ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA THÔNG BA LÁ (Pinus keysia) TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HÀ RA, HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI

81 23 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ********** BÙI THỊ CẨM UYÊN ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA THÔNG BA (Pinus keysia) TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU TẠI BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ RA, HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ********** BÙI THỊ CẨM UYÊN ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG THÔNG BA (Pinus keysia) TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU TẠI BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ RA, HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI Ngành: Lâm nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2011 LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: Các thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, thầy giáo khoa Lâm nghiệp giảng dạy chắp cánh cho ước mơ em thành thực Xin chân thành cảm ơn tất thầy cô giáo môn Kỹ Thuật Thông Tin Lâm Nghiệp, giúp đỡ em q trình thực khóa luận tốt nghiệp Cám ơn ThS Nguyễn Thị Mộng Trinh tận tình giúp đỡ hướng dẫn em để hồn thành luận văn tốt nghiệp Cám ơn cô Lâm trường Ra, huyện MangYang giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn người bạn người thân động viên, khuyến khích, giúp đỡ chia sẻ tơi quãng thời gian học tập, thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Bùi Thị Cẩm Un i TĨM TẮT Tên khố luận: “Ứng dụng GIS đánh giá sinh trưởng thông ba (Pinus keysia) loại đất khác Ban quản rừng phòng hộ Ra, huyện MangYang, tỉnh Gia Lai” Khoá luận tiến hành rừng trồng thông ba (Pinus keysia) Lâm trường Ra thuộc BQLRPH Ra, huyện MangYang, tỉnh Gia Lai Phương pháp sử dụng đề tài thu thập số liệu, thu thập loại đồ giấy liên quan đến trạng rừng thổ nhưỡng thuộc Ban quản rừng phòng hộ Ra, dựa vào tiến hành điều tra sinh trưởng đường kính D1.3 mật đô rừng trồng thông ba năm 1996, 1997,1998, 1999, 2002 loại đất: đất vàng đỏ đá granit, riolit (Fa); đất xói mòn trơ sỏi đá (E) Sử dụng máy định vị GPS để xác định vị trí điều tra lấy số liệu điều tra, thiết lập tiêu chuẩn (mỗi có diện tích 500 m2) để đo đếm tiêu đường kính D1.3 phục vụ cho việc tính tốn, đánh giá sinh trưởng đường kính D1.3 Trên sở sử dụng phần mềm MapInfo xây dựng đồ trạng rừng đồ thổ nhưỡng Ban quản rừng phòng hộ Ra tỉnh Gia Lai, tiến tới đánh giá tiềm loại đất xây dựng đồ vùng trồng rừng thông ba (Pinus keysia) tiềm Kết thu được: Xây dựng đồ trạng rừng, đồ thổ nhưỡng, đồ trạng thông trồng theo năm tuổi theo loại đất Nghiên cứu, đánh giá tiêu sinh trưởng đường kính D1.3 mật độ rừng thông trồng tuổi đến 15 loại đất: đất vàng đỏ đá granit, riolit; đất xói mòn trơ sỏi đá Xây dựng biểu đồ sinh trưởng đường kính D1.3 theo tuổi A loại đất Thông qua kết đạt lập đồ vùng trồng rừng thông ba tiềm ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu .4 1.3 Ý nghĩa đề tài .4 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .6 2.1 Khái niệm chung Gis viễn thám 2.1.1 Khái niệm Hệ thống thông tin địa lý: 2.1.2 Khái niệm viễn thám 2.3 Ứng dụng GIS viễn thám sản xuất nông lâm nghiệp .8 2.3.1 Ứng dụng GIS quy hoạch sử dụng đất .8 2.3.2 Ứng dụng quy hoạch quản sản xuất 2.3.3 Ứng dụng cơng tác phòng chống cháy bảo vệ rừng: 14 2.4 Chỉ tiêu nghiên cứu loại đất .16 2.5 Đặc điếm sinh thái thông ba 17 2.5.1 Đặc điểm phân bố Thông ba 17 2.5.2 Hình thái đặc điểm sinh trưởng 17 2.5.3 Đặc tính sinh thái .18 2.5.4 Công dụng ý nghĩa kinh tế 18 2.5.5 Kỹ thuật trồng Thông ba 18 2.6 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 19 iii 2.6.1 Điều kiện tự nhiên 19 2.6.1.1 Vị trí địa lí .19 2.6.1.2 Đặc điểm địa hình 20 2.6.1.3 Tài nguyên rừng 21 2.6.1.4 Đặc điểm khí hậu, thời tiết 21 2.6.1.5 Nguồn nước, thủy văn 22 2.6.2 Đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội: 23 2.6.2.1 Dân số lao động 23 2.6.2.1.1 Dân số .23 2.6.2.1.2 Lao động 23 2.6.3 Các hoạt động sản xuất 23 2.6.3.1 Sản xuất lâm nghiệp công tác quản bảo vệ rừng: .23 2.6.3.1 Sản xuất lâm nghiệp 23 2.6.3.2 Công tác quản bảo vệ rừng .24 2.6.4 Sản xuất nơng nghiệp tình hình canh tác nương rẫy: 24 2.6.4.1 Sản xuất nông nghiệp 24 2.6.4.1.2 Sản xuất nương rẫy 25 2.6.5 Tình hình giao thơng vùng 26 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Xây dựng sở liệu phần mềm MapInfo 27 3.1.1 Điều tra, thu thập số liệu ngoại nghiệp 27 3.1.2 Cơng tác xử lí nội nghiệp 28 3.2 Đánh giá sinh trưởng thông ba (Pinus keysia) theo tuổi loại đất 28 3.2.1 Điều tra, thu thập số liệu ngoại nghiệp 28 3.2.2 Công tác xử nội nghiệp .29 3.3 Xác định vùng trồng rừng thông ba tiềm 29 3.4 Vật liệu nghiên cứu 30 3.4.1 Dụng cụ ngoại nghiệp .30 3.4.2 Dụng cụ nội nghiệp 30 iv Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Cơ sở liệu 31 4.1.1 Bản đồ thành 31 4.1.1.1 Bản đồ trạng rừng Ban quản rừng phòng hộ Ra .31 4.1.1.2 Bản đồ thổ nhưỡng Ban quản rừng phòng hộ Ra .33 4.1.1.3 Bản đồ trạng thông trồng theo năm tuổi 34 4.1.1.4 Bản đồ trạng thông ba theo tuổi theo loại đất 35 4.1.2 Các loại đất BQLRPH Ra: 37 4.1.3 Hiện trạng rừng Lâm trường Ra 37 4.2 Đánh giá sinh trưởng đường kính thơng ba theo tuổi A loại đất Fa E 39 4.2.1 Nhân tố đường kính 39 4.2.2 Nhân tố mật độ 41 4.3 Bản đồ vùng trồng thông ba tiềm 42 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC v KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CTV Cộng tác viên CSDL Cơ sở liệu GIS - Geographic Information Systems Hệ thống thơng tin địa lí GPS - Global Positioning System Hệ thống định vị toàn cầu RS - Remote Sensings Viễn thám TP Thành phố BQL Ban quản Ban quản rừng phòng BQLRPH BBH hộ Bắc Biển Hồ vi DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Lược đồ xây dựng đồ thích nghi 13 Hình 2.2 Quá trình hình thành đất (Nguồn: Nguyễn Thị Bình) 17 Hình 2.3 Sơ đồ vị trí Ban quản rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ .20 Hình 3.1: Sơ đồ xây dựng sở liệu 27 Hình 4.1 Bản đồ trạng rừng BQLRPH Ra 32 Hình 4.2 Bản đồ thổ nhưỡng xã Ra .33 Hình 4.3 Bản đồ thông ba theo năm tuổi 34 Hình 4.4 Bản đồ trạng thông ba theo tuổi loại đất 36 Hình 4.5 Tỷ lệ loại đất Ha Ra 37 Hình 4.6 Tỷ lệ trạng sử dụng đất BQLRPH Ra 39 Hình 4.7 Tỷ lệ % loại rừng BQLRPH Ra 39 Hình 4.8 Biểu đồ sinh trưởng D1,3 thơng ba loại đất 40 Hình 4.9 Biểu đồ mật độ thơng ba loại đất 41 Hình 4.10 Bản đồ trồng thơng ba tiềm loại đất Fa E 42 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Hiện trạng diện tích nương rẫy 25 Bảng 4.1 Các loại đất BQLRPH Ra 37 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất rừng BQLRPH Ra 38 Bảng 4.3 D1,3(cm) thông ba hai loại đất 40 Bảng 4.4 Mật độ thông ba tren loại đất 41 viii Phụ biểu 5: Số liệu điều tra ô tiêu chuẩn đất E tuổi 13 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 C(cm) D(cm) STT C(cm) D(cm) 40 12.74 51 51 16.24 56 17.83 52 52 16.56 59 18.79 53 60 19.11 60 19.11 54 74 23.57 42 13.38 55 80 25.48 79 25.16 56 51 16.24 65 20.70 57 63 20.06 70 22.29 58 59 18.79 69 21.97 59 56 17.83 59 18.79 60 65 20.70 60 19.11 61 62 19.75 63 20.06 62 50 15.92 89 28.34 63 52 16.56 71 22.61 64 80 25.48 53 16.88 65 54 17.20 69 21.97 66 53 16.88 85 27.07 67 70 22.29 58 18.47 68 69 21.97 63 20.06 69 54 17.20 62 19.75 70 60 19.11 50 15.92 71 60 19.11 69 21.97 72 59 18.79 97 30.89 73 63 20.06 56 17.83 74 63 20.06 64 20.38 75 62 19.75 64 20.38 76 63 20.06 63 20.06 77 63 20.06 67 21.34 78 80 25.48 50 15.92 79 56 17.83 57 18.15 80 72 22.93 60 19.11 81 55 17.52 54 17.20 82 60 19.11 65 20.70 83 56 17.83 55 17.52 84 72 22.93 45 14.33 85 60 19.11 62 19.75 86 60 19.11 57 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 45 60 60 64 64 43 61 59 54 67 63 62 54 39 14.33 19.11 19.11 20.38 20.38 13.69 19.43 18.79 17.20 21.34 20.06 19.75 17.20 12.42 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 51 60 50 61 60 55 66 67 82 80 89 53 54 67 16.24 19.11 15.92 19.43 19.11 17.52 21.02 21.34 26.11 25.48 28.34 16.88 17.20 21.34 STT C(cm) D(cm) STT C(cm) D(cm) 101 71 22.61 143 59 18.79 102 64 20.38 144 49 15.61 103 64 20.38 145 60 19.11 104 40 12.74 146 58 18.47 105 39 12.42 147 57 18.15 106 60 19.11 148 64 20.38 107 53 16.88 149 59 18.79 108 63 20.06 150 57 18.15 109 63 20.06 151 60 19.11 110 75 23.89 152 49 15.61 111 74 23.57 153 66 21.02 112 59 18.79 154 65 20.70 113 60 19.11 155 62 19.75 114 58 18.47 156 59 18.79 115 62 19.75 157 64 20.38 116 81 25.80 158 68 21.66 117 81 25.80 159 71 22.61 118 74 23.57 160 54 17.20 119 51 16.24 161 49 15.61 120 81 25.80 162 60 19.11 121 98 31.21 163 80 25.48 122 62 19.75 164 65 20.70 123 65 20.70 165 61 19.43 124 78 24.84 166 51 16.24 58 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 77 77 59 60 60 65 74 74 64 59 53 56 57 51 64 66 64 76 24.52 24.52 18.79 19.11 19.11 20.70 23.57 23.57 20.38 18.79 16.88 17.83 18.15 16.24 20.38 21.02 20.38 24.20 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 84 78 67 51 80 60 45 56 72 50 90 60 56 52 71 62 52 26.75 24.84 21.34 16.24 25.48 19.11 14.33 17.83 22.93 15.92 28.66 19.11 17.83 16.56 22.61 19.75 16.56 Phụ biểu 6: Số liệu ô tiêu chuẩn đất Fa tuổi 13 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C(cm) D(cm) STT C(cm) D(cm) 65 20.70 51 83 26.43 64 20.38 52 64 20.38 57 18.15 53 62 19.75 69 21.97 54 55 17.52 46 14.65 55 69 21.97 73 23.25 56 70 22.29 74 23.57 57 88 28.03 45 14.33 58 38 12.10 55 17.52 59 72 22.93 51 16.24 60 68 21.66 59 18.79 61 56 17.83 65 20.70 62 80 25.48 55 17.52 63 79 25.16 47 14.97 64 65 20.70 63 20.06 65 44 14.01 42 13.38 66 76 24.20 58 18.47 67 82 26.11 50 15.92 68 69 21.97 59 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 57 61 51 56 36 56 56 45 75 50 46 56 45 52 65 69 74 53 58 83 57 72 65 57 60 46 78 37 60 55 58 91 18.15 19.43 16.24 17.83 11.46 17.83 17.83 14.33 23.89 15.92 14.65 17.83 14.33 16.56 20.70 21.97 23.57 16.88 18.47 26.43 18.15 22.93 20.70 18.15 19.11 14.65 24.84 11.78 19.11 17.52 18.47 28.98 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 68 52 32 42 77 59 88 60 56 57 51 32 54 77 76 41 55 60 42 70 53 30 63 45 52 41 56 65 64 57 69 46 21.66 16.56 10.19 13.38 24.52 18.79 28.03 19.11 17.83 18.15 16.24 10.19 17.20 24.52 24.20 13.06 17.52 19.11 13.38 22.29 16.88 9.55 20.06 14.33 16.56 13.06 17.83 20.70 20.38 18.15 21.97 14.65 STT C(cm) D(cm) STT C(cm) D(cm) 101 73 23.25 132 58 18.47 102 74 23.57 133 83 26.43 103 45 14.33 134 57 18.15 104 55 17.52 135 72 22.93 105 51 16.24 136 65 20.70 106 59 18.79 137 57 18.15 107 65 20.70 138 40 12.74 108 55 17.52 139 46 14.65 60 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 47 63 42 58 50 57 61 51 56 36 61 61 60 75 50 46 56 45 52 65 69 74 53 14.97 20.06 13.38 18.47 15.92 18.15 19.43 16.24 17.83 11.46 19.43 19.43 19.11 23.89 15.92 14.65 17.83 14.33 16.56 20.70 21.97 23.57 16.88 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 78 37 60 55 58 91 83 64 62 55 69 70 88 38 69 68 56 80 57 60 24.84 11.78 19.11 17.52 18.47 28.98 26.43 20.38 19.75 17.52 21.97 22.29 28.03 12.10 21.97 21.66 17.83 25.48 18.15 19.11 Phụ biểu 7: Số liệu điều tra ô tiêu chuẩn đất E tuổi 14 STT 10 11 12 13 14 C(cm) D(cm) STT C(cm) D(cm) 71 22.61 51 55 17.52 63 20.06 52 75 23.89 50 15.92 53 61 19.43 55 17.52 54 65 20.70 51 16.24 55 70 22.29 48 15.29 56 72 22.93 74 23.57 57 70 22.29 61 19.43 58 69 21.97 60 19.11 59 59 18.79 72 22.93 60 73 23.25 57 18.15 61 69 21.97 73 23.25 62 60 19.11 69 21.97 63 62 19.75 73 23.25 64 62 19.75 61 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 72 59 74 43 65 72 70 48 79 56 94 60 52 81 62 86 68 56 62 77 67 40 64 86 75 52 55 78 56 57 81 68 57 65 70 77 22.93 18.79 23.57 13.69 20.70 22.93 22.29 15.29 25.16 17.83 29.94 19.11 16.56 25.80 19.75 27.39 21.66 17.83 19.75 24.52 21.34 12.74 20.38 27.39 23.89 16.56 17.52 24.84 17.83 18.15 25.80 21.66 18.15 20.70 22.29 24.52 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 61 50 55 59 50 65 64 58 78 63 67 68 59 60 62 59 70 66 64 56 59 64 75 80 49 77 78 90 73 73 69 59 65 70 77 74 19.43 15.92 17.52 18.79 15.92 20.70 20.38 18.47 24.84 20.06 21.34 21.66 18.79 19.11 19.75 18.79 22.29 21.02 20.38 17.83 18.79 20.38 23.89 25.48 15.61 24.52 24.84 28.66 23.25 23.25 21.97 18.79 20.70 22.29 24.52 23.57 STT C(cm) D(cm) STT C(cm) D(cm) 101 75 23.89 124 71 22.61 102 66 21.02 125 72 22.93 103 70 22.29 126 69 21.97 104 73 23.25 127 65 20.70 62 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 60 61 58 81 65 67 50 60 62 73 65 56 57 68 69 70 73 76 70 19.11 19.43 18.47 25.80 20.70 21.34 15.92 19.11 19.75 23.25 20.70 17.83 18.15 21.66 21.97 22.29 23.25 24.20 22.29 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 70 71 69 70 73 59 55 64 63 53 49 80 63 62 74 70 46 56 67 66 69 75 64 63 22.29 22.61 21.97 22.29 23.25 18.79 17.52 20.38 20.06 16.88 15.61 25.48 20.06 19.75 23.57 22.29 14.65 17.83 21.34 21.02 21.97 23.89 20.38 20.06 Phụ biểu 8: Số liệu ô tiêu chuẩn đất Fa tuổi 14 STT 10 11 12 13 C(cm) D(cm) STT C(cm) D(cm) 72 22.93 51 50 15.92 62 19.75 52 57 18.15 80 25.48 53 73 23.25 83 26.43 54 75 23.89 63 20.06 55 80 25.48 65 20.70 56 67 21.34 83 26.43 57 66 21.02 54 17.20 58 55 17.52 57 18.15 59 57 18.15 56 17.83 60 58 18.47 52 16.56 61 43 13.69 60 19.11 62 62 19.75 54 17.20 63 60 19.11 63 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 67 56 47 44 57 64 63 58 65 65 81 71 67 65 59 60 59 64 65 54 56 77 65 64 78 42 42 53 50 46 59 64 70 67 54 58 49 21.34 17.83 14.97 14.01 18.15 20.38 20.06 18.47 20.70 20.70 25.80 22.61 21.34 20.70 18.79 19.11 18.79 20.38 20.70 17.20 17.83 24.52 20.70 20.38 24.84 13.38 13.38 16.88 15.92 14.65 18.79 20.38 22.29 21.34 17.20 18.47 15.61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 54 44 71 77 56 53 71 80 44 48 50 54 54 57 57 57 70 60 57 56 52 54 47 58 80 65 66 66 43 42 77 45 65 46 56 77 58 17.20 14.01 22.61 24.52 17.83 16.88 22.61 25.48 14.01 15.29 15.92 17.20 17.20 18.15 18.15 18.15 22.29 19.11 18.15 17.83 16.56 17.20 14.97 18.47 25.48 20.70 21.02 21.02 13.69 13.38 24.52 14.33 20.70 14.65 17.83 24.52 18.47 STT C(cm) D(cm) STT C(cm) D(cm) 101 58 18.47 143 61 19.43 102 67 21.34 144 61 19.43 103 63 20.06 145 56 17.83 64 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 53 54 56 56 61 56 62 54 57 56 67 65 88 67 78 40 54 55 56 49 84 61 55 61 41 69 76 56 70 59 61 53 72 67 71 56 77 57 58 16.88 17.20 17.83 17.83 19.43 17.83 19.75 17.20 18.15 17.83 21.34 20.70 28.03 21.34 24.84 12.74 17.20 17.52 17.83 15.61 26.75 19.43 17.52 19.43 13.06 21.97 24.20 17.83 22.29 18.79 19.43 16.88 22.93 21.34 22.61 17.83 24.52 18.15 18.47 65 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 62 58 61 61 56 62 58 65 40 75 49 51 70 77 54 55 78 65 79 80 43 42 54 53 67 58 64 47 70 56 51 70 59 65 67 62 56 54 19.75 18.47 19.43 19.43 17.83 19.75 18.47 20.70 12.74 23.89 15.61 16.24 22.29 24.52 17.20 17.52 24.84 20.70 25.16 25.48 13.69 13.38 17.20 16.88 21.34 18.47 20.38 14.97 22.29 17.83 16.24 22.29 18.79 20.70 21.34 19.75 17.83 17.20 Phụ biểu 9: Số liệu điều tra ô tiêu chuẩn đất E tuổi 15 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 C(cm) D(cm) STT C(cm) D(cm) 77 24.52 51 79 25.16 69 21.97 52 71 22.61 79 25.16 53 63 20.06 80 25.48 54 50 15.92 90 28.66 55 55 17.52 80 25.48 56 65 20.70 81 25.80 57 51 16.24 88 28.03 58 48 15.29 80 25.48 59 74 23.57 96 30.57 60 61 19.43 87 27.71 61 60 19.11 63 20.06 62 72 22.93 69 21.97 63 59 18.79 78 24.84 64 57 18.15 82 26.11 65 73 23.25 81 25.80 66 69 21.97 58 18.47 67 75 23.89 89 28.34 68 72 22.93 74 23.57 69 59 18.79 87 27.71 70 74 23.57 79 25.16 71 93 29.62 95 30.25 72 65 20.70 97 30.89 73 76 24.20 68 21.66 74 73 23.25 96 30.57 75 70 22.29 73 23.25 76 48 15.29 89 28.34 77 79 25.16 76 24.20 78 56 17.83 64 20.38 79 94 29.94 63 20.06 80 60 19.11 73 23.25 81 53 16.88 79 25.16 82 52 16.56 74 23.57 83 81 25.80 95 30.25 84 62 19.75 92 29.30 85 86 27.39 40 12.74 86 68 21.66 74 23.57 87 56 17.83 66 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 85 73 76 62 72 87 71 69 83 89 76 79 64 27.07 23.25 24.20 19.75 22.93 27.71 22.61 21.97 26.43 28.34 24.20 25.16 20.38 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 62 77 67 40 65 86 75 52 55 78 56 57 82 19.75 24.52 21.34 12.74 20.70 27.39 23.89 16.56 17.52 24.84 17.83 18.15 26.11 STT C(cm) D(cm) STT C(cm) D(cm) 101 81 25.80 137 75 23.89 102 68 21.66 138 76 24.20 103 57 18.15 139 66 21.02 104 75 23.89 140 89 28.34 105 65 20.70 141 96 30.57 106 70 22.29 142 93 29.62 107 77 24.52 143 55 17.52 108 55 17.52 144 38 12.10 109 76 24.20 145 43 13.69 110 61 19.43 146 94 29.94 111 86 27.39 147 94 29.94 112 80 25.48 148 84 26.75 113 78 24.84 149 88 28.03 114 94 29.94 150 87 27.71 115 54 17.20 151 59 18.79 116 87 27.71 152 77 24.52 117 64 20.38 153 92 29.30 118 87 27.71 154 98 31.21 119 77 24.52 155 90 28.66 120 42 13.38 156 66 21.02 121 88 28.03 157 76 24.20 122 85 27.07 158 73 23.25 123 92 29.30 159 55 17.52 124 56 17.83 160 77 24.52 125 53 16.88 161 89 28.34 126 87 27.71 162 69 21.97 127 76 24.20 163 93 29.62 67 128 129 130 131 132 133 134 135 136 56 77 71 87 70 64 58 75 70 17.83 24.52 22.61 27.71 22.29 20.38 18.47 23.89 22.29 164 165 166 167 168 169 170 73 70 79 59 65 72 77 23.25 22.29 25.16 18.79 20.70 22.93 24.52 Phụ biểu 10: Số liệu ô tiêu chuẩn đất Fa tuổi 15 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 C(cm) D(cm) STT C(cm) D(cm) 44 14.01 51 57 18.15 88 28.03 52 61 19.43 83 26.43 53 51 16.24 63 20.06 54 56 17.83 72 22.93 55 36 11.46 65 20.70 56 60 19.11 62 19.75 57 61 19.43 57 18.15 58 60 19.11 56 17.83 59 75 23.89 52 16.56 60 46 14.65 47 14.97 61 50 15.92 72 22.93 62 56 17.83 48 15.29 63 45 14.33 74 23.57 64 52 16.56 68 21.66 65 65 20.70 63 20.06 66 69 21.97 88 28.03 67 74 23.57 65 20.70 68 53 16.88 48 15.29 69 58 18.47 71 22.61 70 83 26.43 64 20.38 71 57 18.15 60 19.11 72 78 24.84 86 27.39 73 65 20.70 83 26.43 74 57 18.15 59 18.79 75 60 19.11 60 19.11 76 46 14.65 70 22.29 77 78 24.84 74 23.57 78 37 11.78 68 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 65 88 87 71 65 64 57 69 46 73 74 45 55 51 59 65 55 47 63 42 38 50 20.70 28.03 27.71 22.61 20.70 20.38 18.15 21.97 14.65 23.25 23.57 14.33 17.52 16.24 18.79 20.70 17.52 14.97 20.06 13.38 12.10 15.92 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 60 55 58 91 73 64 62 55 69 70 88 38 72 68 56 80 79 65 60 65 64 57 19.11 17.52 18.47 28.98 23.25 20.38 19.75 17.52 21.97 22.29 28.03 12.10 22.93 21.66 17.83 25.48 25.16 20.70 19.11 20.70 20.38 18.15 STT C(cm) D(cm) STT C(cm) D(cm) 101 59 18.79 130 60 19.11 102 60 19.11 131 87 27.71 103 78 24.84 132 55 17.52 104 45 14.33 133 54 17.20 105 60 19.11 134 53 16.88 106 60 19.11 135 55 17.52 107 65 20.70 136 56 17.83 108 45 14.33 137 57 18.15 109 67 21.34 138 76 24.20 110 57 18.15 139 58 18.47 111 60 19.11 140 70 22.29 112 56 17.83 141 79 25.16 113 57 18.15 142 56 17.83 114 70 22.29 143 55 17.52 115 59 18.79 144 68 21.66 116 70 22.29 145 72 22.93 117 72 22.93 146 50 15.92 118 63 20.06 147 53 16.88 69 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 64 89 80 40 45 61 61 62 58 70 44 20.38 28.34 25.48 12.74 14.33 19.43 19.43 19.75 18.47 22.29 14.01 148 149 150 151 152 153 154 57 60 65 55 53 69 74 18.15 19.11 20.70 17.52 16.88 21.97 23.57 Phụ biểu 11: Tọa độ vị trí điều tra STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tọa độ X Tọa độ Y 487,694.93 1,556,673.74 487,896.96 1,557,037.36 487,950.82 1,557,441.38 490,576.95 1,551,650.41 490,496.14 1,551,161.58 490,671.22 1,550,573.02 488,098.95 1,557,805.00 488,610.72 1,558,235.96 488,354.84 1,556,983.49 490,307.60 1,552,391.12 490,752.02 1,551,461.86 490,792.43 1,551,111.72 487,816.15 1,557,899.27 488,610.72 1,557,845.41 488,893.53 1,557,481.78 490,334.53 1,553,697.45 491,358.06 1,551,946.76 489,553.44 1,552,444.98 489,688.11 1,554,492.03 490,509.61 1,554,303.49 491,223.39 1,554,101.48 489,311.01 1,552,525.79 491,129.10 1,551,152.12 489,984.38 1,549,455.22 487,344.79 1,556,369,99 489,391.82 1,557,468.31 70 Ghi E96 E96 E96 Fa96 Fa96 Fa96 E97 E97 E97 Fa97 Fa97 Fa97 E98 E98 E98 Fa98 Fa98 Fa98 E99 E99 E99 Fa99 Fa99 Fa99 E02 E02 27 28 29 30 486,940.77 487,641.07 487,775.74 487,964.27 1,546,896.42 1,545,590.09 1,545,345.67 1,545,159.13 71 E02 Fa02 Fa02 Fa02 ... nơi, mức độ thi t hại cháy rừng gây nghiêm trọng Lý cháy rừng xảy ra, huy động lực lượng đông để chữa cháy hiệu thấp thi u lực lượng thường trực chữa cháy rừng chuyên nghiệp, trang thi t bị, phương... 1996, với mục tiêu thi t lập hệ thống thông tin tài nguyên nông nghiệp dựa sở GIS; sử dụng sở liệu AEZ/GIS để phát triển công nghệ chuyển giao vào sản xuất nông nghiệp Từ giới thi u GIS Viện nghiên... cứu đánh giá tài nguyên thi n nhiên, môi trường ngày sử dụng rộng rãi nước giới (Giang Văn Thắng, 2006) Phương pháp viễn thám tiến hành nguyên lý bản: Các đối tượng vật thể thi n nhiên bề mặt trái
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA THÔNG BA LÁ (Pinus keysia) TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HÀ RA, HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI , ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA THÔNG BA LÁ (Pinus keysia) TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HÀ RA, HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay