủa trắng ( Nếu sục đến dư kết tủa tan ra) Ba(OH)2: Dùng dịch H2SO4 -> Kết tủa màu trắng III Dung dịch axit HCl: Dùng dung dịch AgNO3 -> Kết tủa trắng H2SO4: Dùng dung dịch BaCl2 -> Kết tủa trắng HNO3: Dùng bột Cu đun nhiệt độ cao -> Dung dịch màu xanh, khí màu nâu đỏ IV Dung dịch muối Muối clorua(-Cl): Dùng dung dịch AgNO3 -> Kết tủa trắng Muối sunfat: Dùng dung dịch BaCl2 -> kết tủa trắng Muối cacbonat(=CO3):Dùng dung dịch axit (HCl, H2SO4 -> Khí Muối sunfua (=S): Dùng dung dịch Pb(NO3)2 -> Kết tủa màu đen Muối photphat (PO4): Dùng dung dịch AgNO3 -> Kết tủa màu vàng V Các oxit kim loại Thường hòa tan vào nước-> Chia làm nhóm: Tan nước khơng tan nước - Nhóm tan nước cho tác dụng với CO2(Nếu thử quỳ tím ->Đỏ) + Nếu khơng có kết tủa: Kim loại tring oxit kim loại kiềm (Hóa trị I) + Nếu có kết tủa: kim loại oxit kim loại kiềm thổ (Hóa trị II) - Nhóm khơng tan nước cho tác dụng với dung dịch bazơ (NaOH) + Nếu tan dung dịch kiềm kim loại oxit Al, Zn, Cr + Nếu không tan dung dịch kiềm kim loại khác Các oxit phi kim: Cho vào nước thử quỳ tím -> Xanh B BÀI TẬP Vần đề 1: Nhận biết chất dựa vào tính chất vật lý - Loại tập dựa vào tính chất vật lý khác như: màu, mùi vị, tính tan - Các đặc trưng chất như: CO2 không cháy, sắt bị nam châm hút, Khí NH3 có mùi khai, khí H2S có mùi trứng thối, Bài 1: Dựa vào tính chất vật lý phân biệt chất bột: AgCl AgNO3 BL: + Lấy chất làm mẫu thử + Cho mẫu thử vào nước, chất bột tan nước AgNO3, chất không tan nước AgCl Bài 2: Phân biệt chất bột: AgNO3, Fe Cu dựa vào tính chất vật lý Bài 3: Phân biệt chất khí: Cl2, O2, CO2 dựa vào tính chất vật lý chúng Bài 4: Dựa vào tính chất vật lý phân biệt chất chứa lọ nhãn: a) Bột sắt, bột lưu huỳnh, bột đồng oxit b) Khí CO2, khí H2S, khí NH3 c) Khí H2, Cl2, H2S d) Các chất bột trắng là: Đường, muối ăn, tinh bột e) Khí O2, Khí Cl2, khí N2 f) Khí NH3, O2, Cl2, CO2 Vấn đề 2: Nhận biết chất dựa vào tính chất hóa học Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Dạng 1: Nhận biết thuốc thử tùy chọn a) Nhận biết chất rắn: Thường cho chất rắn hòa tan vào nước sau nhận biết sản phẩm thu Bài 1: Bằng phương pháp hóa học phân biệt chất rắn sau: a) CaO Na2O b) CaO CaCO3 c) CaO MgO d) CaO P2O5 e) Al Fe f) Al, Fe Ag g) NaCl, NaNO3, BaCO3,BaSO4 h) Na2CO3, MgCO3, BaCO3 Bài 2: Bằng phương pháp hóa học phân biệt chất bột trắng sau: a) Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ b) Tinh bột, glucozơ, saccarozơ b) Nhận biết chất khí: Thường dẫn khí vào thuốc thử để nhận biết Bài 1: Bằng phương pháp hóa học nhận biết khí sau: a) CO2 O2 b) SO2 O2 c) CO2 SO2 d) Cl2, HCl, O2 e) CO2, Cl2, CO, H2 f) CO2, SO2, O2, NH3, C2H2, C2H4 Bài 2: Nhận biết khí sau phương pháp hóa học: a) CO2, CH4 C2H2 b) CH4 C2H4 c) CH4, C2H4, C2H2 d) CH4, CO2, C2H2, O2 Bài 1: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch sau: a) HCl H2SO4 b) HCl, H2SO4, HNO3 c) HCl, H2SO4, HNO3, H2O d) HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4 e) HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, H2O Bài 2: Phân biệt dung dịch sau phương pháp hóa học: a) NaCl Na2SO4 b) NaCl, Na2SO4, NaNO3 c) Na2SO4 CuSO4 d) Na2SO4, CuSO4, NaCl c) CuSO4, AgNO3, NaCl f) K2SO4 Fe2(SO4)3 g) K2SO4 FeSO4, Fe2(SO4)3 h) MgSO4, Na2SO4, FeSO4, CuSO4 i) FeSO4, Fe2(SO4)3, MgSO4 Bài 3: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch sau: a) Na2SO4 H2SO4 b) Na2SO4, H2SO4, NaCl c) NaCl, Na2SO4, H2SO4 d) NaCl, HCl, H2SO4 e) Na2SO4, H2SO4, HCl f) Na2SO4, NaCl, H2SO4, HCl Bài 4: Hãy nhận biết ống nghiệm nhãn chứa dung dịch sau: a) Na2CO3, NaOH, NaCl, HCl b) HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3 c) NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 d) Na2CO3, NH4NO3, HCl, FeCl2 e) NaCl, NaNO3, Na2SO4, Na2S, Na2CO3, Na2SO3 f) FeSO4; Fe2(SO4)3 MgSO4 Bài 5: Nêu phương pháp hóa học để phân biệt dung dịch: Glucozơ rượu etylic Bài 6: Có lọ nhãn đựng dung dịch khơng màu: CH3COOH , C2H5OH Hãy trình bày Bài 7: Có chất lỏng là: Rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan rượu Bằng phương pháp hóa học phân biệt chất lỏng phương pháp hóa học để nhận biết chúng Bài 8: Có chất lỏng là: Rượu tylic, axit axetic glucozơ Bằng phương pháp hóa học phân biệt chất lỏng Bài 10: Có chất lỏng (dung dịch) đựng riêng biệt lọ: CH3COOH , C6H6 , C2H5OH , C6H12O6 Bằng phương pháp hóa học, trình bày cách nhận biết chất lỏng, viết phương trình phản ứng xảy Dạng 2: Nhận biết thuốc thử quy định - Trường hợp không dùng nhiều thuốc thử mà dùng thuốc thử theo quy định đề - Muốn vậy, ta dùng thuốc thử để tìm số lọ cho, lọ tìm thuốc thử cho lọ lại Bài 1: Chỉ dùng quỳ tím, nhận biết ống nghiệm nhãn chứa dung dịch sau: a) H2SO4, Na2SO4, BaCl2 b) H2SO4, Na2SO4, BaCl2, NaCl c) NaOH, HCl, H2O d) HCl, H2SO4, BaCl2 e) Na2SO4, H2SO4, NaOH f) Na2SO4, Na2CO3, H2SO4, BaCl2 g) NaCl, H2SO4, NaOH h) HCl, NaCl, Na2CO3, BaCl2 Bài 2: Chỉ dùng thêm quỷ tím phân biệt dung dịch chứa tròn lọ riêng biệt sau: a) NaOH, AgNO3, HCl, HNO3, H2O b) Na2CO3, NaOH, HCl, Ba(OH)2 c) H2SO4,NaOH, BaCl2, (NH4)2SO4 d) CuCl2, NaOH, NaCl, AlCl3 e) Na2SO4, Na2CO3, NaCl, H2SO4, BaCl2, NaOH f) HCl, Na2CO3, AgNO3, BaCl2 g) NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S h)BaCl2,NH4Cl;(NH4)SO4;NaOH;Na2CO3 Bài 3: Chỉ dùng thêm thuốc thử khác, nhận biết chất sau: a) Na2CO3, HCl, Ba(NO3)2 b) Na2SO4, Na2CO3, H2SO4, BaCl2 c) Na2CO3, HCl, Ba(NO3)2, Na2SO4 d) Ba(OH)2, NH4Cl, HCl, (NH4)2SO4 a) FeCl2, FeCl3, NaOH, HCl b) Na2CO3, BaCl2, H2SO4 c) H2SO4, Ba(NO3)2, KCl, Na2S d) HCl, NaOH, AgNO3, CuSO4 e) MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3 f) H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4 g) HCl , H2SO4 , BaCl2 h) NH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl H2SO4 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 4: Chỉ dùng dung dịch HCl phân biệt chất sau: a) NaCl, Na2CO3, BaSO4, BaCO3 b) Fe, FeO, Cu c) Cu, CuO, Zn d) NaCl, Na2CO3, MgSO4, NaOH Bài 5: Chỉ dùng dung dịch brom nhận biết khí sau: a) CH4 vàC2H4 b) CH4 C2H2 c) C2H4 C2H2 d) CO2, C2H4, C2H2 Bài 6: Chỉ dùng dung dịch NaOH phân biệt dung dịch: a) NaCl, NH4Cl, MgCl2, FeCl3, AlCl3 b) FeSO4; Fe2(SO4)3 MgSO4 c) K2CO3, MgSO4, Al2(SO4)3, FeSO4 Fe2(SO4)3 d) Bài 7: Chỉ dùng dung dịch H2SO4 phân biệt chất sau: a) NaCl, Na2S, Na2SO3, Na2CO3 b) Ba, BaO, Al, Al2O3 c) Mg, Zn, Fe, Ba Bài 8: Chỉ dùng kim loại phân biệt dung dịch sau: Na2SO4, Na2CO3, HCl, Ba(NO3)2 Bài 9: Chỉ dùng thêm nước nhận biết chất sau: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3 Bài 10: Nhận biết dung dịch sau NaHSO 4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2, cách đun nóng cho tác dụng lẫn Bài 11: Trình bày cách nhận biết chất sau thuốc thử: C2H4, C2H2, C2H6, CO2, SO2 Dạng 3: Nhận biết khơng có thuốc thử khác - Trường hợp bắt buộc phải lấy cho phản ứng với lọ lại - Để tiện so sánh ta nên kẻ bảng phản ứng Khi ứng với lọ có tượng phản ứng khác Đây sở để phân biệt lọ Bài 1: Không dùng thêm thuốc thử khác, nhận biết ống nghiệm nhãn đựng dung dịch: a) Na2CO3, HCl, BaCl2 b) MgCl2, BaCl2, H2SO4, K2CO3 c) Na2SO4, MgSO4, CuSO4,Ba(OH)2 d) NaCl, H2SO4, CuSO4, BaCl2, NaOH e) NaOH, FeCl2, HCl, NaCl f) CaCl2, HCl, Na2CO3, (NH4)2CO3 g) HCl, NaCl, Ba(OH)2, Ba(HCO3)2, Na2CO3 h) Cu(NO3)2, Ba(OH)2, HCl, AlCl3, H2SO4 n) HCl , NaOH , Na2CO3 , MgCl2 m) HCl , H2SO4 , Na2SO4 , BaCl2 DẠNG 10: TÁCH – TINH CHẾ I Phương pháp vật lý - Phương pháp lọc: Dùng để tách chất không tan khỏi hỗn hợp lỏng - Phương pháp cô cạn: Dùng để tách chất rắn (không bay nhiệt độ cao) khỏi dung dịch hỗn hợp chất lỏng - Phương pháp trưng cất phân đoạn: Dùng để tách chất lỏng khỏi hỗn hợp lỏng nhiệt độ đông đặc chúng cách biệt lớn - Phương pháp chiết: Dùng để tách chất lỏng khỏi hỗn hợp lỏng khơng đồng II Phương pháp hố học Nguyên tắc: Bước 1: Chọn chất X tác dụng với A (mà không tác dụng với B) để chuyển A thành chất A1, dạng kết tủa, bay hoà tan; Tách B khỏi (bằng lọc tự tách) Bước 2: Điều chế lại chất A từ chất A1 Sơ đồ tách: : B A, B X  PƯ tá ch XY AX ( ,  , tan) Y PƯ tá i tạo   A Nếu hỗn hợp A, B tác dụng với X chuyển A, B thành A’, B’ tách A’, B’ thành chất nguyên chất Sau tiến hành bước Đối với chất rắn: Chọn chất X dùng để hoà tan Hỗn hợp chất lỏng ( chất rắn hoà tan thành dung dịch) chất X dùng để tao chất kết tủa bay Hỗn hợp chất khí: Chất X dùng để hấp thụ Chú ý: Phản ứng để chọn để tách phải thoả mãn yêu cầu: + Chỉ tác dụng lên chất hỗn hợp cần tách + Sản phẩm tạo thành tách rễ ràng khỏi hỗn hợp + Từ sản phẩm pư tạo thành tái tạo lại chất ban đầu Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Chất cần tách Phản ứng tách phản ứng tái tạo lại chất ban CO2 dd NaOH ñpnc to Al(Al2O3 hay hợp   Al  NaAlO2   Al(OH)3    Al2O3  Al chất nhôm) o Zn (ZnO) Mg Fe (FeO Fe2O3) t   CO2 dd NaOH to H2        Zn Na2ZnO2 Zn(OH)2 ZnO Zn o NaOH HCl CO t  Mg  Mg(OH)2    MgO  Mg  MgCl2  o NaOH HCl t  Fe(OH)2    Fe  FeO  Fe  FeCl2  H Phương pháp tách Lọc, nhiệt phân Lọc, nhiệt luyện Lọc, nhiệt luyện Lọc, nhiệt luyện H2SO4 Lọc, nhiệt luyện H2 NaOH to   đặ c, ng  Cu(OH)2    Cu  CuO  Cu CuSO4  BÀI TOÁN TÁCH RIÊNG VÀ TINH CHẾ * Tách riêng: Chuyển chất hỗn hợp trạng thái riêng lẻ dạng nguyên chất tinh khiết phương pháp vật lý hay hóa học + Nguyên tắc: Chuyển chất cần tách thành sản phẩm dạng kết tủa hay bay Tiếp theo thực phương pháp vật lý để: Cô cạn, lọc, chưng cất, chiết chất khỏi Cuối thực phản ứng tái tạo điều chế lại chất ban đầu Lưu ý: Sau tách riêng chất phải giữ nguyên khối lượng hỗn hợp ban đầu * Tinh chế: Tinh chế chất A hỗn hợp gồm chất A, B, C tìm cách loại bỏ B C để lại A nguyên chất Không cần phải thu hồi B, C phải đưa A dạng ban đầu phản ứng thích hợp Phương pháp: - Đối với hỗn hợp chứa: Kim loại, oxit kim loại, bazơ, muối ta đem hòa tan axit - Đối với hỗn hợp chứa: Oxit axit, oxit lưỡng tính ta thực hòa tan kiềm - Thực pư trao đổi: Tạo kết tủa bay hơi, dùng pư đẩy kim loại khỏi dung dịch muối - Cần nắm riêng tính chất kim loại, hợp chất quan trọng-> Chọn thuốc thử thích hợp - Đẻ tách điều chế kim loại mức độ tinh khiết, người ta thường dùngphương pháp điện phân nóng chảy điện phân dung dịch điều kiện thích hợp B Bài tập: Bài 1: Có khí ẩm(hơi nước): CO2, H2, O2, SO2 Khí nảo làm khơ CaO, H2SO4 Bài 2: Có hỗn hợp gồm CaO CaO, nêu phương pháp hóa học tách riêng CuO khỏi hõn hợp Bài 3: Khí CO dùng làm chất đốt cơng nghiệp, có lẫn tạp chất khí CO2 SO2 Làm loại bỏ tạp chất khỏi CO phương pháp rẻ tiền nhất? Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Bài 4: Khí O2 có lẫn khí CO2 phương pháp hóa học tách riêng khí O2 khỏi hỗn hợp Bài 5: Làm để làm khơ khí CO2 (có lẫn nước) Bài 6: ZnSO4 có lẫn tạp chất CuSO4, phương pháp hóa học loại bỏ tạp chất khỏi dung dịch ZnSO4 Bài 7: Bạc cám (dạng bột) có lẫn Cu, Al Làm thu bạc tinh khiết Bài 8: Trình bày phương pháp để: a) Tách Cu khỏi hỗn hợp hỗn hợp Cu, Fe, Zn b) Tách Ag Fe khỏi hỗn hợp: Al, Ag, Fe Bài 9: Khí CH4 có lẫn tạp chất C2H4, C2H2 làm thu CH4 tinh khiết Bài 10: Hãy chon phương pháp để tách riêng chất khỏi hỗn hợp gồm Cu Fe Bài 11: Dùng chất thích hợp để loại bỏ tạp chất khỏi hỗn hợp C2H2 có lẫn tạp chất CO2 nước Bài 12: Khí C2H2 có lẫn CO2 SO2 nước Làm để thu C2H2 tinh khiết Bài 13: Nêu phương pháp tách riêng chất khỏi hỗn hợp: CO2 CH4 Bài 14: Tách kim loại Ag, Al, Cu, Mg dạng bột phương pháp hoá học Bài 15: Tách kim loại Fe, Al, Cu khỏi hỗn hợp chúng Bài 16: Làm để tách riêng muốn NaCl, MgCl2 NH4Cl Bài 17: Tách riêng kim loại Ag, Cu khỏi hỗn hợp Bài 18: Dùng phương pháp hoá học để tách Fe, Al, Cu khỏi hỗn hợp kim loại Viết phương trình phản ứng Bài 19: Tách chất sau khỏi hỗn hợp chúng: AlCl3; FeCl3 BaCl2 Bài 20: Có mẫu đồng bị lẫn Fe, Ag, S Hãy tìm phương pháp (trừ phương pháp điện phân) để tách Cu tinh khiết từ mẫu Bài 21: Một hỗn hợp gồm Al2O3, CuO, Fe2O3 Dùng phương pháp hoá học tách riêng chất Cu (CuO) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 22: Hỗn hợp A gồm CuO, AlCl3, CuCl2 Al2O3 Bằng phương pháp hoá học tách riêng chất tinh khiết nguyên lượng Bài 23: Làm để tách riêng muốn NaCl, MgCl2 NH4Cl Bài 24: Tách muối sau khỏi hỗn hợp chúng: Fe(NO3)3, Al(NO3)3, Cu(NO3)2 Zn(NO3)2 tinh khiết nguyên lượng ... Cl2, CO2 Vấn đề 2: Nhận biết chất dựa vào tính chất hóa học Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Dạng 1: Nhận biết thuốc thử tùy chọn a) Nhận biết chất rắn: Thường cho chất rắn hòa tan... chất nguyên chất Sau tiến hành bước Đối với chất rắn: Chọn chất X dùng để hoà tan Hỗn hợp chất lỏng ( chất rắn hoà tan thành dung dịch) chất X dùng để tao chất kết tủa bay Hỗn hợp chất khí: Chất. .. nhận biết chất sau: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3 Bài 10: Nhận biết dung dịch sau NaHSO 4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2, cách đun nóng cho tác dụng lẫn Bài 11: Trình bày cách nhận biết chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu nhận biết các chất , Tài liệu nhận biết các chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay